Economische ontwikkeling

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een transitie naar een nieuwe economie voor Rotterdam: digitaal, circulair en draaiend op duurzaam opgewekte energie.

Rotterdam wordt het centrum van maritieme technologie en dienstverlening in Europa.

Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB klaar maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

We hebben beleid conform de planning uitgevoerd waarbij we hebben ingezet op een transitie naar een nieuwe digitale, circulaire en duurzame economie en haven voor Rotterdam. Het Rotterdamse MKB klaar maken voor de nieuwe economie is daarbij een ontwikkeling geweest alsook de toename van maritieme bedrijvigheid gerelateerde vestigingen in de stad.


 

Wat willen we bereiken?

Transformatie van haven en stad naar een nieuwe duurzame/emissieloze, op diensten georiënteerde, zichzelf steeds innoverende Maritieme hoofdstad van Europa.

Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB klaar maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Prestatie indicatoren

Transformatie van haven en stad naar een nieuwe duurzame/emissieloze, op diensten georiënteerde, zichzelf steeds innoverende maritieme hoofdstad van Europa

Vernieuwing, verbreding en veerkrachtverhoging van de Rotterdamse stedelijke economie. Het Rotterdamse MKB gereed te maken voor de nieuwe economie is uitgangspunt

Indicatoren

Prestatie-indicatoren 201720182019202020212022
Transformatie kantoren en winkels: het (laten) transformeren en/of onttrekken van tenminste 180.000 m2 bruto vloeroppervlak uit de voorraad kantoren in Rotterdam gedurende de periode van 1 januari 2018 tot 1 november 2021. Streefwaarde (ultimo)   > 45.000 m2 > 90.000 m2 > 135.000 m2 Per 1/11/21 > 180.000 m2**  
Realisatie     57.500      
Winkels: vier pilot-gebieden transformatie is 10 panden per jaar voor een periode van 3 jaar (2019-2021), dus in totaal 120 panden Streefwaarde     40 40 40  
Realisatie     69      
Verduurzaming Kantoren* Streefwaarde            
Realisatie            
Economische Clusterontwikkeling: investeringen, FTE, nieuwe vestigers door inzet fondsmiddelen en inzet van de gemeente Streefwaarde    

33,95 mln. 7 vestigers 109 fte banen

.

    € 700 mln investeringen / 2000 FTE / 50 nieuwe vestigers additioneel
Realisatie            
Nieuw Ondernemerschap* Streefwaarde            
Realisatie            
MKB RNE proof: In deze collegeperiode wordt er met minimaal 5000 ondernemers gesproken, waarbij de mogelijkheden van de nieuwe economie voor hun bedrijfsvoering worden belicht.* Streefwaarde     779
 
    5.000
Realisatie     1.191**      
* In ontwikkeling, volgt 2e kwartaal 2020
** Cumulatieve realisatie 2018 t/m 1e kwartaal 2020.

Toelichting indicatoren

Transformatie kantoren en winkels

 • We sturen op het transformeren van 180.000 m2 kantoorruimte naar wooneenheden en andere economische functies, samen met en op initiatief van marktpartijen. In 2019 is 57.500 m2 bvo kantoorruimte getransformeerd, met name naar wooneenheden. Met 45.000  m2 bvo in 2018 loopt de transformatiedoelstelling op schema. Cumulatief is in 2019 dus totaal 45.000 + 57.500 = 104.000 m2 BVO getransformeerd. 

Verduurzaming Kantoren

 • Met informatieverstrekking en goede voorbeelden vastgoedeigenaren ondersteunen en stimuleren om de Rotterdamse kantoren in 2022 te verduurzamen naar ten minste label C, maar bij voorkeur naar een ambitieuzer energielabel.
 • Opnemen in het Convenant Kantoren Transformatie.
 • We starten twee pilots voor de verduurzaming van kantoren naar een hoger ambitieniveau dan het wettelijk vereiste. De eerste pilot is gericht op mogelijk maken van de realisatie van energie neutrale/circulaire bestaande kantoorgebouwen. Waarbij we zowel een pand in eigendom van de gemeente  inbrengen, als marktpartijen uitdagen een pand voor deze pilot voor te dragen. In de tweede pilot onderzoeken we wat er ruimtelijk-economisch nodig is om innovatieve koplopers in de economie zo goed mogelijk de faciliteren in de stad.                    

Subdoel Nieuw Ondernemerschap

Binnen het onderdeel nieuw ondernemerschap is Up!Rotterdam, een publiek privaat
actieprogramma opgezet (2019 – 2023).  Het actieprogramma is in co-creatie met de belangrijkste stakeholders uit het innovatie ecosysteem opgesteld en is door het college vastgesteld en besproken
door de raad in december 2019. Het doel van het actieprogramma is om door middel van het opschalen van startups en scale-ups de transitie naar de nieuwe economie te (helpen) versnellen. Het actieprogramma
bestaat uit de onderstaande pijlers, waar meerdere projecten onder vallen:

 • Toegang tot talent. We zijn in 2019 gestart met een gezamenlijke talentcampagne, waarbij de vacatures van de top 50 scale-ups verzameld worden op een platform en er momenteel een campagne wordt ontwikkeld om talent naar dat platform en Rotterdam te trekken.

 • Toegang tot kapitaal. De organisatie van Rotterdam Capital Days 2019 samen met verschillende innovatie hubs met als doel om startups en scale-ups te verbinden met investeerders. Er hebben 1800 participanten aan deelgenomen.

 • Toegang tot (internationale) markten. De innovatiemanagers van 17 corporates in Rotterdam e.o. zijn samengebracht om corporate- startup/scale-up samenwerking te bevorderen.

 • Ecosysteem interacties. De eerste RotterdamGroeit sessie heeft plaatsgevonden, waarbij ondernemers elkaar d.m.v. peer-to-peercoaching helpen door te groeien. Er hebben 57 ondernemers uit Rotterdam en omgeving aan deze sessie deelgenomen.

 • Positionering van Rotterdam. Door het tonen van icoonprojecten en de mooie voorbeelden die we hebben van startups en scale-ups die impact maken zetten we Rotterdam op de kaart als dé plek voor innovatief en duurzaam ondernemerschap.

 • Life Sciences & Health bedrijven groeien goed in Rotterdam, twee bedrijven hebben met behulp van investeringsfondsen een stap naar duurzame groei gemaakt.

MKB-RNE proof

 • Het Rotterdamse MKB staat midden in grote veranderingen. Samen met onze kennispartners (HR, Zadkine enzovoort) wordt er een RNE scan voor MKB ondernemers gemaakt. In deze collegeperiode wordt er met minimaal 5000 ondernemers gesproken, waarbij de mogelijkheden van de nieuwe economie voor hun bedrijfsvoering worden belicht. Hiertoe zetten we extra capaciteit in bij de ondernemersbalie, het accountmanagement en de bedrijfscontactfunctionarissen.

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Economische ontwikkelingOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves3080961882

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 817 817
Overige opbrengsten derden 30 80 145 65
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves12.35710.45312.6822.229

Apparaatslasten 5.610 5.813 5.573 -240
Inhuur 400 160 21 -138
Overige apparaatslasten 85 119 114 -5
Personeel 5.126 5.534 5.437 -97
Interne resultaat 955 -2.458 -1.600 857
Interne resultaat 955 -2.458 -1.600 857
Programmalasten 5.793 7.098 8.709 1.611
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 4.365 5.350 6.021 670
Overige programmalasten 0 0 -2 -2
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 1.427 1.748 2.690 943
Saldo voor vpb en reserveringen -12.328 -10.373 -11.720 -1.347
Saldo voor reserveringen -12.328 -10.373 -11.720 -1.347
Reserves1.7782.6131.983-630

Onttrekking reserves 1.778 2.613 1.983 -630
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo -10.550 -7.760 -9.737 -1.977

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Gist en Scale Up 882 882 0 0
2. Lagere apparaatslasten flexibele inzet 0 -240 0 240
3. Aanvullende inzet projecten 0 1.360 0 -1.360
4. Intern resultaat 0 857 0 -857
5. Lagere onttrekking reserves 0 -630 -630 0
Totaal afwijkingen 882 2.229 -630 -1.977

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Gist en Scale Up

Er zijn niet begrote baten gerealiseerd voor de projecten Gist en Scale Up vanuit het Rijk . Hier tegenover staan echter ook gelijke extra kosten voor deze projecten.

 

2. Lagere apparaatslasten flexibele inzet                                    

De openstaande vacatureruimte zorgt voor een onderbesteding.

 

3. Aanvullende inzet projecten

Door de aantrekkende vraag vanuit de markt zijn meer activiteiten ondernomen dan voorzien. Naast de begrote inzet op Clean Tech, Food en Life Science & Health is er onder andere aanvullende inzet gepleegd op Haven en Maritiem (€ 765), het stimuleren van groene innovaties t.b.v. een circulaire en duurzame economie via o.a. Rotterdam The Hague Innovation Airport (€ 250), Gist & Scale Up (€ 882) en Asbeter (€ 323).

Het Rijk heeft in de decembercirculaire een doeluitkering uitgekeerd voor een subsidie aan Asbeter. De daadwerkelijke storting heeft plaats gevonden op het programma Beheer Algemene Middelen/ Gemeentefonds. Dit levert voor Economie een nadeel op en een voordeel bij het programma Beheer Algemene middelen. Op concernniveau is dit budgetneutraal.

Met name voor de Rotterdamse haven is meer inzet gepleegd dan budgettair beschikbaar was. Deze inzet is te verdelen in coördinatie concernbrede haveninzet (€ 265), inspelen op vragen en verzoek tot inzet vanuit het bedrijfsleven (€ 225), extra subsidies voor onder andere Smart Port en Vopak (€ 190) en de promotie van Rotterdam als havenstad (conferenties, netwerken of social media (€85)).
 

4. Intern resultaat

Door de extra inzet op de economische projecten kon geen dekking gegenereerd worden binnen andere Rotterdamse taakvelden. Dat leidt op dit taakveld tot minder dekking, maar op andere taakvelden binnen het concern tot meer dekking. Op concernniveau is het dus budgetneutraal.
 

5. Lagere onttrekking reserves

Alle begrote projecten vanuit Economie voor de Energietransitie zijn gestart. De uitvoering/realisatie van een aantal projecten voor de Energietransitie is vertraagd als gevolg van externe factoren (uitvoeringsplannen van bedrijven zijn vertraagd).  Bijvoorbeeld voor Waste to Chemicals (W2C) hebben de leningsbesprekingen plaats gevonden, maar heeft W2C nog geen leningsaanvraag ingediend.

Dit heeft geresulteerd in een lagere onttrekking aan de reserve Energietransitie dan voorzien in 2019. De middelen voor de Energietransitie blijven beschikbaar in de reserve Energietransitie.

Omschrijving taakveld

Kennis, netwerken, middelen en beleidsinstrumenten worden ingezet om te sturen op systeemdoorbraken die de economie van de stad en de regio helpen vernieuwen, de transformatie van de haven naar een emissieloze economie te versnellen en de modernisering van de stedelijke economie en het midden- en kleinbedrijf (MKB) in het bijzonder te stimuleren. Om de gemeentelijke, regionale en landelijke doelstellingen op economisch gebied te bereiken wordt samengewerkt met bedrijven, (kennis)instellingen en ondernemers, dienstverlening aan het MKB op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau geleverd en wordt de investeringsbereidheid van en aan ondernemers geïdentificeerd en versterkt. Innovatie wordt gestimuleerd. De gemeente is aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen in de stad en voor de besturen van de ondernemersverenigingen. Het signaleren van belemmeringen voor ondernemers wordt vertaald naar een lobby naar het Rijk. Regeldrukvermindering en realisering van pilots in de praktijk blijven prioriteit. Rotterdam Partners heeft onze opdracht gekregen om, ten behoeve van internationaal vermarkten van de stad, internationale bezoekers, bedrijven en congressen aan te trekken. We werken aan de Strategische Agenda van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag samen met de andere 22 regiogemeenten. Via Innovation Quarter (IQ), de regionale ontwikkelingsmaatschappij, zetten we in op regionale internationale acquisitie, business development en ondersteuning en financiering van innovatieve ondernemers en plannen in onze regio, waarbij kwaliteit belangrijker is dan kwantiteit.

Samen met de vertegenwoordigers van het Rotterdamse bedrijfsleven en de kennisinstellingen zorgt de gemeente voor kennis en informatie voor ondernemers om het ondernemerschap te versterken. De gemeente brengt het bedrijfsleven en onderwijs dichter bij elkaar om de arbeidsmarkt weerbaar te maken. Daarnaast zorgt de gemeente dat de digitale infrastructuur en andere vestigingsvoorwaarden optimaal zijn geregeld. Specifiek worden gemeentelijke regels die innovatie, circulariteit en digitale ongelijkheid in de weg staan aangepast of gestopt.