Doel: Het zorgen voor een toekomstbestendige gemeentelijke vastgoedportefeuille

Wat willen we bereiken?

  • Doelmatige inzet voor realisatie maatschappelijke doelstellingen: prioriteit ligt bij inzet voor onderwijs, cultuur, sport en recreatie, zorg, welzijn, parkeren en concernhuisvesting. Bij deze inzet spelen aspecten als duurzaamheid een belangrijke rol.  De beleidsprogramma's bepalen het beleid en zorgen voor de benodigde financiële middelen.  

  • Afstoten vastgoed: als er met het oog op korte en lange termijn ontwikkelingen in de stad een object na onderzoek niet meer bijdraagt aan de ondersteuning van de gemeentelijke beleidsdoelstellingen, verkoopt de gemeente in beginsel dit object conform de Kadernota Vastgoed. Dit tenzij het betreffende vastgoedobject als strategisch bezit wordt aangemerkt. Dan wordt een dergelijk object onderdeel van de strategische portefeuille. Tot aan het verkoopmoment wordt gezocht naar mogelijkheden om de objecten zo goed mogelijk te verhuren. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt er leegstandsbeheer geplaatst in de panden.  De af te stoten portefeuille bestaat uit objecten, die de gemeente voor haar kerntaken niet meer nodig heeft.

  • Bevorderen  van urgente transities in de stad: energietransitie, groei en ontwikkeling van de stad. Daar waar nog mogelijk stelt de gemeente daken van haar panden ter beschikking voor het plaatsen van zonnepanelen, maar ook worden de mogelijkheden voor groene daken en wateropvang bezien.  Via de Integrale Huisvesting Plannen (IHP's)  wordt zorggedragen voor vervanging van maatschappelijke panden aan het einde van hun levensduur.   
  • Verduurzaming van de portefeuille:  er wordt gestuurd op verduurzaming van gemeentelijke bezittingen om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en met vergroening en waterberging aan de leefbaarheid in vitale wijken. Met deze aanpak wordt de toekomstbestendigheid van de gemeentelijke objecten geborgd. Onder verduurzaming valt in dit verband niet alleen energiezuinig of neutraal, maar ook circulair qua materiaal gebruik en aangepast aan klimaatveranderingen.   

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Monitoren van de behoefte: voor het maatschappelijk vastgoed wordt monitort de gemeente de behoefte aan voorzieningen gemonitord en wordt bezien of er overal in de stad in die behoefte wordt voorzien. Wij voeren hier regie op, zodat het voorzieningenniveau op peil is. 
  • Onderhoud: Het goed uitvoeren van het onderhoud van het gemeentelijk vastgoed en het verduurzamen van de vastgoedportefeuille. Er wordt ernaar gestreefd om over vier jaar de totale portefeuille van een Duurzame MJOP te hebben voorzien. 
  • Bijdragen aan de CO2-ambities: de bijdrage van de concernhuisvestigingsplannen aan de CO2 ambities van de gemeente, wordt met behulp van de CO2 prestatieladder bijgehouden. Omdat de gemeente van veel huurders geen inzicht heeft in het daadwerkelijke energieverbruik, worden voor de energieprestaties van de gebouwen de energielabels bijgehouden. Bij op te leveren nieuwbouw en grote renovaties wordt de BREEAM- (Building Researche Establishement Environmental assessment Method) of GPR-score geregistreerd. De CO2 prestatieladdder staat al online op Energie - Duurzaam 010.
  • Verkoop van objecten: De verwachting is dat conform planning in 2024 de laatste van de circa nu nog 250 zogenaamde commerciële objecten worden verkocht.   

Toelichting indicatoren

Vastgoedprojecten

Om een toekomstbestendige vastgoedportefeuille te behouden, moet de gemeente gebouwen vervangen en renoveren. De raad wordt tweemaal per jaar geïnformeerd over de stand van zaken van de projecten in dit kader. Dat gebeurt in de voortgangsrapportage van de Integrale huisvestingsplannen.

Doelstelling voor de periode 2022-2026 is om 59 projecten, die in de ontwerp- en uitvoeringsfase zitten, op te leveren. Een uitzondering daarop zijn de grote projecten, die in het begin van de ontwerpfase zitten, zoals Boijmans Van Beuningen en de Centrale Bibliotheek Rotterdam

 

Verkoopopgave 

Op de begroting van 2021 stonden 145 objecten die de gemeente wil verkopen. Een groot deel van deze objecten is uiteindelijk in 2021 niet verkocht. Redenen waren het zogeheten Didam-arrest en andere kwesties, zoals het niet rond krijgen van een omgevingsvergunning. Er zijn daarom 101 objecten doorgeschoven naar 2022 en verder.

Uiteindelijk zijn er in 2022 107 objecten verkocht en geleverd. Bij 38 objecten was de verkoop begroot, maar zijn ze nog niet geleverd in 2022. Daarvan zijn 36 objecten doorgeschoven naar 2023 en verder. Verder zijn 2 objecten alsnog van de verkooplijst afgehaald en overgedragen naar een portefeuille, waarvoor een beleidsdirectie verantwoordelijk is.

De verkooplijst voor 2023 en 2024 bestaat uit de laatste te verkopen panden. Het gaat om ongeveer 130 zogenoemde objecten uit de niet-kern portefeuille. De planning is dat in 2024 de laatste daarvan worden verkocht. Dit aantal is hoger dan in de tabel is opgenomen. Dat komt omdat er panden uit 2022 zijn doorgeschoven naar latere jaren.

 

Verduurzaming en Onderhoud

In 2022 is de leidraad voor het nieuwe Duurzame Meerjarenonderhoudsplannen (DMJOP’s) opgesteld. Samen met ingenieursbureaus is deze leidraad nog verder verbeterd. Ook is voor de eerste 6 objecten een DMJOP in de maak. Vanaf medio 2023 krijgt ook de rest van de portefeuille een DMJOP.

Vanaf 2023 moeten alle kantoorgebouwen voorzien zijn van minimaal energielabel C. Voor concernhuisvesting zijn alle gebouwen intussen al voorzien van een label C of beter.