Omschrijving programma

Rotterdam verandert snel. Samen met het aantal inwoners groeit de stad. Belangrijk is dat iedereen fijn kan leven, wonen, werken, leren, bewegen en recreëren. Het programma Stedelijke Ontwikkeling wil dit in goede banen leiden.

Nieuwe ontwikkelingen moeten positief uitpakken voor alle Rotterdammers en gebruikers, en bijdragen aan het erfgoed en identiteit van de stad. Zij moeten ook bijdragen aan de vijf perspectieven van de Rotterdamse Omgevingsvisie:

 • Compact
 • Inclusief
 • Gezond
 • Productief
 • Duurzaam

Voor deze ‘goede groei’ werkt de gemeente aan beleid voor wonen, mobiliteit, openbare ruimte, milieu, stedenbouw, planologie, gebiedsexploitatie, gebiedsontwikkeling en duurzaamheid. Het beleid staat niet zichzelf, maar staat altijd in verbinding met de identiteit en de kwaliteiten van een plek. Vanzelfsprekend werkt de gemeente de collegeambities uit in samenhang met alle relevante begrotingsprogramma’s. De ruimte in de stad en het beschikbare geld zijn beperkt. Daarom moet de gemeente  keuzes maken. Dit begrotingsprogramma maakt deze keuzes inzichtelijk.

Onder dit begrotingsprogramma vallen ook een aantal investeringen die voor 'goede groei' nodig zijn. Het gaat hierbij om investeringen voor een oeververbinding, of de aanleg van stadsparken.

De omgevingsvisie staat voor dit begrotingsprogramma centraal. Onderdelen van de hoofdkeuzes uit deze visie zijn benut bij het opstellen van de programmadoelen. De taken die de gemeente naast het programma uitvoert, hebben ook een plek in de doelenboom.

Beleidskaders, monitoren en regelgeving

Aanpak Nul Emissie Mobiliteit

Actieplan Geluid 2019-2023

Actieplan Middenhuur

Actieplan Middenkoop

Archeologische waarden- en beleidskaart Rotterdam

Architectuurnota

Beleidskader Groepsrisico

Beleidsnota betaald parkeren Rotterdam 2019

Beleidsregeling Parkeernormen 2018

Bodemenergieplan Centrumgebied Rotterdam

Coalitieakkoord 2022 - 2026: Eén Stad

Fietskoers 2025

Gebiedsvisie Hoboken 2030

Gebiedsvisie Nieuw Kralingen

Gebiedsvisie Rotterdam Central District

Gebiedsvisie Stadionpark

Handboek Rotterdamse Stijl

Hoogbouwvisie 2019

Ik ga voor groen

Koersnota Bodemkwaliteit 2021

Koersnota Schone Lucht 2019-2022 

Langer Thuis-akkoord

Milieuzone kaart

Natuurkaart Rotterdam

Nota Actief Bodem- en Baggerbeheer 2013

Ontwikkelplan Landschapspark De Rotte

OV-Visie Rotterdam 2018-2040

Programma Rivier als getijdenpark

Programma Rivieroevers

Recreatiekader Rottemeren

Referentiewaarden maatschappelijke voorzieningen 2021

Resilient Rotterdam

Rotterdam gaat voor groen

Rotterdam Loopt 2025

Rotterdam Veilig Vooruit

Rotterdammers over Mobiliteit 2020

Rotterdamse Adaptatiestrategie

Klimaatopgaven in kaart

Rotterdamse agenda regionale landschap

Rotterdamse Mobiliteits Aanpak

Rotterdamse Omgevingsvisie (De Veranderstad: werken aan een wereldstad voor iedereen)

Rotterdamse Welstandsnota

Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek 2025

Stedelijk verkeersplan

Thuis in Rotterdam: Addendum Woonvisie 2020

Toekomstperspectief binnenstedelijke Nieuwe Maas

Toekomstperspectief binnenstedelijke Rotte

Ontwikkelplan Landschapspark De Rotte

Uitvoeringsagenda Biodiversiteit

Uitvoeringsprogramma Mobiliteit

Urgentiedocument Rotterdams WeerWoord

Verordening Bodemenergiesystemen Rotterdam

Verordening Starterslening

Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021 (doelgroepenverordening)

Visie Openbare Ruimte 2020-2030

Vuistregels Bouwen

Stadsprojecten

Verbonden partijen die bijdragen aan het programma

De volgende Verbonden partijen worden ingezet om het doel van het programma te realiseren:

 • RET Infrastructuur B.V.
 • RET N.V.
 • Stedin Groep N.V. 
 • Stadion Feijenoord
 • Stichting Zuid Holland Bereikbaar
 • Grondbank RZG Zuidplas
 • Nieuw-Reijerwaard
 • Instandhouding en Beheer DCMR
 • Metropoolregio Rotterdam - Den Haag

Een uitgebreide toelichting is te vinden in de paragraaf Verbonden partijen.