Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het realiseren van aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten voor bezoekers en marktvergunninghouders.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Om de Rotterdamse markten de impuls te kunnen geven die zij nodig hebben is er in 2019 onderzoek gedaan, onder de kooplieden, bezoekers en omwonenden van de Rotterdamse warenmarkten, naar de staat van de markten. De resultaten met een korte termijn aanpak, zoals de branchering van de markt, worden in 2020 opgepakt. Gekoppeld aan het onderzoek is er een plan van aanpak opgesteld om de problemen met betrekking tot afval op de markten aan te pakken. Ook aan dit plan wordt in 2020 uitvoering gegeven.  Tevens is er op basis van het  onderzoek gestart met het uitwerken van de lange termijn visie die bestaat uit drie onderdelen: De Rotterdamse Markt in de next economy, Integraal werken en circulaire markt. Medio 2020 zal deze lange termijn visie beschikbaar zijn.

Wat willen we bereiken?

Realiseren van aantrekkelijke warenmarkten

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Realiseren van aantrekkelijke warenmarkten

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- MarktenOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves1.9451.9451.908-37

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 1.945 1.945 1.905 -40
Overige baten 0 0 3 3
Lasten exclusief reserves3.1583.1953.127-68

Apparaatslasten 1.367 1.247 1.138 -109
Inhuur 3 43 16 -27
Overige apparaatslasten 26 43 25 -18
Personeel 1.339 1.161 1.097 -65
Interne resultaat 1.116 1.159 1.177 18
Interne resultaat 1.116 1.159 1.177 18
Programmalasten 676 789 812 23
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 591 744 788 44
Overige programmalasten 85 45 24 -20
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -1.214 -1.250 -1.219 31
Saldo voor reserveringen -1.214 -1.250 -1.219 31
Saldo -1.214 -1.250 -1.219 31

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking saldo
1. Diverse afwijkingen -37 -68 31
Totaal afwijkingen -37 -68 31

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Diverse afwijkingen
    Dit betreft het saldo van diverse kleine afwijkingen.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen behoort de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. In dit Rotterdamse taakveld gaat het om:

  • regelen straathandel, markten alsook veemarkten
  • marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7)