Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Bij het MKB is zichtbaar en merkbaar dat de transformatie naar de nieuwe economie gemaakt wordt

Regeldruk vermindering voor ondernemers

Meer ruimte voor kleine ondernemers

De coronacrisis heeft grote impact op de Rotterdamse economie. De Rotterdamse economie is in 2020 met ongeveer 3% gekrompen. Met name de Horeca, toerisme, retail (non-food), de culturele sector en specifieke bedrijfsgroepen als ZZP’ers, hebben nadelige gevolgen ondervonden van de contactbeperkende maatregelen. De ontmoetingsfunctie en aantrekkelijkheid van de stad is aangetast. Veel activiteiten van Economie zijn gericht op het herstellen van de economie op de korte en lange termijn. Voor 2021 wordt er groei verwacht, maar deze groei in de Rotterdamse regio zal minder uitbundig zijn in vergelijking met andere regio's en Nederland. Dit heeft onder meer te maken doordat de opkomende consumentendiensten minder vlees op de botten hebben, er in Rotterdam relatief minder hoger opgeleiden zijn en doordat het toerisme relatief beperkt in omvang is.

Om in te spelen op de effecten van de coronacrisis is in samenspraak met stakeholders in de stad en de regio een Herstel- en vernieuwingsagenda voor de langere termijn opgesteld. De komende jaren wordt gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand van zes sporen:

 1. Human capital: naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt;
 2. Brede sectorstructuur: naar een veerkrachtige en weerbare economie;
 3. Versnelling transitiepaden (digitaal, energie, circulair): naar vernieuwing van de economie;
 4. Aantrekkelijke stad: herstellen van de ontmoetingsfunctie en aantrekkingskracht van de stad;
 5. Ondernemerschap en innovatie ecosysteem: herstellen en versnellen van de vernieuwing van de economie;
 6. Dienstverlening en launching customer: gemeentelijke dienstverlening en rol als leading en launching customer.

Voor de korte en middellange termijn zijn onder andere de volgende aanvullende activiteiten in 2021 opgestart en geïntensiveerd:

 • Intensivering van inzet op innovatie ondersteuning van het MKB langs de lijnen van digitalisering, duurzaam, sociaal en circulair ondernemerschap;
 • Het versnellen van digitalisering in het MKB (de digitaliseringsvouchers);
 • Beschikbaar stellen van vouchers voor het koppelen van startups aan MKB en multinationals voor het opzetten van innovatieprojecten (de inno- en digivouchers);
 • Het mogelijk maken van een 1,5 meter economie in sectoren, ruimte voor andere concepten in sectoren waar dit niet haalbaar is;
 • Inrichten van een coronaloket waar ondernemers hun creatieve ideeën kunnen voorleggen en snel uitsluitsel krijgen;
 • (Tijdelijke) uitbreiding van inzet op de Ondernemersbalie en de bedrijfscontactfunctie;
 • Van fysieke ontmoeting naar digitale ontmoeting via het Venture Café, Blue City en het UPstreamfestival;
 • Inzet op sociaal ondernemerschap via noodfonds, begeleiding en het social impact fund;
 • Verruiming van de mogelijkheden voor inkoop bij Rotterdamse ondernemers door de gemeente.

De Herstel- en vernieuwingsagenda is een adaptieve agenda wat betekent dat de koers en maatregelen bijgestuurd kunnen worden afhankelijk van de ontwikkelingen in de economie en de voortgang en impact van de maatregelen. Medio 2021 is de eerste monitor van de Herstel- en vernieuwingsagenda verschenen en in juni 2021 in de gemeenteraad behandeld.

De monitor stelt dat, op basis van de impact op Rotterdam, in samenhang met de al genomen maatregelen de huidige koers en maatregelen uit de agenda bijdragen aan het pad van herstel en vernieuwing. De zes sporen zijn de goede aandachtsgebieden, omdat ze gezamenlijk het palet van (extra) maatschappelijke behoefte aan ondersteuning afdekken en ze ook aansluiten bij de voor corona al genomen maatregelen. Op basis van de analyse van de maatregelen en de impact van de coronacrisis ziet de monitor een aantal onderwerpen die in de komende periode om focus en verdieping vragen:

 • Human capital
 • Financiële positie ondernemers
 • Sociale crisis/brede welvaart
 • Aantrekkingskracht stad
 • Innovatie, talent en vernieuwing

Ontwikkelingen 2022-2025

Om in te spelen op de effecten van de coronacrisis is in samenspraak met stakeholders in de stad en de regio is de Herstel- en vernieuwingsagenda Rotterdamse Economie voor de langere termijn opgesteld waarbij de komende jaren wordt gewerkt aan herstel en vernieuwing van de Rotterdamse economie aan de hand van zes sporen:

 1. Human capital: naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt;
 2. Brede sectorstructuur: naar een veerkrachtige en weerbare economie;
 3. Versnelling transitiepaden (digitaal, energie, circulair): naar vernieuwing van de economie;
 4. Aantrekkelijke stad: herstellen van de ontmoetingsfunctie en aantrekkingskracht van de stad;
 5. Ondernemerschap en innovatie ecosysteem: Herstellen en versnellen van de vernieuwing van de economie;
 6. Dienstverlening en launching customer: gemeentelijke dienstverlening optimaliseren en moderniseren en rol als leading en launching customer van de gemeente versterken.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- EconomieRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves700000

Bijdragen rijk en medeoverheden 1 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 6 0 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves2.0222.1453.3392.8282.7722.772

Apparaatslasten 1.567 1.531 1.574 1.574 1.521 1.521
Inhuur 0 53 101 101 48 48
Overige apparaatslasten 10 16 16 16 16 16
Personeel 1.557 1.462 1.457 1.457 1.457 1.457
Intern resultaat 9 0 0 0 0 0
Intern resultaat 9 0 0 0 0 0
Programmalasten 446 615 1.765 1.254 1.252 1.252
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 73 165 932 932 929 929
Overige programmalasten 3 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 369 450 833 323 323 323
Saldo voor vpb en reserveringen -2.015 -2.145 -3.339 -2.828 -2.772 -2.772
Saldo voor reserveringen -2.015 -2.145 -3.339 -2.828 -2.772 -2.772
Reserves40100350000

Onttrekking reserves 40 100 350 0 0 0
Saldo -1.975 -2.045 -2.989 -2.828 -2.772 -2.772

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- EconomieBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -2.054 -2.765 -2.765 -2.685 -2.685
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 9 -224 -64 -88 -88
Kasschuif Amendement B1_Wintervouchers Rotterdamse ondernemers Kasschuiven 0 -160 0 0 0
Bestemmingsreserve Ondernemersinitiatieven Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 9 -64 -64 -88 -88
Begroting na wijzigingen -2.045 -2.989 -2.828 -2.772 -2.772

Toelichting financiële bijstellingen

Kasschuif Amendement B1_Wintervouchers Rotterdamse ondernemers

In het kader van de motie 'Koers van de stad' worden de lasten binnen het programma Economische zaken voor het begrotingsjaar 2021 verlaagd op het taakveld Economische ontwikkeling met € 160 en voor het begrotingsjaar 2022 verhoogd op het taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie met € 160 ten behoeve van het ondersteunen van activiteiten van Rotterdamse ondernemersverenigingen of BIZ'en die de aantrekkelijkheid van hun winkelcentrum of winkelstraat kunnen verbeteren (bijvoorbeeld rond de feestdagen in 2022).

 

Bestemmingsreserve Ondernemersinitiatieven

Door corona zijn meerdere ondernemersinitiatieven nog niet gestart in 2021, omdat ondernemers onzekerheid voelen over mogelijke maatregelen van de rijksoverheid. De verwachting is dat deze initiatieven door de meeste ondernemers worden uitgesteld en voornamelijk volgend jaar zullen worden ingediend. De lasten en onttrekking aan de bestemmingsreserve worden in 2021 verlaagd met - € 350 en in 2022 verhoogd met € 350.

 

Technische wijzigingen

Op taakveld Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economie zijn er diverse technische wijzigingen geweest (€ 9 in 2021 tot - € 88 in 2025). Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven.

De wijzigingen zijn overheveling apparaatslasten (inhuur) naar programmalasten (€ 33 in 2021), aanpassing formatief kader (- € 26 in 2024 en 2025) en diverse kleine technische wijzigingen (- € 24 in 2021 tot - € 62 in 2025).

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening zoals het bedrijvenloket, het ondernemersloket; het stimuleren van en onderwijs aan startende ondernemers, het aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven, het bieden van financiële steunregelingen voor bedrijven en de BIZ-bijdrage.