Balans

De vaste activa bestaan uit de immateriële, de materiële en de financiële vaste activa. De vlottende activa bestaan uit voorraden, debiteuren (uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar), liquide middelen en overlopende activa. De vaste passiva bestaat uit eigen vermogen, voorzieningen en vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De vlottende passiva bestaan uit crediteuren (netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar) en overlopende passiva. In onderstaande tabel wordt in de kolom 31-12-2017 de cijfers voor resultaatbestemming getoond en in de kolom 1-1-2018 de cijfers na resultaatbestemming.

VASTE ACTIVA31-12-20171-1-201831-12-2018
Immateriële vaste activa      
     Bijdragen aan activa in eigendom van derden 25.578 25.578 22.959
Subtotaal Immateriële vaste activa 25.578 25.578 22.959
Materiele vaste activa      
     Investeringen met een economisch nut 2.000.599 2.000.599 1.965.952

     Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

132.777 132.777 141.233
     Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 354.008 354.008 429.148
Subtotaal Materiele vaste activa 2.487.384 2.487.384 2.536.333
Financiële vaste activa      
     Kapitaalverstrekkingen 401.648 401.648 381.036
     Leningen 376.191 376.191 215.998
     Overige langlopende leningen 21.534 21.534 20.657
     Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.500 1.500 750
Subtotaal Financiële vaste activa 800.873 800.873 618.441
TOTAAL VASTE ACTIVA 3.313.835 3.313.835 3.177.733
VLOTTENDE ACTIVA31-12-20171-1-201831-12-2018
Voorraden -150.311 -150.311 -148.986
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 281.472 281.472 335.014
Liquide middelen 955 955 2.716
Overlopende activa 148.512 148.512 147.659
Totaal vlottende activa 280.628 280.628 336.403
       
TOTAAL ACTIVA 3.594.463 3.594.463 3.514.136
BUITEN BALANSTELLING31-12-20171-1-201831-12-2018
Niet uit balans blijkende rechten:      
Recht op claim BCF 2013 ter behoud van onderhoud en investeringen afd. BC 0 0 116
VASTE PASSIVA31-12-20171-1-201831-12-2018
Eigen vermogen      
     Algemene reserve 76.669 95.244 179.980
     Bestemmingsreserves 1.010.952 1.022.152 845.498
     Gerealiseerde resultaat 29.775 0 57.320
Subtotaal Eigen vermogen 1.117.396 1.117.396 1.082.798
       
Voorzieningen 89.083 89.083 60.957
Vaste schulden met een renteypische looptijd van één jaar of langer 1.532.109 1.532.109 1.630.381
Subtotaal Voorzieningen en Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 1.621.192 1.621.192 1.691.338
Totaal vaste passiva 2.738.588 2.738.588 2.774.136
VLOTTENDE PASSIVA31-12-20171-1-201831-12-2018
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 531.658 531.658 446.075
Overlopende passiva 324.217 324.217 293.925
Totaal vlottende passiva 855.875 855.875 740.000
       
TOTAAL PASSIVA 3.594.463 3.594.463 3.514.136
BUITEN BALANSTELLING31-12-20171-1-201831-12-2018
Niet uit balans blijkende verplichtingen:      
Borgstellingen waarborgfondsen met achtervang gemeente Rotterdam 10.731.324 10.350.324 10.211.456
Garanties volkshuisvesting particulieren 45.379 44.774 40.691
Garanties ten behoeve van rechtspersonen 124.465 124.465 120.993
Indirecte garantstellingen uit hoofde van gemeenschappelijke regelingen 62.027 62.027 62.987