Interbestuurlijk toezicht

Het college van B&W is een bestuursovereenkomst aangegaan met de Provincie Zuid-Holland inzake het interbestuurlijk toezicht. De aanleiding van het opstellen van de bestuursovereenkomst ligt in de Wet revitalisering generiek toezicht, die op 1 oktober 2012, in werking is getreden. Deze wet beoogd de interbestuurlijke lasten te verminderen en het toezicht te versoberen. Met de inwerkingtreding van de wet zijn een groot aantal toezichtbepalingen in diverse wetten (specifiek toezicht) komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een meer generieke aanpak van het interbestuurlijk toezicht. De instrumenten van het generiek toezicht voor de provincie zijn de algemene bepalingen over schorsing en vernietiging en indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing, die in de Gemeente- en Provinciewet zijn opgenomen.

Het aangaan van de bestuursovereenkomst komt er op neer dat de gemeente zich verplicht om ieder jaar bij de jaarstukken een paragraaf ‘Interbestuurlijk toezicht’ op te nemen. In die paragraaf geeft de gemeente met behulp van de kleuren groen, oranje en rood aan of de gemeente voldoet aan de wettelijke vereisten op het gebied van financiën, ruimtelijke ordening, omgevingsrecht, monumentenzorg, archief- en informatiebeheer en huisvesting vergunninghouders. Met de bestuursovereenkomst verplicht de provincie zich vervolgens om het toezicht op een sobere, proportionele en risicogerichte manier vorm te geven en alleen te interveniëren of nadere informatie op te vragen als daar aanleiding toe is.


 

OnderdeelGroen/Oranje/RoodToelichting
   
Financiën    
Er is structureel en reëel begrotingsevenwicht Groen Zowel de jaarbegroting als de meerjarenraming zijn sluitend en structureel in evenwicht. Alle structurele lasten worden gedekt door structurele baten.
Is er reden voor extra aandacht? Nee  
     
Ruimtelijke ordening    
De gemeentelijke bestemmingsplannen zijn aangepast aan de Verordening Ruimte 2014 (artikel 3.4 Verordening Ruimte) Oranje Bij actualisering van bestemmingsplannen (gebiedsbestemmingsplannen) worden aanpassingen conform de Verordening afgewogen en uitgevoerd. Bij de overige nieuwe bestemmingsplannen (projectbestemmingsplannen) wordt de Verordening als uitgangspunt gehanteerd.
Is er reden voor extra aandacht? Nee  
     
Omgevingsrecht
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Milieu, Bouwen en Wonen
   
Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is tijdig een beleidsplan, een uitvoeringsprogramma en een evaluatie vastgesteld en met de jaarrapportage over de uitvoering bekend gemaakt aan de gemeenteraad.
Binnen twee maanden na vaststelling wordt hierover mededeling gedaan aan de provincie Zuid-Holland.
Groen Het 'Meerjarenplan BWT 2018-2021' is in 2018 vastgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad: onderdeel hiervan zijn een risicomatrix en een jaarrapportage.
Is er reden voor extra aandacht? Nee  
     
Monumentenzorg    
De gemeente beschikt over een deskundige adviescommissie met betrekking tot de (rijks)monumenten Groen De gemeente Rotterdam heeft sinds 1991 een geintegreerde commissie voor Welstand en Monumenten. Momenteel bestaat de commissie uit 7 leden, waarvan twee leden specifieke expertise hebben op het gebied van erfgoed en restauratie.
Is er reden voor extra aandacht? Nee  
     
Archief- en informatiebeheer    
Het archief- en informatiebeheer van de gemeente zijn op orde Oranje De informatiehuishouding van de gemeente Rotterdam is nog hybride. Wel wordt gestuurd op digitale archivering middels concernbrede programma's DWARSS en GERS. Bij het Stadsarchief is sprake van achterstand in het toegankelijk maken van particuliere archieven. Hoewel het e-depot van cruciaal belang is voor blijvende, betrouwbare toegankelijkheid van digitale informatie, is er te weinig specialistische kennis en capaciteit beschikbaar.
Is er reden voor extra aandacht? Ja Ja, de zorgwekkende, kwetsbare capaciteit en kennis bij het e-depot verdient aandacht. De toestroom van nieuwe digitale archieven kan niet worden opgevangen.
     
Huisvesting Vergunninghouders   Gevraagde informatie Stand van zaken
De gemeente heeft volledig en tijdig voldaan aan de halfjaartaakstelling en er is geen achterstand Oranje Voorsprong/achterstand per 1 januari van het verantwoordingsjaar Voorsprong van 116 personen
    Fase interventieladder op 1 januari n.v.t.
    Taakstelling eerste halfjaar van het verantwoordingsjaar 477 personen
    In het eerste halfjaar gehuisveste vergunninghouders 300 personen
    Voorsprong/achterstand per 1 juli van het verantwoordingsjaar achterstand van 61 personen
    Fase interventieladder op 1 juli informatie opvragen en valideren
    Taakstelling tweede halfjaar van het verantwoordingsjaar 402 personen
    In het tweede halfjaar gehuisveste vergunninghouders 341 personen
    Voorsprong/achterstand per 31 december van het verantwoordingsjaar achterstand van 122 personen
    Fase interventieladder op 31 december informatie opvragen en valideren
    Toelichting  
    De reden voor de achterstand eind 2018 is dat COA te weinig kandidaten aan onze gemeente heeft gekoppeld, dat we nog steeds te maken hebben met veel incomplete dossiers en dat we te maken hebben met relatief veel lastige huisvestingsgevallen (grote gezinnen en minder validen).  
Is er reden voor extra aandacht? Nee Inspanning vanuit de gemeente en corporaties is goed op orde. Wel aandacht vanuit COA voor meer koppelingen en complete dossiers.