OZB niet-woningen

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen op dit taakveld verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten OZB niet-woningenOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves186.552181.852189.2477.395

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 5 5
Belastingen 186.552 181.852 186.251 4.399
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Overige baten 0 0 2.990 2.990
Lasten exclusief reserves9.8539.6839.651-32

Apparaatslasten 4.306 4.382 4.336 -46
Inhuur 115 235 239 4
Overige apparaatslasten 171 139 121 -18
Personeel 4.021 4.008 3.976 -32
Interne resultaat 0 4 19 14
Interne resultaat 0 4 19 14
Programmalasten 5.547 5.297 5.297 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 0 0 0 0
Kapitaallasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 5.547 5.297 5.297 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 176.699 172.169 179.595 7.426
Saldo voor reserveringen 176.699 172.169 179.595 7.426
Saldo 176.699 172.169 179.595 7.426

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Opbrengsten OZB 4.399 0 0 4.399
2. Vrijval dotatie voorziening dubieuze debiteuren 2.990 0 0 2.990
3. Diverse afwijkingen 5 -32 0 37
Totaal afwijkingen 7.395 -32 0 7.426

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Opbrengsten OZB

Met ingang van 2019 is, vanwege de invoering van de taakvelden, een verdeling van de OZB-opbrengsten gemaakt tussen de taakvelden OZB-woningen en OZB niet-woningen. De achterliggende posten zijn daartoe gesplitst in beide taakvelden. Dit heeft in 2019 nog niet geleid tot een zuiver beeld omdat de opgenomen verdeling van de begroting naar deze taakvelden nog niet conform de tariefbepaling is. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld van het resultaat over 2019 op beide taakvelden.
 
Bij de Onroerend zaakbelasting (taakveld OZB Woningen en taakveld OZB Niet Woningen) zien we een hogere opbrengst van per saldo € 1,1 mln. Deze hogere opbrengst wordt voornamelijk veroorzaakt door areaaluitbreiding en een positieve waardeontwikkeling in het havengebied.

 

2. Vrijval dotatie voorziening dubieuze debiteuren

De benodigde voorziening dubieuze debiteuren is in 2019 incidenteel lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door onverwachte ontvangen betalingen van oudere openstaande vorderingen, waarvan openstaand bedrag volledig als risico was opgenomen.

 

3. Diverse afwijkingen

Dit betreft een saldo van een aantal kleinere afwijkingen.

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de onroerend zaakbelasting (OZB) op het eigendom en het gebruik door bedrijven van onroerende zaken anders dan woningen. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van niet-woningen, de heffing en inning van de OZB en het afhandelen van bezwaar en beroep. Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoort verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.