Wat willen we bereiken?

Een buitenruimte die veilig is en waarvan bewoners gebruik kunnen maken. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • We stellen eens per 4 jaar een nota vervangingsinvesteringen en een nota onderhoud kapitaalgoederen op. Eens per 5 jaar schrijven we het gemeentelijk rioleringsplan (GRP).  In 2023 wordt de nieuwe nota onderhoud kapitaalgoederen (2023-2026) afgerond.
  • Het (vervangings-)onderhoud voeren we op tijd uit op basis van de vastgestelde nota’s en het GRP. Hierbij nemen we de thema’s circulair, duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie en participatie zoveel als mogelijk mee. Hierdoor is er geen sprake van achterstallig onderhoud.
  • We onderhouden ons areaal groen op een gemiddelde beeldkwaliteit van 90% B. Onze verharding onderhouden we met een technische kwaliteit van 85%. We gebruiken hiervoor de normen van de CROW-methodiek.
  • In de komende 4 jaar gaan we 40 hectare bijenlandschap realiseren. Hiermee voegen we bijna 10% areaal toe aan het bestaande bloem- en kruidenrijk graslandschap in de stad.
  • We voeren het dagelijks beheer uit van de buitenruimte en doen periodieke inspecties.
  • Ontplofbare oorlogsresten brengen we in kaart. Waar deze een gevaar vormen, worden ze geruimd. Hierdoor voorkomen we toevallige vondsten van oorlogsresten.

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Beschikbaarheid van de vitale infrastructuur op bruggen en tunnels bedraagt minimaal 95% (Erasmusbrug, Maastunnel).

     

Minimaal 95%

Minimaal 95% Minimaal 95% Minimaal 95%

Straatverlichting werkt voor minimaal 95% (conform landelijke norm).

   

Minimaal  95%

Minimaal 95%

Minimaal 95%

Minimaal 95%

Minimaal 95%

Onderhoud groen heeft een gemiddelde beeldkwaliteit van 90% B.

    Gemiddelde beeldkwaliteit 87% B Gemiddelde beeldkwaliteit 90% B Gemiddelde beeldkwaliteit 90% B Gemiddelde beeldkwaliteit 90% B Gemiddelde beeldkwaliteit 90% B

Onderhoud verharding heeft een gemiddelde technische kwaliteit van 85% B.

    Gemiddelde technische kwaliteit 82,5% B Gemiddelde technische kwaliteit 85% B Gemiddelde technische kwaliteit 85% B Gemiddelde technische kwaliteit 85% B Gemiddelde technische kwaliteit 85% B

Aantal hectare bijenlandschap toegevoegd.

            40 

Toelichting indicatoren

Beschikbaarheid van de vitale infrastructuur op bruggen en tunnels

De beschikbaarheid bedraagt minimaal 95%.

Het doel is dat de vitale infrastructuur (Erasmusbrug en Maastunnel) minimaal 95% beschikbaar is. De gemeente stuurt op maximale beschikbaarheid waarbij altijd een afweging is gemaakt tussen weg- en vaarwegverkeer. De aanrijtijden en oplostijden bij ongeplande storingen zijn tijdig opgelost.

Straatverlichting

Werkt voor minimaal 95%.

Het doel is dat de straatverlichting voor minimaal 95% werkt. Dit doel is in 2022 behaald. De omzetting naar LED verlichting en de ontwikkelingen rondom tele management hebben hier aan bij gedragen. 

Onderhoud groen 

Heeft een gemiddelde beeldkwaliteit van 90% B. 

Het doel is om minimaal 90% van het groen aan beeldkwaliteitsniveau B (= CROW norm) te laten voldoen. Dit doel is in de eerste kwartalen van 2022 niet behaald, maar in het 4e kwartaal wel.

Onderhoud verharding

Heeft een gemiddelde technische kwaliteit van 85% B. 

De wegen voldeden eind 2022 volgens CROW- meetlat voor 82,5% aan beeldkwaliteit B. De doelstelling van 85% is niet behaald, maar er is wel een stijging ten opzichte van 2021. De oorzaak van deze stijging is uitvoering van groot onderhoud aan de wegen.

Aantal hectare bijenlandschap

De komende 4 jaar gaan we 40 hectare bijenlandschap realiseren.

In 2022 is verkend welke eerste 10 hectare in 2023 omgevormd kan worden tot bijenlandschap. Tevens is gestart met het opstellen van een strategisch plan voor de overige hectaren.