Overhead - Clusterondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Voor taakveld Clusterondersteuning zijn geen relevante ontwikkelingen of voortgang te melden.

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Overhead - ClusterondersteuningRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves000000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves88.59295.81396.33195.11495.07395.076

Apparaatslasten 88.592 95.813 96.331 95.114 95.073 95.076
Inhuur 1.004 384 35 35 35 35
Overige apparaatslasten 2.557 3.172 3.073 3.239 3.240 3.243
Personeel 85.030 92.257 93.223 91.840 91.798 91.798
Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Intern resultaat 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -88.592 -95.813 -96.331 -95.114 -95.073 -95.076
Saldo voor reserveringen -88.592 -95.813 -96.331 -95.114 -95.073 -95.076
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -88.592 -95.813 -96.331 -95.114 -95.073 -95.076

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Overhead - Clusterondersteuning   Begroting 2021 Begroting 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021   -93.073 -92.657 -92.581 -92.535 -92.538
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022   -2.740 -3.674 -2.534 -2.539 -2.539
Diverse wijzigingen Diverse categorieën -2.740 -3.674 -2.534 -2.539 -2.539
Begroting na wijzigingen   -95.813 -96.331 -95.114 -95.073 -95.076

Toelichting financiële bijstellingen

Diverse wijzigingen
In taakveld Clusterondersteuning zijn er diverse wijzigingen geweest ( - € 2,7 mln in 2021, - € 3,7 mln in 2022, daarna structureel - € 2,5 mln). De wijzigingen zijn allemaal technisch van aard. Apparaatslasten binnen de clusters worden - op basis van de aard ervan - toegerekend aan het programma Overhead of aan het primair proces. Deze bijstellingen bestaan uit vele mutaties binnen de clusters met een effect op de (cluster)overhead.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)