Opbouw website

De Jaarstukkken 2022 zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 

Totaalbeeld

Het  Totaalbeeld op hoofdlijnen van de Jaarstukken 2022:

 • Voortgang 2022 geeft een totaalbeeld van 2022 per programma en inclusief een financieel beeld. 
 • Collegetargets geeft een totaaloverzicht van alle collegetargets én voor zover van toepassing de realisatie 2022.
 • Coalitieakkoord bevat een korte samenvatting en een link naar het Coalitieakkoord: Eén stad dat een nadere uitwerking is voor de uitgewerkte begroting
 • Commissie- en Raadsbehandeling geeft aan wanneer de behandeling plaats vindt en een link naar de raadsbesluiten
 • Commissies geeft inzicht in welke commissies welke programma's en paragrafen aan de orde kunnen komen
 • Leeswijzer geeft een uitleg van de opbouw van de begroting en een toelichting op de overgang naar de nieuwe programma-indeling

 

Programma's

De programma's geven een totaalbeeld van een beleidsmatig onderwerp. Per programma wordt een toelichting gegeven op de voortgang, de doelen, projecten, financiën, kaders en verbonden partijen. Dit wordt hieronder verder toegelicht.

 

Paragrafen

De paragrafen geven een overkoepelend beeld over de programma's. Er zijn paragrafen die vanuit het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) zijn voorgeschreven en paragrafen die zijn toegevoegd om een totaal beeld te geven. 

Verplichte paragrafen: Lokale heffingen, Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Bedrijfsvoering, Verbonden partijen en Grondbeleid.

Niet verplichte paragrafen: BBV, Duurzaam, Financiële kengetallen, Investeringen, Nationaal Programma Rotterdam Zuid, Subsidies en Duurzame ontwikkelingsdoelen.

 

Financiën 

Het onderdeel Financiën bestaat uit de:

 • Balans waaronder de geprognotiseerde balans, het kasstroomoverzicht, de reserves en voorzieningen zijn opgenomen.
 • Grondslagen en regelgeving waaraan de begroting, herzieningen en jaarstukken moeten voldoen.
 • Overzicht van baten en lasten met een totaal overzicht van de baten en lasten van de hele gemeente, het overzicht van incidentele baten en lasten en een overzicht van de baten en lasten per programma.

 

Wijken

Hier zijn nu nog de wijkagenda's 2018-2022 opgenomen. Ondertussen zijn de wijkraden bezig met het uitwerken van de Wijkakkoorden, deze komen in 2023 ter beschikking.

 

Alle bedragen in deze website zijn in 1.000-tallen weergegeven, tenzij expliciet anders is aangegeven. Door de afronding in 1.000-tallen kan het zijn dat de totalen een (minimale) afwijking tonen.

Opbouw programma's

De programma's zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • Voortgang 2022: aansluitend op de Voortgang 2022 onder Totaalbeeld maar specifiek voor het programma.
 • Bestuurlijke hoofdlijnen 2023-2026: aansluitend op Bestuurlijke hoofdlijnen onder de Hoofdlijnen maar specifiek voor het programma, deze zijn ongewijzigd ten opzichte van de begroting 2023.
 • Doelen van het programma: hier zijn meerdere doelen per programma mogelijk, voor ieder doel worden de vragen beantwoord: "Wat willen we bereiken?" en "Wat gaan we daarvoor doen?". Hierbij hoort ook steeds een set van indicatoren: de collegetargets, effectindicatoren die aansluiten op "Wat willen we bereiken?" en prestatieindicatoren die aansluiten op "Wat gaan we daarvoor doen?".
 • Projecten: de belangrijkste projecten die (gaan) bijdragen aan het realiseren van de doelen van het programma worden hier kort toegelicht. 
 • Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: tot nu toe werd hiervoor de Engelse term Sustainable development goals gebruikt, maar we willen nu overstappen op de Nederlandse naam Voor ieder programma wordt aangegeven aan welke SDG's het programma bijdraagt, van daaruit wordt verwezen naar de paragraaf Sustainable Development Goals waar een totaalbeeld wordt geschetst.
 • Verantwoordelijke collegeleden: hier is opgenomen welke collegeleden verantwoordelijk zijn voor de belangrijkste delen van het programma.
 • Omschrijving, kaders en verbonden partijen: hier is ruimte voor een eventueel uitgebreidere omschrijving, een opsomming van de belangrijkste kaders met een link en wordt aangegeven welke verbonden partijen bijdragen aan het bereiken van de doelen van dit programma. Een uitgebreide toelichting op de Verbonden partijen is te vinden in de paragraaf met hetzelfde onderwerp.