Voortgang 2022

Collegetarget Veilig

 • De Veiligheidsindex (VI) binnen het Wijkprofiel heeft in 2026 een gemiddelde score die gelijk of hoger is dan de gemiddelde score op de VI in 2022 (110).
 • De 5 laagst scorende wijken *) op de VI van 2022 (Carnisse, Hillesluis, Tussendijken, Tarwewijk, Lombardijen) laten in 2026 een stijging van tenminste 5 punten zien t.o.v. 2022. 8) de atypische wijken Zuiderpark/Zuidrand, CS-kwartier, Cool, Zuidplein blijven buiten beschouwing.
 

Realisatie 2022 / nulmeting

Score Veiligheidsindex 2022

(gaat over 2021)

Score Veiligheidsindex 110
5 laagst scorende wijken  
Carnisse 85
Hillesluis 88
Tussendijken 89
Tarwewijk 89
Lombardijen 90

Vanuit het project Kwetsbare Wijken zetten de stadsmariniers in Bloemhof, Carnisse, Hillesluis en Oude Westen in op de pleinenaanpak, op stewards en op community-events. Op deze events spreken de stadsmariniers met bewoners en ondernemers over de veiligheid en samenhang in de wijk. Buurtpreventieteams kregen hulp van de gemeente. De gemeente voerde in 2022 ook de aanpak High Impact Crimes uit; meer informatie hierover staat bij Doel: Veilige stad. De gemeente voerde in 2022 ook de aanpak High Impact Crimes uit; meer informatie hierover staat bij Doel: Veilige stad. Zo nodig volgt inzet van cameratoezicht (22bb7638) en mosquito’s.

Een belangrijk thema is de veiligheidsbeleving. Om die te vergroten startte een specifiek programma. Onder de naam ‘Maak je wijk’ sloegen in Pendrecht en Beverwaard bewoners, ondernemers, gemeente, woningbouwcorporaties, politie en wijkorganisaties de handen ineen. In straatgesprekken bespraken zij waar de pijn en waar de kracht zit. De gemeente koppelt hieraan gerichte ingrepen.

 

Toezicht en handhaving

Wijkhandhavers

In 2022 is de rol van wijkhandhaver verder ontwikkeld. Deze sluit steeds beter aan op de behoefte van de wijk. Vanuit gastheerschap zijn handhavers zichtbaar en aanspreekbaar. Ze vergroten het veiligheidsgevoel in de wijk, verhogen de leefbaarheid en gaan overlast op straat tegen.

Lachgas

Rotterdam kent veel overlast door het gebruik van lachgas. Sinds 1 juli 2021 is het voor zowel de politie als de gemeentelijke handhavers mogelijk om te handhaven op het verbodsartikel in de Algemene plaatselijke verordening (APV). De gemeentelijke handhavers hebben in 2022 146 keer opgetreden op grond van dit artikel. Sinds 1 januari 2023 geldt een landelijk lachgasverbod.

Pilot pool handhavingsreservisten

De gemeente heeft handhavers nodig die flexibel en slim inzetbaar zijn als de stad daarom vraagt. In Rotterdam is een pilot gestart met een pool van 15 handhavingsreservisten. Er bleek meer aandacht nodig te zijn voor de werving van reservisten. In 2023 komt een organisatiebrede peiling en bij voldoende animo volgt een interne wervingscampagne.  

Pilot avonddiensten

Van 1 juli 2022 tot en met 1 oktober 2022 liep een proef met de inzet van handhavers tot 02:00 uur. Zij konden daardoor de uitloop van evenementen begeleiden en overlast op straat tegengaan. Tijdens deze periode is er 2 avonden in de week tot 2 uur 's nachts gehandhaafd. De resultaten van de pilot waren positief. Daarop is besloten om de inzet op vrijdag- en zaterdagavond voort te zetten, met een uitbreiding naar gebieden buiten de ‘ring’.

Winkelstratenaanpak

Om steeds terugkerende parkeeroverlast in een aantal winkelstraten tegen te gaan, is er sinds begin juli 2022 intensievere handhaving. Het gaat vooral om overlast door dubbel parkeren. Het gaat om de Nieuwe Binnenweg, Zwart Janstraat, Mathenesserweg en de Vierambachtsstraat. In 2022 zijn sinds juli ruim zeven keer zoveel boetes geschreven in de vier genoemde straten als in 2021. Daarnaast werkt de gemeente aan een duurzame oplossing voor de bewoners, bezoekers en ondernemers. In 2023 volgt een evaluatie van de aanpak. Mogelijk komt er ook gerichte inzet op parkeeroverlast in andere winkelstraten. 

Toezicht op het water

Handhavers hebben tijdens het pleziervaartseizoen in de zomer één dag in de week toezicht op het water gehouden. Hoofddoel was de naleving van wet- en regelgeving voor het vaarwater te bevorderen. De handhavers waren zichtbaar op het water aanwezig, hebben personen op het water voorlichting gegeven over de wet- en regelgeving en ze hebben personen op het water aangesproken bij strafbare feiten en ongewenst gedrag. Er is een evaluatie geweest; over de vraag of er een vergelijkbare inzet komt in de zomer van 2023 volgt nog een besluit.

 

Woonoverlast

Een wijziging van de Gemeentewet (artikel 151D) stelde de gemeente in 2022 in staat een ‘bestuurlijke gedragsaanwijzing’ op te leggen aan verhuurders die zich niet inzetten tegen woonoverlast of die dat op een verkeerde manier doen.

In de wijk Kralingen zorgden studenten voor veel overlast. Daar werkte de gemeente nauw samen met bewoners, studenten, politie en handhavers om de overlast te verminderen. Deze aanpak en samenwerking hebben voor vermindering van overlast gezorgd.

Voor de zomer 2023 stuurt het college een jaarverslag woonoverlast over 2022 naar de gemeenteraad.

 

Ondermijnende Criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit omvat onder meer drugscriminaliteit en mensenhandel, illegale prostitutie, crimineel vermogen, criminele motorbendes en misstanden in de vastgoedsector. De gemeente pakt de ondermijning energiek aan. Enkele opvallende resultaten in 2022:

 • Vaststelling van een nieuw stedelijk drugsbeleid door de gemeenteraad.
 • Onderzoek door het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel, in opdracht van de gemeente Rotterdam, naar de vermoedelijke aard en omvang van criminele uitbuiting in Rotterdam. Op grond van de aanbevelingen startte de gemeente een pilot. Informatie en ervaringen uit de pilot kunnen leiden tot een stadsbrede aanpak van criminele uitbuiting.
 • In 2022 hebben 186 integrale controles van bedrijven plaatsgevonden. Dergelijke controles waren na opheffing van de coronamaatregelen weer mogelijk. De controles droegen bij aan de zichtbare aanwezigheid van de gemeente en de partners in de wijken.

Een goedlopend samenwerkingsverband van publieke en private partners werkt in de Rotterdamse haven al een aantal jaar aan de aanpak van drugscriminaliteit. De ambitie is om een weerbare, integere en veilige haven te creëren waar geen ruimte is voor drugscriminaliteit en corruptie. In 2022 is de aanpak geïntensiveerd. Diverse aanpakken en projecten zijn gestart, zoals de integrale uithalersproblematiek, vertrouwensketen, strategische communicatie en internationale samenwerking.

Het Rijk financierde de aanpak in 2022 met incidentele middelen.

De resultaten en inspanningen van de aanpak van drugscriminaliteit in de haven zijn onderdeel van het Jaarverslag Ondermijnende Criminaliteit 2022.  Het verslag verschijnt voor de zomer 2023.

 

Digitale criminaliteit

Het aantal meldingen van cyberincidenten is in de afgelopen vijf jaar verdrievoudigd. Daarom zette de gemeente in 2022 in:

 • op een grotere bewustwording van cyberveiligheid bij jongeren, ouderen, ondernemers en kwetsbare doelgroepen. Dit is gedaan door een brede bioscoopcampagne, diverse theatervoorstellingen bij mbo-instellingen en een rondgang bij de bovenbouw in het primair onderwijs;
 • op voorkoming van daderschap en op het bieden van nazorg aan slachtoffers, in samenwerking met de politie, het Openbaar Mnisterie (OM) en Slachtofferhulp Nederland;
 • op het inzichtelijk maken van nieuwe risico's en dreigingen. Dit is gebeurd met partners van de gemeente. Er is ingezet op whatsapp- en bankhelpdeskfraude;
 • op vergroting van de weerbaarheid van de stad door bestuurlijke oefeningen op het gebied van cybergevolgbestrijding. Ook hierbij werkte de gemeente samen met diverse partners.

 

Jeugdoverlast en criminaliteit

Net als in voorgaande jaren besteedden de gemeente en het jongerenwerk in 2022 meer aandacht aan wat er online gebeurde. Met de partners zijn afspraken gemaakt over opvolging van online signalen. In 2022 zijn trainingen georganiseerd voor de betrokken partners om de groepsaanpak verder te professionaliseren. Het onlinegedrag van de groepen wordt sinds 2022 – voor zover mogelijk - meegenomen in de prioritering en de aanpak van de groepen.

Onder de noemer Preventie met Gezag is bij het ministerie van Justitie en Veiligheid een aanvraag ingediend voor geld om ondermijnende criminaliteit te voorkomen. Deze integrale aanvraag is opgesteld in nauwe samenwerking met partners in zowel het zorg- als het veiligheidsdomein.

De aanpak van jeugdige plegers van wapengeweld, in het bijzonder messengeweld, is in 2022 voortgezet. De campagne Geweldig Rotterdam vroeg op verschillende manieren aandacht voor messengeweld, onder andere via een actie om messen in te leveren en een campagne voor en door jongeren #shanksdown.

 

Aanpak Radicalisering, extremisme en polarisatie

De gemeente heeft een hernieuwde aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie opgesteld. Hierin zijn aanbevelingen uit het rapport van een externe expertcommissie en de geleerde lessen meegenomen. De nieuwe aanpak is december 2022 naar de raad verstuurd.

Een aantal opvallende punten uit 2022:

 • Op 31 december 2022 hadden 24 personen een persoonsgerichte aanpak in het kader van de Rotterdamse aanpak van radicalisering (PGA RAD) in het Zorg-Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. 
 • Er zijn 31 trainingen en 25 voorlichtingen aangeboden over radicalisering en extremisme. Hiermee zijn meer dan 700 professionals bereikt.
 • Om de deskundigheid van professionals over polarisatie te vergroten, zijn 12 trainingen georganiseerd. Hieraan namen ongeveer 200 professionals deel.
 • Om de weerbaarheid van Rotterdammers te vergroten tegen het ‘wij-zij-denken’ en tegen radicalisering, zijn verschillende acties ingezet: een theaterproject met kwetsbare jongeren, ouders zijn getraind met de interventie ‘Opvoeden in dilemma’s’. Leerlingen hebben een project gevolgd over mediawijsheid en groepen kwetsbare jongeren hebben een interventie gevolgd over identiteit, zelfreflectie en kritisch denken. Met deze projecten zijn meer dan 1000 jongeren en ongeveer 100 ouders bereikt.
 • Er is een ‘serious game’ ontwikkeld. Deze game geeft docenten handvatten om om te gaan met polarisatie en radicale denkbeelden in de klas.

 

Voortgang 2022 Actieprogramma EU-arbeidsmigranten 2021-2025

Het college rapporteert over de resultaten in 2022 van het programma voor april 2023 aan de gemeenteraad. De gemeenteraad sprak op 15 december 2022 over de resultaten van de aanpak t/m oktober 2022 op basis van de Voortgangsbrief EU-arbeidsmigranten.