Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente maakt een veilig gebruik van de ondergrond mogelijk.

De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die hebben geleid tot afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen.’

Ontwikkelingen 2022-2025

In de komende jaren zijn ontwikkelingen te verwachten op het gebied van het landelijke beleid voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten. Deze vloeien voort uit de taken en werkzaamheden van het landelijk Kenniscentrum Conventionele Explosieven dat in het najaar 2021 operationeel wordt. Wat voor invloed deze zullen hebben op het Rotterdams beleid is nu nog niet te aan te geven. De eerste resultaten worden in 2022 verwacht.

Verwacht wordt dat in de loop van 2022 de ruiming van de blindganger aan de Claes de Vrieselaan 27 gaat starten.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsrestenRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves759487876876876876

Bijdragen rijk en medeoverheden 759 487 876 876 876 876
Lasten exclusief reserves3.3391.730665665665665

Intern resultaat 251 439 449 449 449 449
Intern resultaat 251 439 449 449 449 449
Programmalasten 3.088 1.290 215 215 215 215
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 583 1.290 215 215 215 215
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.505 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -2.580 -1.243 211 211 211 211
Saldo voor reserveringen -2.580 -1.243 211 211 211 211
Saldo -2.580 -1.243 211 211 211 211

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsrestenBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 207 207 207 207 207
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 -1.449 5 5 5 5
Bommenregeling Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -1.449 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 0 5 5 5 5
Begroting na wijzigingen -1.243 211 211 211 211

Toelichting financiële bijstellingen

Bommenregeling

De kosten voor het ruimen van ontplofbare oorlogsresten worden geraamd op € 716. In overeenstemming met de bommenregeling wordt 32% gefinancieerd door de Gemeente Rotterdam. Het restant wordt vergoed door het Rijk. Daarnaast wordt een bedrag van € 1,2 mln geraamd voor de aankoop van panden aan de Claes de Vrieselaan.

 

Technische wijzigingen

In dit taakveld zijn er diverse geringe technische wijzigingen geweest.

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van beleid, informatiebeheer, opsporing en ruiming van ontplofbare oorlogsresten uit WOII.

In de herfst van 2021 wordt door landelijk Kenniscentrum Conventionele Explosieven operationeel. Het kenniscentrum gaat gemeenten ondersteunen bij vragen rondom het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten.