Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten EnergietransitieRealisatie
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Baten exclusief reserves1.54211.91435.62232.91732.82732.827

Bijdragen rijk en medeoverheden 669 11.551 35.610 32.905 32.815 32.815
Financieringsbaten 1 12 12 12 12 12
Overige opbrengsten derden 873 350 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves22.53456.52135.24015.59515.52015.058

Apparaatslasten 4.890 7.867 8.644 8.183 8.169 8.141
Inhuur 74 42 468 11 11 11
Overige apparaatslasten 63 114 115 115 115 115
Personeel 4.754 7.710 8.061 8.056 8.043 8.015
Intern resultaat 5.872 7.946 3.282 3.207 3.207 3.207
Intern resultaat 5.872 7.946 3.282 3.207 3.207 3.207
Programmalasten 11.771 40.709 23.314 4.205 4.144 3.710
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 8.991 26.451 20.554 3.499 2.971 2.967
Kapitaallasten 634 607 643 707 739 743
Overige programmalasten 1 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.147 13.651 2.118 0 434 0
Saldo voor vpb en reserveringen -20.992 -44.607 382 17.322 17.307 17.769
Saldo voor reserveringen -20.992 -44.607 382 17.322 17.307 17.769
Reserves3.5753.744-12.379-19.504-19.566-20.000

Onttrekking reserves 6.279 23.744 7.621 496 434 0
Toevoeging reserves 2.704 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Saldo -17.417 -40.864 -11.997 -2.182 -2.259 -2.231

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten
De baten hebben betrekking op rijksbijdragen voor inzet op aardgasvrije wijken, het tegengaan van energiearmoede en de inzet op energiebesparing.

 

Lasten
De lasten vloeien voornamelijk voort uit de uitvoering van diverse activiteiten en projecten gericht op de CO2-reductie (waaronder aardgasvrije wijken), uitvoering van het klimaatakkoord en inzet op energiearmoede.

 

Reserves
De onttrekkingen op de reserves betreffen de reserve Energietransitie (waaronder walstroom, Smart Energy Systems, zero-emissie zones) en diverse reserves met betrekking tot gebiedsaanpakken aardgasvrije wijken. Daarnaast vindt een toevoeging aan de reserve Duurzaamheidstransitiebudget plaats voor inzet op klimaatbrede activiteiten.

 

Meerjarig verloop
Het meerjarig verloop na reserves daalt met ingang van 2023 door het aflopen van diverse incidentele middelen. De benodigde meerjarige middelen voor uitvoering van activiteiten en projecten gericht op de CO2-reductie en het klimaatakkoord zijn volledig gedekt door rijksbijdragen.

Financiële bijstellingen

Bijstellingen EnergietransitieBegroting
2022
Begroting
2023
Raming
2024
Raming
2025
Raming
2026
Eerste Herziening 2022 (na conversie) -18.000 -21.019 -11.548 -11.580 -11.569
Bijstellingen Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 -22.864 9.022 9.366 9.321 9.339
Duurzaamheidstransitiebudget Coalitieakkoord - Hoofdstuk 4 -20.000 0 0 0 0
Organisatie Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 0 69 74 88 101
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -72 -72 1 33 37
Bestuursopdracht Financiële Sturing SO Duurzaamheidsopgave Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 104 9.665 9.900 9.810 9.810
Saldoneutrale ramingsbijstellingen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Verschuiving personele inzet Energietransitie Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 235 0 0 0
Saldoneutrale ramingsbijstellingen Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor Reserves 0 0 0 0 0
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds Reserves 0 0 0 0 0
Eenmalige vergoeding Rijk uitvoeringskosten klimaatakkoord Taakmutaties -2.968 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 72 -875 -609 -609 -609
Begroting na wijzigingen -40.864 -11.997 -2.182 -2.259 -2.231

Toelichting financiële bijstellingen

Duurzaamheidstransitiebudget
Om de juiste innovaties in de regio te versnellen en zo het verdienvermogen voor de stad en de werkgelegenheid voor Rotterdammers te bevorderen is een Duurzaamheidstransitiebudget ingesteld (groot € 100 mln voor 2022 tot en met 2026). De bestemmingsreserve wordt ingezet voor de vergroening van de leefomgeving, duurzame opwek en opslag van zonne- en windenergie, waterstofproductie, de transitie naar een circulaire economie en het reduceren van energiegebruik. De bestemmingsreserve is gevormd uit erfpachtbaten (€ 20 mln) en rijksmiddelen voor klimaat (€ 80 mln).
 

Organisatie
Omdat we scherpe keuzen maken in ons beleid en nog efficiënter gaan werken, is het reëel om een bezuiniging op de gemeentelijke organisatie te realiseren (inhuur en apparaat). Dit geldt niet voor de medewerkers in de uitvoering. Als uitgangspunt hanteren we natuurlijk verloop. 
 

Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. 


Bestuursopdracht Financiële Sturing SO Duurzaamheidsopgave

Tijdens de voorjaarsretraite 2021 heeft het toenmalige college de concerndirecteur Stadsontwikkeling en de concerncontroller de bestuursopdracht financiële sturing Stadsontwikkeling gegeven. Onderdeel van de bestuursopdracht was een vanaf 2024 (gedeeltelijke) terugloop in algemene middelen voor de structurele bouw-, duurzaamheids- en economische opgaven.

Bij de begroting 2022 is als gevolg hiervan al vanaf 2023 een reeks van verwachte rijksbijdragen uit het klimaatfonds opgenomen van € 6,7 mln in 2023 en € 7,5 mln structureel vanaf 2024. In deze begroting is die reeks verder opgehoogd naar een op dit moment reële raming van respectievelijk € 3,4 mln in 2023 en € 12,9 mln in 2024 en € 12,8 mln structureel vanaf 2025.

De oplossingen hebben tot effect dat het budget in 2023 met € 500 en  structureel vanaf 2024 met € 10,5 mln worden verhoogd. Daarin wordt vanaf 2023 budget toegekend voor de inzet die hoort bij het warmtedossier en voor de beleidsontwikkeling rondom duurzaamheid in gebiedsontwikkelingen. Ook wordt vanaf 2023 jaarlijks budget beschikbaar gesteld voor de benodigde gemeentelijke inzet ten aanzien van de ruimtelijke impact van de energietransitie.

Bovenstaande bedragen zijn exclusief een afdracht voor concernoverhead van € 820 structureel vanaf 2023.


Saldoneutrale ramingsbijstellingen
Op het programma vinden de volgende saldo neutrale wijzigingen plaats:

  • Vanuit het Rijk heeft de gemeente Rotterdam € 18,6 mln ontvangen om energiearmoede bij Rotterdammers te verlichten met energiebesparende maatregelen. Het geld wordt verdeeld over meerdere projecten en gebruikt om de juiste doelgroep te bereiken en voor projectondersteuning.
  • De inzet voor zero emissie en laadinfra, die bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen, wordt bekostigd uit het Duurzaamheidstransitiebudget.


Verschuiving personele inzet Energietransitie
De inzet op wind en zon, die bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelen, wordt eenmalig bekostigd uit het Duurzaamheidstransitiebudget.


Saldoneutrale ramingsbijstellingen
De lasten voor de gebiedsaanpakken Reyeroord, Pendrecht en 'buiten de gebieden' worden gedekt door een rijksbijdrage voor Nationaal Programma op Zuid. De lasten voor Bospolder Tussendijken worden gedekt uit een rijksbijdrage voor Proeftuinen Aardgasvrije Wijken.


Bestemmingsreserve Energietransitie
Het uitvoeringsplan energietransitie is geactualiseerd. Een aantal wijzigingen betreft het doorschuiven van onderdelen van project programmatische aanpak Smart Energy Systems, zero emissie stadslogistiek, project fieldlab elektrificatie, gebiedsaanpakken aardgasvrij en energievouchers voor verenigingen van eigenaren (VVE) van 2022 naar 2023, 2024 en 2025. Ook zijn er hogere lasten voor project leenfonds verduurzaming particulieren en lagere lasten voor project energievouchers voor ondernemers en VVE's Pendrecht, elektrisch koken en verduurzamingspakketten. De lasten en de onttrekking aan de bestemmingsreserve worden met € 6,1 mln verlaagd in 2022 en verhoogd met € 4,3 mln in 2023, € 496 in 2024 en € 434 in 2025.


Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
Pendrecht zuid:

Een budget van € 5,9 mln is bestemd als bijdrage voor de onrendabele top voor de aanleg van stadsverwarming in Pendrecht Zuid door Vattenfall. De redenen voor de vertraging zijn de ontwikkelingen bij Warmtebedrijf Rotterdam vanaf eind 2021 en het verkoopproces dat nu gaande is.

Pendrecht noord:

Een budget van € 500 is bestemd als bijdrage voor de onrendabele top voor de aanleg van stadsverwarming in Pendrecht Noord door Vattenfall. Dit zal in 2023 worden geformaliseerd met een subsidie- en bijbehorende uitvoeringsovereenkomst. De redenen voor de vertraging zijn de ontwikkelingen bij Warmtebedrijf Rotterdam vanaf 2021 en het verkoopproces dat nu gaande is. Hierdoor is de businesscasefase door Vattenfall voor Pendrecht Noord vooralsnog on hold gezet.


Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
Een budget van €  3,6 mln is bestemd als bijdrage voor de onrendabele top voor de aanleg van stadsverwarming in Pendrecht Zuid door Vattenfall. De bijdrage aan Vattenfall krijgt de vorm van een subsidie. De redenen voor de vertraging zijn de ontwikkelingen bij Warmtebedrijf Rotterdam vanaf 2021 en het verkoopproces dat nu gaande is.


Eenmalige vergoeding Rijk uitvoeringskosten klimaatakkoord
Vanaf 2023 tot en met 2030 krijgen gemeenten meer uitvoeringsmiddelen voor klimaat- en energiebeleid. Het Rijk stelt in 2023 € 3,0 mln beschikbaar om de uitvoering van het bestaande klimaatbeleid voort te zetten. In het Coalitieakkoord wordt een hoger bedrag genoemd en verwacht. Hierover vinden nog gesprekken met onder andere de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG),  het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk plaats. In de Bestuursopdracht Financiële Sturing SO is reeds rekening gehouden met deze meerjarige rijksbijdragen.


Technische wijzigingen
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn indexering 2023 en verder (- € 692 in 2023 tot - € 425 in 2026) en diverse kleine technische wijzigingen (€ 72 in 2022 tot - € 184 in 2026).