Samenvatting bijstellingen

Het startpunt voor het boekjaar 2018 is de begroting 2018. Gedurende het jaar is de begroting 2018 bijgesteld in de 4-maands, de 8-maands en de 10-maands. Hieronder staat een overzicht van de bijstellingen over het boekjaar 2018. De toelichting op de realisatie van deze bijstellingen is te vinden onder de programma's.

Overzicht bijstellingen4-maands
2018
8-maands
2018
10-maands
2018
Totaal
Coalitieakkoord: Basispad 0 1.517 0 1.517
Coalitieakkoord: Bezuinigingen 0 5.000 0 5.000
Coalitieakkoord: Intensiveringen 0 -6.500 0 -6.500
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 59.987 7.181 67.169
Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 -3.071 -3.765 -6.836
Reserves 0 -56.933 -3.416 -60.349
Taakmutaties 0 0 0 0
Technische wijzigingen 0 0 0 0
Totaal 0 0 0 0

Voor de volgende journaalgroepen volgt een verdere uitsplitsing van de bijstellingen per programma:

  • coalitieakkoord: Basispad
  • coalitieakkoord: Bezuinigingen
  • coalitieakkoord: Intensiveringen
  • ramingsbijstellingen onvermijdelijk
  • ramingsbijstellingen vermijdbaar

Coalitieakkoord: Basispad

Overzicht bijstellingen Coalitieakkoord: Basispad8-maands
2018
10-maands
2018
Totaal
Bestuur en dienstverlening2500250
Dividend RoEntree 1.000 0 1.000
Incidentele huisvestingskosten 135 0 135
Knelpunt Verkiezingen 2018 -885 0 -885
Openbare orde en veiligheid2510251
Incidentele huisvestingskosten 251 0 251
Verkeer en Vervoer2.04102.041
Coalitieakkoord 2.000 0 2.000
Incidentele huisvestingskosten 41 0 41
Economische Zaken404
Incidentele huisvestingskosten 4 0 4
Cultuur, sport en recreatie3000300
Roadblocks 300 0 300
Volksgezondheid en zorg-17.2440-17.244
Extra kosten maatwerkvoorzieningen -975 0 -975
Financiering onvermijdbaar tekort GR Jeugdhulp Rijnmond -2.099 0 -2.099
Incidentele huisvestingskosten 530 0 530
Toegenomen vraag WMO arrangementen -14.700 0 -14.700
Werk en inkomen12.788012.788
Incidentele huisvestingskosten 388 0 388
Vrijval Bestemmingsreserve WWB 2018 12.400 0 12.400
Maatschappelijke Ondersteuning-250-25
Extra kosten maatwerkvoorzieningen -25 0 -25
Beheer van de stad-3.3140-3.314
Areaaluitbreiding Zuiderziekenhuis -124 0 -124
Correctie opbrengsten ASH -1.562 0 -1.562
Gladheidsbestrijding -875 0 -875
Incidentele huisvestingskosten 475 0 475
Plaagsdierbeheersing -613 0 -613
Roadblocks -300 0 -300
Wettelijke verplichting BAG / WOZ -316 0 -316
Stedelijke inrichting-2800-280
Ramingbijstelling basispad coalitieakkoord overhead 120 0 120
Wettelijke verplichting BAG / WOZ -400 0 -400
Ruimtelijke ontwikkeling4.76904.769
Capaciteitsuitbreiding afdeling Vastgoed -1.501 0 -1.501
Erfpacht -984 0 -984
Incidentele huisvestingskosten 453 0 453
Verbeteracties uitvoeringsagenda Vastgoed -2.100 0 -2.100
Vrijval reserve Rotterdam Central District 8.900 0 8.900
Algemene middelen4.24904.249
Extra lasten juridisch advies -300 0 -300
Extra lasten VPB -300 0 -300
Gedeeltelijke vrijval post Onvoorzien 300 0 300
Gederfde rentebaten aflossing leningen Havenbedrijf -2.000 0 -2.000
Incidentele huisvestingskosten 55 0 55
Ramingsbijstelling dividenden 1.062 0 1.062
Renteverlaging coalitieakkoord 4.000 0 4.000
Schulden en Armoede (Klijnsma middelen) 1.535 0 1.535
Vrijval stelpost omslagrente 300 0 300
Wettelijke verplichting BAG / WOZ -403 0 -403
Overhead-2.2730-2.273
Actualisatie Dividend MultiEmployment BV 1.000 0 1.000
Incidentele huisvestingskosten -2.333 0 -2.333
Inhuur jaarrekeningproces 2017-2018 -450 0 -450
Inhuur toekomst-robuust jaarrekeningproces 2017 - 2018 -370 0 -370
Ramingbijstelling basispad coalitieakkoord overhead -120 0 -120
Totaal 1.517 0 1.517

Coalitieakkoord: Bezuinigingen

Overzicht bijstellingen Coalitieakkoord: Bezuinigingen8-maands
2018
10-maands
2018
Totaal
Algemene middelen5.00005.000
Incidentele stelpost bestemmingsreserves 5.000 0 5.000
Totaal 5.000 0 5.000

Coalitieakkoord: Intensiveringen

Overzicht bijstellingen Coalitieakkoord: Intensiveringen8-maands
2018
10-maands
2018
Totaal
Ruimtelijke ontwikkeling-6.5000-6.500
Aantrekkende economie Gebiedsontwikkeling -6.500 0 -6.500
Totaal -6.500 0 -6.500

Ramingsbijstellingen onvermijdelijk

Overzicht bijstellingen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk8-maands
2018
10-maands
2018
Totaal
Bestuur en dienstverlening235-1.167-932
Accountantskosten 2018 0 -325 -325
Actualisatie rente 0 0 0
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 -480 -480
Ramingsbijstelling Telefonie 14010 0 -362 -362
verschuiving budget Joods Rechtsherstel 235 0 235
Openbare orde en veiligheid0181181
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 181 181
Verkeer en Vervoer1.8403.6195.459
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam Buitenruimte Station Hoek van Holland Haven 0 1.119 1.119
Actualiseren begroting 0 257 257
Baten parkeren 950 0 950
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 543 543
Parkeren Baten 0 1.700 1.700
Vrijval voorziening parkeereisen Stedelijke Bereikbaarheid 890 0 890
Onderwijs5.0006005.600
Actualisering budgetten 0 400 400
Financiële dekking subsidies schooljaar 2018-2019 5.000 0 5.000
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 200 200
Cultuur, sport en recreatie6547001.354
Actualisering budgetten 0 700 700
Bestemmingsreserve IFR - Toegankelijkheid sportaccommodaties -12 0 -12
Inkomsten 2018 Mediabeleid Cultuur 660 0 660
Kasschuif Frictiekosten Sportbedrijf -158 0 -158
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 0 0
Omslagrente aandelenkapitaal Sportbedrijf Rotterdam B.V. 164 0 164
Volksgezondheid en zorg0-2.150-2.150
Actualisering budgetten 0 -1.650 -1.650
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 0 0
Tekort programma Volksgezondheid en Zorg (Zorg in Natura en PGB jeugd) 0 -500 -500
Werk en inkomen33.727-1.36232.365
Bijstelling Baten na definitief BUIG budget - Najaar 2018 - 0 5.518 5.518
Bijstelling begroting Contractgemeenten 2018 0 384 384
Bijstelling budget OMR-Magis 0 400 400
Bijstelling budget SW / Kwekerij 0 100 100
Bijstelling dotatie aan de bestemmingsreserve WWB 2018 0 -5.518 -5.518
Bijstelling oorspronkelijke begroting 2018 Rotterdamse Zaak 0 57 57
Bijstelling prognose Ontwikkelnetwerken 0 351 351
Dotatie aan de voorziening dubieuze debiteuren bijstandsgerechtigden 0 -3.502 -3.502
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 998 998
Project Datawarehouse 0 -150 -150
Vrijval reserve WWB 33.727 0 33.727
Maatschappelijke Ondersteuning3.4004.9938.393
Actualisering budgetten 0 550 550
dekking coalitieakkoord uit onderbesteding Armoedebestrijding 3.400 0 3.400
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 587 587
Lagere inzet op bijzondere verstrekkingen 0 3.856 3.856
Beheer van de stad018.13218.132
Activeren investeringen maatschappelijk nut (3) 0 21.402 21.402
Afwikkeling voorziening verlegregeling 0 -1.654 -1.654
Knelpunt bommenregeling 2018 0 -2.404 -2.404
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 1.087 1.087
Voorziening afkoop onderhoudsplicht begraafplaatsen 0 -300 -300
Stedelijke inrichting-760400-360
C2 Deponie -630 0 -630
DCMR opbrengsten 0 400 400
Skaeve Huse -130 0 -130
Ruimtelijke ontwikkeling11.72211.27823.000
Actualisatie rente en vrijval afkoopsommen 56 0 56
actualisatie veilingopbrengsten brandstofverkooppunten 0 10.022 10.022
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 1.256 1.256
overheveling budget naar 2019 2.745 0 2.745
Resultaatnemingen grondexploitaties 2018 9.571 0 9.571
Sloopkosten Gebbeweg/Traviataweg -2.050 0 -2.050
Verbeteracties uitvoeringsagenda Vastgoed 1.400 0 1.400
Algemene middelen4.122-23.490-19.368
Actualisatie algemeen deel Gemeentefonds 0 -23.930 -23.930
Actualisatie Gemeentefonds -1.062 0 -1.062
Actualisatie omslagrente -275 0 -275
Actualisatie rente -2.999 0 -2.999
Actualisatie rente -4.000 0 -4.000
Actualisatie rente Financiering 0 699 699
Actualisatie rente en vrijval afkoopsommen -56 0 -56
Actualisatie rente Financiering 10.438 270 10.708
Aflossing leningen -1 0 -1
Afwikkeling onttrekking kapitaallasten IFR-VVV 0 -2.001 -2.001
Bestemmingsreserve IFR - Toegankelijkheid sportaccommodaties 24 0 24
Bestemmingsreserve KRIMP 1.016 0 1.016
Dotatie en vrijval voorziening 0 322 322
Dotatie voorziening belastinggeschillen -803 0 -803
Gederfde rentebaten aflossingen leningen -71 0 -71
Hogere invorderingskosten -799 0 -799
Hogere opbrengst logiesbelasting 1.278 0 1.278
Hogere opbrengst Logiesbelasting 0 597 597
Hogere opbrengst OZB belasting 3.000 0 3.000
Hogere opbrengst vervolgings-en aanmaningskosten 952 0 952
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 486 486
Lagere opbrengst reclame belasting -721 0 -721
Ramingsbijstelling 0 365 365
Toename aanmanings- en vervolgingsopbrengsten 0 500 500
Toename inhuur bedrijfsvoering -2.000 0 -2.000
Toename te vergoeden rente 0 -300 -300
Verlaging overige opbrengsten 0 -497 -497
Vrijval stelpost omslagrente 200 0 200
Overhead48-4.552-4.504
Actualisatie dividend MultiEmployment BV en SSC Flex BV 0 821 821
Budget opvoeren Servicepunt Externe Inhuur 0 -300 -300
Formatie-uitbreiding Concernstaf -383 0 -383
Kosten en dekking Digitaliseringsagenda en HR Uitvoeringsagenda 0 -4.858 -4.858
Overhead BCO-CSS 2018 -169 0 -169
Project Datawarehouse 0 150 150
Ramingsbijstelling 0 -365 -365
ramingsbijstelling Zaaksysteem 600 0 600
Totaal 59.987 7.181 67.169

Ramingsbijstellingen vermijdbaar

Overzicht bijstellingen Ramingsbijstellingen vermijdbaar8-maands
2018
10-maands
2018
Totaal
Cultuur, sport en recreatie02.0252.025
Onderschrijding lagere onderhoudsuitgaven 0 1.100 1.100
Onderuitputting op subsidiebudgetten 0 925 925
Ruimtelijke ontwikkeling-3.071-5.790-8.861
Actualisatie programmalasten 0 -10.022 -10.022
Ramingsbijstelling 0 4.232 4.232
Toevoeging bestemmingsreserve Gebiedsontwikkelingsfonds -3.071 0 -3.071
Totaal -3.071 -3.765 -6.836