Doel: Verstedelijken en verbinden

Wat willen we bereiken?

Rotterdam werkt met vereende krachten aan de bouwopgave van de stad. Een belangrijk onderdeel daarvan is een efficiënt proces van vergunningverlening. Dat betreft niet enkel de bouwgerelateerde vergunningverlening maar ook de vergunningverlening met een raakvlak met het fysieke domein zoals vergunningen voor standplaatsen, APV, woningvorming en -splitsen. Ook wordt er zorg gedragen voor actuele kaders en voldoende participatie. 

Zo dragen we bij aan: 

  • goede groei van de stad; 
  • toekomstbestendige stad; 
  • leefbare wijken.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Faciliteren bouwopgave: het college blijft zich deze collegeperiode inzetten om de bouwproductie te maximaliseren. Participatie bij de totstandkoming van plannen wordt gestimuleerd met als doel het verkrijgen van een zo groot mogelijk draagvlak en het verminderen van het aantal bezwaar- en beroepsprocedures. Bij de totstandkoming van plannen bestaat de mogelijkheid voor een overleg vooraf. Bij dit omgevingsoverleg krijgt een initiatiefnemer inzicht in wat er bij een plan allemaal nog moet worden gedaan, voordat een haalbare aanvraag voor vergunning kan worden ingediend en kansloze aanvragen achterwege blijven.  Met de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) (per 1 januari 2024) ontstaan belangrijke wijzigingen in de vergunningverlening. Een van de belangrijkste wijzigingen betreft de invoering van de Wkb waarbij het toezicht op de technische uitvoering verschuift naar een private kwaliteitsborger. In eerste instantie betreft dat bouwwerken met een lage risicoklasse. De gemeente blijft bestuurlijk verantwoordelijk en zal zelf moeten kunnen waarnemen, beoordelen en ingrijpen wanneer dat nodig is. We zien in 2022 een terugloop in het totaal van aanvragen omgevingsvergunningen. De afname is grotendeels te verklaren door onder andere de toegenomen bouwkosten en rentestijging. Deze ontwikkelingen heeft effect op de legesinkomsten.  
  • Bewaken ruimtelijke kwaliteit: één van de kwaliteitskaders waarin de Rotterdamse gemeenteraad haar ambities op het gebied van ruimtelijke kwaliteit heeft vastgesteld is het welstandsbeleid (Welstandsnota Rotterdam, 2012).  Om de ruimtelijke kwaliteit van inpassingen in de bestaande stad te waarborgen, worden aanvragen voor een omgevingsvergunning voor nieuwbouw- én verbouw op grond van de Bouwverordening Rotterdam 2010 getoetst aan het welstandsbeleid. Deze toetsing wordt uitgevoerd door de Commissie voor Welstand en Monumenten (óf in het daarvoor aangewezen gebied, door Q-team Feyenoord City) en gefaciliteerd door het secretariaat van de commissie. De gemeente Rotterdam bereidt zich voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.  Onder de Omgevingswet loopt het welstandstoezicht via het omgevingsplan. In het kader daarvan zullen werkzaamheden moeten worden verricht voor het aanpassen van de Welstandsnota Rotterdam. Dat betreft de actualisering van de huidige Welstandsnota Rotterdam, zodat die beter aansluit bij de systematiek van de Omgevingswet. Naast de Omgevingswet geven politieke wensen aanleiding tot een inhoudelijke actualisering van de Welstandsnota. In het collegeakkoord is aangegeven dat waar duurzaamheidsredenen dit nodig maken, een voorstel voor inhoudelijke aanpassing van de Welstandsnota wordt uitgewerkt. Tijdens de transitiefase, die tot 31 december 2029 loopt, zal het tijdelijk Omgevingsplan worden uitgewerkt naar een definitief plan, waarvan de te actualiseren versie van de Welstandsnota onderdeel uitmaakt.
  • Faciliteren ruimtelijke ordening: de bestemmingsplannen vormen het planologische-juridische kader. Op grond van wettelijke voorschriften dienen deze bestemmingsplannen actueel te zijn. Daarnaast worden werkzaamheden verricht voor het aanpassen van deze bestemmingsplannen naar aanleiding van concrete initiatieven en politieke wensen. Een van de onderdelen van de transitie is het omzetten van de huidige gebieds- en projectbestemmingsplannen naar hét Omgevingsplan voor heel Rotterdam (omgevingsplan). Dit omgevingsplan vormt hét nieuwe planologisch-juridisch kader. Op het moment van de inwerkingtreding van de Omgevingswet vormen de geldende bestemmingsplannen, tijdens de transitiefase, het tijdelijke omgevingsplan.