Sisa

SiSa staat voor: Single Information, Single Audit. SiSa is de manier waarop gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen zich per jaar verantwoorden over de besteding van specifieke uitkeringen. Hieronder is de SiSa bijlage gepresenteerd. Door op het informatie-icoontje te klikken krijg je inzicht in de ingevulde indicatoren van de betreffende SiSa-uitkering.

Ministerie en SiSa nummerSisa uitkering
BZK - C8Deelproject Bestaand Rotterdams Gebied (BRG) Project Mainportontwikkeling
Uitwerkingsovereenkomst tussen rijk en gemeente Rotterdam
  

Indicatornummer: C8 / 01 Besteding (jaar T) Aard controle R € 5.765.382
Indicatornummer: C8 / 02 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
BZK - C22Nota Ruimte project Stadshaven Rotterdam

Wet Ruimtelijke Ordening
Besluit Ruimtelijke Ordening

Gemeente Rotterdam
  

Indicatornummer: C22 / 01 Besteding (jaar T) Aard controle R € 204.309
Indicatornummer: C22 / 02 Bijdrage particuliere grondeigenaren Aard controle R € 0
Indicatornummer: C22 / 03 Verwachte einddatum project afspraak Aard controle R 31-12-2019
Indicatornummer: C22 / 04 Verwachte einddatum project realisatie Aard controle R 31-12-2019
Indicatornummer: C22 / 05 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
Indicatornummer: C22 / 06 Cumulatieve bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.
Aard controle n.v.t. € 22.362.372
OCW - D1Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Contactgemeenten
  

Indicatornummer: D1 / 01 Besteding (jaar T) Aard controle R € 2.018.178
Indicatornummer: D1 / 02 Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Aard controle R € 872.504
OCW - D1ARegionale maatregelen voortijdig schoolverlaten 2016-2021

Besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten

Contactgemeenten
  

Indicatornummer: D1A / 01 Besteding (jaar T) Aard controle R € 1.595.481
Indicatornummer: D1A / 02 Besteding aan contactschool (jaar T) Aard controle R € 356.955
Indicatornummer: D1A / 03 Besteding (jaar T) van educatie totaal (automatisch) Aard controle nvt € 1.952.436
Indicatornummer: D1A / 04 Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Aard controle R € 255.533
OCW - D9Onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018 (OAB)

Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid 2011-2018

Gemeenten
  

Indicatornummer: D9 / 01 Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO) Aard controle R € 32.852.383
Indicatornummer: D9 / 02 Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO) Aard controle R € 28.313.623
Indicatornummer: D9 / 03 Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO) Aard controle R € 1.000
Indicatornummer: D9 / 04 Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle R € 6.266.364
Indicatornummer: D9 / 05 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t  
Indicatornummer: D9 / 06 Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Aard controle R € 0
Indicatornummer: D9 / 07 Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aard controle n.v.t  
Indicatornummer: D9 / 08 Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Aard controle R € 0
Indicatornummer: D9 / 09 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
OCW - D10Volwasseneducatie

Contactgemeenten
  

Indicatornummer: D10 / 01 Verstrekte uitkering (jaar T) Aard controle R € 7.550.771
Indicatornummer: D10 / 02 Besteding (jaar T) van educatie Aard controle R € 6.663.031
Indicatornummer: D10 / 03 Reservering besteding van educatie in jaar T voor volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) Aard controle R € 1.887.693
Indicatornummer: D10 / 04 Onttrekking besteding van educatie in jaar T van volgend kalenderjaar (jaar T+1 ) Aard controle R € 0
IenW - E3Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Provincies, gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
  

Indicatornummer: E3 / 01 Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Aard controle n.v.t. IenM/BSK-2014/237882
Indicatornummer: E3 / 02 Besteding (jaar T) ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 86.683
Indicatornummer: E3 / 03 Overige bestedingen (jaar T) Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 04 Besteding (jaar T) door meerwerk dat o.b.v. art. 126 Wet geluidshinder ten laste van het Rijk komt Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 05 Correctie over besteding t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 06 Kosten ProRail (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 07 Kopie beschikkingsnummer Aard controle n.v.t. IenM/BSK-2014/237882
Indicatornummer: E3 / 08 Cumulatieve bestedingen ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 534.012
Indicatornummer: E3 / 09 Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 10 Cumulatieve Kosten ProRail tot en met (jaar T) als bedoeld in artikel 25 lid 4 van deze regeling ten laste van rijksmiddelen

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 0
Indicatornummer: E3 / 11 Correctie over besteding kosten ProRail t/m jaar T Aard controle R € 0
Indicatornummer: E3 / 12 Eindverantwoording Ja/Nee Aard controle n.v.t. Nee
EZK - F4BDeelproject 750 hectare natuur- en recreatiegebied (Project Mainportontwikkeling Rotterdam)

Uitwerkingsovereenkomst tussen het rijk en de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de stadsregio Rotterdam

Stadsregio (Wgr+) Rotterdam en gemeente Rotterdam
  

Indicatornummer: F4B / 01 Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Aard controle R -€ 2.053.000 
Indicatornummer: F4B / 02 Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
Aard controle n.v.t. € 15.683.000 
Indicatornummer: F4B / 03 Eindverantwoording Ja/Nee

Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor het komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden
Aard controle n.v.t. Nee 
SZW - G2Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2018

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.
  

Indicatornummer: G2 / 01 Besteding (jaar T) algemene bijstand

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)
Aard controle R € 519.135.709
Indicatornummer: G2 / 02 Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)
Aard controle R € 9.680.127
Indicatornummer: G2 / 03 Besteding (jaar T) IOAW

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Aard controle R € 25.778.411
Indicatornummer: G2 / 04 Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Gemeente

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
Aard controle R € 535.967
Indicatornummer: G2 / 05 Besteding (jaar T) IOAZ

Gemeente

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R € 1.057.967
Indicatornummer: G2 / 06 Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

GemeenteI.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R € 1.942
Indicatornummer: G2 / 07 Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)
Aard controle R € 1.306.185
Indicatornummer: G2 / 08 Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)
Aard controle R € 415.721
Indicatornummer: G2 / 09 Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Gemeente

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)
Aard controle R € 35.450
Indicatornummer: G2 / 10 Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)
Aard controle R € 3.363.745
Indicatornummer: G2 / 11 Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)

Gemeente

I.7 Participatiewet (PW)
Aard controle R € 10.860
Indicatornummer: G2 / 12 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Aard controle n.v.t. Ja
SZW - G3Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2018

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).
  

Indicatornummer: G3 / 01 Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Aard controle R € 1.011.928
Indicatornummer: G3 / 02 Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) Aard controle R € 308.263
Indicatornummer: G3 / 03 Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R € 339.892
Indicatornummer: G3 / 04 Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R € 337.752
Indicatornummer: G3 / 05 Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Aard controle R € 295.780
Indicatornummer: G3 / 06 Besteding (jaar T) Bob Aard controle R € 0
Indicatornummer: G3 / 07 Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Aard controle R € 0
Indicatornummer: G3 / 08 Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Aard controle R € 0
Indicatornummer: G3 / 09 Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Aard controle n.v.t. Ja
VWS - H1Ministeriële regeling heroïnebehandeling

Gemeenten
  

Indicatornummer: H1 / 01 Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)

Afspraak
Aard controle D1 100
Indicatornummer: H1 / 02 Feitelijke bezetting behandelplaatsen (jaar T)

Realisatie
Aard controle D1 120
Indicatornummer: H1 / 03 Besteding (jaar T) Aard controle R € 1.975.666
VWS H3Seksualiteitscoördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding

Subsidieregeling publieke gezondheid

Gemeenten
  

Indicatornummer: H3 / 01 Aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied. Aard controle D1 671
Indicatornummer: H3 / 02 Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied Aard controle D1 3.664
Indicatornummer: H3 / 03 Aantal SOA-onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied Aard controle D1 17.445
Indicatornummer: H3 / 04 Besteding (jaar T) Aard controle R € 4.282.150
Indicatornummer: H3 / 05 Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T) Aard controle R € 97.802