Voortgang 2022

Het zorgen voor een toekomstbestendige gemeentelijke vastgoedportefeuille

Verhuur aan maatschappelijke partners
Het belangrijkste onderdeel van de gemeentelijke kernportefeuille Vastgoed is het zogenaamde maatschappelijk vastgoed. Dat zijn gebouwen, die gehuurd worden door en voor maatschappelijke partijen op het terrein van onder meer zorg en welzijn, cultuur, sport en onderwijs. Ook voor dit maatschappelijke vastgoed werd de gemeente in 2022 geconfronteerd met de gevolgen van de economische ontwikkelingen, zoals de stijgende inflatie en hogere kosten voor beheer en onderhoud.

Als gevolg van de inflatie werden de maatschappelijke huurders met hoge jaarlijkse indexeringen geconfronteerd. In juli 2022 bedroeg de indexatie (CPI, alle huishoudens) 9,7% en voor januari 2023 is dat 14,5%. De kosten voor onder meer beheer en onderhoud stegen sterk.

De gemeente heeft besloten bij de maatschappelijke huurders de indexering van juli 2022 door te voeren.

 

Vastgoed voor opvang vluchtelingen Oekraïne
Door de oorlog in de Oekraïne (eind februari 2022) zijn veel Oekraïners gevlucht naar Nederland. Ook in Rotterdam zijn veel vluchtelingen opgevangen. De gemeente heeft ervoor gezorgd dat er snel opvangplekken worden gerealiseerd. Dit doen we door eigen vastgoed geschikt te maken en vastgoed te huren. Maar ook door tijdelijke noodopvang te creëren door de inzet van (rivier)cruiseschepen. In 2022 zijn zo in totaal 1.027 slaapplekken gerealiseerd. Voor 2023 kijken we wat de structurele vraag is naar opvang voor alle kwetsbare doelgroepen en hoe deze mede vanuit de gemeente gefaciliteerd kan worden.

 

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
Een belangrijk thema voor Vastgoed is het realiseren van de doelen in het kader van de verduurzamingsopgave bij nieuwbouw en grote renovatieprojecten. Zo vervangt de gemeente met het Integraal huisvestingsplan (IHP) een deel van het maatschappelijk vastgoed. Daarmee bereikt zij gedeeltelijk haar duurzaamheidsambitie. In 2023 wordt het proces rondom de vervanging van het vastgoed verder ingericht. Het IHP Onderwijs fungeert daarbij als voorbeeld voor de andere IHP’s.

De bestaande gebouwen worden verduurzaamd met behulp van Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen (DMJOP's). In 2022 zijn voorbereidingen getroffen om deze DMJOP’s in 2023 op te laten stellen. Tot slot bepaalt de gemeente in 2023 welke aanvullende investeringen nodig zijn om het gemeentelijk vastgoed volledig te verduurzamen. Het gaat dan zowel om nieuwbouw en renovatie als om beheer en onderhoud.   

 

Kadernota Vastgoed
De spelregels voor het omgaan met gemeentelijk Vastgoed (kern en niet-kern portefeuille) staan in de Kadernota Vastgoed. Deze nota is geschreven voor burgers, bestuur en ambtenaren. In 2022 is er hard gewekt aan een nieuwe Kadernota Vastgoed, die de eerste helft van 2023 aan de gemeenteraad ter vaststelling zal worden voorgelegd. De commissie Bouwen Wonen en Buitenruimte heeft hiervoor inhoudelijke input geleverd.

Bouw- en woningtoezicht: voor een toekomstbestendige stad

Goed Huren Verhuren en Opkoopbescherming

Bescherming van de betaalbare particuliere woningvoorraad en de mensen die daarop zijn aangewezen is het hoofddoel van de aanpak Goed Huren en Verhuren. In 2022 is hiertoe een groot aantal acties uitgevoerd. Zo is sinds mei 2022 stadsbreed een Huurteam beschikbaar om huurders te ondersteunen bij het halen van hun huurrecht bij de Huurcommissie. Ook is een platform Particuliere verhuurders met vertegenwoordiging vanuit de grotere Rotterdamse verhuurders met een gezamenlijk bezit van ca. 11.000 woningen en de gemeente opgericht waar goed verhuurderschap en de verduurzamingsopgave op de agenda staan. Verder zijn voorbereidingen getroffen op de komst van de Wet goed verhuurderschap (verwacht 1 juli 2023). Met deze wet worden toezicht op en handhaving van goed verhuurderschap een kerntaak van de gemeente.

2022 was het eerste jaar van de Opkoopbescherming voor woningen met een WOZ-waarde tot € 355.000. Hiervoor zijn 16 wijken aangewezen. Van 6 van de 16 wijken zijn in 2022 onderzoeksresultaten bekend gemaakt en is gebleken dat het percentage woningen dat door beleggers is gekocht af is genomen van 69% in 2021 tot 44% in de 1ste helft van 2022. Mensen kregen hierdoor een grotere kans op een eigen woning. In 2023 worden de resultaten bekend gemaakt van alle 16 wijken over 2022.

 

Bouwopgave

De Omgevingswet treedt door uitstel pas in werking op 1 januari 2024. In 2022 heeft de gemeente de komst van deze wet verder voorbereid, met onder meer het gereed maken van de wettelijke beleidskaders, het vullen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en het aanpassen van werkprocessen en systemen van Bouw- en Woningtoezicht. Het nieuwe digitale loket moet het een particulier of ontwikkelaar makkelijker maken een project te starten. Over de periode 2022 zijn er 2.256 omgevingsvergunningen verleend. De bouw gerelateerde vergunningen maken de bouw of transformatie van circa 4.000 woningen mogelijk.

 

Erfgoed en Eigenheid

In 2022 is gewerkt met de Rotterdamse Erfgoedagenda. In 2022 was er voor wat betreft de beschermde monumenten sprake van 186 aanvragen voor een omgevingsvergunning en zijn er 64 formele vooroverleggen en 76 oriëntatiegesprekken gevoerd. Het aantal en omvang van de initiatieven en aanvragen zit in een stijgende lijn. In 2022 zijn ook de werkzaamheden in het kader van de motie ‘Versnelde toekomst voor erfgoed’ afgerond. Eind 2022 is de procedure voor de meeste objecten definitief afgerond en zijn nog 7 gemeentelijke monumenten aangewezen. In 2022 is verder vanuit het team Monumenten gewerkt aan de totstandkoming van 10 gebiedsgerichte Cultuurhistorische Verkenningen, waarvan er in het lopende jaar 3 bestuurlijk zijn vastgesteld.

 

Vitale wijken

Wijkgerichte aanpak funderingsproblematiek (aantal woningen)

In het kader van de wijkgerichte aanpak funderingsonderzoek zijn in 2022 de eigenaren van 5.300 woningen geïnformeerd en bewust gemaakt over funderingsproblemen. Vervolgens is hen de mogelijkheid geboden om gesubsidieerd funderingsonderzoek te laten uitvoeren. In 2022 hebben de eigenaren van 307 woningen funderingsonderzoek uitgevoerd. Voor de eigenaren van 1.778 woningen zijn middelen gereserveerd omdat zij hebben aangeven hebben voornemens te zijn om funderingsonderzoek uit te voeren.

 

Basiskwaliteit woningen (aantal woningen)

De gemeente heeft in 2022 vele projecten uitgevoerd om de kwaliteit van de woningen op pijl te houden of te verhogen. Via het programma Steigers op Zuid krijgen kwetsbare eigenaren hulp als ze het onderhoud van hun woningen willen verbeteren. Per collegeperiode gaat het om 3.000 woningen, waarvan er 778 zijn uitgevoerd in 2022.