Per 1 januari 2013 is de WNT van kracht. De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde ‘topfunctionarissen’. ‘Topfunctionarissen’ zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt. In het geval van gemeenten zijn de gemeentesecretaris en de gemeentegriffier aangemerkt als topfunctionaris. De WNT verplicht ook tot openbaarmaking van de bezoldiging van de ‘overige functionarissen’, indien deze bezoldiging de maximale norm te boven gaat. De WNT-norm voor 2018 is € 189.000.

Bezoldiging topfunctionarissen

Gegevens 2018 (bedragen x € 1)

 

H. van Midden

 

V.J.M. Roozen

 

C.M. Sjerps

 

FunctiegegevensGriffierGemeentesecretarisGemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12 10/10 - 31/12 1/1 - 2/10
Omvang dienstverband (in fte) 1 1 1
Dienstbetrekking Ja Ja Ja
Bezoldiging      
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 127.103 36.949 119.574
Beloningen betaalbaar op termijn 15.037 3.451 11.434
Subtotaal 142.141 40.396 131.007
       
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000 42.978 142.397
-/- Onverschuldigd betaald bedrag 0 0 0
Totale bezoldiging 142.141 40.396 131.007
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Gegevens 2017 (bedragen x € 1)

 

H. van Midden

 

C.M. Sjerps

 

FunctiegegevensGriffierGemeentesecretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12 1/9 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte) 1 1
Dienstbetrekking Ja Ja
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 122.157 51.956
Beloningen betaalbaar op termijn 13.753 4.676
Subtotaal 135.910 56.631
     
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 181.000 60.333
     
Totale bezoldiging 135.910 56.631

Bezoldiging niet-topfunctionarissen

Gegevens 2018 (bedragen x € 1)

 

FunctiegegevensZorgconsul en inspecteur WMO
Aanvang en einde functievervulling in 2018 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,2777778
   
Bezoldiging  
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 49.470
Beloningen betaalbaar op termijn 4.201
Totale bezoldiging 53.671
   
Individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging 52.500
   
Verplichte motivering van de overschrijding van het individueel toepasselijk drempelbedrag bezoldiging Het dienstverband is gedaald naar een omvang van 0,2777778. De toepasselijke WNT-norm is gebaseerd op het parttime dienstverband. Een van de overeengekomen arbeidsvoorwaarden is op het niveau van een volledig dienstverband gehandhaafd.

Gegevens 2017 (bedragen x € 1)

 

FunctiegegevensZorgconsul en inspecteur WMO
Aanvang en einde functievervulling in 2017 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 0,2777778
   
Bezoldiging  
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 50.005
Beloningen betaalbaar op termijn 3.885
Totale bezoldiging 2017 53.890