Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving, het vergroten van het veiligheidsgevoel op straat en het verhogen van de kwaliteit van de buitenruimte.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document
  • Rotterdam voert de Ja/Ja sticker in. Eind 2019 heeft de gemeenteraad dit besloten. Bewoners van Rotterdam moeten vanaf 1 januari 2020 met een Ja/Ja-sticker aangeven of ze ongeadresseerd reclamedrukwerk willen ontvangen. Hierdoor is minder papier nodig. Bewoners kunnen bij de gemeente een melding maken als ze ongewenst reclamedrukwerk ontvangen. Na een overgangsperiode handhaaft de gemeente op deze meldingen. Op grond van een uitspraak van de voorzieningenrechter is invoering van de Ja/Ja-sticker - en daarmee de handhaving - vooralsnog uitgesteld tot zomer 2021.
  • Vanaf 1 april 2018 handhaven Stadsbeheer en de politie op het APV-artikel straatintimidatie. Op 19 december 2018 heeft de rechter de eerste verdachte van straatintimidatie in twee zaken veroordeeld tot voorwaardelijke boetes van 100 euro. Het Openbaar Ministerie heeft hiertegen hoger beroep ingesteld. Op 19 december 2019 heeft het Gerechtshof Den Haag in een uitspraak op dit hoger beroep het APV-artikel straatintimidatie in z’n geheel onverbindend verklaard. Dit betekent dat er geen grondslag meer is om nog langer te handhaven op straatintimidatie en dat de heterdaad-handhaving is gestopt. Handhavers spreken personen die intimiderend gedrag vertonen op straat wel aan op de fatsoensnorm. Het preventiebeleid gaat door.
  • De aanpak Naastplaatsingen (‘In de bak’) is aangeboden aan de raad. De afgelopen vier jaar is het aantal bewoners dat overlast ervaart van naastplaatsingen gestegen. Het is tijd voor een nieuwe aanpak. Een aanpak waarbij voorlichting, beschikbare containers, slim en frequent ophalen en scheiden belangrijk zijn en blijven. Maar waar de pakkans en bekeuringen voor overtreders een grote impuls krijgen.
  • In 2019 is de nota ‘Gewoon schoon’ 2019 – 2022 aan de raad toegestuurd. De nadruk lag in voorgaande jaren meer op investeren in het opruimen van de stad. De inzet is nu meer gericht op thema’s als assetmanagement, datagestuurd en beeldgericht reinigen, communicatie en educatie, integraal en wijkgericht werken en participatie.
  • Belangrijk onderdeel van het programma ‘In de bak’ is de pilot Flying Squads vanaf april 2019. Flying Squads zijn een intensieve samenwerking tussen gemeentelijk cameratoezicht, de gemeentelijke meldkamer en handhavers. Handhavers krijgen via cameratoezicht en de meldkamer meldingen van naastplaatsingen en kunnen direct in actie komen. Dit geeft een hogere pakkans op heterdaad.
  • Handhavers spelen in 2019 een steeds grotere rol bij de aanpak van ondermijning. Ze worden opgeleid om signaleren van ondermijning te herkennen en door te geven aan met name de politie. Sommige handhavers worden heel gericht ingezet in de Spaanse Polder en de Beijerlandselaan. Handhavers krijgen ook een grotere rol in de naleving van regels omtrent het Digitaal Opkopers Loket en Register (DOL en DOR).
  • In 2019 zijn handhavers en de politie gestart met het project 'Versterking samenwerking'. Dit project moet bestaande samenwerking tussen handhavers en politie versterken en ook leiden tot nieuwe en effectievere vormen van samenwerking. Dit project is gestart met een benchmark. Hierbij zijn handhavers en politieagenten op operationeel niveau bevraagd op de onderlinge samenwerkingsverbanden, wat zij daarin positief vinden en waar ruimte voor verbetering ligt. Uit deze bevraging is gebleken dat versterking van de samenwerking zich vooral moet richten op betere informatieuitwisseling, meer duidelijkheid over inzet bij evenementen en demonstraties en afgestemde inzet op overlast door dak- en thuislozen. Deze punten worden in 2020 verder uitgewerkt.

Wat willen we bereiken?

Rotterdam is de afgelopen jaren veiliger geworden, deze trend willen we doorzetten zodat op langere termijn alleen nog maar veilige wijken zijn in Rotterdam.

Handhavers zijn goed getraind en uitgerust met voldoende bevoegdheden en de juiste middelen, zoals bodycams, zodat zij hun werk veilig, effectief en efficiënt kunnen doen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Rotterdam is de afgelopen jaren veiliger geworden, deze trend willen we doorzetten zo dat op langere termijn alleen nog maar veilige wijken zijn in Rotterdam.

Handhavers zijn goed getraind en uitgerust met voldoende bevoegdheden en de juiste middelen, zoals bodycams, zodat zij hun werk veilig en efficiënt kunnen doen.

Algemeen

Wat heeft het gekost?

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezichtOorspr.
Begroting
2019
Bijgestelde
Begroting
2019
Realisatie
2019
Afwijking
Baten exclusief reserves1.3492.0402.214174

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 170 210 40
Overige opbrengsten derden 1.349 1.869 2.003 134
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves34.08142.39642.121-275

Apparaatslasten 30.702 38.504 38.284 -220
Inhuur 286 2.255 1.954 -300
Overige apparaatslasten 813 1.722 1.661 -61
Personeel 29.603 34.527 34.668 141
Interne resultaat -924 -404 449 854
Interne resultaat -924 -404 449 854
Programmalasten 4.303 4.296 3.388 -909
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.758 3.751 2.830 -921
Kapitaallasten 407 407 407 0
Overige programmalasten 138 138 141 3
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 9 9
Saldo voor vpb en reserveringen -32.733 -40.356 -39.907 449
Saldo voor reserveringen -32.733 -40.356 -39.907 449
Saldo -32.733 -40.356 -39.907 449

Overzicht afwijkingen

Overzicht afwijkingenAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Meeropbrengsten huisvuilboetes 134 0 0 134
2. Diverse afwijkingen 40 -275 0 315
Totaal afwijkingen 174 -275 0 449

Toelichting overzicht afwijkingen

1. Meeropbrengsten huisvuilboetes
De verrichte acties tegen naastplaatsingen hebben geleid tot meer opbrengsten.

2. Diverse afwijkingen
Er zijn op diverse budgetten kleinere afwijkingen.

Omschrijving taakveld

Het taakveld Toezicht en Handhaving draagt bij aan de veiligheid en leefbaarheid in wijken. Vanwege de verdichting van de stad, groeit de druk op de buitenruimte en neemt het belang van het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving toe.

 

Dit Rotterdamse taakveld is onderdeel van het programma Openbare orde en veiligheid en betreft de gemeentelijke taken op het gebied van:

  • toezicht en handhaving openbare orde, BOA's
  • veilige woon- en leefomgeving

 

De verdichting van de stad zorgt onder andere voor meer (woon)overlast, meer (bedrijfs)afval, vollere parken en meer verkeer en drukte in de stad. Hierdoor zal de druk op Handhaving en Toezicht toenemen.