Voortgang 2022

De Voortgang 2022 geeft een totaalbeeld van heel 2022. De Voortgang bestaat uit 2 algemene blokken: een Voorwoord en een Financieel beeld 2022  Daarna is de Voortgang per programma in alfabetische volgorde opgenomen, deze is hetzelfde als de Voortgang per programma en tenslotte de Bedrijfsvoering.

Voorwoord

‘Eén stad’: het belang van eenheid in de stad kan niet genoeg benadrukt worden in deze onzekere tijd waarin we gesteld staan voor grote opgaven. Veel Rotterdammers kampen met de enorme stijging van onder meer energiekosten en kosten van de dagelijkse boodschappen. Naast stijgende energie- en grondstofprijzen, schaarste aan brandstof en materialen zien we ook personeelstekorten, is er een woningtekort en ligt er een grote opgave rondom de klimaatverandering. Dit alles heeft gevolgen voor de lokale economie en het welzijn van Rotterdammers. Deze vraagstukken pakken we samen aan: met ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en bewoners.

 

Met de welbekende veerkracht lieten we afgelopen jaar weer zien waar we als stad voor staan: bij het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is Rotterdam snel in actie gekomen. In beperkte tijd is er opvang en financiële en medische begeleiding geboden aan Oekraïense vluchtelingen. Denk ook aan het werk van de GGD met vaccinatiecampagnes en de uitvoering van de energietoeslagen voor Rotterdammers.

2022 was een bewogen jaar dat bestuurlijk gezien ook in het teken stond van het aantreden van het nieuwe college van Leefbaar Rotterdam, VVD, D66 en DENK.

 

De ambities uit het coalitieakkoord ‘Eén stad’, dat we presenteerden in juni vorig jaar, ziet u terug in deze jaarstukken en hoewel we eigenlijk pas net onderweg zijn in deze collegeperiode kunnen we een aantal ontwikkelingen wel al delen. Zo heeft ‘Wijk aan Zet’ een gezicht gekregen met de inzet van bevlogen wijkraadsleden die eind 2022 voor alle 39 wijkraden wijkakkoorden opleverden. Hiermee beogen we een dialoog tussen gemeente en de wijken. We bezoeken regelmatig diverse wijken: om te luisteren en om oplossingen te bieden. Zo bevorderen we samenhang in de buurt en leveren we maatwerk voor de opgaven in de wijken. Om de wijken schoon te houden zijn er 85 pop-up milieuparken gerealiseerd en is er minder zwerfafval dankzij de NietRNaast-aanpak.

Om de stad leefbaar te houden pakken we het woningtekort aan. Daarnaast geldt met ingang van 2022 in 16 wijken een opkoopbescherming zodat investeerders huizen niet zomaar kopen om te verhuren. Daarmee blijven meer koopwoningen beschikbaar voor mensen die er zelf in gaan wonen. 32.000 Rotterdamse huishoudens met een laag inkomen ontvingen een Gratis Energiebox010 om hun huis te verduurzamen en zo jaarlijks zo’n 180 euro te besparen op de energierekening. In 2022 daalde het aantal Rotterdammers in de bijstand van 34.624 naar 32.975.

Het is belangrijk om koers te houden in het realiseren van onze ambities: stimulering van investeringen in de werkgelegenheid met toekomstperspectief, vernieuwing van de economie, klimaataanpak en verruiming van het woningaanbod. Dit doen we samen met de gemeenteraad. Maar bovenal gaat het ons om te investeren in het meest waardevolle van onze stad: de Rotterdammers zelf. Investeringen zijn alleen mogelijk op basis van een visie op de toekomst en de bereidheid om verantwoording af te leggen over het afgelopen jaar. Dat laatste leest u in de jaarstukken.

We staan als stadsbestuur voor belangrijke keuzes om de komende jaren de uitdagingen voor Rotterdam aan te gaan. Dat doen wij met het vertrouwen in de veerkracht, saamhorigheid en wendbaarheid van de Rotterdammers. Samen zijn we één stad.

 

Maarten Struijvenberg, Wethouder Financiën, Organisatie, Dienstverlening en Grote Projecten

image

Financieel beeld 2022

Algemeen 

Met de jaarstukken 2022 legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde beleid en financiën in 2022. Het rekeningresultaat 2022 vóór bestemming bedraagt € 85 mln positief. Het resultaat werd naast een aantal incidentele mee-en tegenvallers vooral beïnvloed door macro-economische ontwikkelingen die deels het gevolg waren van het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne. Het betreft hier onder andere de fors toegenomen inflatie, de stijging van de rente en de krapte op zowel de arbeids- als de materialenmarkt. De grootste mee- en tegenvallers staan toegelicht in tabel hiernaast. Per programma worden de mee- en tegenvallers toegelicht onder het blokje Financiën.

 

Erfpachtconversies  

In 2022 hebben 2 bijzondere erfpachtconversies plaatsgevonden, Havensteder en Woonstad. Bij de conversie Woonstad loopt de uitvoering door naar 2023. Het deel dat in 2022 is afgewikkeld is, blijkt groter te zijn dan vooraf werd ingeschat. Dit heeft geleid tot € 72 mln aan eerder ontvangen baten. Ook is voor € 68 mln aan extra baten gerealiseerd omdat naast sociale woningen ook andere segmenten zijn geconverteerd. Deze baten zijn zoals afgesproken met de gemeenteraad toegevoegd aan de reserve Rotterdamse investeringsmotor (RIM).  Deze erfapchtconversies zijn daardoor geen onderdeel van het rekeningresultaat.

 

Reserves

Totaal van alle reserves

2021: € 2.331 mln

2022: € 2.729 mln

Het totaal van alle reserves is in 2022 gestegen met € 398 mln. Dit is in belangrijke mate (€ 317,6 mln) te verklaren door de toevoeging van de bijzondere erfpachtbaten aan de RIM.

Voor verrekening van het rekeningresultaat bedraagt de Algemene reserve aan het einde van 2022 € 176 mln.

Wilt u meer weten over de reserves, kijk dan op de pagina bij de Balans Reserves

Grootste meevallers (+) en tegenvallers (-) 2022                             

Decembercirculaire Gemeentefonds

(Programma Algemene middelen) 

+ € 27 mln

Hogere baten Onroerende zaak belasting (OZB)

niet woningen

(Programma Belastingen)

+ € 11 mln

Onderhoudskosten Vastgoed

(Programma Bestaande stad)

+ € 12 mln

Minder opbrengsten WABO-leges

(Programma Bestaande stad)

- € 11 mln

Gebiedsexploitaties

(Programma Stedelijke ontwikkeling)

- € 16 mln

Lagere lasten WMO-arrangementen
(Programma Zorg, welzijn en wijkteams

+ € 22 mln

 

Financiële kengetallen

Hieronder worden de twee belangrijkste financiële kengetallen kort toegelicht. Wilt u meer weten over de financiële kengetallen, ga dan naar de paragraaf Financiële kengetallen.

Weerstandsvermogen

2021: 1,4

2022: 1,5

Het weerstandsvermogen geeft aan of de gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen. Er wordt gestuurd op een weerstandsvermogen van minimaal 1,0, passend bij de financiële risico’s die de gemeente loopt. Ultimo 2022 is het weerstandsvermogen op orde.

 

Structureel exploitatiesaldo

2021: 5,6%

2022: 1,7%

De financiën van de gemeente moeten structureel in evenwicht zijn. Dat is het geval als het structureel exploitatiesaldo positief is. In 2022 werden de structurele lasten gedekt door structurele baten. Het verschil van het structureel exploitatiesaldo 2022 ten opzichte van 2021 kan worden verklaard door een aanscherping van de kaders vanuit de provincie.

Programma Algemene middelen

Beleidskader verbonden partijen en bestuurlijke relaties 2022-2026

In 2022 is een nieuw beleidskader Verbonden partijen en bestuurlijke relaties 2022-2026 opgesteld. Dat gebeurt aan het begin van elke nieuwe bestuursperiode. De gemeenteraad heeft het beleidskader op 2 februari 2023 vastgesteld. Een verdere toelichting staat in de paragraaf Verbonden partijen.

 

Stedin

Netwerkbedrijf  Stedin heeft de komende jaren behoefte aan extra eigen vermogen. Stedin heeft dit extra vermogen nodig om te investeren in het energienet en de energietransitie. In 2022 heeft Stedin met haar aandeelhouders een plan uitgewerkt. Hierin staat met welke combinatie van oplossingsrichtingen Stedin extra eigen vermogen kan aantrekken. Een van de oplossingsrichtingen is dat de staat toetreedt als nieuwe aandeelhouder. In 2023 ontvangt de gemeenteraad informatie en kan de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen aangeven. Verdere toelichting staat in paragraaf Verbonden Partijen.

 

Warmtebedrijf

De gemeenteraad besloot op 2 juni 2022 de aandelen in Warmtebedrijf Rotterdam Holding B.V. (WbR) aan Vattenfall Nederland te verkopen. Met de overdracht van de aandelen op 1 november 2022 is de verkoop afgerond. De financiële effecten van het dossier Warmtebedrijf Rotterdam zijn verwerkt in 2022. Een verdere toelichting staat in paragraaf Verbonden Partijen

Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM)

In 2022 hebben twee grote woningcorporaties erfpachtcontracten afgekocht. Dat gebeurt ook in 2023. Bij een erfpachtconversie verkoopt de gemeente de grond waarop woningen van deze woningcorporaties staan aan de woningcorporaties. In 2022 vielen de opbrengsten € 140 mln hoger uit dan begroot. De opbrengsten van de verkoop komen terecht in de Rotterdamse Investeringsmotor (RIM). Een verdere toelichting staat bij Financiën.

 

Gemeentefonds

Het Rijk heeft in de decembercirculaire extra geld voor integratie- en decentralisatie-uitkeringen van € 41,8 mln aan Rotterdam toegekend. Dit is zo laat gebeurd, dat de gemeente dit geld, over het algemeen, in 2022 niet meer kon uitgeven. Hiertegenover staan lagere ontvangsten van € 15,1 mln aan algemene uitkeringen dan begroot. Het saldo van het Gemeentefonds bedraagt € 26,7 mln positief.

Het Rijk verandert in 2026 de systematiek voor het berekenen van de grootte van het gemeentefonds. Tot en met 2025 past het Rijk nog de bestaande systematiek toe: trap-op-trap-af maar staat het accres vast. Die systematiek vervalt vanaf 2026.

Sinds het voorjaar van 2022 bespreken gemeenten, het Rijk en andere betrokken partijen een nieuwe systematiek voor het gemeentefonds. Het Rijk heeft toegezegd in de meicirculaire 2023 meer duidelijkheid te geven. Een nadere toelichting staat in Gemeentefonds.  
 

Financiering

In 2022 heeft de gemeente minder geïnvesteerd dan was begroot. In de paragraaf Investeringen is een toelichting hierop opgenomen. Een van de gevolgen van de lagere investeringen is dat voor € 908.000 minder rente aan de programma’s en projecten is toegerekend dan was begroot. Daarnaast heeft het achterblijven van investeringen in 2022 geleid tot een lagere financieringsbehoefte, en daarmee tot lagere extern te betalen rentelasten van € 642.000 dan was geraamd. 

Programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving

Taal

Aantal taaltrajecten

Realisatie 2021: 5.994 afgeronde trajecten

Streefwaarde 2022: 5.400 afgeronde trajecten

Voorlopige Realisatie 2022: 6.662 afgeronde trajecten.

Deze cijfers zijn nog niet definitief omdat subsidies 2022 nog definitief moeten worden vastgesteld. Ook zijn de aanbieders nog bezig met de laatste afronding van de overeenkomsten 2022. In 2022 is de aanbesteding van de regio voor de komende jaren gerealiseerd.

De gemeenteraad stelde in 2019 het Beleidskader De Taalspiraal vast. Aan de hand van dit kader wilde het college met 19.000 afgeronde taaltrajecten een trendbreuk realiseren. Begin 2022 waren door de coronamaatregelen fysieke lessen niet mogelijk. Na versoepeling is er in de loop van 2022 een enorme toeloop naar taalcursussen ontstaan. De voorlopige realisatie over 2022 is hoger dan de streefwaarde. De verwachting is dat het aantal afgeronde trajecten nog hoger zal uitvallen na de definitieve vaststelling van de subsidies uit 2022 en na afronding van de overeenkomsten 2022.

 

Schulddienstverlening en Armoedebestrijding

In de loop van 2022 kregen meer Rotterdammers te maken met financiële problemen. Die waren het gevolg van de hoge inflatie en stijgende energieprijzen. Om Rotterdammers met een laag inkomen in deze moeilijke tijd extra te ondersteunen, heeft het college het actieplan Geldzorgen vastgesteld. Dit actieplan bestaat uit kortetermijnmaatregelen, zoals:

 • promoteams die Rotterdammers benaderden en bekeken of ze recht hadden op financiële hulp waarvan zij nog geen gebruik maakten,

 • boodschappenkaarten, uitgegeven bij acute financiële nood,

 • schoolontbijt om te voortkomen dat kinderen met een lege maag in de klas zitten,

 • extra formatie bij het Expertiseteam Financiën om Rotterdammers die zich met schulden bij de gemeente melden snel te kunnen helpen.

Met medefinanciering door Stichting De Verre Bergen is daarnaast aan 78.976 Rotterdamse huishoudens met een inkomen tot maximaal 140% van het wettelijk sociaal minimum een energietoeslag van maximaal € 1.300 uitbetaald. Het bereik was 95% van de totale doelgroep.

Om te besparen op de energierekening kunnen sinds 2022 Rotterdammers met een laag inkomen gebruikmaken van energieklussers. Ook is voor deze doelgroep een witgoedregeling gestart. Zij kunnen daarmee witgoed met een hoog energieverbruik vervangen door energiezuinig witgoed.

Het college bood in oktober 2022 aan de gemeenteraad de hoofdlijnen aan van het nieuwe beleidsplan armoede- en schuldenaanpak. Bij de uitwerking van deze hoofdlijnen raadpleegt de gemeente ervaringsdeskundigen, samenwerkingspartners in de stad en wetenschappers. Het college biedt het nieuwe meerjarenbeleidsplan in het voorjaar 2023 aan de gemeenteraad aan.

 

Samenleven

De actieprogramma’s - ‘Relax. Dit is Rotterdam’ en ‘Rotterdam Tegen Racisme’ - lopen op hun einde. Een nieuw beleidskader Samenleven is in de maak. Daartoe zijn stadsgesprekken begonnen over inburgering en diverse vormen van discriminatie op verschillende leefgebieden zoals op de woningmarkt, arbeidsmarkt, in het onderwijs, enzovoort. Rotterdammers brengen in wat er speelt en welke oplossingen zij nodig vinden. In opdracht van de gemeente hebben de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Antidiscriminatiebureau RADAR de discriminatie-index ontwikkeld. Deze geeft nieuwe inzichten in discriminatiecijfers van Rotterdam. Alle resultaten zijn openbaar via www.inclusief010.nl. Tot het nieuwe beleidskader is vastgesteld, lopen bestaande activiteiten door.

In 2020 verschenen drie studies over het koloniale verleden en het slavernijverleden van Rotterdam. De burgemeester bood in december 2021 namens het college excuses aan voor de betrokkenheid van Rotterdamse stadsbesturen bij kolonialisme en slavernij. In 2022 is het stadsprogramma Koloniaal en Slavernijverleden gestart om de woorden te voorzien van daden. Dit programma loopt tot en met 2024. Het doel is kennisverspreiding, bewustwording stimuleren en dialoogvoering over het verleden van slavernij en kolonialisme, en de doorwerking daarvan in het heden. Er is een onderwijsconferentie gehouden en er is - met subsidie – een brede dialoog in de stad gestart door projecten gericht op kennisdeling, bewustwording, uitingen in theatervorm enzovoort. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor het gedenkjaar 2023.

 

Inburgering

Op 1 januari 2022 ging de Wet inburgering (Wi2021) in. Deze wet maakt gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering op het gebied van wonen, taal, werk en inkomen, en onderwijs. Ook geeft de wet de gemeente de regie hierop. De nieuwe wet is bedoeld voor inburgeraars en dit betreffen statushouders als gezin- en overige migranten.

Het laatste kwartaal van 2022 begonnen steeds meer statushouders met een inburgeringscursus in een zogeheten ‘leerroute’ die past bij hun situatie en leerbaarheid. De eerste maanden van 2022 was er een vertraging bij de landelijke organisatie DUO. Die vertraging is verholpen. Hierdoor kregen gemeenten pas later door welke inburgeraars onder de nieuwe wet vielen en hierdoor kon het proces van inburgeren pas later gestart worden. Daarnaast zijn er binnen de B1 leerroute nu ook lessen in de avond gestart zodat statushouders, die al werken, hun inburgering beter kunnen combineren met werk. Nieuw is de start van een avondgroep voor inburgeraars op B1-taalniveau. Daarmee kunnen inburgeraars taallessen combineren met hun werk.

 

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Rotterdam heeft snel kunnen handelen toen door de inval van Rusland in Oekraïne in maart vele vluchtelingen naar onze stad kwamen. De eerste opvang was in sporthal de Wielewaal en vervolgens in hotels. Tegelijkertijd is de verbouwing van kantoren en voormalige verzorgingshuizen in gang gezet. De gemeente ging met sociaal begeleiders en schoolbesturen in gesprek over de opvang in bredere zin. Op verzoek van de Oekraïense gemeenschap is eind maart het Oekraïens Huis geopend, een belangrijke informatie- en ontmoetingsplek voor vluchtelingen.

Begin april meerde de Volendam aan in Rotterdam. Daar kregen 1.400 vluchtelingen onderdak. Nadat de Holland America Lijn (HAL) had aangegeven het schip per half september nodig te hebben voor eigen gebruik, is door stad en regio gewerkt aan de herhuisvesting van elk 700 vluchtelingen. Inmiddels heeft Rotterdam 1.000 gemeentelijke plekken voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, op 18 locaties verspreid over de stad. Iedere locatie heeft een accounthouder van de gemeente die de sociale begeleiding aanstuurt. Daarnaast verblijven 1.400 vluchtelingen bij ongeveer 600 gasthuishoudens.

 

Opvang asielzoekers

Rotterdam heeft in 2022 de noodopvang voor asielzoekers opgehoogd naar 500 plekken, verdeeld over 5 riviercruiseschepen, verspreid over de stad. Er is samenwerking met het COA, Slaapschepen en de stichting Mano om kwalitatief goede, kleinschalige opvang te bieden.

Programma Beheer van de stad

Collegetarget verminderen naastplaatsingen en zwerfafval

We verminderen naastplaatsingen en zwerfafval in de 20 wijken die het slechtst scoren. Doel in deze collegeperiode is een stijging van de CROW-score op naastplaatsingen en zwerfafval met gemiddeld 5 procentpunt.

Realisatie 2021: 79% niveau B of hoger

Begroting 2022: 80,25% niveau B of hoger

Realisatie 2022: 79,77% niveau B of hoger

De realisatie van het schoonniveau in 2022 wijkt licht af van de ambitie zoals opgenomen in de begroting. Er zijn echter aanzienlijke verschillen tussen de wijken. De uiteenlopende scores benadrukken het belang van een wijkgerichte aanpak.

De NietRNaast-aanpak ('runners') heeft tot doel plaatsing van afval naast containers te verminderen. Daarmee vermindert ook het zwerfafval in de stad. De aanpak is in 2022 voor heel Rotterdam ingevoerd. Reinigingsmedewerkers controleren de containers in de wijken. Staat er afval naast, dan melden zij dat met een app. Vervolgens halen ze dat afval weg, samen met medewerkers van Inzameling. Medewerkers van T&H worden ingeschakeld om na te gaan of een boete uitgeschreven kan worden. Twintig reinigers krijgen in 2023 een opleiding tot controleur huisafval, zodat ze zelf boetes kunnen uitschrijven. Analyses van de registraties leiden tot verdere verbetering van het werkproces. 

Door de invoering van NietRNaast is er in de tweede helft van 2022 5,57 procentpunt minder afval naast containers gezet. Kijkend naar naastplaatsingen en zwerfafval samen is de gemiddelde verbetering 0,44 procentpunt. Vanaf 2023 komt er, naast de stadsbrede aanpak, maatwerk in de 20 wijken met het meeste zwerfafval. Vooral op plekken waar het vaakst vuilniszakken naast de containers worden neergezet: de naastplaatsingen. De volgende jaren komen er verschillende maatregelen om zwerfafval en naastplaatsingen verder tegen te gaan.

 

Kralingse plas

In 2021 leidden uitgevoerde maatregelen tot een sterke daling van het fosfaatgehalte in de Kralingse Plas. De uitbraak van blauwalg is sindsdien uitgebleven, ondanks de droge en hete zomer van 2022. In 2022 zijn extra maatregelen genomen om de instroom van nieuw fosfaat in de Kralingse Plas te beperken vanuit de Wolvenvallei en de Plaszoom.  

 

Rotterdams WeerWoord

Het college heeft in december het Programmakader WeerWoord 2030 vastgesteld. Hierin staat hoe we de Rotterdamse aanpak op het gebied van klimaatadaptatie verder gaan ontwikkelen. De eerdere focus die voornamelijk op neerslag en het verminderen wateroverlast bij panden was gericht, is nu uitgebreid naar de opgaven voor alle zes de klimaatthema’s. Daarnaast zijn er:

 • 9 schoolpleinen aangepakt met meer ruimte voor groen en wateropvang;
 • 1000 straten vergroend via Opzoomermee;
 • 135.000 tegels gewipt;
 • 50.000 tegels opgehaald door de tegeltaxi;
 • 11 wijken actief binnen de wijkaanpak Rotterdams WeerWoord;
 • 99 gehonoreerde aanvragen voor de subsidieregeling klimaatadaptatie; en
 • 700 regentonnen uitgedeeld.

 

Biodiversiteit

De analyse van 10 jaar flora en fauna in Rotterdam is in augustus 2022 gedeeld met de Raad. Biodiversiteit is verder in 2022 in toenemende mate onder de aandacht gebracht door het symposium “Ruimte voor rijke Rotterdamse stadsnatuur". Hierbij is samengewerkt met de partners van het Publiek Platform Biodiversiteit.  Natuurinclusief Bouwen was het thema van de Rotterdamse architectuurmaand en van de dakendagen. Er is een natuurindicatiekaart opgesteld waarbij de gegevens van 10 jaar een indicatie geven van de biodiversiteit in de verschillende delen van de stad. Bij verschillende stadsprojecten is biodiversiteit als thema meegenomen, zoals bij Reyeroord, Alexanderplein, de Hofbogen en de geveltuinen. Degenen die tegels inleverden bij de Kuip kregen niet alleen een stukje grasmat uitgedeeld, maar ook een bijenhotel waarmee zij de biodiversiteit in hun tuin kunnen vergroten.

 

LED-transitie

Het LED-transitieproject loopt vanaf 2020 t/m 2025 waarbij 90.000 armaturen worden vervangen. In 2022 is begonnen met het vervangen van de armaturen langs de doorgaande wegen gevolgd door de specials. Er zijn nu totaal 60.000 van de 90.000 armaturen vervangen. 

Uitrol wijkcontainers inzameling groente-, fruit- en etensresten (GFE)

In september 2021 is gestart met de plaatsing van wijkcontainers voor gescheiden inzameling van groente-, fruit- en etensresten (gfe) in wijken met veel flats en appartementen. In 2022 zijn er 69 wijkcontainers gerealiseerd. De snelheid waarmee deze ambitie gerealiseerd wordt, hangt af van tijdige levering van staal en chips, en van beschikbare software-updates. Momenteel is er sprake van vertraagde levering.

 

Wijkgerichte en flexibele inzameling grofvuil

In 2022 zijn er 85 pop-up milieuparken georganiseerd. Daarnaast zijn de openingstijden van de milieuparken verruimd. In september jl. startte een proef het de zondagsopenstelling van milieupark Delfshaven (9:00-13:00 uur). Ook konden inwoners kosteloos elektrische bakfietsen of aanhangwagens lenen. Deze proef was succesvol. Er is dan ook besloten is om hiermee door te gaan.

 

Participatie en educatie Schoon

In 2022 waren er 1.368 bewoners die een container adopteerden. Dat is een toename van 63 ten opzichte van 2021. Via Goedbezig vroegen 629 Rotterdammers een schoonmaakpakket aan om in hun omgeving zwerfafval op te ruimen. Daarnaast is er een aantal mensen dat een afvalknijper heeft aangevraagd via de wijkconciërges. In 2022 is er ook geëxperimenteerd met een knijperkast in Crooswijk. Deze kast met afvalknijpers en afvalzakken dient vooral een sociaal doel en zorgt ervoor dat de wijkconciërge meer contacten kreeg in de wijk. De kast is positief ontvangen door bewoners en er is goed gebruik van gemaakt, maar mag nog wat meer bekendheid krijgen. Deze proef loopt door in 2023 en krijgt waarschijnlijk een vervolg.  

Voor de educatie ontwikkelde de gemeente een menukaart met het lesaanbod voor scholen. Op de menukaart staan 14 activiteiten die zich richten op circulariteit, het voorkomen van zwerfafval en scheiding van afval. 

 

Zero- emissionvoertuigen

De gemeente wil in 2030 een emissieloos wagenpark. De verduurzaming van personenwagens en bedrijfswagens ligt op schema: personenwagens zijn 76% emissieloos; doel eind 2023 volledig emissieloos, en lichte bedrijfsvoertuigen zijn 35% emissieloos; doel eind 2025 volledig emissieloos. Momenteel is 9% van de zware bedrijfswagens emissieloos. Het doel dat eind 2030 alle zware bedrijfsvoertuigen emissieloos zijn, staat onder druk. Er zijn nog diverse uitdagingen, zoals voldoende dekking van de meerkosten van deze werkvoertuigen en voldoende laadvoorzieningen op de huisvestingslocaties. Met het oog op de invoering van Zero Emissie Zone Stadslogistiek per 1 januari 2025 is het van groot belang de doelstelling te halen. 

 

Circulaire projecten

In 2022 hebben diverse circulaire projecten bijgedragen aan bewustwording en gedragsverandering van bewoners, ondernemers en de gemeentelijke organisatie. Er zijn 25 weggeefkasten gerealiseerd waaruit bewoners houdbare levensmiddelen en hygiënische producten gratis kunnen meenemen als zij die nodig hebben. Vanwege het grote succes is besloten om in 2023 nogmaals 25 weggeefkasten te plaatsen. Andere projecten waren gericht tegen voedselverspilling in Delfshaven; circulaire ondernemers kregen subsidie, trainingen en een speciaal loket voor vragen over afval.

In oktober was de gemeente Rotterdam onderdeel van de Dutch Design Week in Eindhoven. Daar liet een kunstenaar ontwerpen zien met wol gemaakt van Rotterdamse schapen. Hiermee toonde zij aan dat wol geen afval is, maar een grondstof voor uiteenlopende toepassingen.

Tot slot geeft de gemeente zelf het goede voorbeeld door circulaire inkoop van kantoormeubilair en het zoeken van plekken voor de opslag van eigen materialen.

 

Aanpak plaagdieren

In de zomer van 2022 is in heel Rotterdam een stadsbreed voederverbod ingegaan. Tegelijkertijd is er veel gecommuniceerd over de relatie tussen voedsel op straat en rattenoverlast. Om dit extra aandacht te geven, zijn her en der in de stad op stoepen met milkpaint tijdelijke afbeeldingen aangebracht. Vanaf 2023 is er in iedere wijk een vaste medewerker voor plaagdierbeheersing.

Programma Belastingen

In 2022 zijn de meeste coronamaatregelen opgeheven. Wel zijn de gevolgen van de corona-uitbraak nog zichtbaar. Zo is het betaalgedrag ten opzichte van 2021 verslechterd. Waar nodig zet de gemeentelijke belastingdienst maatwerk in, zoals het afspreken van betalingsregelingen. Verschillende belastingsoorten brachten in 2022 meer of juist minder op dan voorgaande jaren. Hieronder zijn enkele van deze afwijkingen toegelicht. 

 

Precariobelasting

Voor het gebruik van openbare gemeentegrond betalen ondernemingen en instellingen precariobelasting. In Rotterdam komen steeds meer gebouwen. Dat leidt tot een toename van het aantal bouwplaatsen. Ondernemers betalen voor deze bouwplaatsen precariobelasting. Het gevolg is een extra precariobelastingopbrengst voor de gemeente in 2022 van € 2,3 mln.

 

Onroerendezaakbelasting

Door areaaluitbreiding (oppervlakte uitbreiding) van bebouwde grond en nieuwe inzichten in de waardering van vastgoed, heeft de gemeente meeropbrengsten vanuit de onroerendezaakbelasting voor niet-woningen, namelijk  € 10,9 mln in 2022. Deze meeropbrengsten zijn structureel. In de eerste herziening van de begroting 2023 wordt een meerjarige bijstelling verwerkt.

Logiesbelasting

Na de coronapandemie steeg in 2022 de bezettingsgraad van hotels en vakantiewoningen. Meer toeristen hebben in Rotterdam overnacht dan vooraf was verwacht. Coronamaatregelen zijn dit najaar uitgebleven.

Niet alleen het aantal overnachtingen nam toe. Ook de overnachtingsprijs steeg in 2022, gemiddeld met 15%. Hierdoor viel de opbrengst van de logiesbelasting € 1,8 mln hoger uit dan was begroot. Vanaf 2023 is de begroting in lijn met de jaren voor corona. 

 

Betaalgedrag

Meer Rotterdammers hebben moeite om hun belastingaanslagen te betalen. Dat is te zien aan het aantal betalingsregelingen. Dat steeg in 2022 steeg met ongeveer 7.500 (9%). Ook het aantal aanmaningen steeg in 2022, en wel met 8%. De gemeente moet nu meer werkzaamheden verrichten om belasting te kunnen innen; in sommige gevallen lukt het innen van belasting niet. Dit leidt tot een groter risico op de inning van alle opgelegde belastingen.

Sinds december 2022 krijgen alle belastingplichtigen eerst een kosteloze herinnering zonder dat de gemeente al extra kosten in rekening brengt. Dit is een van de maatregelen in het kader van armoedebestrijding.  

 

Programma Bestaande stad

Het zorgen voor een toekomstbestendige gemeentelijke vastgoedportefeuille

Verhuur aan maatschappelijke partners
Het belangrijkste onderdeel van de gemeentelijke kernportefeuille Vastgoed is het zogenaamde maatschappelijk vastgoed. Dat zijn gebouwen, die gehuurd worden door en voor maatschappelijke partijen op het terrein van onder meer zorg en welzijn, cultuur, sport en onderwijs. Ook voor dit maatschappelijke vastgoed werd de gemeente in 2022 geconfronteerd met de gevolgen van de economische ontwikkelingen, zoals de stijgende inflatie en hogere kosten voor beheer en onderhoud.

Als gevolg van de inflatie werden de maatschappelijke huurders met hoge jaarlijkse indexeringen geconfronteerd. In juli 2022 bedroeg de indexatie (CPI, alle huishoudens) 9,7% en voor januari 2023 is dat 14,5%. De kosten voor onder meer beheer en onderhoud stegen sterk.

De gemeente heeft besloten bij de maatschappelijke huurders de indexering van juli 2022 door te voeren.

 

Vastgoed voor opvang vluchtelingen Oekraïne
Door de oorlog in de Oekraïne (eind februari 2022) zijn veel Oekraïners gevlucht naar Nederland. Ook in Rotterdam zijn veel vluchtelingen opgevangen. De gemeente heeft ervoor gezorgd dat er snel opvangplekken worden gerealiseerd. Dit doen we door eigen vastgoed geschikt te maken en vastgoed te huren. Maar ook door tijdelijke noodopvang te creëren door de inzet van (rivier)cruiseschepen. In 2022 zijn zo in totaal 1.027 slaapplekken gerealiseerd. Voor 2023 kijken we wat de structurele vraag is naar opvang voor alle kwetsbare doelgroepen en hoe deze mede vanuit de gemeente gefaciliteerd kan worden.

 

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
Een belangrijk thema voor Vastgoed is het realiseren van de doelen in het kader van de verduurzamingsopgave bij nieuwbouw en grote renovatieprojecten. Zo vervangt de gemeente met het Integraal huisvestingsplan (IHP) een deel van het maatschappelijk vastgoed. Daarmee bereikt zij gedeeltelijk haar duurzaamheidsambitie. In 2023 wordt het proces rondom de vervanging van het vastgoed verder ingericht. Het IHP Onderwijs fungeert daarbij als voorbeeld voor de andere IHP’s.

De bestaande gebouwen worden verduurzaamd met behulp van Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen (DMJOP's). In 2022 zijn voorbereidingen getroffen om deze DMJOP’s in 2023 op te laten stellen. Tot slot bepaalt de gemeente in 2023 welke aanvullende investeringen nodig zijn om het gemeentelijk vastgoed volledig te verduurzamen. Het gaat dan zowel om nieuwbouw en renovatie als om beheer en onderhoud.   

 

Kadernota Vastgoed
De spelregels voor het omgaan met gemeentelijk Vastgoed (kern en niet-kern portefeuille) staan in de Kadernota Vastgoed. Deze nota is geschreven voor burgers, bestuur en ambtenaren. In 2022 is er hard gewekt aan een nieuwe Kadernota Vastgoed, die de eerste helft van 2023 aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden voorgelegd. De commissie Bouwen Wonen en Buitenruimte heeft hiervoor inhoudelijke input geleverd.

Bouw- en woningtoezicht: voor een toekomstbestendige stad

Goed Huren Verhuren en Opkoopbescherming

Bescherming van de betaalbare particuliere woningvoorraad en de mensen die daarop zijn aangewezen is het hoofddoel van de aanpak Goed Huren en Verhuren. In 2022 is hiertoe een groot aantal acties uitgevoerd. Zo is sinds mei 2022 stadsbreed een Huurteam beschikbaar om huurders te ondersteunen bij het halen van hun huurrecht bij de Huurcommissie. Ook is een platform Particuliere verhuurders met vertegenwoordiging vanuit de grotere Rotterdamse verhuurders met een gezamenlijk bezit van ca. 11.000 woningen en de gemeente opgericht waar goed verhuurderschap en de verduurzamingsopgave op de agenda staan. Verder zijn voorbereidingen getroffen op de komst van de Wet goed verhuurderschap (verwacht 1 juli 2023). Met deze wet worden toezicht op en handhaving van goed verhuurderschap een kerntaak van de gemeente.

2022 was het eerste jaar van de Opkoopbescherming voor woningen met een WOZ-waarde tot € 355.000. Hiervoor zijn 16 wijken aangewezen. Van 6 van de 16 wijken zijn in 2022 onderzoeksresultaten bekend gemaakt en is gebleken dat het percentage woningen dat door beleggers is gekocht af is genomen van 69% in 2021 tot 44% in de 1ste helft van 2022. Mensen kregen hierdoor een grotere kans op een eigen woning. In 2023 worden de resultaten bekend gemaakt van alle 16 wijken over 2022.

 

Bouwopgave

De Omgevingswet treedt door uitstel pas in werking op 1 januari 2024. In 2022 heeft de gemeente de komst van deze wet verder voorbereid, met onder meer het gereed maken van de wettelijke beleidskaders, het vullen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het aanpassen van werkprocessen en systemen van Bouw- en Woningtoezicht. Het nieuwe digitale loket moet het een particulier of ontwikkelaar makkelijker maken een project te starten. Over de periode 2022 zijn er 2.256 omgevingsvergunningen verleend. De bouw gerelateerde vergunningen maken de bouw of transformatie van circa 4.000 woningen mogelijk.

 

Erfgoed en eigenheid

In 2022 is gewerkt met de Rotterdamse Erfgoedagenda. In 2022 was er voor wat betreft de beschermde monumenten sprake van 186 aanvragen voor een omgevingsvergunning en zijn er 64 formele vooroverleggen en 76 oriëntatiegesprekken gevoerd. Het aantal en omvang van de initiatieven en aanvragen zit in een stijgende lijn. In 2022 zijn ook de werkzaamheden in het kader van de motie ‘Versnelde toekomst voor erfgoed’ afgerond. Eind 2022 is de procedure voor de meeste objecten definitief afgerond en zijn nog 7 gemeentelijke monumenten aangewezen. In 2022 is verder vanuit het team Monumenten gewerkt aan de totstandkoming van 10 gebiedsgerichte Cultuurhistorische Verkenningen, waarvan er in het lopende jaar 3 bestuurlijk zijn vastgesteld.

 

Vitale wijken

Wijkgerichte aanpak funderingsproblematiek (aantal woningen)

In het kader van de wijkgerichte aanpak funderingsonderzoek zijn in 2022 de eigenaren van 5.300 woningen geïnformeerd en bewust gemaakt over funderingsproblemen. Vervolgens is hen de mogelijkheid geboden om gesubsidieerd funderingsonderzoek te laten uitvoeren. In 2022 hebben de eigenaren van 307 woningen funderingsonderzoek uitgevoerd. Voor de eigenaren van 1.778 woningen zijn middelen gereserveerd omdat zij hebben aangeven hebben voornemens te zijn om funderingsonderzoek uit te voeren.

 

Basiskwaliteit woningen (aantal woningen)

De gemeente heeft in 2022 vele projecten uitgevoerd om de kwaliteit van de woningen op pijl te houden of te verhogen. Via het programma Steigers op Zuid krijgen kwetsbare eigenaren hulp als ze het onderhoud van hun woningen willen verbeteren. Per collegeperiode gaat het om 3.000 woningen, waarvan er 778 zijn uitgevoerd in 2022.

Programma Bestuur

College

In juni 2022 trad een nieuw college aan. Het presenteerde daarbij het coalitieakkoord 2022 – 2026 ‘Eén Stad’. De nadruk van dit akkoord ligt op werken voor alle Rotterdammers, op minder beleidsdocumenten en visies, en op méér doen: op straat en in contact met onze bewoners. Tegelijk zijn er grote uitdagingen. De hoge inflatie en de gestegen energiekosten raken grote groepen Rotterdammers. De stijgende kosten raken ook de economie in het algemeen. Het college en de stad zetten zich volop in om de gevolgen hiervan te verzachten. Het college is veel in de wijk te vinden. Daarmee komt de politiek dichter bij de Rotterdammer.

 

Raad en griffie

Gemeenteraad en griffie

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente Rotterdam. De leden zijn gekozen door de stemgerechtigde inwoners. De gemeenteraad bestaat in totaal uit 45 leden. Voorzitter is de burgemeester.

De griffie is de ambtelijke ondersteuning  van de gemeenteraad: van advies tot facilitaire zaken en van communicatie tot de voorbereiding van vergaderingen. De griffiemedewerkers staan onder leiding van de raadsgriffier.

 

Verkiezingen

Op 14, 15 en 16 maart 2022 vonden de verkiezingen plaats voor de gemeenteraad en de wijkraden. Het opkomstpercentage bij de gemeenteraadsverkiezingen was met 38,94 procent historisch laag. 

Op 28 maart nam de gemeenteraad in de oude samenstelling afscheid en op 30 maart vond de installatie plaats van de gemeenteraad in de nieuwe samenstelling. De 45 leden van de gemeenteraad zijn afkomstig uit 14 politieke partijen. Naar de achtergrond van de lage opkomst heeft de gemeenteraad een onderzoek ingesteld; in de loop van 2023 worden de resultaten bekend.

 

Commissies

Tot aan de verkiezingen waren er 7 commissies en 2 subcommissies. Tijdens de vorming van de coalitie waren er 3 tijdelijke commissies actief.  De gemeenteraad heeft kort voor het zomerreces, na de presentatie van het coalitieakkoord, 6 nieuwe commissies en 2 subcommissies ingesteld:

 • Commissie Bestuur, Organisatie, Financiën en Veiligheid (BOFV)
 • Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport (ZWCS)
 • Commissie Werk en Inkomen, Onderwijs, Samenleven Schuldhulpverlening, Armoedebestrijding en Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) (WIOSSAN) + Subcommissie Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR)
 • Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte (BWB) + Subcommissie Bestemmingsplannen
 • Commissie Mobiliteit, Haven, Economie en Klimaat (MHEK)
 • Commissie tot Onderzoek van de Rekening (COR)

 

Fractiekosten

Alle raadsfracties ontvangen een vaste vergoeding. Het aantal gemeenteraadsfracties steeg in 2022 van 13 naar 14. De extra kosten die dit meebracht zijn voor 2022 opgevangen in de lopende begroting.

Programma Cultuur

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

In het eerste kwartaal van 2022 kwam een einde aan de coronacrisis. Voor culturele instellingen waren er toen geen restricties meer voor het aantal bezoekers. Eind maart 2022 was de cultuursector dan ook weer volledig ‘geopend’. Helaas blijven sindsdien de bezoekersaantallen voor sommige groepen achter. De verwachting is dat ‘terug naar normaal' nog tijd nodig heeft.

In de loop van 2022 waren er nieuwe ontwikkelingen die ook stevig ingrijpen op de sector. Denk aan de hoge inflatie, stijgende energieprijzen en huren. Daardoor staat goed werkgeverschap bij instellingen onder druk. De gemeente levert waar mogelijk maatwerk en is coulant met de afspraken over het aantal presentaties en producties dat instellingen moeten leveren.

In 2022 zagen we opnieuw een groot aantal aanvragen voor projectsubsidie, waardoor het beschikbare budget van € 1,6 mln ruimschoots werd overvraagd. Ook de kosten per project stegen als gevolg van hogere lasten en fair pay (redelijke beloning voor verricht werk).

 

Herstel en transitie na de coronacrisis

De gemeente wilde de cultuursector na de coronapandemie zo snel mogelijk laten opstarten. In 2022 zijn deze herstartcampagne plus het bijbehorend wijkenprogramma afgerond. Meer informatie over het wijkenprogramma staat in de paragraaf ‘Kunst en cultuur in de wijken’.

De herstartcampagne kwam tot stand na aanbevelingen van de Denktank New Deal Cultuur Rotterdam aan het college in het voorjaar van 2021. De aanbevelingen hadden twee doelen:

 1. de cultuursector zo lang het nodig was met noodsteun overeind houden;
 2. de cultuursector na het einde van de coronapandemie zo snel mogelijk laten herstarten en een transitie mogelijk maken. Het is namelijk van groot belang dat de sector weerbaarder, wendbaarder en veerkrachtiger wordt.

In oktober 2022 vond een werkconferentie plaats met een brede groep makers, kunstenaars en instellingen uit de stad. Deze zijn vervolgens samen met de gemeente begonnen aan de uitwerking van samenhangende ‘new deals’. Deze dragen bij aan de transitie van de culturele sector naar een bloeiend geheel. Voor de uitvoering van deze ‘new deals’ heeft het college voor 2023 ongeveer € 2,3 mln beschikbaar gesteld.

 

Kunst en cultuur in de wijken

Naast de stedelijke campagne adviseerde de Denktank ook de activiteiten in de wijken snel te herstarten. Dit wijkenprogramma startte in maart 2022 en bestond uit verschillende initiatieven. Zo heeft er een zogenoemd winterwijkenprogramma gedraaid met 18 shows in 16 wijken en was er een zesdelige serie ‘Maak mee in je wijk’ op OPEN Rotterdam. Ook konden lokale initiatieven een aanvraag doen voor een eenmalige regeling ‘Cultuur Boost’. Vanuit deze regeling kregen vooral jongeren extra aandacht. Tot slot werden er talentenjachten georganiseerd.

De activiteiten in de wijken hebben zwaar geleden onder de coronamaatregelen. Een groot aantal initiatieven is in 2021 gecanceld, afgeschaald of uitgesteld naar 2022. In het grootste deel van de gebieden is daardoor in 2022 het budget voor Lokale Culturele Programmering overschreden. In plaats van de begrote € 1,2 mln werd € 1,4 mln besteed.

 

Cultuureducatie

De gemeente wil alle kinderen de kans geven met cultuur in aanraking te komen. Daarom bleef zij ook in 2022 inzetten op structureel en kwalitatief goed cultuuronderwijs met professionele docenten op alle Rotterdamse scholen, waarbij ook de nadruk wordt gelegd op het bevorderen van gelijke kansen en talentontwikkeling.  

In 2022 moest 30% van de basisscholen een of meer niveaus gestegen zijn in het Rotterdamse Cultuureducatie Model. Dat was de indicator voor cultuureducatie uit het coalitieakkoord 2018-2022. Het percentage geeft het aantal scholen aan dat een stap heeft gezet in het structureel verankeren van cultuuronderwijs in de school.

Dit streefpercentage is in 2022 ruimschoots behaald: 43% van de scholen is een of meer niveaus gestegen. Na de stagnatie in 2021 door COVID-19, hebben scholen in 2022 een sprong gemaakt. Veel scholen zijn overgegaan van ‘aanbod afnemen’ naar ‘aanbod vormgeven in samenwerking met een culturele partij’. De door de gemeente aangeboden programma’s als KunstPakt en de Cultuurcoachregeling hebben hieraan bijgedragen. Er zijn vrijwel geen Primair Onderwijs scholen meer in Rotterdam die niet samenwerken met culturele partners of die geen aanbod afnemen.

 

Film, media en bibliotheek

Vanaf 2019 zet de gemeente in op versterking van het Rotterdamse film- en mediaklimaat. In 2022 bleef dit onverminderd de ambitie. De Film- en Mediavisie (2019) vormt hiervoor de beleidscontext. Ook in 2022 waren er weer meer langlopende producties met een Rotterdams verhaal, in een herkenbaar Rotterdams decor.

In juli 2022 is het winnende schetsontwerp van de nieuwe Centrale Bibliotheek bekendgemaakt. Het winnende ontwerpteam heeft tot midden 2023 de tijd om de schets uit te werken tot een voorlopig ontwerp. Naar verwachting beschikt Rotterdam dan rond 2029 over een nieuwe Centrale Bibliotheek die klaar is voor de toekomst. De nieuwe bieb is een visitekaartje voor de stad, een huiskamer voor alle Rotterdammers en een voorbeeld voor de bibliotheekwereld. Tijdens de verbouwing, van 2025 tot en met de oplevering in 2029, krijgt de bibliotheek een tijdelijke huisvesting aan de Librijesteeg.

 

Musea

De musea hebben in het najaar weer meer publiek weten te trekken. Toch zijn de bezoekersaantallen nog niet overal terug op het niveau van vóór de pandemie. Zo zitten een aantal musea eind 2022 grotendeels weer op een bezoekersniveau van voor corona; bij andere musea is het beeld ongunstiger.

In 2021 en de eerste maanden van 2022 is er noodsteun beschikbaar gesteld aan Rotterdamse culturele instellingen, waaronder een aantal musea. De laatste ronde liep in maart 2022 af. De verwachting is dat het herstel enige tijd nodig heeft en langzaam maar zeker zal doorzetten. Intussen zien de musea zich voor nieuwe problemen gesteld: de inflatie en de fors gestegen energielasten hebben een ongunstig effect op de bedrijfsvoering.

 

Museum Boijmans van Beuningen

Museum Boijmans van Beuningen is voor renovatie gesloten tot 2029. De gemeente is eigenaar van het gebouw van Museum Boijmans van Beuningen en grotendeels eigenaar van de collectie van het museum. Het museumgebouw bevatte namelijk asbest en voldoet in technisch en functioneel opzicht niet meer aan de eisen. Daarom stemde de gemeenteraad in december 2021 in met een breed gedragen plan voor de renovatie van het museum. Ook moet de vernieuwing het museum meer bezoekers laten trekken. In 2022 is al het asbest uit het gebouw bijna geheel verwijderd.

 

Stadsmuseale functie

De gemeenteraad heeft het college in 2020 gevraagd een visie te ontwikkelen voor een nieuw stadsmuseum. De visie is gepresenteerd in het rapport ‘Ook van Jou! Het verhaal van Rotterdam’. Op verzoek van de gemeenteraad is dit in 2022 verder uitgewerkt in een concreet plan, gepresenteerd in het rapport ‘Naar een nieuw stadsmuseum voor Rotterdam’, met adviezen voor:

 • het inhoudelijke profiel,
 • de governance (bestuur, taken en verantwoordelijkheden),
 • scenario’s voor tijdelijke en definitieve (locaties voor) huisvesting; en
 • programmering.

Het college heeft het rapport in december 2022 besproken. In de voorjaarsnota wordt een besluit genomen over tijdelijke en definitieve huisvesting van het museum.

De programmamaker van het museum heeft in 2022 op verschillende plekken in de stad gezorgd voor experimentele programmering en participatie rondom de collectie van het museum.

 

Rotterdamse raad voor kunst en cultuur / Adviesfunctie

Op 31 mei 2022 heeft het college besloten de Verordening Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) per 1 januari 2023 in te trekken. De evaluatie van de RRKC heeft duidelijk gemaakt dat een fundamentele koerswijziging in de advisering over cultuurbeleid noodzakelijk is. Om nader invulling te geven aan de koerswijziging is in de zomer van 2022 een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd onder een brede groep betrokkenen en experts. De resultaten hebben najaar 2022 geleid tot een rapport waarin de start van een transitieproces als belangrijkste aanbeveling wordt gepresenteerd. Beschreven zijn de stappen om te komen tot een bloeiend samenspel tussen alle partijen die in de cultuur werken én partijen die daarbij in lotsverbondenheid betrokken kunnen worden (het ecosysteem). De gemeente heeft deze richting omarmd en werkt samen met partijen aan de implementatie van deze transitie. Het langjarige transitieproces wordt niet vermengd met de organisatie en dynamiek van het komende cultuurplanproces. Voor het Cultuurplan 2025 – 2028 wordt een procedure ingericht, vergelijkbaar met de het vorige periode. Voor de uitvoering wordt na aanbesteding een extern bureau gevraagd commissies van deskundigen in te richten en de beoordeling van alle ingediende initiatieven te organiseren.

Programma Dienstverlening

De Wijk aan Zet

Collegetarget Wijk aanzet: Het college realiseert (in deze collegeperiode) naar het oordeel van de wijkraad 75% van de acties die opgenomen zijn in de wijkplannen.

Er is geen mijlpaal voor 2022. Het proces van het opstellen van de  wijkakkoorden loopt volop. De vaststelling van de wijkakkoorden door de Raad staat gepland voor april 2023. Metingen zullen na april 2023 van start gaan.

De invoering van ‘Wijk aan Zet’ heeft geleid tot de komst van 39 wijkraden. Na de verkiezingen van maart 2022 kreeg iedere wijk een eigen vertegenwoordiging. Hierdoor ontstond een voortdurende dialoog tussen gemeente en de wijk. Centraal staan de samenwerking met de wijk, de vorming van een netwerk en de organisatie van participatie.

Het wijkakkoord vormt de basis van de samenwerking. Eind 2022 waren 38 van de 39 wijkplannen klaar; begin 2023 volgde nummer 39. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad de wijkakkoorden in 2023 vaststelt. Tot 2026 vormt het wijkakkoord het uitgangspunt van de samenwerking in de wijk. Hieraan gekoppeld is de collegedoelstelling: ‘Het college realiseert in deze collegeperiode 75% van de acties die opgenomen zijn in de wijkplannen’.

In de meeste wijken zijn de wijkraadsleden voortvarend van start gegaan, met ondersteuning van het opleidingsprogramma. In 13 wijken zijn wijkraadsleden gestopt. Als er geen kandidaten voor de opvolging meer zijn, treedt de loting in werking. Dat gebeurde in december voor het eerst, namelijk voor de wijkraad Kralingseveer.

Tot slot zijn in 2022 19 wijkmanagementteams (Wijk-MT) van start gegaan. In het Wijk-MT is elk cluster vertegenwoordigd. De wijkmanager is de voorzitter.

 

Meedenken, meedoen en meebeslissen

In maart 2020 is het uitvoeringsprogramma Betrokken Stad vastgesteld. Dit programma bevat de algemene uitgangspunten voor de participatie. In 2022 zijn er verschillende producten verder ontwikkeld, waaronder de Grote Participatie Samenvatting, een leergang democratisch vakmanschap, de Kinderburgemeester en een Kinderagenda. De tweede helft van 2022 is gewerkt aan de voorbereiding van de volgende fase van de Betrokken stad.

Verschillende programma’s en projecten zijn ingezet om de dienstverlening te verbeteren en burgerparticipatie te bevorderen. Dit heeft geleid tot een positieve waardering op het gebied van participatie door bewoners. Rotterdammers waarderen de mate van participatie significant meer dan het jaar ervoor, blijkt uit het Wijkprofiel 2022.

 

Mijn Rotterdam

In 2022 is het digitale participatieplatform Mijn Rotterdam van start gegaan: dé digitale plek waar bewoners kunnen meedenken en meebeslissen over plannen in hun wijk. Op het platform zijn sinds 2022 ook bewonersinitiatieven zichtbaar. De gemeente werkt voortdurend aan de verdere uitbreiding van de mogelijkheden van Mijn Rotterdam.

Mijn Rotterdam telde in november 140 actieve projecten, 6.100 bewonersaccounts en 244 ambtenarenaccounts. Het platform zorgt voor een breder bereik dan de klassieke participatie-instrumenten, zoals bewonersavonden. De gebruikers zijn vaker praktisch opgeleid, zijn jonger en er is een evenwichtiger man-vrouwverdeling.

 • In ongeveer 6 maanden waren er 63.186 unieke bezoekers:
 • 6.264 deden mee aan een poll
 • 428 deden mee aan een ranking of meerkeuzevraag
 • 603 keer is een reactie of argument in een discussie geplaatst
 • en in totaal zijn 278 ideeën ingediend.

In totaal is in 2022 dus 7.573 keer actief meegedaan door bewoners. 32 wijkraden zetten Mijn Rotterdam in om suggesties op te halen voor het wijkplan.

 

Wijkhubs

Eind 2022 waren 21 wijkhubs in bedrijf. In het eerste kwartaal van 2023 komen er nog 4 bij en er lopen nog haalbaarheidsonderzoeken en zoekopdrachten. Het is de bedoeling dat elke wijkhub een volwaardige gemeentelijke dienstverleningsplek is.

 

Bewonersinitiatieven

In de afhandeling van subsidieaanvragen voor bewonersinitiatieven handelt de wijkmanager kleine initiatieven (minder dan € 2.500) zelf af. Voor grote initiatieven (van € 2.500 t/m € 20.000) waren er twee stemrondes voor bewoners. In totaal is op deze manier € 3,7 mln subsidie uitgekeerd en zijn 1.832 initiatieven gerealiseerd.


Uit evaluatieonderzoek blijkt dat Rotterdammers de regeling voor kleine initiatieven waarderen. Over de regeling voor grote initiatieven is men kritischer. Op basis daarvan en van de bespreking in de raadscommissie, besloot het college per 1 januari 2023 te stoppen met het stemmen op grote bewonersinitiatieven. Een werkgroep van vertegenwoordigers van de wijkraden, initiatiefnemers en Opzoomer Mee komt met een nieuw voorstel voor de afhandeling van grote bewonersinitiatieven. Het mandaat voor grote bewonersinitiatieven ligt nu tijdelijk bij de wijkmanager.

 

CityLab010

In 2022 zijn er 243 ideeën ingediend bij CityLab010. Daarvan is voor 127 initiatieven een startbudget aangevraagd. De Stadsjury van CityLab010 adviseerde 46 initiatiefnemers een startbudget tot € 100.000 toe te kennen. In totaal is er € 3,1 miljoen aan startbudgetten verdeeld in 2022.

 

Verkiezingen

In 2022 vonden op 16 maart de gemeenteraadsverkiezing en de verkiezing voor de wijkraden plaats. Deze verkiezingen zijn goed verlopen. Het verkiezingsproces is verder geprofessionaliseerd. In het najaar 2022 begon de voorbereiding van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen, op 15 maart 2023. De leerpunten uit voorgaande verkiezingen maken deel uit van de aanpak.

Tevredenheid concerndienstverlening

Collegetarget tevredenheid concerndienstverlening: We willen dat aan het eind van de collegeperiode 2023-2026 minder Rotterdammers ontevreden (≤6) zijn over hun contact met de gemeente Rotterdam. In 2025 is het percentage Rotterdammers dat ontevreden is over hun contact met de gemeente met 30% gedaald.

% van de Rotterdammers dat tevreden / ontevreden is over het contact met de gemeente Realisatie 2021 Realisatie 2022 Raming 2023

Streefwaarde ontevredenheid

n.v.t.

-4%

-7%

Realisatie ontevredenheid

n.v.t.

+15%

n.t.b.

Algemene tevredenheid

(ontevredenheid)

86% 

(14%)

85%

(15%)

87%

(13%)

Halverwege 2022 heeft de gemeente een nieuwe collegedoelstelling vastgesteld: minder Rotterdammers zijn ontevreden (rapportcijfer 6 of lager) over hun contact met de gemeente. De doelstelling was om eind 2022 een daling van 4% te realiseren ten opzichte van 2021.  Gemiddeld over 2022 bleek 85% van de Rotterdammers tevreden (rapportcijfer 7 of hoger) en 15% ontevreden over het contact met de gemeente. Daarmee was er in plaats van een daling van ontevreden Rotterdammers sprake van een stijging ten opzichte van 2021 (van 12%). De gemeentelijke dienstverlening kreeg gemiddeld een 8. Rotterdammers zijn vooral tevreden over duidelijkheid en vriendelijkheid.

De gemeten ontevredenheid was vooral van maart tot en met mei hoog. Die maanden was het erg druk in de stadswinkels en aan de telefoon. De na-ijleffecten van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben daar een rol in gespeeld.  Uit de analyse komen enkele signalen naar voren die de ontevredenheid kunnen duiden. De drie belangrijkste zijn:

 • Rotterdammers vinden dat zij te lang moeten wachten om een afspraak te maken, of om opgeroepen te worden voor een afspraak aan de balie.
 • Rotterdammers vinden dat zij aan de telefoon te lang moeten wachten.
 • Rotterdammers geven aan dat de gemeente telefonisch gemaakte afspraken te laat, of niet nakomt.

De gemeente wil de stijging van het percentage ontevreden Rotterdammers omzetten in een daling. Wat hier allemaal voor moet gebeuren, heeft de gemeente in 2022 concreet uitgewerkt in ‘de Rotterdamse Dienstverlening 2023-2026’. Deze opgave vormt de leidraad voor de doorontwikkeling van de dienstverlening in de komende jaren. De Rotterdammer staat centraal in deze opgave en de gemeente werkt aan een betere dienstverlening van ‘buiten naar binnen’: persoonlijk, betrouwbaar en eigentijds contact. 

 

Right 2 Challenge

Right 2 Challenge biedt Rotterdammers de mogelijkheid om gemeentelijke taken over te nemen. Daarvoor stelt de gemeente het geld beschikbaar dat zij op de begroting voor de ‘gechallengde’ taak heeft staan. Het uitgangspunt is dat actieve Rotterdammers en de gemeente samen tot het beste resultaat komen. In 2022 waren er 4 nieuwe challenges:

 • 8 straten prikschoon houden met mensen uit de buurt in de Pupillenbuurt: € 5.000, -.
 • Rituele wassing in de sociale uitvaart. Dit is de eerste challenge op een onderaannemer: € 250,- per rituele bewassing.
 • Gebied naast Taka Tuka Tuin prikschoonhouden met mensen van Pameijer: € 7.000, -.
 • Groenonderhoud en schoonhouden van de Gijsingstraat: € 6.000, -.

Het totaal aantal challenges in Rotterdam staat nu op 15.

Om meer mogelijkheden te bieden, wordt Right 2 Challenge ook in aanbestedingen opgenomen. De mogelijkheid van de challenge is in 2022 opgenomen in de onderstaande opdrachten:

 • De welzijnsopdracht
 • Instrumenten voor arbeidsontwikkeling voor werkzoekenden
 • De sociale uitvaart

 

Kleine Kernen Aanpak

In januari 2022 presenteerden de dorpsraden het document ‘Nieuwe buitenkansen’. Dit vormt het kader van de aanpak Kleine kernen en bevat maatregelen voor de levensloopbestendigheid van de kernen en een aantrekkelijk en aangenaam woonklimaat. De dorps- en wijkraden zijn hierbij de belangrijkste partners.

De voortgangsrapportage 2022 is besproken met de werkgroepen en dorpsraden uit de Kleine kernen en met de klankbordgroep Kleine kernen.  

 

Stadsarchief

In 2022 is de toekomstvisie ‘Investeren in maatschappelijke meerwaarde’ uitgewerkt. Er kwamen onder meer nieuwe teams. De samenwerking met het Noord-Hollands Archief en Erfgoed Leiden & Omstreken is bekrachtigd. Het 165-jarig bestaan van het Stadsarchief is gevierd.
De digitale dienstverlening kreeg de gratis publieksservice ‘Digitaliseren op verzoek’. Het stadsarchief werkt vraaggericht en werkt tegelijkertijd aan de digitale toegankelijkheid van archieven. Hierdoor hoeven steeds minder mensen een bezoek aan de Hofdijk te brengen. De service blijkt een groot succes. 

De archieven en collecties zijn vaak gebruikt voor tentoonstellingen, onderzoeken en publicaties. Een aansprekend voorbeeld was de viering van 150 jaar Nieuwe Waterweg, met de buitententoonstelling REUZENARBEID in Hoek van Holland. Een mijlpaal in 2022 was verder de mogelijkheid alle passagierslijsten van de Holland-Amerika Lijn (HAL) digitaal op naam te doorzoeken. De afronding van het onderzoek naar slachtoffers van het bombardement op 14 mei 1940, in samenwerking met Stichting Voorouder, maakte het mogelijk om tijdens een herdenking in de Laurenskerk de namen van alle slachtoffers voor te lezen.

 

Digitalisering Burgerzakenproducten

Inwoners en ondernemers kunnen steeds meer producten en diensten van burgerzaken 24/7 digitaal regelen en volgen. Het gaat bijvoorbeeld om het doorgeven van een verhuizing of aangifte van een voorgenomen huwelijk. Sinds 2022 kunnen ouders hun kind volledig digitaal laten inschrijven in de gemeentelijke bevolkingsadministratie. Een afspraak is niet meer nodig.  

Programma Economische ontwikkeling

Economische ontwikkelingen

In 2022 bezorgden economische onzekerheden veel ondernemers de nodige hoofdbrekens. De mondiale ontwikkelingen hadden invloed op de economie van Rotterdam. Voor 2022 wordt de economische groei in Rijnmond toch nog op ruim 3% geraamd. Veel ondernemers doen het dus goed of hebben het herstel ingezet. Het terugdraaien van de coronabeperkingen bood ondernemers lucht. Desondanks kampt een deel van de ondernemers, zoals in de horeca, nog met een grote schuldenlast uit het coronatijdperk.

Ook de politieke situatie in de wereld heeft invloed op het Rotterdamse bedrijfsleven. De oorlog in Oekraïne raakt belangrijke energie-intensieve sectoren: industrie, vervoer, horeca en retail. De hoge energieprijzen zorgen voor hogere kosten. De energiecrisis vormt een bedreiging voor de Rotterdamse economie. Ze belemmert bedrijven in hun groei en weerhouden ondernemers ervan te investeren. De keerzijde is dat de hoge energiekosten mogelijk bijdragen aan een versnelde circulaire omslag en energietransitie in Rotterdam. Ook de ruimte voor bedrijvigheid in de stad staat onder druk. Dat is het gevolg van ruimteclaims, zoals ruimte voor de energietransitie en voor de woningbouw.

Met een aantal maatregelen speelt Rotterdam in op de gevolgen van de energiecrisis en het herstel van de coronacrisis. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Uitvoering van de Do-rist campagne om bezoekers naar de stad te trekken
 • Betere dienstverlening voor de ondernemers door:
  - de stickeractie op de deuren en de 'koop-lokaal' actie
  - informatiedeling op ondernemen010.nl
  - organisatie van events als BT010 en HartvoordeWinkelstad
 • De proef Klusbus Energiebesparing in winkelgebieden: 200 tot 250 kleine ondernemers krijgen hulp bij energiebesparing, een energiescan en een coachgesprek
 • Om het vestigingsklimaat in Rotterdam te versterken is in 2022 het Uitvoeringsplan Horeca vastgesteld
 • Ook is de Vitale Kernen aanpak in zeven gebieden ingevoerd: West Kruiskade, Hoek van Holland, Winkelboulevard Zuid, Bergse Dorpsstraat, Nieuwe Binnenweg, Delfshaven, Slinge en Zwaanshals


 

Andere opvallende resultaten in 2022 zijn:

 • Rotterdam is uitgeroepen tot Maritime Capital of Europe
 • Rotterdam is ook uitgeroepen als 2e maritieme stad van de wereld, achter Singapore (lijst van Menon Economics, gerenommeerd internationaal onderzoeksbureau)
 • De Rotterdamse Do-rist campagne is door Columbus Travel Magazine genomineerd als een van de beste toerismecampagnes voor binnenlandse bestemmingen. De campagne is uitgevoerd door Rotterdam Partners en krijgt een reguliere voortzetting
 • De gemeente heeft de walstroominstallatie in Rozenburg in gebruik genomen. Andere successen zijn de samenwerking met veel kleine innovatieve bedrijven in en om de haven, de succesvolle topconferentie over waterstof (World Hydrogen Summit) in Rotterdam en de investeringsbeslissingen voor twee grote electrolyzers op de Tweede Maasvlakte. Electrolyzers zetten elektrische energie om in waterstof
 • Van 2018 tot 2022 zijn bedrijven gestimuleerd te investeren in de Rotterdamse economie. Dit leverde een totaalbedrag op van ruim € 1.1 miljard aan investeringen en 2.500 nieuwe banen
 • Aanzienlijke terugdringen van leegstand op de markt. Het gaat hierbij om marktplaatsen zonder vaste standplaatshouder. Het resultaat is bereikt door in november en december 2022 zoveel mogelijk marktplaatsen als vaste plaats uit te geven. Kramen met nieuwe producten kregen hierbij voorrang.  

 

Collegetarget bedrijfsruimte

De doelstelling voor deze collegeperiode is voldoende bedrijfsruimte door te zorgen dat de omvang m² bedrijfsruimte gelijk blijft aan het huidige niveau.

Nulmeting 2022: 4.269.525 m²

Programma Energietransitie

CO2 breed

Collegetarget CO2-reductie: We zetten in op minimaal 25% CO2-reductie in 2025 voor het stedelijk gebied, gemeten ten opzichte van 1990.

Realisatie 2021: 27,2 Mton

Begroting 2022: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal -10% t.o.v. 1990 (3,09 Mton) is 27,8 Mton

Realisatie 2022: Bekend najaar 2023

Uit de monitoringsrapportage van de DCMR Milieudienst Rijnmond (DCMR) van september 2022 blijkt dat de Rotterdamse CO2-uitstoot gestaag daalt. Jarenlang was er sprake van een stijging. In 2021 was de totale CO2 -uitstoot in Rotterdam met 27,2 Mton nog 1,2 Mton (4,5%) hoger dan in 2020. Deze toename komt gedeeltelijk doordat het effect van corona in 2021 minder groot was dan in 2020. De uitstoot ligt echter nog steeds lager dan voor de coronapandemie, namelijk 1,8 Mton (6%) ten opzichte van 2019.

Voorjaar 2023 rekent de DCMR opnieuw de plannen door. Daarmee herijkt de DCMR de voorgaande doorrekening op -55% in 2030. Ook maakt DCMR deze doorrekening specifieker voor het stedelijke doel dat in 2025 de CO2-uitstoot met 25% is verminderd.

 

Schoon, duurzaam en robuust energiesysteem

Smart Energy Systems

In 2022 zijn er met de subsidieregeling Smart Energy Systems zeven innovaties voor het energiesysteem gefinancierd. Het programma omvat inmiddels 27 innovatieprojecten. De allereerste projecten, zoals Gradyent en Elestor, zijn inmiddels gegroeid tot grotere innovaties en hebben nieuwe investeerders kunnen aantrekken.

 

Zonne-energie

Op het gebied van opgewekte zonne-energie is in 2022 een aantal stappen gezet:

 • De ruim 300 bedrijven met een geldige SDE-subsidie (stimulering duurzame energieproductie) zijn benaderd met als resultaat:
  • 51 locaties waar zonnepanelen zijn geplaatst (18 MWp)
  • 39 locaties waar in 2022 nog panelen werden geplaatst (88 MWp)
  • 21 locaties worden ontwikkeld onder begeleiding van een zonne-energie-adviseur (25 MWp)
  • 80 locaties waar plaatsing definitief niet doorgaat (88 MWp).
  • 27 locaties worden door anderen gemonitord
  • 83 locaties (53 MWp) zijn niet bereikbaar of geven geen informatie.
 • Ongeveer 3.000 Rotterdamse ondernemers zijn in het tweede kwartaal van 2022 gewezen op beschikbare hulp bij de realisatie van zonnepanelen op het bedrijfsdak. Bijna 40 ondernemers hebben hierop gereageerd.
 • In Rotterdam Zuid is met hulp van Energie van Rotterdam (EVR) een energiecoöperatie opgericht. Bewoners kunnen voor een klein bedrag deelnemen aan een collectief zonnedak.  Wijk Energie Werkt zorgt voor de montage. Deze organisatie leidt Rotterdammers met een afstand tot de arbeidsmarkt op tot monteur.

 

Windenergie

In 2022 werd duidelijk dat de provincie van de gemeente Rotterdam verwacht dat de realisatie van windenergie aan het Beneluxplein en de Uitbreiding Landtong Rozenburg doorgaat.

 • Eind 2022 is de vergunningsaanvraag voor Uitbreiding Landtong Rozenburg ingediend.
 • Voor het Beneluxplein is onderzoek gestart naar opstelmogelijkheden en turbinetypes.
 • Voor de Hoekse Baan (Hoek van Holland) en Charloisse Poort is de voorbereiding begonnen van de vergunningsaanvraag en het onderzoek naar de inpassings- en opstelmogelijkheden.
 • De 22 turbines van windpark Tweede Maasvlakte - totaalvermogen: 116 MW - zijn in 2022 afgebouwd. Daarna startte het testen en inregelen. Oplevering is in 2023 voorzien.

 

Schouders onder de energietransitie in mobiliteit

Er is een samenhangende, brede aanpak nodig om de doelstelling te realiseren voor de CO2-reductie voor mobiliteit. Dit ‘verschonen van de stedelijke gemotoriseerde mobiliteit’ gebeurt via 4 pijlers, volgens de Aanpak Nul Emissie Mobiliteit (NEM):

 • Goederenvervoer: Rotterdam bereidt een zero-emissiezone voor voor bestel- en vrachtauto’s. Ingangsdatum: 1 januari 2025. In 2022 informeerde de gemeente 21.000 eigenaren van bestelauto’s over deze verandering. Er zijn 250 persoonlijke adviesgesprekken met ondernemers gevoerd. Samen met 72 partners ontwikkelt Rotterdam beleid om ondernemers te helpen in de overgang naar slimme en schone logistiek. Dankzij de subsidies van Lab ZES (Zero Emissiezonde Stadslogistiek) startten 18 nieuwe logistieke concepten en is het logistieke hubnetwerk uitgebreid. Het aantal emissievrije bestelauto's in Rotterdam is bijna verdubbeld ten opzichte van een jaar eerder.
 • Personenvervoer: versnelling van de verschoning vindt plaats via de elektrificatie van deelauto's en gerichte afspraken met specifieke doelgroepen als eigenaren van ov-bussen, doelgroepvervoer en taxi's. Daarnaast werkt de gemeente met werkgevers binnen de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. Er zijn 57 grote werkgevers bij aangesloten, die meer dan 90.000 werknemers vertegenwoordigen. Deze werkgevers verbinden zich aan 50% CO2-reductie in het zakelijke en woon-werk verkeer.
 • Het gemeentelijk wagenpark: de gemeente verschoont het eigen wagenpark. Inmiddels is 76% van de personenauto's volledig elektrisch, 35% van de lichte - en 9% van de zware bedrijfsvoertuigen uitstootvrij.
 • Laadinfrastructuur: volgens de Nationale Aanpak Laadinfrastructuur (NAL) zorgt de gemeente voor een dekkend en groeiend netwerk van laadinfrastructuur. Die moet de overgang naar elektrisch rijden mogelijk maken. In 2022 zijn er 771 openbare laadpunten bijgekomen. Het gebruik daarvan is met 74% toegenomen (uitgedrukt in kWh) ten opzichte van 2021. Bij een gedeelte van de publieke laadpunten is gestart met slim laden. In 2022 is een aanbesteding voor de realisatie van snelladers gestart en is het eerste snellaadstation voor bestelbussen geopend.

De gemeente werkt ook aan verschoning van mobiele werktuigen. Met diverse proeven is ervaring opgedaan en de markt gestimuleerd voor het gebruik van zero emissie mobiele werktuigen. In grote raamwerkcontracten van de gemeente is stevig ingezet op het werken met zero-emissieapparatuur. Daarnaast is een pilot uitgevoerd waarbij grote apparaten zijn getest. Het blijkt dat hier veel mogelijkheden liggen voor vermindering van de uitstoot van CO2 en andere luchtvervuilende stoffen. Een vervolgaanpak is in voorbereiding.

 

Energietransitie in de gebouwde omgeving

In 2022 ging Rotterdam door met bevordering van de energietransitie in de bestaande woningvoorraad. Met 23 Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) is begonnen met de begeleiding naar een groen meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en duurzame investeringen. Met de begeleiding voor eengezinswoningen zijn 136 woningen overgegaan op verduurzaming. Met verschillende subsidies zijn isolatiemaatregelen in woningen aangebracht. Daarnaast zijn 32.000 dozen met energiebesparende middelen uitgereikt. Medio 2023 is informatie over de voortgang op het gebied van aardgasvrij in 2022 beschikbaar.  De voortgang in de gebiedsaanpakken is al wel bekend.

In Heindijk zijn in 2022 volgens planning 300 woningen aangesloten op stadsverwarming. In 2023 volgen de overige 70 woningen en nog een aantal utiliteitsgebouwen. In Pendrecht-Zuid en Reyeroord-West kregen gebouweigenaren het aanbod over te stappen op stadsverwarming. Beide aanpakken stonden in 2022 op pauze vanwege de ontwikkelingen rondom Warmtebedrijf Rotterdam (WbR). In het najaar van 2022 besloot het kabinet om warmtenetten meer publiek te maken. Daardoor krijgt de overheid een grotere rol. Vattenfall reageerde door de aanpak in Pendrecht en Reyeroord tijdelijk te pauzeren. Het bedrijf gaf aan niet zeker te weten of het zijn investering kan terugverdienen. De gemeente overlegt nu met Vattenfall en het ministerie van Economische zaken over het vervolg.

In Bospolder-Tussendijken zijn 436 woningen van Havensteder aangesloten op stadsverwarming. In Prinsenland – Het Lage Land is voortgang geboekt met de aanbesteding van aanleg, beheer en exploitatie van een warmtenet. In Rozenburg is nog niet met de aanbesteding begonnen vanwege de ontwikkelingen rond het Warmtebedrijf Rotterdam. Een verkenning moet uitwijzen of de ontwikkeling van een warmtenet mogelijk is door een meer publiek warmtebedrijf.

In januari 2022 kreeg de gemeente de specifieke uitkering (SPUK) energiearmoede van het Rijk. Met dit geld betaalt de gemeente projecten om de energierekening van bewoners te verlagen. De uitvoering van verschillende projecten is gestart.

 • Sinds de herfst van 2022 kunnen huishoudens met een laag inkomen een energieklusser aanvragen. Deze energieklusser geeft advies en brengt direct kleine energiebesparende maatregelen in de woning aan.
 • Oprichting van het Duurzaam Witgoedfonds: Rotterdammers met een laag inkomen kunnen via een hulpverlener, energieklusser of budgetmaatje gratis een energiezuinig apparaat ontvangen.
 • Eind december 2022: een convenant is gesloten met woningcorporaties; de corporaties nemen extra maatregelen om de energierekening van hun huurders verlagen.
 • Energiebank Rotterdam deed collectieve energiecoaching bij bewonersgroepen.
 • OpZoomer hield in het najaar van 2022 een proef waarbij in 5 straten in Feijenoord buurtbewoners in gesprek gingen over energiebesparing. Ze werken hierbij samen met de Energiebank Rotterdam.

In 2022 werkte de gemeente aan een regionale arbeidsmarkt agenda (RAA). De energietransitie, circulaire economie en digitalisering zijn de belangrijkste opgaven. De RAA biedt hierbij een kapstok voor alle acties. Rapporten van TNO dienden als basis voor de RAA. Uit de rapporten bleek dat de werkgelegenheid bij de aanleg van het warmtenet groot en divers is. In een aantal wijken waar nu werkzaamheden lopen voor de aanleg van een warmtenet, startten projecten om mensen uit de wijk op te leiden. In het Energiehuis in Heindijk startte bijvoorbeeld de opleiding voor plaatsing van de warmte-afleversets. Verder is een Kansen voor West 3 subsidie toegekend om in verschillende wijken Leer Praktijk Centra op te zetten. Hierbij ligt de nadruk op technische beroepen in de verduurzaming.

In 2022 enthousiasmeerde de interactieve theatervoorstelling Huis van Sarah bedrijven, werkzoekenden en leerlingen om aan de slag te gaan of een opleiding te kiezen in de verduurzaming.

 

Duurzame en schone haven en industrie

In 2022 verbruikten de chemische industrie en de aardolie-industrie al 10 tot 20% minder aardgas. Dit is een gevolg van de ontwikkelingen op de internationale energiemarkt. Daar staat een hoger gebruik van kolen tegenover. De gemeente heeft de walstroominstallatie in Rozenburg in gebruik genomen. Andere successen zijn de samenwerking met veel kleine innovatieve bedrijven in en om de haven, de succesvolle World Hydrogen Summit (topconferentie over waterstof) in Rotterdam en de investeringsbeslissingen voor twee grote electrolyzers op de Tweede Maasvlakte. Electrolyzers zetten elektrische energie om in waterstof.

Programma Onderwijs

Onderwijshuisvesting 

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 
In het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2020-2023 staat hoe de gemeente de Rotterdamse schoolgebouwen renoveert of vernieuwt. Een uitgebreide toelichting op de voortgang staat in het onderdeel ‘Projecten’.

Huisvestingsprogramma 2022    
Jaarlijks kunnen schoolbesturen een aanvraag indienen voor huisvestingsvoorzieningen via het gemeentelijk huisvestingsprogramma. Het gaat bijvoorbeeld om uitbreiding, tijdelijke huisvesting, medegebruik en ingebruikname. Schoolbesturen dienden 124 aanvragen in die zijn opgenomen in de uitvoering van het huisvestingsprogramma 2022. 

Ventilatie in scholen 
De coronasituatie onderstreepte het belang van goede ventilatie. Het Rijk heeft landelijk € 200 mln beschikbaar gesteld om de ventilatie te verbeteren: de Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS). Gemeenten konden in overleg met schoolbesturen tot 30 april 2022 een aanvraag indienen. Van de ontvangen aanvragen heeft de gemeente er 51 in behandeling genomen. Daarvan zijn er 45 toegekend.

Herontwerp voortgezet onderwijs op Zuid
Doelen van het convenant ‘Voortgezet onderwijs Rotterdam Zuid’ zijn betere huisvesting, meer plek voor leerlingen, spreiding van scholen en een betere doorstroming. De nieuwbouwprojecten uit het convenant zijn in voorbereiding. Het Zuider Gymnasium is in het eerste kwartaal van 2022 in gebruik genomen. De verwachte oplevering voor scholen in het Stadionpark is in 2025. De Onderwijslocatie Laan op Zuid is naar verwachting gereed in 2026. 

Campus Internationaal onderwijs en sport
In Rotterdam neemt de behoefte aan internationaal onderwijs toe. De gemeente werkt aan een business case voor een campus internationaal onderwijs en sport.

Onderwijsbeleid

Met het onderwijsbeleid 'Gelijke kansen voor elk talent' investeert de gemeente in kansengelijkheid in het onderwijs. Het doel is dat alle Rotterdamse kinderen het beste uit zichzelf kunnen halen. Door de coronasituatie en het lerarentekort is deze investering harder nodig dan ooit. Een Rotterdams onderzoek naar de gevolgen van twee jaar corona laat een enorme veerkracht onder leerlingen en docenten zien. Rotterdamse scholen laten een herstel zien dat sterker is dan gemiddeld in Nederland. Een resultaat om trots op te zijn! 

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is in 2022 voortgezet. Het programma is bedoeld om scholen en leerlingen te helpen om de opgelopen leerachterstanden in te halen en aandacht te geven aan het sociale welzijn van kinderen. Dankzij de rijksgelden uit het programma kon de gemeente 96 extra leerlingenbegeleiders (tutoren) inzetten voor rekenen en taal in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De tutoren bieden een intensief inhaalprogramma aan voor scholieren die een vertraging hebben opgelopen. 

Bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de stad hoort naast het bieden van onderdak een gepast onderwijsaanbod voor de kinderen. Om dit te coördineren heeft Rotterdam in 2022 een tijdelijke onderwijsvoorziening ingezet: Schakelschool De Gaffel. Deze school fungeert als centrale locatie. Sinds de zomer kunnen ouders hun kind aanmelden als leerling. Vervolgens bekijkt de gemeente met de schoolbesturen waar er plek is voor de leerlingen. Via schakelklassen stromen leerlingen vervolgens door naar het Nederlandse onderwijs. 

Naast het Nationaal Programma Onderwijs en de inspanning voor Oekraïense kinderen, voert de gemeente het onderwijsbeleid 'Gelijke kansen voor elk talent' uit. Hieronder staat per thema de geboekte voortgang. 

Kwaliteit en toegankelijkheid 
Voor verbetering van de schoolprestaties en verkleinen van de schoolverschillen zijn afspraken gemaakt met scholen. Er zijn subsidies verstrekt; 226 scholen zetten deze in voor basisvaardigheden taal en rekenen, training en ontwikkeling van personeel, mentorprogramma's, huiswerkondersteuning en ouderbetrokkenheid. 

De gemeente heeft de subsidieregeling ‘Voorschoolse Educatie’ onder de aandacht gebracht bij gezinnen met schuldproblemen. Met de indicatie ‘gelijke kansen’ hoeven de ouders geen ouderbijdrage te betalen. Dat is van belang want juist deze peuters hebben baat bij deelname aan de voorschoolse educatie. Om het bereik van de voorschool verder te vergroten is in 2022 een tijdelijke actie ingezet om gratis en vrijblijvend kennis te maken met de Rotterdamse Peutergroep: de voorschool. 

Aansluiting onderwijs en jeugdhulp
Om te zorgen voor passend onderwijsaanbod of jeugdhulp is in 2022 de aanpak Thuiszitters verfijnd. Het wijkteam sluit nu aan bij de Taskforce Thuiszitters. Daarnaast zet de gemeente in op preventie om te voorkomen dat schoolverzuim leidt tot thuiszitten. In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs zijn schoolzorgteams opgestart. Hiermee sluit de inzet van de verschillende zorgprofessionals beter aan bij wat een school nodig heeft. Er zijn 45 schoolzorgteams actief in heel Rotterdam sinds eind 2022. 

Talentontwikkeling
Om talenten beter te benutten, werken we in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ) collectief aan tien uur dagprogrammering. Het zijn uren met een aanbod van extra activiteiten voor onder meer taal en rekenen, techniek, loopbaanoriëntatie, sport, cultuur en natuur. Binnen het NPRZ-gebied bieden 36 basisscholen en 8 scholen voor voortgezet onderwijs een dagprogrammering aan: basisscholen tien uur en de scholen in het voortgezet onderwijs zes extra uren per week. 

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
De gemeente stimuleert activiteiten rond de aansluiting van onderwijs naar arbeidsmarkt. Er is extra aandacht voor kansrijke banen en sectoren. Hiervoor zijn in 2022 33 subsidieaanvragen toegekend. De inzet voor digitale vaardigheden in het onderwijs (IT-campus) en de beroepsbegeleide leerweg (bbl) is voortgezet. 

Leraren 
De Rotterdamse aanpak leraren is gericht op beperking van het lerarentekort en van de personeelstekorten in de kinderopvang. Hieronder enkele voorbeelden van in 2022 genomen maatregelen:

 • Uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen bij de Opleidingsschool van 591 naar 830. In de Opleidingsschool werken lerarenopleidingen en scholen samen om leraren voor te bereiden op de onderwijspraktijk.
 • Voortzetting van subsidies voor vermindering van de werkdruk en begeleiding van starters en stagiair(e)s. Alle studenten van de lerarenopleiding kregen mede hierdoor een stageplaats.
 • Informeren van potentiële leraren over de mogelijkheden om in het onderwijs aan de slag te gaan via het project ‘Leraar van buiten’.
 • Scholing gestart voor vakleerkrachten uit de kunst- en cultuursector. Het doel is vakleerkrachten beter inzetbaar te maken in het onderwijs, zodat ze meer uren onderwijs kunnen verzorgen.
 • Inzet op voordelen voor leraren: Er zijn 9.980 Rotterdampassen en 510 lerarenbeurzen toegekend aan leraren en medewerkers kinderopvang. 


Voortijdig schoolverlaten 

 • Het programma VSV Rijnmond 2020-2024 (voortijdig schoolverlaten) loopt. Het programmadoel is vermindering van het aantal voortijdige schoolverlaters en meer kansen voor jongeren om talenten te ontplooien en om een passend diploma te halen.
 • Mbo-scholen bieden met gemeentelijke steun extra begeleiding aan hun studenten en werken in en rond de klas nauw samen met zorgorganisaties.
 • De regionale pilot VSV-coach (voortijdig schoolverlaten) is op vijf locaties begonnen. De coach benadert jongeren eerder, gaat eventueel op huisbezoek, en biedt begeleiding.
 • Het Jongerenloket startte een aanpak voor snelle toeleiding naar werk. Daarvan konden ook voortijdig schoolverlaters gebruikmaken.
 • Het projectteam ‘Oud VSV’ benaderde begin 2022 1.489 oud-voortijdig schoolverlaters en hen is waar nodig een aanbod voor ondersteuning gedaan.


Collegetarget Schil om de school: In het schooljaar 2025/2026 hebben 100 basisscholen en voortgezet onderwijs scholen, met een achterstandsscore hoger dan 0, een schil om de school waarin minimaal 1 van onderstaande interventies is opgenomen:

- Tutoren

- Mentoren

- Schoolzorgteams

- Preventief Jongerenwerk op school

- Slim organiseren met Kunstvakdocenten

- Expeditie Digitaal

Voor een uitgebreide toelichting op de voortgang van het collegetarget Schil om de School zie het Doel: Verhogen kwaliteit onderwijs.

Programma Sport en recreatie

Stimuleren sport en bewegen

Collegetarget stimuleren sportdeelname: We realiseren in de periode 2022-2026 een 10% toename in de sportdeelname.
Realisatie 2021: 60%
Realisatie 2022: (seizoen 2021-2022): 61%

Om de sportdeelname te verhogen richt de gemeente zich specifiek op verschillende groepen, zodat:

 • mensen die sporten blijven sporten;
 • mensen die gestopt zijn met sporten, weer opnieuw gaan sporten;
 • mensen die nooit hebben gesport, starten met sporten.

In de eerste maanden van 2022 zijn de coronamaatregelen afgebouwd. De gemeente Rotterdam heeft aan de exploitanten van gemeentelijke sportaccommodaties noodsteun toegekend over januari. De sportsector kon zich vervolgens richten op herstel en uitvoering van de acties uit de Sportnota 2021+. Er is extra ingezet op voldoende en passend sportaanbod voor ouderen en inclusief sporten voor Rotterdammers met een beperking. De European Para Championships 2023 kunnen voor het inclusief sporten als platform dienen. Daarom is besloten dit evenement financieel te steunen.

Halverwege 2022 kreeg de sportsector te maken met de fors stijgende energiekosten. Eind 2022 is besloten om € 1,4 mln toe te kennen voor een steunfonds aan sport-, speeltuin- en scoutingverenigingen die door de stijgende energiekosten dreigen om te vallen.

Door een wetswijziging moeten basisscholen vanaf schooljaar 2023-2024 2 gymlesuren per week geven. Voor Lekker Fit!-activiteiten die aanvullend zijn op deze wettelijke taak, kunnen Lekker Fit!-basisscholen subsidie aanvragen voor het schooljaar 2023-2024. Inmiddels is het aantal Lekker Fit!-basisscholen ongeveer de helft van alle basisscholen in Rotterdam. Basisscholen die geen Lekker Fit!-school zijn, kunnen subsidie aanvragen voor onderdelen van Lekker Fit!.

Groepen die achterblijven in sportdeelname, vragen om meer inzet. Het zijn de 6- tot 12-jarigen, jongeren in het voortgezet onderwijs, ouderen vanaf 65 jaar en mensen met een beperking. Veel 6- tot 12-jarigen en ouderen zijn gestopt met sporten, bijvoorbeeld door de coronamaatregelen. In april 2022 sportten zij nog steeds veel minder dan vóór corona. Veel jongeren in het voortgezet onderwijs stoppen met sporten bij verenigingen als zij in de pubertijd komen.

 

Inspirerende topsport

De sportkalender was met ruim 40 evenementen goed gevuld. Evenementen waren onder meer het eerste NKnl (Nederlandse kampioenschappen van meerdere sporten in 1 stad, in 1 weekend), het  Concours Hippique International Officiel (CHIO), de World Police & Fire Games en het WK Volleybal dames. Het eerste Rotterdam Cycling Festival vond plaats als randprogramma bij het bid op de Grand Départ van de Tour de France 2025. De ‘Rotterdam Cycling on Tour-truck’ kreeg bezoek van leerlingen van de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs in Rotterdam én in Den Haag, de samenwerkingspartner in de Tour-ambities. Ook bij het WK Volleybal dames is een activatieprogramma georganiseerd. In 2022 is verder het WK Turnen van 2026 aan Rotterdam toegewezen.

De gemeente verstevigde de Rotterdamse betrokkenheid bij Topsport Metropool. Met verschillende sportbonden zijn afspraken gemaakt over de huisvesting van hun landelijke, door NOC*NSF erkende, TeamNL-topsport- en opleidingsprogramma’s in de stad.

In 2022 huisvestte Rotterdam de TeamNL-topsportprogramma's turnen heren en een deel van het programma van turnen dames, boksen en volleybal heren. De gemeente is verdergegaan met de nationale kanosprintploeg op de Willem Alexanderbaan om toe te werken naar de accreditatie door NOC*NSF. Ook heeft de gemeente het breakdanceprogramma van wereldkampioen Menno van Gorp ondersteund. Het Nationaal Vechtsportcentrum startte in een tijdelijke locatie aan de Sportlaan. Daar trainen nu de nationale selecties van boksen, karate, taekwondo, aikido, sambo en het opleidingsprogramma judo.

Toekomstbestendige en vitale sport-, speeltuin- en scoutingverenigingen

Het Actieprogramma Verenigingen is in 2022 verder uitgevoerd. Acties zijn ingezet voor:

 • flexibele lidmaatschappen
 • multisportaanbod
 • e-sports bij verenigingen
 • nieuwe organisatievormen, en
 • de inzet van verenigingsconsulenten van Sportsupport.

In het Vitaliteitsonderzoek 2022 van Rotterdam Sportsupport noemt 9 van de 10 verenigingen zichzelf vitaal. De verenigingen scoorden gemiddeld 77 op een schaal van 0 tot 100.

De pilots en acties uit het Uitvoeringsprogramma Speeltuinverenigingen zijn in 2022 verder uitgewerkt. De stichting Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam (BSW) en het landelijke kennisinstituut van speeltuinen NUSO/LOS werken hierbij samen.

Alle speeltuinverenigingen zijn vitaal op 3 na. Deze 3 kregen hulp van BSW. De speeltuin Hillesluis is in juni opnieuw geopend na herinrichting met groen en ondergrondse wateropvang. Deze speeltuin is nu ook geschikt voor kinderen met een beperking. Als vervolg komt er inzet op het samen spelen door kinderen met en zonder beperking op meer speeltuinen.

 

Sportaccommodaties

Voor de sportaccommodaties is de eerste en de tweede tranche uitgevoerd van het Uitvoeringsprogramma IHP Sport 2021-2025. Voor de eerste tranche is 1 project afgerond: de omzetting van de bestaande topsporthal naar een trainingsfaciliteit voor het turnprogramma van TeamNL. Andere acties zijn gestart.

In de tweede tranche zijn twee kunstgrasvelden gerealiseerd en projecten gestart voor bijvoorbeeld renovatie of vervanging van sporthallen en clubgebouwen, en de invoering van ledverlichting.

 

Subsidies

Binnen de Een-derderegeling (1/3-regeling) zijn subsidies verleend om verenigingen te helpen hun accommodaties te verbeteren en te verduurzamen. In 2022 zijn 19 subsidies verleend, met een totaalbedrag van € 350.000. Verder heeft het Mulier Instituut adviezen gegeven over de toegankelijkheid van Rotterdamse sportaccommodaties. De adviezen krijgen een plek in het beleid en de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Sport.

 

Optimalisatie bezettingsgraad en gebruik van sportaccommodaties

Rotterdam wil sportaccommodaties optimaal laten gebruiken. Voor de bezettingsgraad van gymzalen en buitensportaccommodaties zijn prestatieafspraken vastgelegd met Sportbedrijf Rotterdam. De Bouwstenenvisie Sportcomplex van de Toekomst is vastgelegd..

 

Natuur- en milieueducatie (NME)

De beleidsnota Natuur-en milieueducatie is op hoofdlijnen gereed voor bestuurlijke besluitvorming. Die is voorzien in de eerste helft van 2023.

Ook in 2022 hebben hebben basisscholen van Stichting Natuurstad les gekregen over natuur en milieu. Een aantal scholen heeft daarnaast meegedaan aan het programma schooltuinieren. 19 organisaties in Rotterdam hebben andere activiteiten in het kader van NME georganiseerd. 

De bouw van een nieuw dierenasiel aan de Abraham van Stolkweg is gestart. De gebouwen op het terrein zijn hiervoor gesloopt. De overeenkomst voor de wettelijke taak dierenopvang is per 1 juli 2022 ingegaan.

Programma Stedelijke ontwikkeling

Openbaar groen

Collegetarget meer groenIn deze collegeperiode wordt 20 ha groen erbij gerealiseerd of wordt de planvorming afgerond en start de uitvoering ervan uiterlijk in 2026.

Er is geen mijlpaal voor 2022.

De collegedoelstelling 2018-2022 om ten opzichte van 2018 in 2022 20 hectare groen aan de stad toe te voegen, is behaald. Er is zelfs 21,5 hectare aan groen bijgekomen. Het huidige college heeft deze doelstelling ook opgenomen voor 2022-2026. Voor 2026 is het doel 20 hectare groen méér te realiseren ten opzichte van 2022.

De ecologische verbinding tussen het Eiland van Brienenoord en het park De Twee Heuvels is in 2022 opgeleverd. De twee andere ecologische verbindingen, langs de Heemraadsingel naar het Vroesenpark en de Steilrand (van de Rotte naar de Schie en Landgoed De Tempel) zijn uitgewerkt naar eenvoudig uit te voeren projecten en moeten leiden tot groenblauwe verbindingen. Uiterlijk 2026 moeten deze klaar zijn. Ook het levendiger, aantrekkelijker en natuurlijker maken van de oevers van de Rotte en de Nieuwe Maas moeten dan gereed zijn .

Ook de stadsprojecten Stadsparken worden verder uitgewerkt en dragen bij aan het ontwikkelen van Groen in de stad.

 

Milieu 

De inzet op het gebied van luchtkwaliteit, geluid, bodem en omgevingsveiligheid is onverminderd van belang, voor een gezonde leefomgeving. Een succes is dat Rotterdam nu voldoet aan de Europese wettelijke norm voor stikstofdioxide (NO). Vermindering van de luchtverontreiniging blijft nog steeds noodzakelijk. De gemeente zet de maatregelen uit de Koersnota Schone Lucht 2019-2022 door.

 

Ruimtelijke ordening

Na de vaststelling van de omgevingsvisie in december 2021 is opdracht gegeven voor een uitvoeringsstrategie en een kader voor monitoring en evaluatie. Een eerste ambtelijke versie van een uitvoeringsagenda bij de omgevingsvisie kwam in maart 2022 gereed, met als titel ‘Op weg naar een uitvoeringsstrategie’. Deze was opgesteld als achtergronddocument voor de formatie. In overleg met de verantwoordelijk wethouder wordt een kader voor monitoring en evaluatie en een verdere concretisering van de uitvoeringsstrategie uitgewerkt. Met de omgevingsvisie ‘De Veranderstad, werken aan een wereldstad voor iedereen’ is ingezet op ‘goede groei’. De omgevingsvisie is als juridisch kaderstellend document benut bij ontwikkeling van diverse gebieden en projecten. Voor drie in de omgevingsvisie genoemde gebieden - Zuid, Binnenstad en A tot Z – komt er een aparte uitwerking van de omgevingsvisie, elk met een eigen inhoud en karakter.

 

Mobiliteit

In de eerste maanden van 2022 zijn de coronamaatregelen stapsgewijs opgeheven. Hierna zijn de verplaatsingspatronen in de stad naar een nieuw normaal veranderd. In de laatste maanden van het jaar is zich gaan aftekenen wat dit nieuwe normaal is. Het fietsgebruik in Rotterdam nam toe tot 100-120% in vergelijking met de situatie voor de corona-uitbraak. Het autogebruik in en rond de stad nam licht af, tot ongeveer 90%. Het gebruik van het openbaar vervoer is scherper gedaald en schommelt nu rond de 85%. De RET verwacht groei, maar wel in een lager tempo dan voor de corona-uitbraak. De gemeente blijft de ontwikkelingen monitoren.

In november rondde Rotterdam de Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)-verkenning (https://oeververbindingen.nl/app/uploads/Integraal-verkenningenrapport-en-milieueffectrapport.pdf) af voor de oeververbindingen. Deze verkenning is uitgevoerd met het Rijk, de provincie Zuid-Holland en andere partijen. In de verkenning is een voorkeursalternatief vastgesteld. In Rotterdam gaat het om een nieuwe stadsbrug over de Nieuwe Maas waarover snel en vaak openbaar vervoer gaat rijden. Ook fietsers, voetgangers en in beperkte mate automobilisten kunnen deze brug gebruiken. Onderdeel van het pakket is een permanent station Stadionpark en aanpassingen aan de A16 Van Brienenoord-corridor en de Algera-corridor. Al deze maatregelen moeten meer woningbouw mogelijk maken in de Oostflank, evenals de verdere ontwikkeling van Rotterdam Zuid.

Het college heeft in maart 2022 de planstudie vastgesteld voor hoogwaardig openbaar vervoer Maastunnelcorridor. Ook het concept voor kortetermijnmaatregelen voor de nieuwe hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Zuidplein en Rotterdam Centraal is vastgesteld. Verder is opdracht gegeven om en alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen om in januari 2024 de versnelde busdienst via het Maastunneltracé te laten starten. Daarnaast is het verkeersbesluit voorbereid waarmee begin 2023 voor meerdere doelgroepen de vrije rijstrook is opengesteld.

We hebben op diverse locaties in de stad betaald parkeren ingevoerd of betaaltijden uitgebreid. De P+R Noorderhelling (500 parkeerplaatsen) is in gebruik genomen. Op 1 december 2022 heeft de gemeenteraad de kaders vastgesteld voor de verdere uitbreiding betaald parkeren inclusief een indicatieve planning van de uitrol van betaald parkeren binnen de ring voor de komende jaren. Dit gaat om nieuwe gebieden en om uitbreiding betaaltijden in al bestaande gebieden. 

Collegetarget verbeteren verkeersveiligheidWe verbeteren de verkeersveiligheid in Rotterdam door effectieve maatregelen te treffen op de dertig meest verkeersonveilige locaties in de stad.

Er is geen mijlpaal voor 2022.

Realisatie 2022: 10 blackspots

De jaarlijkse aanpak van de meest verkeersonveilige locaties heeft in 2022 plaatsgevonden op basis van programmering zoals beschreven in het beleidsplan Rotterdam Veilig Vooruit. Dit heeft op vijftien locaties in de gemeente in verbetermaatregelen op straat geresulteerd. Maatregelen zijn een doelmatige ingreep om het geanalyseerde verkeersveiligheidsprobleem effectief aan te pakken. Bij de verdere uitwerking en rapportage over het collegetarget verkeersveiligheid 2022 – 2026, wordt gekeken welk deel van de aangepakte locaties voldoet aan de eisen van de aanpak van de daadwerkelijk ’30 meest verkeersonveilige locaties in de stad’. Met de sanering van 10 blackspots in 2022 liggen we op schema om de collegetarget te halen.

In juli 2022 is een zomeroffensief tegen ‘verkeersaso’s’ gehouden. Hiervoor zijn onder meer. zes straten, parkeerterreinen en kades op de juiste momenten afgesloten. Twee extra flitscamera’s en een lawaaiflitser zijn geplaatst. Het doel was overlast tegen te gaan van opzettelijk te hard rijden, geluidsoverlast en vervelend rondhangen rond auto’s.

 

Wonen en bouwen

Afspraken wonen 

Het Rijk, de provincie en de regio leggen sterke nadruk op de bouw van voldoende en betaalbare woningen. Het Rijk streeft naar een sterkere landelijke regie op de realisatie van de woningbouwopgave. Hiervoor zet het Rijk verschillende programma’s in, waaronder de programma’s ‘Woningbouw’, ‘Een thuis voor iedereen’ en ‘Betaalbaar wonen’.

In de zomer van 2022 hebben het Rijk, Aedes (vereniging van woningcorporaties), Woonbond en VNG landelijke prestatieafspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over de inzet van de beschikbare financiën na afschaffing van de verhuurderheffing.

In oktober van 2022 zijn er samenwerkingsafspraken over de woningbouw gemaakt tussen het Rijk en de provincie Zuid-Holland. Deze afspraken moeten begin 2023 leiden tot regionale woondeals. Daarbij zijn ook gemeenten en woningcorporaties betrokken. Het regioakkoord dat de samenwerkende gemeenten en de woningcorporaties in de regio Rotterdam in maakten, is hiervoor het uitgangspunt. Deze regionale woondeals worden naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 getekend.

 

Collegetarget bouw nieuwe woningen: Het college start de in de komende vier jaar met de bouw van 14.000 – 16.000 nieuwe woningen. Van deze woningen (uitgezonderd tijdelijke woningen) behoort 20% tot het sociale segment en 35% tot het middensegment

Realisatie 2021: 4.735

Begroting 2022: 3.500-4.000

Realisatie 2022: 3.005 (waarvan 10% in het sociale segment, 27% in het middensegment)

In 2023 is de bouw gestart van 3005 woningen: ongeveer 10% in het sociale segment, 26% in het middensegment, 25% in het hoger segment en 23% in het topsegment. Voor ca 16% van de woningen is het prijsniveau nog niet bekend. Vooral het achterblijven in het betaalbaar segment (sociaal en midden) is zorgelijk en vraagt extra maatregelen. Denkbaar zijn afspraken met corporaties, plaatsing van flexwoningen en verkoop van gemeentegrond voor de bouw van veel betaalbare woningen.

De zich nu snel op elkaar volgende negatieve ontwikkelingen op de woningmarkt hebben grote gevolgen voor de daadwerkelijke bouw van betaalbare woningen. Hoewel het percentage betaalbare woningen over heel 2022 gestegen is ten opzichte van de eerste twee kwartalen van dat jaar, is het gewenste aandeel van 20% sociaal segment en 35% middensegment niet gerealiseerd. Het is nog steeds de verwachting dat de percentages over het geheel van de collegeperiode 2022 tot 2026 behaald worden.

Het aantal woningen waarvoor een vergunning aangevraagd is, is fors lager dan voor 2022 was verwacht. De daadwerkelijke bouw van woningen staat onder druk. Dit komt door een combinatie van oorzaken:

 1. Stijgende bouwkosten door de krappe arbeidsmarkt en door schaarste in materialen.  
 2. Afvlakkende woningmarkt door de sterk gestegen hypotheekrentes en hoge inflatie, die zorgen voor vermindering van de koopkracht. De verkoopsnelheid van woningen is ingezakt, projectontwikkelaars wachten met de bouw op het behalen van voorverkooppercentages.
 3. Toenemende voorzichtigheid bij investeerders door de aangekondigde regulering van de vrije sector. Het Rijk geeft geen duidelijkheid hoe deze regulering uitpakt en in welke deze de geplande investeringen in de vrije huursector raakt.

 

Erfpacht

Met de woningcorporaties Havensteder en Woonstad is in 2022 een overeenkomst gesloten tot eeuwigdurende afkoop van erfpachtcanonverplichtingen. De hieruit voortvloeiende baten worden verantwoord over de jaren 2022 en 2023. Een deel van de opbrengst heeft in het coalitieakkoord 2022-2026 een bestemming gekregen. Het restant wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor.

 

Zie ook de paragraaf grondbeleid voor onder andere een toelichting op de marktontwikkelingen woningbouw en werklocaties en het resultaat op de grondexploitatieportefeuille.

Programma Veilig

Collegetarget Veilig

 • De Veiligheidsindex (VI) binnen het Wijkprofiel heeft in 2026 een gemiddelde score die gelijk of hoger is dan de gemiddelde score op de VI in 2022 (110).
 • De 5 laagst scorende wijken *) op de VI van 2022 (Carnisse, Hillesluis, Tussendijken, Tarwewijk, Lombardijen) laten in 2026 een stijging van tenminste 5 punten zien t.o.v. 2022. 8) de atypische wijken Zuiderpark/Zuidrand, CS-kwartier, Cool, Zuidplein blijven buiten beschouwing.
 

Realisatie 2022 / nulmeting

Score Veiligheidsindex 2022

(gaat over 2021)

Score Veiligheidsindex 110
5 laagst scorende wijken  
Carnisse 85
Hillesluis 88
Tussendijken 89
Tarwewijk 89
Lombardijen 90

Vanuit het project Kwetsbare Wijken zetten de stadsmariniers in Bloemhof, Carnisse, Hillesluis en Oude Westen in op de pleinenaanpak, op stewards en op community-events. Op deze events spreken de stadsmariniers met bewoners en ondernemers over de veiligheid en samenhang in de wijk. Buurtpreventieteams kregen hulp van de gemeente. De gemeente voerde in 2022 ook de aanpak High Impact Crimes uit; meer informatie hierover staat bij Doel: Veilige stad. De gemeente voerde in 2022 ook de aanpak High Impact Crimes uit; meer informatie hierover staat bij Doel: Veilige stad. Zo nodig volgt inzet van cameratoezicht (22bb7638) en mosquito’s.

Een belangrijk thema is de veiligheidsbeleving. Om die te vergroten startte een specifiek programma. Onder de naam ‘Maak je wijk’ sloegen in Pendrecht en Beverwaard bewoners, ondernemers, gemeente, woningbouwcorporaties, politie en wijkorganisaties de handen ineen. In straatgesprekken bespraken zij waar de pijn en waar de kracht zit. De gemeente koppelt hieraan gerichte ingrepen.

 

Toezicht en handhaving

Wijkhandhavers

In 2022 is de rol van wijkhandhaver verder ontwikkeld. Deze sluit steeds beter aan op de behoefte van de wijk. Vanuit gastheerschap zijn handhavers zichtbaar en aanspreekbaar. Ze vergroten het veiligheidsgevoel in de wijk, verhogen de leefbaarheid en gaan overlast op straat tegen.

Lachgas

Rotterdam kent veel overlast door het gebruik van lachgas. Sinds 1 juli 2021 is het voor zowel de politie als de gemeentelijke handhavers mogelijk om te handhaven op het verbodsartikel in de Algemene plaatselijke verordening (APV). De gemeentelijke handhavers hebben in 2022 146 keer opgetreden op grond van dit artikel. Sinds 1 januari 2023 geldt een landelijk lachgasverbod.

Pilot pool handhavingsreservisten

De gemeente heeft handhavers nodig die flexibel en slim inzetbaar zijn als de stad daarom vraagt. In Rotterdam is een pilot gestart met een pool van 15 handhavingsreservisten. Er bleek meer aandacht nodig te zijn voor de werving van reservisten. In 2023 komt een organisatiebrede peiling en bij voldoende animo volgt een interne wervingscampagne.  

Pilot avonddiensten

Van 1 juli 2022 tot en met 1 oktober 2022 liep een proef met de inzet van handhavers tot 02:00 uur. Zij konden daardoor de uitloop van evenementen begeleiden en overlast op straat tegengaan. Tijdens deze periode is er 2 avonden in de week tot 2 uur 's nachts gehandhaafd. De resultaten van de pilot waren positief. Daarop is besloten om de inzet op vrijdag- en zaterdagavond voort te zetten, met een uitbreiding naar gebieden buiten de ‘ring’.

Winkelstratenaanpak

Om steeds terugkerende parkeeroverlast in een aantal winkelstraten tegen te gaan, is er sinds begin juli 2022 intensievere handhaving. Het gaat vooral om overlast door dubbel parkeren. Het gaat om de Nieuwe Binnenweg, Zwart Janstraat, Mathenesserweg en de Vierambachtsstraat. In 2022 zijn sinds juli ruim zeven keer zoveel boetes geschreven in de vier genoemde straten als in 2021. Daarnaast werkt de gemeente aan een duurzame oplossing voor de bewoners, bezoekers en ondernemers. In 2023 volgt een evaluatie van de aanpak. Mogelijk komt er ook gerichte inzet op parkeeroverlast in andere winkelstraten. 

Toezicht op het water

Handhavers hebben tijdens het pleziervaartseizoen in de zomer één dag in de week toezicht op het water gehouden. Hoofddoel was de naleving van wet- en regelgeving voor het vaarwater te bevorderen. De handhavers waren zichtbaar op het water aanwezig, hebben personen op het water voorlichting gegeven over de wet- en regelgeving, en ze hebben personen op het water aangesproken bij strafbare feiten en ongewenst gedrag. Er is een evaluatie geweest; over de vraag of er een vergelijkbare inzet komt in de zomer van 2023 volgt nog een besluit.

 

Woonoverlast

Een wijziging van de Gemeentewet (artikel 151D) stelde de gemeente in 2022 in staat een ‘bestuurlijke gedragsaanwijzing’ op te leggen aan verhuurders die zich niet inzetten tegen woonoverlast, of die dat op een verkeerde manier doen.

In de wijk Kralingen zorgden studenten voor veel overlast. Daar werkte de gemeente nauw samen met bewoners, studenten, politie en handhavers om de overlast te verminderen. Deze aanpak en samenwerking hebben voor vermindering van overlast gezorgd.

Voor de zomer 2023 stuurt het college een jaarverslag woonoverlast over 2022 naar de gemeenteraad.

Ondermijnende Criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit omvat onder meer drugscriminaliteit en mensenhandel, illegale prostitutie, crimineel vermogen, criminele motorbendes en misstanden in de vastgoedsector. De gemeente pakt de ondermijning energiek aan. Enkele opvallende resultaten in 2022:

 • Vaststelling van een nieuw stedelijk drugsbeleid door de gemeenteraad.
 • Onderzoek door het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, in opdracht van de gemeente Rotterdam, naar de vermoedelijke aard en omvang van criminele uitbuiting in Rotterdam. Op grond van de aanbevelingen startte de gemeente een pilot. Informatie en ervaringen uit de pilot kunnen leiden tot een stadsbrede aanpak van criminele uitbuiting.
 • In 2022 hebben 186 integrale controles van bedrijven plaatsgevonden. Dergelijke controles waren na opheffing van de coronamaatregelen weer mogelijk. De controles droegen bij aan de zichtbare aanwezigheid van de gemeente en de partners in de wijken.

Een goedlopend samenwerkingsverband van publieke en private partners werkt in de Rotterdamse haven al een aantal jaar aan de aanpak van drugscriminaliteit. De ambitie is om een weerbare, integere en veilige haven te creëren waar geen ruimte is voor drugscriminaliteit en corruptie. In 2022 is de aanpak geïntensiveerd. Diverse aanpakken en projecten zijn gestart, zoals de integrale uithalersproblematiek, vertrouwensketen, strategische communicatie en internationale samenwerking.

Het Rijk financierde de aanpak in 2022 met incidentele middelen.

De resultaten en inspanningen van de aanpak van drugscriminaliteit in de haven zijn onderdeel van het Jaarverslag Ondermijnende Criminaliteit 2022.  Het verslag verschijnt voor de zomer 2023.

 

Digitale criminaliteit

Het aantal meldingen van cyberincidenten is in de afgelopen vijf jaar verdrievoudigd. Daarom zette de gemeente in 2022 in:

 • op een grotere bewustwording van cyberveiligheid bij jongeren, ouderen, ondernemers en kwetsbare doelgroepen. Dit is gedaan door een brede bioscoopcampagne, diverse theatervoorstellingen bij mbo-instellingen en een rondgang bij de bovenbouw in het primair onderwijs;
 • op voorkoming van daderschap en op het bieden van nazorg aan slachtoffers, in samenwerking met de politie, het Openbaar Mnisterie (OM) en Slachtofferhulp Nederland;
 • op het inzichtelijk maken van nieuwe risico's en dreigingen. Dit is gebeurd met partners van de gemeente. Er is ingezet op whatsapp- en bankhelpdeskfraude;
 • op vergroting van de weerbaarheid van de stad door bestuurlijke oefeningen op het gebied van cybergevolgbestrijding. Ook hierbij werkte de gemeente samen met diverse partners.

 

Jeugdoverlast en criminaliteit

Net als in voorgaande jaren besteedden de gemeente en het jongerenwerk in 2022 meer aandacht aan wat er online gebeurde. Met de partners zijn afspraken gemaakt over opvolging van online signalen. In 2022 zijn trainingen georganiseerd voor de betrokken partners om de groepsaanpak verder te professionaliseren. Het onlinegedrag van de groepen wordt sinds 2022 – voor zover mogelijk - meegenomen in de prioritering en de aanpak van de groepen.

Onder de noemer Preventie met Gezag is bij het ministerie van Justitie en Veiligheid een aanvraag ingediend voor geld om ondermijnende criminaliteit te voorkomen. Deze integrale aanvraag is opgesteld in nauwe samenwerking met partners in zowel het zorg- als het veiligheidsdomein.

De aanpak van jeugdige plegers van wapengeweld, in het bijzonder messengeweld, is in 2022 voortgezet. De campagne Geweldig Rotterdam vroeg op verschillende manieren aandacht voor messengeweld, onder andere via een actie om messen in te leveren en een campagne voor en door jongeren #shanksdown.

 

Aanpak Radicalisering, extremisme en polarisatie

De gemeente heeft een hernieuwde aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie opgesteld. Hierin zijn aanbevelingen uit het rapport van een externe expertcommissie en de geleerde lessen meegenomen. De nieuwe aanpak is december 2022 naar de raad verstuurd.

Een aantal opvallende punten uit 2022:

 • Op 31 december 2022 hadden 24 personen een persoonsgerichte aanpak in het kader van de Rotterdamse aanpak van radicalisering (PGA RAD) in het Zorg-Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. 
 • Er zijn 31 trainingen en 25 voorlichtingen aangeboden over radicalisering en extremisme. Hiermee zijn meer dan 700 professionals bereikt.
 • Om de deskundigheid van professionals over polarisatie te vergroten, zijn 12 trainingen georganiseerd. Hieraan namen ongeveer 200 professionals deel.
 • Om de weerbaarheid van Rotterdammers te vergroten tegen het ‘wij-zij-denken’ en tegen radicalisering, zijn verschillende acties ingezet: een theaterproject met kwetsbare jongeren, ouders zijn getraind met de interventie ‘Opvoeden in dilemma’s’. Leerlingen hebben een project gevolgd over mediawijsheid en groepen kwetsbare jongeren hebben een interventie gevolgd over identiteit, zelfreflectie en kritisch denken. Met deze projecten zijn meer dan 1000 jongeren en ongeveer 100 ouders bereikt.
 • Er is een ‘serious game’ ontwikkeld. Deze game geeft docenten handvatten om om te gaan met polarisatie en radicale denkbeelden in de klas.

 

Voortgang 2022 Actieprogramma EU-arbeidsmigranten 2021-2025

Het college rapporteert over de resultaten in 2022 van het programma voor april 2023 aan de gemeenteraad. De gemeenteraad sprak op 15 december 2022 over de resultaten van de aanpak t/m oktober 2022 op basis van de Voortgangsbrief EU-arbeidsmigranten.

Programma Volksgezondheid

Gezond 010: het akkoord

In januari 2020 stelde de gemeenteraad ‘Gezond010: het akkoord’ vast'. Het Rotterdamse preventieakkoord en het lokale gezondheidsbeleid 2020-2024 vormen de basis voor diverse activiteiten van de gemeente en partners in de stad om de gezondheid van Rotterdammers te verbeteren. In 2022 is er met het Rijk, zorgverzekeraars en GGD’en gewerkt aan het landelijke Gezond en Actief Leven akkoord. Dit akkoord biedt gemeenten vanaf 2023 een structurele basis voor investeringen in preventie om daar de volksgezondheid te versterken.

In 2022

 • zijn de eerste rookvrije tramhaltes gelanceerd in  het belang van een rookvrije generatie
 • zijn 247 nieuwe deelnemers ingestroomd in een gezondheidstraject op basis van Prestatie010
 • zijn diverse preventieprojecten ondersteund met het preventiebudget van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onder andere herstelacademies, sociale benadering van dementie, mbo schoolpsycholoog en digitale dagbesteding.

Over de voortgang van de uitvoering van het lokale preventie akkoord en lokale nota volksgezondheid (Gezond 010: het akkoord 2020-2024) vindt jaarlijks rapportage aan de gemeenteraad plaats.de collegebrief voortgangsrapportage 010 en de voortgangsrapportage zelf.

 

GGD

Het reguliere GGD-werk liep in 2022 gewoon door. Het gaat daarbij om de taken gezondheid en milieu, infectieziektebestrijding, TBC-bestrijding, reizigerszorg, technische hygiënezorg, toezicht kinderopvang en het Centrum Seksuele Gezondheid en het Centrum Seksueel Geweld. In 2022 was er opnieuw veel aandacht voor de infectieziektebestrijding, zowel van ‘reguliere’ infectieziekten, COVID-19 en van Mpox (voorheen monkeypox/ apenpokken genoemd). Mpox komt vooral voor in landen in West-Afrika en Midden-Afrika. In mei 2022 werd de ziekte bij mensen in Europa vastgesteld. De ziekte heeft zich in de voorzomer in Europa, waaronder Nederland, verspreid. In dit gebied komt de ziekte van oorsprong niet veel voor. In de regio Rotterdam-Rijnmond zijn 87 bevestigde gevallen bekend. Hiervoor is bron- en contactonderzoek (BCO) opgestart en hoog risico-contacten zijn gevaccineerd. In augustus 2022 startte de vaccinatiecampagne tegen Mpox voor mensen die een verhoogd risico op besmetting hebben. In het najaar nam het aantal gerapporteerde gevallen van Mpox snel af. De vaccinatiecampagne is eind 2022 afgerond.

De GGD heeft een rol in de publieke gezondheid bij de opvang van vluchtelingen. Voor de opvang van Oekraïners is een aparte financieringsstroom tot 1 april of tot uiterlijk 1 juli 2023, aldus afgesproken binnen de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de regiogemeenten. In gezamenlijkheid met de GHOR (Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen) borgt de GGD de (tijdelijke) coördinatie van zorg voor vluchtelingen.

De GGD gezondheidsmonitor verschijnt eens in de vier jaar. De meest recente Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen is afgenomen in 2020 (18 jaar en ouder).

 

Programmaorganisatie corona

De programmaorganisatie corona helpt bij de bestrijding van het coronavirus op regionaal niveau. De organisatie zorgt voor de nodige wendbaarheid en zorgvuldigheid. Toewerkend naar de einddatum 1 juli 2023 van de huidige opdracht van het ministerie van VWS draagt de programmaorganisatie de verantwoordelijkheden en taken over aan de reguliere organisaties: GGD, Veiligheidsregio/GHOR en de gemeente Rotterdam. Het is op het moment van schrijven van deze rapportage niet bekend of de opdracht een vervolg krijgt. De meerkostenregeling loopt tot 31 december 2023 en geeft VWS de mogelijkheid een opdracht toe te voegen, bijvoorbeeld de herhaalprik corona in het najaar voor ouderen. 

 

Waarborging kwaliteit kinderopvang

Signalen uit de kinderopvanginstellingen wijzen erop dat het personeelstekort in de kinderopvangsector in Rotterdam nog steeds groot is. Dit leidt ertoe dat organisaties niet altijd kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving, bijvoorbeeld als het gaat om het vaste-gezichtencriterium, of de inzet van voldoende gecertificeerd personeel.

In het najaar vroegen de kinderopvangorganisaties in een brandbrief het college om landelijk intensiever te lobbyen voor meer ruimte in de wet- en regelgeving.

Het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang in Rotterdam is in 2022 door de GGD uitgevoerd zoals met de gemeente was afgesproken. Alle kinderopvanglocaties in de stad zijn door toezichthouders van de GGD bezocht; een deel kreeg een verkorte inspectie.

De verwachting is dat de personeelsproblematiek leidt tot een toename van het aantal handhavingsadviezen van de GGD. Toezichthouders die overtredingen constateren die te maken hebben met het personeelstekort beschrijven in het inspectierapport nauwkeurig de omstandigheden waaronder de overtreding zich voordeed. De gemeente kan bij de handhaving rekening houden met de beschreven omstandigheden. is De verwachting is dat de rapportage over de aantallen handhavingsadviezen in 2022 eind tweede of begin derde kwartaal 2023 volgt.

Programma Werk en inkomen

Ontwikkeling bijstandsvolume

Collegetarget minder Rotterdammers in de bijstand: In deze collegeperiode (eind 2025) daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000

Realisatie 2021: 34.624
Begroting 2022: 33.375
Realisatie 2022: 32.975

Het aantal bijstandsuitkeringen eind 2022 bedroeg 32.975. Dit is een daling van 1.649 uitkeringen ten opzichte van het begin van dat jaar (daling van bijna 5%). Met deze tussenstand ligt Rotterdam op koers om de collegetarget te halen: 30.000 bijstandsgerechtigden eind 2025.

In 2022 speelden economische onzekerheden, zoals hoge inflatie, en de krapte op de arbeidsmarkt. Het tekort aan personeel bedreigt de economische groei en de voortgang van maatschappelijk cruciale diensten. Tegelijkertijd biedt dit tekort kansen om mensen aan werk te helpen van wie het potentieel lang over het hoofd is gezien. De ambitie blijft om eind 2025 het aantal bijstandsuitkeringen teruggebracht te hebben tot 30.000. Daartoe stimuleert de gemeente onder meer een bestendige uitstroom, aanbod van passend werk, en zorgt ze voor een rechtmatige inkomensvoorziening. In 2022 zijn hiervoor belangrijke stappen gezet (link naar de strategiebrief).

 

Rechtmatigheid

Realisatie 2021: 421
Begroting 2022: 240
Realisatie 2022: 267

Iedereen die recht heeft op een bijstandsuitkering krijgt die ook. Bijstandsfraude wordt aangepakt.  In 2022 is extra ingezet op fraudeonderzoeken: bestuursrechtelijke onderzoeken naar de rechtmatigheid van een uitkering en worden gedaan op basis van een vermoeden naar fraude. In 2022 zijn 267 fraudeonderzoeken afgerond. Daarmee is het doel van 240 onderzoeken in dat jaar behaald. Het aannemen van nieuwe sociaal rechercheurs moet helpen de doelstelling van 700 fraudeonderzoeken in 2023 te behalen.

Inzet loonkostensubsidie

Realisatie 2021: 928
Begroting 2022: 1.200
Realisatie 2022: 1.179

De Participatiewet biedt met de loonkostensubsidie (LKS) een effectief middel om meer mensen aan de slag te helpen. Met deze subsidie krijgt een werkgever compensatie voor een beperkte arbeidsproductiviteit. Het vaker inzetten van deze subsidie biedt meer kwetsbare werkzoekenden een kans op duurzaam werk. In 2022 zijn daartoe verschillende aanvullende acties uitgevoerd. Een daarvan is de mensen die in aanmerking komen voor loonkostensubsidie vaker vroegtijdig en beter te herkennen. Verder wordt al tijdens de arbeidsontwikkeling gezocht naar een passende baan.

De doelstelling voor 2022 was 1.200 Rotterdammers aan het werk te helpen met een loonkostensubsidie  Dit doel is met 1.179 Rotterdammers bijna gehaald. Voor 2023 is de ambitie een netto groei naar 1.500 banen met LKS. In 2023 moet de invoering van het verbeterde dienstverleningsconcept voor de doelgroep helpen de beoogde groei te bereiken.

 

Monitor derde tertaal 2022 Werk en Inkomen

Voor meer informatie over de behaalde resultaten in 2022 wordt verwezen naar de Monitor Werk & Inkomen 3e tertaal 2022.

Programma Zorg, welzijn en wijkteams

Nieuw Rotterdams Welzijn

Begin 2021 heeft de raad het beleidsplan Heel de Stad  vastgesteld. Met dit plan heeft de gemeente in februari van 2022 het welzijnswerk in de 14 gebieden van Rotterdam definitief gegund. De nieuwe opdracht is gestart op 1 juni 2022, voor een periode van 5 jaar en 7 maanden. Hierbij is er de mogelijkheid deze 2 keer met 2 jaar te verlengen. Al in de periode vanaf de gunning tot 1 juni heeft de gemeente ingezet op de implementatie van de welzijnsopdracht. In de nieuwe welzijnsopdrachten geeft de gemeente samen met de welzijnspartijen vorm en inhoud aan impact gedreven werken.

De welzijnsopdrachten van het Nieuw Rotterdams Welzijn liepen tot en met 31 mei 2022. De eindverantwoordingen hiervoor zijn ingediend. De gemeente beoordeelt deze, zodat de opdrachten formeel begin 2023 worden afgerond.

 

Evaluatie huisbezoeken 75+ 

Eind 2021 is begonnen met een evaluatie van de huisbezoeken 75+. De gemeente heeft deze ‘gesprekken aan de voordeur’ tijdens de coronacrisis ontwikkeld. De uitkomsten zijn gebruikt om de huisbezoeken verder door te ontwikkelen. Zo blijven deze huisbezoeken onderdeel van de dienstverlening om eenzaamheid aan te pakken. Ook is de vragenlijst voor het gesprek omgebouwd tot een onderwerpenlijst. Dit ook mede door een motie die de raad hierover heeft aangenomen. 

 

Voorkomen, signaleren en oplossen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld

In 2022 is gewerkt aan de opgaven uit het ‘Beleidskader Bouwen aan een toekomst zonder geweld’ en het actieprogramma ‘Verandertraject huiselijk geweld’. Naast alle doorlopende inzet zijn in 2022 o.a. de volgende belangrijke resultaten behaald:

 • De start van het loket Ouders, relatie en scheiding. Dit loket is bedoeld om ouders ondersteuning te bieden bij hun scheiding om daarmee complexe scheidingen te voorkomen.
 • De start van de HG-leerwerkplaats uit het Verandertraject Huiselijk geweld. Een belangrijke opgave is het realiseren van een lerende en samenwerkende keten huiselijk geweld. De HG-leerwerkplaats is een initiatief van de organisaties die werken in de aanpak van Huiselijk geweld. In de werkplaats kunnen professionals van en met elkaar én met cliënten leren. Dit gebeurt altijd organisatieoverstijgend, zodat op die manier ook de samenwerking wordt bevorderd.
 • De Campagne ‘Oordeel niet’ gelanceerd. Een campagne tegen online shaming & victim blaming. De campagne is verschenen op social media, op (digitale) bilboards in de stad en op scholen. Om jongeren die slachtoffer worden te steunen en hen de route naar hulp te tonen. Maar vooral om andere jongeren, ouders en professionals, bewust te maken van hun rollen bij het delen én (ver)oordelen.

 

Programma Drugs & Alcohol 2019-2022

Met het programma Drugs & Alcohol 2019-2022 werkt de gemeente aan het terugdringen van middelengebruik onder jongeren. Dit is van belang omdat dit de gezondheid, talentonwikkeling en veiligheid van jongeren ondermijnt. Binnen het programma is ook aandacht voor problematisch gamen, lachgas-snusgebruik en het gebruik van social media.  

 In 2022 is de gemeente gestart met het uitwerken van het nieuwe preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs 2023-2027. Dit nieuwe plan is aangepast aan nieuwe ontwikkelingen en mede gebaseerd op de evaluatie van het voorgaande programma. Het plan wordt voor de zomer van 2023 aan de raad aangeboden, samen met een overzicht van de gerealiseerde activiteiten en opbrengsten in de periode van 2019 tot 2022. 

Ondermijnende drugscriminaliteit

Publiekscampagne waarmee de recreatieve gebruiker bewust wordt van de bijdrage door gebruik aan de onderliggende ondermijnende drugscriminaliteit. 600 Bezoekers hebben de forensische tent (met beelden en geluid) bezocht. Via reclame en QR-codes op flyers/posters is de campagnewebsite 5.000 keer bezocht. Via social-media kanalen (LinkedIn, twitter, facebook) is er met ruim 11.000 kliks aandacht geweest.

Snus

In 2021 groeide het aantal meldingen (landelijk en ook in Rotterdam) over snusgebruik en -handel onder jongeren. Op www.maakjekeus.nl en www.puberenco.nl zijn pagina's toegevoegd met informatie over snus. In de onderwijsnieuwsbrief is informatie opgenomen over snus-gebruik en staan handvatten wat je kan doen als je gebruik signaleert.

Publiekscampagne Zien Drinken doet Drinken

Lokaal aandacht voor de landelijke campagne die vooral ouders bewust maakt van het negatieve effect als zij in bijzijn van kinderen alcohol drinken op het drinkgedrag (op latere leeftijd) van hun kind(eren). 1.123 facebook/Instagram kliks, 85.000 Videovertoningen en Stories en reels 100.000 kliks.

 

Jongerenhubs gericht op talentontwikkeling

Sinds juni 2022 is de nieuwe welzijnsopdracht gestart, een van de opdrachten is het realiseren van 22 jongerenhubs in de looptijd (van 10 jaar) van de opdracht. Het college akkoord, heeft daarin als extra doelstelling gesteld om 20 jongerenhubs hiervan al te realiseren in de collegeperiode van 2022-2026.

Jongerenhubs die opgebouwd zijn van de tijdelijke middelen vanuit de Herstelaanpak, worden afgebouwd of geborgd als deze binnen Huizen van de wijk of binnen de nieuwe welzijnsopdracht passen. Het tijdelijke programma Herstelaanpak stopt vanwege de afbouw van de landelijke financiering vanuit de corona gelden.

Passende jeugdhulp, ondersteuning en landelijke ontwikkelingen

Collegetarget JeugdpreventieVanaf 2023 ronden jaarlijks gemiddeld 5.000 kinderen en jongeren (en/of hun ouders/verzorgers) een goed onderbouwde of bewezen effectieve preventieve jeugdinterventie af.

Geen mijlpaal 2023.

 

Hervormingsagenda Jeugd en Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming

In 2022 is op landelijk niveau gewerkt aan twee grote ontwikkelingen in het stelsel. Dit betreffen de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming.

De Hervormingsagenda Jeugd zet middels een set aan maatregelen in op kwaliteitsverbetering van de jeugdhulp en op financiële houdbaarheid van het stelsel. Het is Rijk, gemeenten en andere partners niet gelukt om voor eind 2022 de Hervormingsagenda Jeugd vast te stellen. Binnen de gemeente Rotterdam worden al wel meerdere maatregelen ingezet en ontwikkeld ter voorbereiding op de Hervormingsagenda Jeugd. Om het proces gedegen voort te kunnen zetten, is het nodig dat Rijk en gemeenten tot afspraken komen over passende financieel bestuurlijke verhoudingen en een meerjarig financieel kader.

Het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming zet in op vereenvoudiging van de jeugdbeschermingsketen. Eind 2022 is op bestuurlijk niveau een landelijk ontwikkel- en implementatietraject vastgesteld. Hierbij is ook afgesproken om het implementatieproces, vanwege actuele knelpunten in de keten, te versnellen. Het gaat, net als bij de hervormingsagenda Jeugd, ook in dit proces om diverse maatregelen die raken aan taken en uitvoering van wijkteams, Gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR) en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en andere partijen. In regionaal verband worden voorbereidingen getroffen om de landelijke afspraken te vertalen naar de regio en de stad.

 

Wachttijden specialistische Jeugdzorg

In het begin van 2022 was er sprake van verscherpt toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en interbestuurlijk toezicht van het Rijk op de jeugdhulpregio Rijnmond. Aanleiding waren de wachttijden voor (specialistische) jeugdhulp. Begin 2022 heeft de IGJ het verscherpt toezicht beëindigd en halverwege 2022 is het interbestuurlijk toezicht afgerond. Wel heeft het Rijk aangegeven de ontwikkeling van wachttijden te zullen blijven volgen. Vanwege het succes wordt de eerdere Doorbraakaanpak gecontinueerd in een brede wachttijdaanpak van de Uitvoeringsorganisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (UO/GRJR), jeugdzorgaanbieders, gemeenten/wijkteams. Een deel van de extra Rijksmiddelen is geïnvesteerd in de wachtlijstaanpak.  Zoals is gemeld in de voortgangsbrief

(M2208-9854 - 22bo006003) zijn eind 2022 de wachttijden voor specialistische jeugdhulp teruggebracht tot de Treeknorm (van 14 weken). Zowel het aantal wachtenden als de wachttijd is gestabiliseerd. Ook bij de crisishulp is er sprake van een duidelijke daling in wachttijden. Ondanks dat de extra Rijksmiddelen vanuit de Spuk vervallen, blijven we werken aan het verder terugdringen van de wachttijden, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een regionale sociale kaart en het doorontwikkelen van het zorgbemiddelingsteam (ZBT) naar een regionaal expertisecentrum. Lokaal blijven we ook sturen op de wachttijden. Aandachtspunt daarbij is de casusregie van jeugdbeschermers en wijkteams, met name bij plaatsing op een bed.

Het terugdringen van de wachttijden blijft lastig, omdat onzekerheid in de samenleving (als naweeën van Corona en door de oorlog in Oekraïne) maakt dat de vraag naar jeugdhulp nog onverminderd hoog is. Vandaar dat we het basisbudget voor jeugdhulp hebben opgehoogd. Daarnaast versterken we op verschillende manieren onze sturing op de kwaliteit van zorg en de kosten van jeugdhulp. Dit binnen het kader van onze bestuurlijke opdracht zorg (BOZ) en vooruitlopend op vaststelling van de landelijke hervormingsagenda.

Daar waar de wachttijden voor jeugdhulp een duidelijke verbetering laten zien, zijn er in 2022 bij de Gecertifcieerde Instellingen (GI’s) knelpunten ontstaan bij de inzet van hulp en begeleiding. Vanuit de GRJR bestaat een subsidierelatie met Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR), de William Schrikker Groep en het Leger des Heils.

In lijn met het landelijke beeld, zien we in de regio bij de GI’s, en met name bij JBRR, een landelijke ontwikkeling stevig terug. De GI’s kampen met hoge werkdruk door hoog ziekteverzuim, een hoog verloop en de moeizame zoektocht naar nieuwe medewerkers. De negatieve beeldvorming en toegenomen maatschappelijke druk rondom het werk van jeugdbeschermers hebben hier ook invloed op. Het capaciteitsprobleem leidt tot de situatie dat de GI’s hun werkwijze hebben aangepast. Door aanpassingen in het werkproces wordt wel ingezet op het voorkomen van wachttijden.

JBRR heeft een plan van aanpak opgesteld met korte en middellange termijn maatregelen. Eind 2022 heeft de GRJR ingestemd met dit plan. Vanuit de GRJR is in 2022 een bijdrage geleverd om meerkosten bij JBRR op te vangen. Ook in 2023 zal de GRJR bijdragen aan het pakket verbetermaatregelen en sturen op het verbeterproces.  Doel van de maatregelen is om de kwaliteit van de jeugdbescherming zo snel mogelijk te borgen. Landelijk werkt het ministerie van J&V ook aan een set van maatregelen, waaronder het verlagen van de caseload voor jeugdbeschermers, om de knelpunten bij de GI’s op te lossen.

 

Inkoop

Medio december is de regionale inkoop van specialistische jeugdhulp volledig afgerond. Dat betekent dat we jeugdhulp hebben ingekocht bij zowel systeemaanbieders, prestatieaanbieders als flex-aanbieders. De focus verschuift dus nu van dialooggesprekken naar implementatie van de nieuwe contracten, bijvoorbeeld door invoering van de handreiking casusregie (met bijbehorend afwegingskader en administratieprotocol). In samenhang met de lokale inkoop hebben we de belangrijkste ontwikkelopgaven gedefinieerd, waar we de komende jaren in partnerschap met de jeugdhulp aanbieders aan werken. Daarnaast wordt bovenregionaal wordt gewerkt aan een plan van aanpak voor de gesloten jeugdhulp en de 3 milieuvoorzieningen.

Bestuurlijke opdracht Zorg (BOZ)

Al enkele jaren groeit de hulp en ondersteuning aan Rotterdammers. Deze groei leidt tot een steeds grotere druk op zorgmedewerkers, ook vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. De groei in aantal cliënten en zorgzwaarte leidt ook tot stijgende zorguitgaven. Het budget dat het Rijk beschikbaar stelt, groeit onvoldoende mee: steeds meer geld uit de begroting van de gemeente Rotterdam wordt aan zorg besteed. Kortom, de houdbaarheid, de uitvoerbaarheid en de betaalbaarheid van de zorg staan onder een toenemende druk.

De zorg kan niet in de huidige vorm en op de huidige manier worden voortgezet; er moeten weloverwogen keuzen worden gemaakt, om te garanderen dat Rotterdammers die zorg het hardst nodig hebben, zorg ook (blijven) krijgen. Hiervoor is eind 2022 een Bestuursopdracht Zorg vastgesteld door het College. De inzet is veelomvattend: een maatregelenpakket, stevige lobby naar het Rijk, onderzoek naar bekostigingsmodel, datagedreven werken, betere samenwerking met aanpalende domeinen zoals werk, wonen etc.

Er is sprake van een voordelig rekeningresultaat 2022 op het Programma Zorg, welzijn en wijkteams. De bijgestelde prognose was te hoog. Ondanks dit voordelige resultaat is de urgentie voor de BOZ onverminderd:

 • De uitgaven in de zorg stijgen ieder jaar t.o.v. het vorige jaar. Tussen 2019 en 2021 zijn de gerealiseerde uitgaven gestegen van € 676 mln naar € 762 mln (uitgaven vóór reserveringen en excl. overhead, COVID-19 en Opvang Vluchtelingen Oekraïne); een stijging van bijna 13%, De voorlopige uitgaven komen in 2022 uit op € 830 mln (+ 9% t.o.v. 2021). De meerjarenbegroting gaat voor 2023 en verder uit van ca. € 912 mln. Er is dus nog ruimte om te groeien in uitgaven t.o.v. 2022. Echter, gelet op het feit dat de gemiddelde groei van ruim 5,5% over de afgelopen jaren is, wordt die grens in 2024 bereikt. Niets doen en doorgroeien is daarmee geen optie.
 • De redenen om met de BOZ te beginnen waren niet alleen financieel van aard. De aanbieders hebben eenvoudigweg niet de capaciteit om verder door te groeien. Er zijn onvoldoende zorgmedewerkers om de groeiende zorgvraag uit te voeren. De geluiden uit het veld bevestigen het beeld dat er iets moet veranderen aan de manier waarop nu zorg wordt verleend.

 

Inkoop Wmo

Vanwege aflopende contracten heeft de gemeente in 2022 de Wmo-arrangementen opnieuw ingekocht. Er zijn geen veranderingen en vernieuwingen doorgevoerd, omdat er geen tijd was om deze te implementeren. Dat had 2 oorzaken. Ten eerste heeft het aanbestedingstraject vertraging opgelopen door een kort geding eind 2021 en een tarievenonderzoek op basis daarvan. Om toch aan de wettelijke verplichting voor rechtmatige zorgcontinuïteit te kunnen voldoen moest de inkoop uiterlijk eind 2022 zijn gerealiseerd.  Per 1 januari 2023 zijn de nieuwe contracten ingegaan. De nieuwe contracten gelden voor één jaar en kunnen nog tweemaal met één jaar verlengd worden. 

 

Informele zorg en ondersteuning

De stedelijke ondersteuningsstructuur voor informele zorg en ondersteuning (IZO) draait. Daarmee heeft de gemeente haar doelstelling voor 2022 bereikt. Er is inmiddels ervaring opgedaan met de nieuwe instrumenten Mantelfoon, Zorgzaam010, Advies op Maat en cursussen en workshops. Ook zijn de eerste contracten verlengd en zet de gemeente in op het nog beter vindbaar maken van het aanbod. Dit jaar kon de gemeente weer meer aandacht besteden aan de waardering van IZO-verleners. Voorbeelden hiervan zijn het stedelijke vrijwilligersontbijt en de lokale waardering in de wijken. Voor mantelzorgers is daarnaast een keuzemogelijkheid (cadeaubon) toegevoegd als vorm van waardering. Ook is er verbinding gemaakt met welzijn via de nieuwe opdracht. Over de voortgang op IZO staat veel informatie in de voortgangsbrief van najaar 2022: In 2023 gaat de gemeente met IZO-partijen het bestaande aanbod evalueren en als dat nodig is bijsturen.

 

Naar behoefte passende (langdurige) ondersteuning

Uit de Raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp over de eerste helft van 2022 blijkt dat het aantal Rotterdammers met een indicatie voor een Wmo-arrangement in de eerste helft van 2022 ten opzichte van het tweede halfjaar 2021 licht is gestegen met 0,18%. Het aantal unieke cliënten is toegenomen van 33.858 cliënten in de tweede helft 2021 naar 33.918 unieke cliënten in de eerste helft van 2022.

De groei van het aantal Rotterdammers met een Wmo-arrangement heeft een directe relatie met de invoering van het Wmo-abonnementstarief in 2019. Hierdoor is de eigen bijdrage voor een Wmo-voorziening niet langer inkomensafhankelijk, maar vastgesteld op maximaal 19 euro per maand. Dit heeft  geleid tot een flinke toename van het aantal personen met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning. Hoewel niet vallend onder Wmo-arrangementen, is voorgaand effect ook zichtbaar bij Wmo-woningaanpassingen, bijvoorbeeld voor trapliften. Ook hiervoor geldt het abonnementstarief.

Per 2025 zal, na aanhoudende druk van gemeenten en de VNG, huishoudelijke ondersteuning opnieuw inkomensafhankelijk worden. Over de invulling van deze aanpassing is de VNG namens gemeenten met het Rijk in gesprek.

Ouderen

Het uitvoeringsprogramma Rotterdam, Ouder en Wijzer van het vorige college is afgerond. Verschillende onderdelen van het programma hebben een plek gekregen in de nieuwe welzijnsopdracht die gestart is op 1 juni 2022 of worden gesubsidieerd vanuit Heel de Stad en daarmee staat er een nieuw Rotterdams ouderenpakket. Veel maatregelen worden daarmee uitgerold over de hele stad, denk hierbij bijvoorbeeld aan de inzet op samen eten, vitale woongemeenschappen, valpreventie, fitfestivals en dementievriendelijkheid.

 

Collegetarget woon(zorg)concepten: In de collegeperiode 2022-2026 realiseren we minimaal 14 Thuisplusflats voor ouderen en starten we met de bouw van nieuwe woon(zorg)complexen voor ouderen, zodat in totaal 24 voorzieningen beschikbaar komen.

Mijlpaal 2022: 1

Realisatie 2022: 1

Dit college heeft de ambitie woonzorgconcepten voor ouderen te realiseren, zowel in bestaande wooncomplexen door deze om te vormen naar een Thuisplusflat als in nieuwbouw. De inkoop voor het uitbreiden van het aantal thuisplusflats in de stad is in voorbereiding. Daarnaast wordt er aan een actieagenda voor ouderen gewerkt om de ambities van dit college te realiseren. Het nieuwbouwproject waar in 2022 de eerste paal de grond in is, is het bouwproject Simeon en Anna aan de Veldstraat. De bouw is gestart op 23 september 2022.

 

Schoolzorgteams

De gemeente heeft als doel om in 2023 op alle scholen met een hoge tot zeer hoge weging (125 in totaal) een werkend schoolzorgteam te hebben staan. Inmiddels is in 2022 op 45 scholen een Schoolzorgteam geïmplementeerd. De resultaten en effecten van de schoolzorgteams worden gemonitord en in 2023 geëvalueerd. Op basis van deze effectevaluatie t.a.v. het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen wordt door de gemeente bezien hoe de schoolteams voor de langere termijn geborgd kunnen worden in het gemeentelijke jeugd- en onderwijsbeleid. Met deze teams neemt de druk op het zorgstelsel af. De wachttijden voor het wijkteam worden namelijk korter, er is meer direct contact met ouders en er is meer ruimte voor preventie. 

 

Ketensamenwerking

Ketensamenwerking zorgt voor passende, tijdige en integrale hulp van het lokale wijknetwerk, om zo het beroep op dure gespecialiseerde jeugdhulp te verminderen. De gemeente organiseert hiervoor samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in alle gebieden wijkgerichte bijeenkomsten.  

 In 2022 is het CJG zich meer gaan richten op de kwetsbare kinderen/gezinnen. Het centrum biedt daarbij maatwerk op basis van de signalen van CJG-professionals en ketenpartners. Ook richt het CJG zich op de 9 maanden-doelgroep in kader van het programma Stevige Start. De geboortecontactpersonen van CJG halen de contacten met verloskundigen verder aan om samen zo vroeg mogelijk signalen van kwetsbaarheid op te kunnen vangen.  

 

Kinderopvang Plus

Het doel van Kinderopvang Plus is gespecialiseerde begeleiding te bieden aan kinderen met gedragsproblematiek en/of een ontwikkelingsachterstand.

Wat is er bereikt in 2022? 

 • Er zijn 93 plekken Kinderopvang Plus 0-4 jaar en 60 plekken BSO+ 4-13 jaar gerealiseerd.  
 • In 2022 draaide de pilot Pact Jonge Kind. Dat pact heeft als doel een sterkere doorgaande lijn te organiseren tussen de reguliere opvang, de Kinderopvang Plus en de Jeugdhulp voor jonge kinderen.  

 

Herijking schoolmaatschappelijk werk

In februari 2023 hebben de gemeente en de schoolbesturen Primair Onderwijs (PO) een definitief besluit genomen over de herijking van het Schoolmaatschappelijk Werk (SMW) voor de basisscholen en scholen speciaal basisonderwijs in Rotterdam. Daarmee zullen de gemeente en schoolbesturen vanaf 2024 samen één opdracht verstrekken aan de aanbieders Schoolmaatschappelijk Werk voor de uitvoering van Schoolmaatschappelijk Werk op de betreffende scholen op basis van een gezamenlijk opgesteld en vastgesteld kwaliteitskader Schoolmaatschappelijk Werk PO. Het kwaliteitskader wordt opgenomen in het gewijzigde Subsidiekader (V)SMW 2024.

Programma Volksgezondheid

Kinderen gezond, veilig en kansrijk op laten groeien tot zelfstandige, zelfredzame en participerende burgers. Hoe doen we dat? Rotterdammers werken in de eerste plaats zelf aan hun gezondheid. De gemeente stimuleert, ondersteunt en beschermt hen waar nodig. Voor de bevordering van de gezondheid en het veilig en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren voert CJG Rijnmond de wettelijke basistaak jeugdgezondheidszorg (JGZ) uit. Naast de onverwachte ondersteuning voor de Oekraïners die naar Nederland gekomen zijn lag in 2022 de prioriteit bij de doelgroep 0-4 en de kwetsbare kinderen en gezinnen. Het gewenste bereik van de leeftijdsgroep 4-18 jaar is niet gehaald. CJG Rijnmond werkt aan het in kaart brengen van mogelijkheden om ook de doelgroep 4-18 jaar meer te kunnen bereiken binnen de bestaande omstandigheden. Dit punt heeft blijvend aandacht van zowel gemeente als CJG. In dit kader zijn er trajecten opgestart op de aansluiting van het CJG bij de School Zorg Teams.

De gemiddelde totale vaccinatiegraad is in 2022 iets afgenomen ten opzichte van de vaccinatiegraad in 2021, namelijk van 83,6% naar 78,8% in 2022. Het CJG beoogt door middel van gerichte aandacht voor de doelgroepen die moeilijk worden bereikt, de vaccinatiegraad te verhogen. Zij doen dit door hun professionals verder te trainen, door te werken met een planbelbureau om mensen te herinneren aan hun afspraken en door cultuur-sensitief te werken. Hiermee zetten zij zich niet alleen in voor niet-westerse gezinnen, maar ook voor gezinnen die op basis van hun geloofs- of levensovertuiging twijfels hebben over vaccineren. In 2022 heeft de GGD daarnaast het CJG een handreiking gedaan om samen te kijken hoe de vaccinatiebereidheid verhoogd kan worden en van elkaar te leren. Er is hiervoor een werkgroep opgezet tussen CJG en GGD.

Opzoomer mee

Begin 2022 heeft Opzoomer mee een nieuw beleidsplan opgesteld, met de naam Van Onderop gepresenteerd. Daarin presenteert de gemeente de volgende 3 belangrijke voornemens:

 • Een vernieuwde programmering van de Opzoomercampagne.
 • Lief & Leed en Groen & Schoon (twee Rotterdamse speerpunten) verder door ontwikkelen en verdiepen.
 • Bouwen aan een nieuwe ondersteuningsstructuur voor het Opzoomeren, in samenwerking met de welzijnsaanbieders.

In 2022 hebben ruim 2.200 straten meegedaan aan de Opzoomer campagne. Het aantal Lief en Leefstraten bedroeg 963.

Bedrijfsvoering

HR

Formatie & bezetting

Bezetting 31 december 2021: 13.303 fte
Formatie 2022: 12.802 fte
Bezetting 31 december 2022: 14.103 fte

Eind 2022 was de personele bezetting 1.301 fte hoger dan de begrote formatie 2022. 
Personeelsbezetting zonder dat daar formatie tegenover staat, wordt meestal betaald met programmageld en ander tijdelijk geld. Daardoor is deze bezetting geen onderdeel van de begrote formatie. Bij vrijwel alle organisatieonderdelen is de bezetting hoger dan de formatie.

 

Arbeidskosten

Realisatie 2021 incl. Programma corona: € 1.241 miljoen (excl. € 1.148 miljoen)
Begroting 2022 incl. Programma corona: € 1.321 miljoen (excl. € 1.212 miljoen)
Realisatie 2022 incl. Programma corona: € 1.300 miljoen (excl. € 1.222 miljoen)

De totale arbeidskosten vielen in 2022 - € 20,3 mln lager uit dan begroot. Programma corona heeft € 30 mln minder besteed aan arbeidskosten. De rest van de gemeentelijke organisatie € 10 mln meer. 

 

Financiële beheersing arbeidskosten

Afwijking realisatie ten opzichte van begroting inclusief Programma corona in percentage (excl. staat tussen haakjes)
Loonkosten
Realisatie 2021: +0,8% (+0,8%)
Realisatie 2022: +1,1% (+1,1%)
Inhuur
Realisatie 2021: +5,8% (-4,2%)
Realisatie 2022: -14,6% (-1,6%)

 

Gemiddelde loonsom per fte
Realisatie 2021:  77.196
Realisatie 2022:  80.062

De gemiddelde loonsom was in 2022 hoger dan in 2021. Dat komt door de stijging van premies en werkgeversbijdrages, en door cao-afspraken. 

 

Formatie per 1000 inwoners
2021: 18,5
2022: 19,3

In 2022 is de formatie bijgesteld om te voldoen aan de opgaven voor de stad. In vergelijking met de 4 grote gemeenten in ons land (G4) doet Rotterdam veel uitvoering, handhaving en publiekstaken zelf, met eigen medewerkers. Deze eigen medewerkers maken deel uit van de formatie. Dat geldt bijvoorbeeld voor een functie als kassier voor de veiligheidsregio en de GGD maar ook voor andere functies waar Rotterdam eerder kiest voor ambtelijk personeel dan voor externe inhuur.

 

Percentage inhuur

Realisatie 2021: 18,2% (11,6%)
Begroting 2022: 16,9% (9,4%)
Realisatie 2022: 14,6% (9,2%)

De genoemde percentages van de begroting en de realisatie zijn inclusief de inhuur voor het Programma corona. De percentages exclusief deze inhuur staan tussen haakjes. De dalende trend die in 2020 is ingezet, is in 2022 voortgezet. Enerzijds heeft deze daling te maken met de manier waarop Rotterdam omgaat met externe inhuur, namelijk eerder kiezen voor een ambtelijk dienstverband. Anderzijds speelt de krappe arbeidsmarkt een rol, waardoor de inzet van externe inhuur onder druk staat.

 

Verzuim

Realisatie 2021: 6,1 %
Streefwaarde 2022: 5,7%
Realisatie 2022: 6,8%

In 2022 is het verzuim gestegen. Ook het jaar ervoor steeg het verzuim. De stijging is vooral merkbaar in het kortdurend en middellang verzuim. Het lang verzuim stijgt relatief gezien minder hard. Op landelijk niveau laat het verzuim een vergelijkbaar patroon zien. 

 

Stages

Realisatie 2021: 1.177 stagiaires (waarvan 32,5% op mbo-niveau)
Streefwaarde 2022: 1.000 stagiairs (waarvan 25% op mbo-niveau)
Realisatie 2022: 1.048 stagiairs (waarvan 27% op mbo-niveau)
Realisatie 2022: 47 Leer-werk overeenkomsten

De ambitie van 1.000 stages uit het coalitieakkoord is behaald. Ruim een kwart (27%) van de stages is uitgevoerd door mbo studenten.

 

Tevredenheid medewerkers

Realisatie 2021: 71
Realisatie 2022: 71

Gemiddeld geven de collega’s die het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) invulden de gemeente als werkgever het rapportcijfer 7,1. De bevlogenheid blijft hoog; net als in 2021 jaar zegt 83% van de medewerkers enthousiast te zijn over het werk. 

 

 

Concernhuisvesting

Aantal werkplekken per fte totale organisatie

Realisatie 2021: 0,4
Realisatie 2022: 0,5

Het aantal werkplekken per fte is gestegen door krimping van de  Coronaorganisatie en afschalen van de coronamaatregelen.

Financiën

Percentage tijdig betaalde facturen

Realisatie 2021: 91%
Realisatie 2022: 90%

 

Aantal facturen 

2021: 270.735
2022: 258.750

De gemeente stuurt nadrukkelijk aan op het tijdig betalen van haar leveranciers.  Dat houdt in dat de betaling van een factuur binnen 30 dagen plaatsvindt.

 

Juridisch

Aantal bezwaarschriften

Realisatie 2021: 13.186 waarvan 9% gegrond verklaard, 23% tegemoet gekomen
Realisatie 2022: 11.122 waarvan 6% gegrond verklaard, 20% tegemoet gekomen

 

Informatievoorziening en IT

ICT-kosten

Realisatie 2021: € 159 miljoen
Begroting 2022: € 166 miljoen
Realisatie 2022: € 171 miljoen

De concernbrede ICT-kosten bedragen € 171 mln. Dit is inclusief € 3 mln aan geactiveerde arbeidskosten. De ICT-kosten zijn circa € 5 mln hoger dan de laatste prognose. De hogere kosten zijn te verklaren door project GREAT, waarvoor dekking in de begroting aanwezig is (onttrekking uit de bestemmingsreserve Cloudkosten).

 

ICT-kosten per fte

Realisatie 2021: € 11.963
Realisatie 2022: € 12.108

 

Volwassenheid Informatiehuishouding

Hybride processen: 23,8% (norm <20%)
Gedigitaliseerde (primaire) processen: 27% (norm 45%)
Geactualiseerde processen totaal: 46% (norm 55%)
Geactualiseerde processen risicocategorie 3 (high risk): 92%  (norm 100%)

Hybride processen hebben naast een digitale stroom ook een papierstroom. Het streven is dit aantal te minimaliseren. Het percentage processen vastgelegd InformatieBeheer-proof-systemen, wordt ‘digitaliseringsgraad’ genoemd. Het aandeel geactualiseerde beschreven processen bepaalt mede de volwassenheid informatiehuishouding. Streven is om alle relevante werkprocessen om te zetten naar digitale dossiers, waarvan de categorie 3 processen (de kritische bedrijfsprocessen) voor 100% zijn geïdentificeerd en vastgelegd in het Procesplein.

 

ICT-dienstverlening

Aantal accounts per 31-12-2022: 19.734
Beschikbaarheid ICT gemiddelde jan t/m dec: 99,5% (norm 99,5%)
ICT-middelen per 31-12-2022: 16.042 smartphones, 12.806 laptops, 6.676 tablets

Het aantal accounts zijn ook de accounts van de Raad, Wijkraden, Commissies en Fracties meegenomen.

 

Privacy en AVG

Aantal datalekken

Realisatie 2021: 253, waarvan 67 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Realisatie 2022: 231, waarvan 60 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Een datalek is een incident waarbij persoonsgegevens in handen – of mogelijk in handen - zijn gekomen van onbevoegden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door een verkeerd geadresseerde brief of e-mail. 
 

Recht van betrokkenen

Realisatie 2021: 336 verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 34%
Realisatie 2022: 128 verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn is niet bekend

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt burgers de mogelijkheid om de eigen persoonsgegevens in te zien. Het aantal verzoeken daartoe is gedaald sinds 2021. 

 

Afhandeling Woo-verzoeken

Realisatie 2021: 368 Wob-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 70%
Realisatie 2022: 315 Woo-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 61%

In 2022 is 61 procent van de Woo verzoeken (Wet Open Overheid) tijdig afgehandeld. Dat is licht gedaald ten opzichte van 2021 (70 procent). De belangrijkste reden is dat de afhandeltermijn is verkort van 8 naar 6 weken. Deze kortere termijn staat in de Wet open overheid. Deze wet trad op 1 mei 2022 in werking en vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De langere afhandeltijd is een landelijke trend. Het streven is om de verzoeken binnen de wettelijke termijn af te handelen, daarom is ook een centraal Woo team opgericht om de verzoeken sneller te kunnen afhandelen. Daarnaast wordt met verdere proces optimalisatie d.m.v. automatisering en digitalisering  gewerkt om waar mogelijk aan de norm van 6 weken te voldoen.

 

 

Voor een uitgebreide toelichting op de bedrijfsvoering wordt verwezen naar de Paragaaf Bedrijfsvoering.