Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Beheer van de stadOorspr.
Begroting
2022
Bijgestelde
Begroting
2022
Realisatie
2022
Afwijking
Baten exclusief reserves254.774263.583268.2974.713

Bijdragen rijk en medeoverheden 277 11.800 4.113 -7.687
Belastingen 85.584 86.527 86.625 98
Overige opbrengsten derden 170.177 165.698 177.199 11.501
Overige baten -1.265 -442 360 802
Lasten exclusief reserves422.086429.987442.52912.543

Apparaatslasten 155.230 162.768 168.847 6.079
Inhuur 7.194 9.641 11.360 1.719
Overige apparaatslasten 6.148 6.186 6.028 -159
Personeel 141.887 146.941 151.459 4.518
Intern resultaat -5.619 -9.149 -10.436 -1.287
Intern resultaat -5.619 -9.149 -10.436 -1.287
Programmalasten 272.476 276.368 284.119 7.751
Financieringslasten 0 0 23 23
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 170.783 173.043 181.510 8.467
Kapitaallasten 67.411 64.835 61.712 -3.123
Overige programmalasten 34.120 36.234 39.057 2.822
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 163 2.256 1.817 -438
Saldo voor vpb en reserveringen -167.312 -166.403 -174.233 -7.829
Vennootschapsbelasting080087272

Saldo voor reserveringen -167.312 -167.203 -175.105 -7.902
Reserves8.28213.38211.426-1.956

Onttrekking reserves 8.282 14.638 8.472 -6.166
Toevoeging reserves 1.444 1.500 1.500 0
Vrijval reserves 1.444 244 4.454 4.210
Saldo -159.030 -153.821 -163.679 -9.858

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Beheer en onderhoud openbare ruimte 4.692 10.502 0 -5.810
2. Lijkbezorging -301 1.306 0 -1.607
3. Inhuur afval inzameling 0 1.074 0 -1.074
4. Eenmalige uitkering december 0 1.149 0 -1.149
5. Programma Circulair 0 825 0 -825
6. Bommenregeling -1.335 -1.146 0 -189
7. Aanpak zwerfafval 749 749 0 0
8. Bestemmingsreserves 0 -1.851 -1.851 0
9. Afvalstoffenheffing 808 0 0 808
10. Diverse afwijkingen 100 -65 -105 60
Subtotaal afwijkingen 4.713 12.543 -1.956 -9.858
Vennootschapsbelasting 0 72 0 -72
Totaal afwijkingen 4.713 12.615 -1.956 -9.858

Het saldo van het programma bedraagt € 9,9 mln nadelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Beheer en onderhoud openbare ruimte
De conditie van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte vereist intensiever beheer en onderhoud om deze veilig en beschikbaar te houden. Dit resulteert tezamen met significante prijsstijgingen in een forse overbesteding. In 2022 hebben zich ook calamiteiten voorgedaan, waaronder de Lage Erfbrug en de forse stormschade. Verder was er sprake van incidentele beheer- en onderhoudskosten vanwege de realisatie van Baggerdepots en uitvoeringslasten voor derden waar eveneens baten tegenover staan.

2. Lijkbezorging
Een nieuw geopend particulier crematorium, minder sociale uitvaarten en een btw-jurisprudentie wijziging resulteren in lagere baten. De hogere lasten worden veroorzaakt door de uitvoering van de wet op de lijkbezorging, forse prijsstijgingen en een aangepast btw-jurisprudentie.

3. Inhuur afvalinzameling
De overschrijding is veroorzaakt vanwege extra personele inzet voor het rijden van nieuwe routes in het weekend bij afvalinzameling en de noodzakelijke vervanging van chauffeurs.

4. Eenmalige uitkering december
Bij de cao-onderhandelingen 2023 is op initiatief van de werkgevers met medewerking van de vakbonden besloten aan alle medewerkers die onder de Cao Gemeenten vallen en op 1 december 2022 in dienst zijn van de gemeente een eenmalige uitkering toe te kennen ter compensatie van de hogere prijzen. De hieraan verbonden lasten waren niet begroot.

5. Programma Circulair
Het programma Circulair heeft veel projecten, experimenten en pilots uitgevoerd. Projecten zijn opgeschaald en daarnaast zijn nieuwe medewerkers geworven voor het behalen van de doelstellingen om stappen te maken richting een circulaire stad.

6. Bommenregeling
Het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog wordt overeenkomstig het huidig beleid uitgevoerd. Op basis van de bommenregeling worden de kosten voor 68% vergoed door het Rijk. Voor het ruimen van explosieven is in 2022 sprake van zowel lagere baten als lasten. Daarnaast vervult de gemeente een kassiersfunctie tussen het Rijk en derden. Hierbij is ook sprake van zowel lagere baten als lasten.

7. Aanpak zwerfafval
De gemeente Rotterdam heeft extra inzet gepleegd op de preventie en aanpak van zwerfafval door inzet op onder andere gedragsbeïnvloeding, slimmere voorzieningen en participatie van burgers en stakeholders. Hiervoor is € 749.000 aan bijdragen ontvangen van derden.

8. Bestemmingsreserves
Lagere uitvoeringslasten bij de projecten Blauwalg Kralingse plas, Vroesenpark en het Rotterdams weerwoord resulteren in lagere onttrekkingen vanuit de desbetreffende bestemmingsreserves. De uitvoering van de werkzaamheden loopt door en in 2023 wordt het restant van de bestemmingsreserves hiervoor ingezet.

9. Afvalstoffenheffing
Door een toename van het aantal bewoonde en nieuwe woningen in aanbouw is er sprake van hogere baten.

10. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen.