Wat willen we bereiken?

Oudere Rotterdammers zijn zo lang mogelijk vitaal

 • Meer ouderen omarmen een gezonde leefstijl
 • Minder ouderen zijn eenzaam 

 

Oudere Rotterdammers wonen zolang mogelijk zelfstandig

 • Ouderen kunnen langer zelfstandig blijven wonen
 • Ouderen krijgen passende zorg en ondersteuning
 • Rotterdam is een dementievriendelijke stad

Wat gaan we daarvoor doen?

Oudere Rotterdammers zijn zo lang mogelijk vitaal:

 • Inzet op valpreventie, door inzet van de interventies Thuis Onbezorgd Mobiel en Minder vallen door meer bewegen.
 • Ouderen sporten  en bewegen meer, door inzet van bv laagdrempelig beweegaanbod, walking sports en de Senior games. 
 • We zetten in op de huisbezoeken 75+’ers en verwijzen naar voorzieningen in de wijk 
 • Activiteiten rondom zingeving en rouwverwerking, zoals bv. Ouderdom komt met vragen, Rouw en verlies, Zin in Leven en maatjesprojecten.

 
Oudere Rotterdammers wonen zo lang mogelijk zelfstandig:

 • Ontwikkeling van woon(zorg)concepten voor ouderen. Dit gebeurt zowel in nieuwbouw als in bestaande seniorencomplexen. In bestaande complexen realiseren we, naast de reeds bestaande 6 Thuisplusflats, een Thuisplus-concept
 • Wijkgerichte samenwerking en een dementievriendelijke stad
 • Organisatie van niet-geïndiceerde dagbesteding en het stimuleren van projecten als bijvoorbeeld DemenTalent, voetbalherinneringen en BedtimeStories
 • Brede uitvraag naar welke ondersteuning passend is om zelfstandig te kunnen blijven wonen
 • Aanbod van passende ondersteuning vanuit wijkteam of Wmo- maatwerkvoorzieningen.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

 

Realisatie 2021

 

Begroting 2022

 

Realisatie 2022

 

Begroting 2023

 

Begroting 2024

 

Begroting 2025

 

Begroting 2026

Collegetarget woon(zorg)concepten:

In de collegeperiode 2022-2026 realiseren we minimaal 14 thuisplusflats voor ouderen en starten we met de bouw van nieuwe woon(zorg)complexen voor ouderen, zodat in totaal 24 voorzieningen beschikbaar komen.

  1   3 16 24

24

Aantal deelnemers valpreventietrainingen 75 288   608 608 608 608
Aantal bezochte ouderen en doorverwijzingen naar voorzieningen in de wijk

1.288

859

2.500

625

 

2.500

625

2.500

625

2.500

625

2.500

625

Aantal organisaties in Rotterdam dat het predicaat dementievriendelijk heeft       4 4 6 2

Toelichting indicatoren

Aantal deelnemers valpreventietrainingen

Er worden valpreventie trainingen Thuis Onbezorgd Mobiel en Minder Vallen door meer bewegen gegeven en het bereikte aantal deelnemers vormt de indicator. De cijfers betreffen absolute aantallen per jaar (niet cumulatief).

 

Aantal bezochte ouderen en doorverwijzingen naar voorzieningen in de wijk

Het betreft hier de reguliere huisbezoeken, waarbij een 75+ er bezocht wordt door een getrainde vrijwilliger. Bij de doorverwijzing naar voorzieningen kan gedacht worden aan verwijzing naar wijkteam, wijknetwerk, Vraagwijzer of welzijnsaanbod. De cijfers betreffen absolute aantallen per jaar (niet cumulatief).

 

Aantal organisaties in Rotterdam dat het predicaat dementievriendelijk heeft

Het predicaat dementievriendelijke wordt door Alzheimer Nederland uitgereikt aan organisaties die zich inzetten om dementievriendelijk te worden. Als gemeente willen wij daarop inzetten door onze medewerkers van Publieksbalies en MOW te scholen in het herkennen en bejegenen van dementie. We stimuleren onze partners dit ook te doen en zo het predicaat te behalen. De cijfers betreffen absolute aantallen per jaar (niet cumulatief).