Wat willen we bereiken?

Cultuurhistorie speelt een belangrijke rol bij de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Een zichtbare historische gelaagdheid draagt bij aan herkenbaarheid, authenticiteit en aan het karakter van de stad. Onze Erfgoedagenda heeft als doel het gebouwde en aangelegde erfgoed in stand te houden, te koesteren, te laten inspireren en van betekenis te laten zijn bij de ontwikkeling van de stad.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Bescherming en instandhouding: deze programmalijn is gericht op de invulling van wettelijke taken vanuit de landelijke en gemeentelijke regelgeving. We zetten hierbij in op behoud van het gebouwde erfgoed door dit te beschermen met een bijzondere (juridische) status, we treden op als vergunningverlener en houden toezicht bij restauratie, renovatie herbestemming en vernieuwing van cultuurhistorisch erfgoed. Monumenteigenaren en gebruikers spelen een belangrijke rol bij het in stand houden van het gebouwde erfgoed. We begeleiden eigenaren en initiatiefnemers bij de te doorlopen procedures in het kader van vergunningverlening.
  • Kennisontwikkeling en onderzoek: kennis van de stadsgeschiedenis en inzicht in de ruimtelijke, architectonische en (bouw)historische achtergronden van de bebouwing vormt een basis bij het kunnen ontwikkelen in de stad. We bevorderen en bewerkstelligen daarom specifiek onderzoek hiernaar door middels van Cultuurhistorische Verkenningen, Bouwhistorisch Onderzoek en Waardestellingen. Wij brengen de conclusies uit deze onderzoeken actief in bij planprocessen, transformaties en de ontwikkelingen in de stad. Wij bewerkstelligen in het kader van aanwijzingsprogramma’s tevens gericht onderzoek naar voor Rotterdam kenmerkende gebouwtypen, perioden en stromingen.
  • Kennisoverdracht en dialoog: bijzondere gebouwen en gebieden zijn altijd verbonden met verhalen. Verhalen over het ontstaan, het gebruik en de manier van leven en werken in een bepaalde periode. Verhalen helpen bij het creëren van bewustwording en draagvlak en bij het gesprek over de betekenis en waarde van gebouwen en plekken voor de stad. Gebouwen maken onderdeel uit van de leefomgeving van Rotterdammers. Het gaat ook om hun verhalen die van waarde zijn bij discussies over herontwikkeling of sloop. Wij bevorderen daarom actief de ontsluiting en verspreiding van cultuurhistorische kennis, onder meer door het ontwikkelen van een Erfgoednetwerk ter bevordering van de onderlinge samenwerking tussen cultuurhistorische partners in de stad.