Vennootschapsbelasting (VpB)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Op dit taakveld boekt de gemeente de raming van het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De Belastingdienst heeft de gemeente Rotterdam vragen gesteld over een aantal gemeentelijke activiteiten waarvoor in het verleden - voor 2016 - geen Vpb-plicht gold. Dit zijn het beschikbaar stellen van ruimte ten behoeve van reclame-uitingen en de veiling en daaropvolgende verhuur van zogenoemde brandstofverkooppunten. In het verlengde daarvan is de Belastingdienst afgeweken van de door de gemeente ingediende aangifte Vpb over 2016, zij is van mening dat deze activiteiten zijn onderworpen aan Vpb-heffing. De gemeente is van mening dat beide activiteiten kwalificeren als niet-ondernemingsactiviteiten (normaal vermogensbeheer). De gemeente heeft daarom een bezwaarschrift ingediend, welke thans in behandeling is bij de Belastingdienst. Voor de financiële gevolgen van beide elementen is een voorziening getroffen.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Vennootschapsbelasting (VpB)Oorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Lasten exclusief reserves04.4450-4.445

Programmalasten 0 4.445 0 -4.445
Overige programmalasten 0 4.445 0 -4.445
Saldo voor vpb en reserveringen 0 -4.445 0 4.445
Vennootschapsbelasting8008004.7993.999

Saldo voor reserveringen -800 -5.245 -4.799 446
Saldo -800 -5.245 -4.799 446

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Vennootschapsbelasting 0 -446 0 446
Totaal afwijkingen 0 -446 0 446

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Vennootschapsbelasting
De realisatie vennootschapsbelasting is per saldo € 446 positief. De begrote toevoeging aan de voorziening is weergegeven in de regel overige programmalasten en de realisatie in de regel vennootschapsbelasting. Het positieve saldo wordt verklaard door:

  1. Het gerealiseerde bedrag aan voorlopige verschuldigde Vpb-lasten met betrekking tot de activiteiten van Vervoer & Materieel voor 2019 is € 528 en daarmee € 272 lager dan geraamd.
  2. Bij de 10-maandsrapportage is een voorziening gevormd van € 4,2 mln voor verwachte naheffing door Rijksbelastingdienst (RBD) met betrekking tot de activiteit reclame-uitingen voor de periode 2016 – 2019. In 2019 heeft de gemeente Rotterdam nog geen definitieve Vpb-aanslag 2016 ontvangen. Het voorziene bedrag is € 175 lager dan het geraamde bedrag van € 4,4 mln.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Door de Wet modernisering vennootschapsbelasting overheidsbedrijven (Vpb Vennootschapsbelasting) zijn overheidsinstellingen sinds 2016 voor ondernemingsactiviteiten belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Op dit taakveld boekt de gemeente de raming van het te betalen bedrag vennootschapsbelasting als last. Het gaat om het geraamde bedrag van de aanslag vennootschapsbelasting voor het betreffende begrotingsjaar of verantwoordingsjaar. Dit bedrag is de gemeente verschuldigd vanwege de fiscale winst die de gemeente per saldo realiseert op ondernemingsactiviteiten in het begrotingsjaar, na eventuele verrekening van fiscale verliezen uit eerdere begrotingsjaren. Voor de gemeente Rotterdam vallen vooralsnog de activiteiten Vervoer & Materieel en containerservice onder deze belastingplicht. De totale lasten raamt de gemeente voor 2019 en volgende jaren op structureel € 800. De Vpb-belastingplicht wordt op de betreffende taakvelden waar deze ontstaat, nader toegelicht.