Doel: Schouders onder de energietransitie in mobiliteit

In de stedelijke mobiliteit liggen veel mogelijkheden voor vermindering van de CO2-uitstoot. De ontwikkelingen op het gebied van uitstootvrije mobiliteit gaan hard. Door hiervan gebruik te maken, lijkt het haalbaar om al voor 2040 over te schakelen naar een uitstootvrij mobiliteitssysteem in de stad. Daarbij vullen fiets, openbaar vervoer en deelmobiliteit elkaar aan en is het gemotoriseerd verkeer schoon. Dat is goed voor het klimaat én voor schone lucht.

Wat willen we bereiken?

  • Per 2040 stoten het stedelijk verkeer en mobiele werktuigen geen schadelijke stoffen meer uit. Voor 2026 is de inzet: 20% schone passages binnen de ring.
  •  In de collegeperiode 2022 tot 2026 spant de gemeente zich in voor de invoering van de zero-emissiezone voor stadslogistiek binnen de ring van Rotterdam per 2025. Voor een aantal voertuigcategorieën geldt een overgangsregeling tot 2030.
  • We verbeteren de laadpaalinfrastructuur en breiden deze uit. We komen met een aanpak voor de komende 10 jaar. Daarin wordt aangegeven waar de laadpalen komen en hoe het energienetwerk dit aan kan. We kijken daarbij naar betere technieken en waar mogelijk dubbel gebruik met andere auto’s, andere soorten voertuigen of schepen (walstroom).
  • Er komen stappen in de richting van emissievrij personenvervoer in 2040 hieronder vallen taxi's, doelgroepenvervoer, openbaar vervoer en deelmobiliteit. Daarnaast wordt doelgroepgericht ingezet op verduurzaming, bijvoorbeeld via werkgevers en een nog op te zetten bewonersaanpak.
  • Verduurzaming van mobiele werktuigen.
  • Het gemeentelijke wagenpark is emissievrij in 2030.

Wat gaan we daarvoor doen?

  • Conform het nationale klimaatakkoord en de uitvoeringsagenda stadslogistiek spant Rotterdam zich in om 1 januari 2025 een zero-emissiezone voor alle zakelijke bestel- en vrachtauto’s in te voeren. Deze inspanningsverplichting heeft het college in 2020 in het Convenant ZES (Zero Emissie Stadslogistiek) vastgesteld. Invoering van de zone gebeurt in samenspraak met de logistieke sector en de partners uit het Convenant ZES. Bijkomende acties, zoals persoonlijk advies en subsidieregelingen, zorgen ervoor dat de zero emissiezone voor iedere ondernemer haalbaar is, van zzp’er tot multinational. Huidige milieuzones worden voortgezet, uitgezonderd de milieuzone stad die vervalt met de invoering van de zero-emissiezone.
  • De gemeente stimuleert de versnelling van de aanleg van laadinfrastructuur zodat iedereen in Rotterdam makkelijk kan laden waar en wanneer dat nodig is. Dit betekent meer openbare laadpalen en laadpleinen, snelladers voor logistiek en taxi, en ondersteuning van bedrijven, VvE’s en huurders. Uitbreiding van het laadnetwerk gebeurt in nauwe samenwerking met de netbeheerder en sluit aan bij de energiesysteemvisie van de stad. Invoering van ‘slim laden’ op alle publieke laadpunten.
  • Inzet op minder reizen, meer fietsen en lopen en emissievrije gemotoriseerde voertuigen. De gemeente benadert alle werkgevers in Rotterdam voor de overgang naar duurzame mobiliteit. Kennisdeling en goede voorbeelden versnellen de mobiliteitstransitie in werk gerelateerd verkeer. De gemeente onderzoekt hierbij ook hoe we beter met partijen als Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam (HbR) op kunnen trekken in onze gezamenlijke ambities.
  • Er komt een aanpak voor de verduurzaming van mobiele werktuigen

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Nulmeting 2021

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Schone passages binnen de ring 8,6%         20%

Toelichting indicatoren

Schone passages binnen de ring

Betreft het percentage passages van schone motorvoertuigen (ook vracht) binnen de ring: elektrisch, waterstof en hybride. Het betreft hier geen unieke voertuigen; in praktijk betekent dit dat een voertuig meerdere keren geregistreerd kan worden. Met deze indicator meten we de voortgang van verschoning (lees: elektrificeren) van stedelijke gemotoriseerde mobiliteit als onderdeel van onze subdoelstelling.