Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Bestaande stadOorspr.
Begroting
2022
Bijgestelde
Begroting
2022
Realisatie
2022
Afwijking
Baten exclusief reserves178.415172.835167.071-5.764

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.267 1.567 3.867 2.300
Financieringsbaten 0 0 215 215
Overige opbrengsten derden 177.147 171.268 164.024 -7.244
Overige baten 0 0 -1.035 -1.035
Lasten exclusief reserves184.366170.711160.589-10.122

Apparaatslasten 57.876 51.116 43.850 -7.265
Inhuur 14.538 13.027 7.388 -5.640
Overige apparaatslasten 1.111 859 887 28
Personeel 42.228 37.229 35.575 -1.654
Intern resultaat -109.945 -110.124 -107.238 2.886
Intern resultaat -109.945 -110.124 -107.238 2.886
Programmalasten 236.435 229.720 223.977 -5.742
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 104.435 118.364 102.691 -15.673
Kapitaallasten 109.528 88.876 90.497 1.620
Overige programmalasten 18.639 19.446 28.321 8.875
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 3.834 3.034 2.469 -565
Saldo voor vpb en reserveringen -5.952 2.124 6.482 4.358
Vennootschapsbelasting01.1481.253105

Saldo voor reserveringen -5.952 976 5.229 4.253
Reserves12.197-76.743-83.077-6.334

Onttrekking reserves 15.897 24.953 18.619 -6.334
Toevoeging reserves 3.700 101.700 101.700 0
Vrijval reserves 0 4 4 0
Saldo 6.246 -75.767 -77.847 -2.081

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Wabo-leges -11.218 0 0 -11.218
2. Apparaatslasten 0  -7.265 0 7.265
3. Overige opbrengsten  9.869 0 0 9.869
4. Goed huren en verhuren 0  -1.101 0 1.101
5. Vastgoed verkopen -4.415 -1.092 0 -3.323
6. Onderhoudskosten vastgoed 0 -12.836 -1.224 11.612
7. Schiekadeblok 0 8.900 0 -8.900
8. Huurkosten vastgoed 0 1.869 0 -1.869
9. Afwaardering vastgoed 0 1.595 0 -1.595
10. Diverse afwijkingen 0 -192 -5.110 -4.918
Subtotaal Afwijkingen -5.764 -10.122 -6.334 -1.976
 Vennootschapsbelasting 0 105 0 -105
Totaal Afwijkingen -5.764 -10.017 -6.334 -2.081

Het saldo van programma Bestaande stad bedraagt € 2,1 mln nadelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:


1. Wabo-leges
De gerealiseerde baten voor de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn in 2022 € 11,2 mln lager dan begroot. Dit nadeel wordt veroorzaakt door het achterblijven van de aanvragen. Verklaringen hiervoor zijn de gestegen bouwkosten en marktrente, twijfelende investeerders en het inzakken van de verkoop van nieuwbouwwoningen.


2. Apparaatslasten
De lasten voor met name inhuur van personeel zijn lager dan begroot door minder aanvragen van bouwplannen.


3. Overige opbrengsten
Het voordeel op overige opbrengsten bestaat uit een voordelige opbrengst op legesopbrengsten van voorgaande jaren, baten van derden en huuropbrengsten vastgoed.


4. Goed huren en verhuren
In 2022 was sprake van onderbesteding vanwege het uitstel van de nieuwe wet Goed verhuurschap. Tevens kon de uitvoering van toezicht en handhaving op opkoopbescherming pas eind 2022 beginnen.


5. Vastgoed verkopen
Het verkoopresultaat is € 3,3 mln lager dan begroot. Een belangrijke oorzaak hiervoor is dat de uitslagen van Bibob-aanvragen (Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) nog niet binnen zijn.  Door de Wet Bibob kan gemeente Rotterdam diepgaand onderzoek doen naar de achtergrond van een persoon of marktpartij die een vastgoedtransactie  wil doen. Als gevolg hiervan schuift de verkoop van deze objecten door naar 2023.


6. Onderhoudskosten vastgoed
De onderhoudskosten zijn € 12,8 mln lager dan begroot. De redenen hiervan zijn lange levertijden van materialen en capaciteitsgebrek bij de aannemers. Ook heeft het opstarten van inkoopprocedures voor met name complexe werken in de praktijk meer tijd gekost dan verwacht. Dit heeft ertoe geleid dat er minder is gerealiseerd dan begroot,  en heeft ook geleid tot een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve groot onderhoud (MJOP).


7. Schiekadeblok
Voor de ontwikkellocatie Schiekadeblok is een aanvullende voorziening gevormd van € 8,9 mln. Dit is noodzakelijk vanwege autonome ontwikkelingen en een gewijzigde ontwikkelstrategie.


8. Huurkosten vastgoed
In de loop van het jaar zijn nieuwe huurovereenkomsten afgesloten. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden.


9. Afwaardering vastgoed
Bij waardering van het commercieel vastgoed is er sprake van een afwaardering van de boekwaarde van een tankstation. Ieder jaar wordt een deel van de commerciële vastgoed objecten gewaardeerd. Als de marktwaarde lager is dan de boekwaarde dient er afgewaardeerd te worden tot de marktwaarde.

 

10. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn er kleinere afwijkingen, die leiden tot een nadeel van € 4,9 mln. De afwijking op de reserves houdt verband met het doorschuiven van werkzaamheden naar 2023.