Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenlevingOorspr.
Begroting
2022
Bijgestelde
Begroting
2022
Realisatie
2022
Afwijking
Baten exclusief reserves15.22944.31049.0504.740

Bijdragen rijk en medeoverheden 7.279 36.326 41.906 5.580
Financieringsbaten 240 402 370 -31
Overige opbrengsten derden 7.711 7.583 6.774 -808
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves109.492229.957241.62211.665

Apparaatslasten 23.834 29.193 31.533 2.340
Inhuur 688 2.310 2.016 -294
Overige apparaatslasten 794 766 729 -38
Personeel 22.351 26.116 28.788 2.672
Intern resultaat 984 1.331 1.658 327
Intern resultaat 984 1.331 1.658 327
Programmalasten 84.674 199.434 208.431 8.998
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 23.456 44.048 37.917 -6.131
Kapitaallasten 0 0 -25 -25
Overige programmalasten 89 1.217 1.982 765
Sociale uitkeringen 38.900 134.183 148.630 14.447
Subsidies en inkomensoverdrachten 22.229 19.985 19.928 -57
Saldo voor vpb en reserveringen -94.263 -185.647 -192.572 -6.925
Saldo voor reserveringen -94.263 -185.647 -192.572 -6.925
Reserves0-16.615-17.565-950

Onttrekking reserves 0 3.385 2.435 -950
Toevoeging reserves 0 20.000 20.000 0
Saldo -94.263 -202.263 -210.138 -7.875

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Taal 140 - 663 - 450 353
2. Armoedebestrijding 7.312 15.449 0 - 8.137
3. Integratie - 1.898 - 3.631 - 500 1.233
4. Diverse afwijkingen - 814 510 0 - 1.324
Totaal afwijkingen 4.740 11.665 - 950 - 7.875

Het saldo van het programma Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving bedraagt € 7,9 mln nadelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Taal
Niet alle geplande trajecten voor Rotterdammers met laaggeletterdheid zijn doorgegaan. Dit komt met name omdat niet alle inburgeraars hun traject hadden afgerond. Zij konden niet allemaal starten in 2022. Dit leidt tot een voordeel van € 353.000.

2. Armoedebestrijding
De aanvragen voor het verstrekken van de energietoeslag aan de Rotterdammers met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum inkomen is hoger geweest dan het beschikbare budget door het Rijk. Het Rijk heeft geen rekening gehouden met het aantal huishoudens in een schuldregeling, terwijl dit volgens de Participatiewet wel is toegestaan. Dit resulteert per saldo in een nadeel van € 8,1 mln. Daarentegen zijn de uitvoeringskosten van de energietoeslag op programma Werk en inkomen lager.

3. Integratie
Als gevolg van de nieuwe Wet inburgering is een grote groep ontstaan die onder de oude Wet inburgering valt. De kosten voor de begeleiding van de bredere groep asielmigranten binnen deze groep zijn lager uitgevallen. De verwachting is dat deze groep in 2023 zal instromen. Daarnaast is vanwege de late toekenning van middelen pas in het najaar gestart met de uitbreiding van personeel. Dit resulteert in een voordeel van € 1,2 mln.

4. Diverse afwijkingen
Dit betreft het saldo van diverse kleine afwijkingen.