Doel: Schoon, duurzaam en robuust energiesysteem

In het regeerakkoord is een vermindering opgenomen van 55% op de uitstoot van CO2 op weg naar 2050. Dit betekent dat in 2030 de CO2-uitstoot die samenhangt met de voeding van het landelijk elektriciteitsnet 67% lager ligt dan in 1990. Daarnaast werkt de gemeente Rotterdam aan een robuust, duurzaam energiesysteem dat is aan te passen is aan nieuwe ontwikkelingen. Het elektriciteitsnet is een onderdeel van dit duurzame systeem. Het biedt alternatieven voor de huidige oplossingen bij warmte en kou.

Het energiesysteem moet de groei versnellen van de stad en van de uitvoering van andere ruimtelijke opgaven, zoals vergroening, klimaatadaptatie en rioolvervanging.

Wat willen we bereiken?

In 2026 is 3,2 km2 zonnepanelen gerealiseerd

Hiervan staat in 2026 ongeveer 2 km2 aan panelen op daken. Ongeveer 0.3 km2 staat in 2026 langs wegen en pleinen. De gemeente geeft het goede voorbeeld en stelt alle geschikte publieke gebouwen beschikbaar voor de plaatsing van zonnepanelen.

 

In 2025 is 350 MW windenergie gerealiseerd, waarvan 300 MW in de haven

De gemeente houdt zich aan bestaande afspraken over vijf te realiseren windparken op Rotterdams grondgebied.

 

Rotterdam werkt aan alternatieve warmte - en koudeoplossingen

De gemeente zet in op duurzame warmte - en koudebronnen voor ruimteverwarming in de gebouwde omgeving.

 

We werken aan een robuust, adaptief en slim energiesysteem van transport, opslag en distributie

We werken aan een schoon, slim, adaptief en rechtvaardig energiesysteem waarvan het elektriciteitsnet een onderdeel is. Hiervoor werken we samen met verschillende stakeholders, waaronder netbeheerder Stedin. Daarnaast stimuleert de gemeente innovaties in het energiesysteem.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2026 is 3,2 km2 zonnepanelen gerealiseerd

 • Stimuleren Zon op daken (bedrijven, scholen, instellingen, energie coöperaties, VvE’s). We maken een kader/leidraad Zon op daken die vallen onder het Besluit Risico Zware Ongevallen (BRZO).
 • Stimuleren Zon op en langs infrastructuur (snelwegen, gemeentelijke infrastructuur, parkeerplaatsen);
 • Uitvoering reeds geplande zonneparken Slufter en Oranjepolder;
 • Voor de daken van het gemeentelijk vastgoed met een oppervlakte groter dan 250 m2 komt er bouwtechnisch onderzoek naar de geschiktheid van het dak voor zonnepanelen. Voor kleinere daken brengen meerjarenonderhoudsplannen de maatregelen in beeld, waarna uitvoering volgt.
 • De gemeente stimuleert plaatsing van zonnepanelen op daken van monumenten en gebouwen in beschermde stadsgezichten als de karakteristieke waarden van een monument dat toelaten
 • We stimuleren innovatieve technieken voor de opwek, opslag en distributie van zonne-energie.

 

In 2025 is 350 MW windenergie gerealiseerd, waarvan 300 MW in de haven

 • De gemeente ontwikkelt de aangewezen zogenaamde VRM-locaties voor windparken 
 • Zoals in het coalitieakkoord is afgesproken gaat de gemeente in gesprek met de provincie om te verzoeken of er een andere locatie mogelijk is voor de geplande windmolens op de Landtong en het Beneluxplein.  Er komt een onderzoek naar de mogelijke ontwikkeling van een windpark op de strekdam bij Hoek van Holland (zoals vastgelegd in de RES 1.0).
 • Ook komt er een nieuw kader voor windparken met duidelijke uitgangspunten zoals afstandsnormen en financiële participatie van bewoners in onder andere energie-coöperaties. Hierbij nemen we de landelijke richtlijnen als uitgangspunt, tenzij we die als Rotterdam kunnen verbeteren.

 

We werken aan alternatieve warmte - en koude oplossingen

 • De gemeente werkt aan een strategie voor warmte- en koudebronnen. Daarmee gaat de gemeente na of restwarmte, geothermie en aquathermie goede alternatieven zijn voor het gebruik van fossiele brandstoffen. Onderdeel hiervan is een verlaging van de temperatuur van het warmtenet van hoogtemperatuur naar middentemperatuur zodat naast restwarmte uit de haven ook andere duurzame bronnen met een lagere temperatuur, zoals geothermie en aquathermie, kunnen worden gebruikt. Het verlagen van de temperatuur zorgt verbeteren van de capaciteit en beperken van het warmteverlies van het warmtenet.
 • De WAT-kaart, dit is de kaart die onderdeel uitmaakt van de vastgestelde transitievisie warmte die laat zien per buurt het beste alternatief is voor aardgas, wordt onderdeel van de Rotterdamse warmte-koudestrategie.

 

We werken aan een robuust, adaptief en slim energiesysteem van transport, opslag en distributie

 • Er komen afspraken met Stedin en andere betrokken organisaties over de benodigde verzwaringen van het elektriciteitsnetwerk. Die verzwaringen moeten een goede groei van de stad en de economie mogelijk maken. Er komen afspraken over het slimmer benutten van netwerken en maken daarvoor afspraken met partners over het delen van data zodat we als gemeente onze regisseursrol beter uit kunnen voeren.
 • Het programma Smart Energy Systems koppelt innovaties in het energiesysteem aan economische kansen voor Rotterdam.
 • Rotterdam houdt regie op de uitvoering van de Rotterdamse waterstofagenda in stedelijk gebied.
 • Als het Rijk bij Rotterdam aanklopt over een kerncentrale in de haven, gaan we daarover met het Rijk in gesprek omdat onderzoek van alternatieve energiebronnen hoort bij de energietransitie.
 • We participeren in de RES-regio Rotterdam- Den Haag; uitvoeringsagenda en RES 2.0.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Collegetarget CO2-reductie: We leveren de Rotterdamse bijdrage aan de landelijke reductienorm van 55% in 2030 en daarvoor zetten we voor het stedelijk gebied in op minimaal 25% CO2-reductie in 2025, gemeten ten opzichte van 1990

  Stedelijke CO2-uitstoot minimaal -10% t.o.v. 1990 (3,09 Mton)   Stedelijke CO2-uitstoot minimaal
-n.t.b. % t.o.v. 1990
Stedelijke CO2-uitstoot minimaal
-n.t.b. % t.o.v. 1990
Stedelijke CO2-uitstoot minimaal -25% t.o.v. 1990: (2,58 Mton) Stedelijke CO2-uitstoot minimaal
-25% t.o.v. 1990: (2,58 Mton)

In 2026 is 3,2 km2 zonnepanelen gerealiseerd

            3,2 km2
In 2025 is 350 MW windenergie gerealiseerd, waarvan 300 MW in de haven           350 MW, waarvan 300 MW in haven  

Toelichting indicatoren

Target CO2

Om Rotterdam te laten aansluiten bij de nationale doelstelling en het beleid voor het terugdringen van CO2-uitstoot stelt Rotterdam het volgende doel:

 • We leveren de Rotterdamse bijdrage aan de landelijke reductienorm van 55% in 2030 en daarvoor zetten we voor het stedelijk gebied in op minimaal 25% CO2-reductie in 2025, gemeten ten opzichte van 1990.

Voor de haven zorgen we dat de Rijksambities voor voldoende reductie in 2030 worden ondersteund door onze inzet op innovaties. We zullen de plannen richting 2030 strak monitoren op daadwerkelijke voortgang en omvang. Ook meten we de jaarlijkse uitstoot van het gehele Rotterdamse grondgebied.  Uiteraard zijn we hierbij afhankelijk van inzet Rijk en EU.

Pas na de volgende doorrekening van plannen (voorjaar 2023) zullen we de mijlpalen voor 2023 en 2024 kunnen invullen. Dit komt door de onzekerheid over de rijksbijdragen en omdat de DTB middelen nog moeten worden toegekend. Voor 2022 houden we -10% aan gezien de verwachtingen van de DCMR over 2022; met de onzekerheid rond verminderde effecten van Covid-19 en de doorwerking van de oorlog in Oekraïne op die cijfers.

 

Zonnepanelen

Er kan alleen gemeten worden in maart (ivm luchtfoto’s, omdat er dan geen bladeren aan de bomen hangen). De cijfers volgen dan na analyse van de foto’s in de zomer. Over het behalen van de target voor 2026 zal dus pas in de zomer van 2027 kunnen worden geconcludeerd.   .