Voortgang 2022

Taal

Aantal taaltrajecten

Realisatie 2021: 5.994 afgeronde trajecten

Streefwaarde 2022: 5.400 afgeronde trajecten

Voorlopige Realisatie 2022: 6.662 afgeronde trajecten.

Deze cijfers zijn nog niet definitief omdat subsidies 2022 nog definitief moeten worden vastgesteld. Ook zijn de aanbieders nog bezig met de laatste afronding van de overeenkomsten 2022. In 2022 is de aanbesteding van de regio voor de komende jaren gerealiseerd.

De gemeenteraad stelde in 2019 het Beleidskader De Taalspiraal vast. Aan de hand van dit kader wilde het college met 19.000 afgeronde taaltrajecten een trendbreuk realiseren. Begin 2022 waren door de coronamaatregelen fysieke lessen niet mogelijk. Na versoepeling is er in de loop van 2022 een enorme toeloop naar taalcursussen ontstaan. De voorlopige realisatie over 2022 is hoger dan de streefwaarde. De verwachting is dat het aantal afgeronde trajecten nog hoger zal uitvallen na de definitieve vaststelling van de subsidies uit 2022 en na afronding van de overeenkomsten 2022.

 

Schulddienstverlening en Armoedebestrijding

In de loop van 2022 kregen meer Rotterdammers te maken met financiële problemen. Die waren het gevolg van de hoge inflatie en stijgende energieprijzen. Om Rotterdammers met een laag inkomen in deze moeilijke tijd extra te ondersteunen, heeft het college het actieplan Geldzorgen vastgesteld. Dit actieplan bestaat uit kortetermijnmaatregelen, zoals:

  • promoteams die Rotterdammers benaderden en bekeken of ze recht hadden op financiële hulp waarvan zij nog geen gebruik maakten,

  • boodschappenkaarten, uitgegeven bij acute financiële nood,

  • schoolontbijt om te voortkomen dat kinderen met een lege maag in de klas zitten,

  • extra formatie bij het Expertiseteam Financiën om Rotterdammers die zich met schulden bij de gemeente melden snel te kunnen helpen.

Met medefinanciering door Stichting De Verre Bergen is daarnaast aan 78.976 Rotterdamse huishoudens met een inkomen tot maximaal 140% van het wettelijk sociaal minimum een energietoeslag van maximaal € 1.300 uitbetaald. Het bereik was 95% van de totale doelgroep.

Om te besparen op de energierekening kunnen sinds 2022 Rotterdammers met een laag inkomen gebruikmaken van energieklussers. Ook is voor deze doelgroep een witgoedregeling gestart. Zij kunnen daarmee witgoed met een hoog energieverbruik vervangen door energiezuinig witgoed.

Het college bood in oktober 2022 aan de gemeenteraad de hoofdlijnen aan van het nieuwe beleidsplan armoede- en schuldenaanpak. Bij de uitwerking van deze hoofdlijnen raadpleegt de gemeente ervaringsdeskundigen, samenwerkingspartners in de stad en wetenschappers. Het college biedt het nieuwe meerjarenbeleidsplan in het voorjaar 2023 aan de gemeenteraad aan.

 

Samenleven

De actieprogramma’s - ‘Relax. Dit is Rotterdam’ en ‘Rotterdam Tegen Racisme’ - lopen op hun einde. Een nieuw beleidskader Samenleven is in de maak. Daartoe zijn stadsgesprekken begonnen over inburgering en diverse vormen van discriminatie op verschillende leefgebieden zoals op de woningmarkt, arbeidsmarkt, in het onderwijs, enzovoort. Rotterdammers brengen in wat er speelt en welke oplossingen zij nodig vinden. In opdracht van de gemeente hebben de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Antidiscriminatiebureau RADAR de discriminatie-index ontwikkeld. Deze geeft nieuwe inzichten in discriminatiecijfers van Rotterdam. Alle resultaten zijn openbaar via www.inclusief010.nl. Tot het nieuwe beleidskader is vastgesteld, lopen bestaande activiteiten door.

In 2020 verschenen drie studies over het koloniale verleden en het slavernijverleden van Rotterdam. De burgemeester bood in december 2021 namens het college excuses aan voor de betrokkenheid van Rotterdamse stadsbesturen bij kolonialisme en slavernij. In 2022 is het stadsprogramma Koloniaal en Slavernijverleden gestart om de woorden te voorzien van daden. Dit programma loopt tot en met 2024. Het doel is kennisverspreiding, bewustwording stimuleren en dialoogvoering over het verleden van slavernij en kolonialisme, en de doorwerking daarvan in het heden. Er is een onderwijsconferentie gehouden en er is - met subsidie – een brede dialoog in de stad gestart door projecten gericht op kennisdeling, bewustwording, uitingen in theatervorm enzovoort. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor het gedenkjaar 2023.

 

Inburgering

Op 1 januari 2022 ging de Wet inburgering (Wi2021) in. Deze wet maakt gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering op het gebied van wonen, taal, werk en inkomen, en onderwijs. Ook geeft de wet de gemeente de regie hierop. De nieuwe wet is bedoeld voor inburgeraars en dit betreffen statushouders als gezin- en overige migranten.

Het laatste kwartaal van 2022 begonnen steeds meer statushouders met een inburgeringscursus in een zogeheten ‘leerroute’ die past bij hun situatie en leerbaarheid. De eerste maanden van 2022 was er een vertraging bij de landelijke organisatie DUO. Die vertraging is verholpen. Hierdoor kregen gemeenten pas later door welke inburgeraars onder de nieuwe wet vielen en hierdoor kon het proces van inburgeren pas later gestart worden. Daarnaast zijn er binnen de B1 leerroute nu ook lessen in de avond gestart zodat statushouders, die al werken, hun inburgering beter kunnen combineren met werk. Nieuw is de start van een avondgroep voor inburgeraars op B1-taalniveau. Daarmee kunnen inburgeraars taallessen combineren met hun werk.

 

Opvang Oekraïense vluchtelingen

Rotterdam heeft snel kunnen handelen toen door de inval van Rusland in Oekraïne in maart vele vluchtelingen naar onze stad kwamen. De eerste opvang was in sporthal de Wielewaal en vervolgens in hotels. Tegelijkertijd is de verbouwing van kantoren en voormalige verzorgingshuizen in gang gezet. De gemeente ging met sociaal begeleiders en schoolbesturen in gesprek over de opvang in bredere zin. Op verzoek van de Oekraïense gemeenschap is eind maart het Oekraïens Huis geopend, een belangrijke informatie- en ontmoetingsplek voor vluchtelingen.

Begin april meerde de Volendam aan in Rotterdam. Daar kregen 1.400 vluchtelingen onderdak. Nadat de Holland America Lijn (HAL) had aangegeven het schip per half september nodig te hebben voor eigen gebruik, is door stad en regio gewerkt aan de herhuisvesting van elk 700 vluchtelingen. Inmiddels heeft Rotterdam 1.000 gemeentelijke plekken voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne, op 18 locaties verspreid over de stad. Iedere locatie heeft een accounthouder van de gemeente die de sociale begeleiding aanstuurt. Daarnaast verblijven 1.400 vluchtelingen bij ongeveer 600 gasthuishoudens.

 

Opvang asielzoekers

Rotterdam heeft in 2022 de noodopvang voor asielzoekers opgehoogd naar 500 plekken, verdeeld over 5 riviercruiseschepen, verspreid over de stad. Er is samenwerking met het COA, Slaapschepen en de stichting Mano om kwalitatief goede, kleinschalige opvang te bieden.