Wat willen we bereiken?

Rotterdam is een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt. Dit meten we aan de hand van de Veiligheidsindex dat deel uitmaakt van het Wijkprofiel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Wijkveiligheid

 • Vanuit het project Kwetsbare Wijken inzet van stadsmariniers in Bloemhof, Carnisse, Hillesluis en Oude Westen, op onder meer de pleinenaanpak, inzet stewards, community events, organiseren van bijeenkomsten met bewoners en ondernemers.
 • Vervolgen van de aanpak op Veiligheidsbeleving, specifiek op het versterken van de beleefde veiligheid.
 • In 2023 meer projecten Intensief Beheer, naast Bloemhof, Hillesluis, Carnisse, Oud-Charlois en Tarwewijk. Dit zijn straataanpakken om misstanden achter de voordeur te achterhalen, uitbuiting en fraude aan te pakken en meer grip te krijgen op goede en slechte verhuurders.
 • Bijdragen aan een veilige stad, een groter veiligheidsgevoel en minderen overlast op straat, door inzet van handhavers op plekken en momenten dat de stad daar om vraagt. (Prestatieindicator: totaal aantal handhavers)
 • Uitbreiding aantal wijk- en stadshandhavers, voornamelijk in de focuswijken. (Prestatieindicator: totaal aantal handhavers)
 • We pakken straatoverlast aan door meer inzet in de nachtelijke uren. 
 • Inzet van wijkhandhavers en jongerenwerkers tegen seksuele straatintimidatie op hotspots, en een sterkere samenwerking met horecaondernemers en de RET.
 • Professionals doen kennis op om hun bewustwording te vergroten van seksuele straatintimidatie. Zij krijgen handvatten voor hun eigen handelen.
 • In 2023 komen er 1 à 2 nieuwe cameraprojecten. Naar verwachting gaat het hierbij in totaal om rond de 20 camera’s.

 

Woonoverlast

 • Het toetreden van meer particuliere verhuurders tot het samenwerkingsverband voor de aanpak van complexe woonoverlast;
 • Nog meer benutten van bestuurlijke gedragsaanwijzingen, op grond van de Wet aanpak woonoverlast, zowel voor overlastgevende huurders als verhuurders die zich niet of onvoldoende inzetten tegen woonoverlast;
 • Vergroten van het vertrouwen van de melder in de ketensamenwerking van de aanpak van woonoverlast;
 • Betere communicatie met melders over de aanpak van complexe woonoverlast;
 • Meer bekendheid geven aan de aanpak woonoverlast en het meldpunt woonoverlast

 

Ondermijning

 • Op basis van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob) onderzoeken uitvoeren bij vergunningaanvragen, vastgoedtransacties en subsidieverstrekking, om te voorkomen dat de overheid onbedoeld criminele activiteiten faciliteert.
 •  In 2023 blijvende inzet, samen met in- en externe partners, op de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de gemeente Rotterdam en de haven. Dit gebeurt door signalering (informatiepositie verbeteren), voorkoming (barrières opwerpen, bewustwording en weerbaarheid creëren), en concrete aanpak (inzetten bestuursrechtelijke, strafrechtelijke, privaatrechtelijke of fiscaalrechtelijke interventies). Ook gaat het hierbij om de publiek private samenwerking en stimulering van positieve ontwikkelingen. Vóór de zomer 2023 krijgt de gemeenteraad een voortgangsrapportage over de aanpak ondermijnende criminaliteit en bestuurlijke handhaving.

 

Radicalisering, extremisme, polarisatie en maatschappelijke onrust

 • Door preventieve interventies weerbaarheid vergroten van Rotterdammers tegen extremistische ideologieën en ‘wij- zij-denken’;
 • Professionals voorzien van kennis om radicalisering en extremisme te kunnen signaleren en indien nodig te melden;
 • Extremistisch gedrag tegengaan door de persoonsgerichte aanpak van radicalisering.
 • Adviseren van professionals die te maken kunnen krijgen met gepolariseerde situaties, en handvatten geven om niet onbedoeld bij te dragen aan het vergroten van tegenstellingen. Jaarlijkse rapportage over de aanpak Radicalisering, extremisme, polarisatie en maatschappelijke onrust.

 

High Impact Crimes

 • Om High Impact Crimes te voorkomen door uitvoering van preventieve acties in de wijken, begeleiding van HIC-daders om herhaling te voorkomen en nazorg aan slachtoffers na een overval.

 

Jeugdoverlast en -criminaliteit

 • Nieuw actieprogramma aanpak jeugdcriminaliteit, om de ambities uit het coalitieakkoord te realiseren. Inzet risico’s op strafbaar gedrag te verkleinen en, om herhaling te voorkomen, jongeren die in aanraking komen met politie en justitie intensiever te ondersteunen.

 

Veilig Openbaar Vervoer

 • Financiering van de inzet van ov-surveillanten in de metro op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 17.30 uur tot einde dienst, volledig risicogestuurd.
 • Opleiden van extra boa’s in het ov en inzetten in de metro (’s avonds en ‘s nachts). In tegenstelling tot ov-surveillanten zijn de boa's opsporingsbevoegd en kunnen zij handhavend optreden.

 

Levendige stad

 • Uitbreiding team horecastewards van 15 naar 21 stewards. Inzet van stewards uitbreiden van twee naar drie dagen zodat inzet voor de donderdagavond en -nacht mogelijk is.
 • Uitbreiding van het team Team Drank & Horeca van 8 fte naar 16 fte. Uitbreiding van de inzet van dit team naar de donderdagavond en –nacht. Naast een veiligere nacht resulteert dit in structureel beter toezicht op de horeca, ook buiten het centrum.
 • Uitbreiding van het nachtelijk bikersteam Toezicht en Handhaving. Dit, en meer toezicht en handhaving op de taxibranche, leidt tot een betere aanpak van overlast en een veiligere nacht.

 

Programma: Werken aan een menswaardig bestaan, EU-arbeidsmigranten 2021-2025

 • Doel: normaliseren van de positie van EU-arbeidsmigranten binnen de Rotterdamse samenleving
 • De doelen en acties per actielijn staan vermeld in het actieprogramma: Actieprogramma EU-arbeidsmigranten.

 • Het college scherpt de ambitie en actielijndoelen van het programma verder aan. Hierbij vindt een verkenning plaats naar mogelijke prestatie-indicatoren om de voortgang van het actieprogramma te monitoren.  De gemeenteraad krijgt jaarlijks een voortgangsrapportage.

 

Hoe meten we dat?

Indicatoren

Realisatie

2021

Begroting

2022

Realisatie

2022

Begroting

2023

Raming

2024

Raming

2025

Raming

2026

Collegetarget Veilig:

De Veiligheidsindex (VI) binnen het Wijkprofiel heeft in 2026 een gemiddelde score die gelijk of hoger is dan de gemiddelde score op de VI in 2022 (110)

nvt

nvt

110

nvt

110   of hoger

nvt

110 of hoger

Collegetarget Veilig:

De 5 laagst scorende wijken op de VI van 2022 (Carnisse, Hillesluis, Tussendijken, Tarweijk, Lombardijen) laten in 2026 een stijging van tenminste 5 punten zien t.o.v. 2022.

 

 

 

 

 

 

 

Carnisse

nvt

nvt

85

nvt

87

nvt

90

Hillesluis

nvt

nvt

88

nvt

90

nvt

93

Tussendijken

nvt

nvt

89

nvt

91

nvt

94

Tarwewijk

nvt

nvt

89

nvt

91

nvt

94

Lombardijen

nvt

nvt

90

nvt

92

nvt

95

Totaal aantal handhavers

400,9 fte

390,5 fte

399,9 fte

 

 

 

 

 

Aantal HIC-delicten :

per kalenderjaar (jan-dec)

Woninginbraken Straatroven Overvallen        
2019 1869 460 135        
2020 1447 369 107        
2021 1012 265 80        
2022 1150 304 86        
Daling 2022 t.o.v. 2019   -38,5% -33,9% -36,3%        
Stijging 2022 t.o.v. 2021 +13,6% +14,7% +7,5%        

Toelichting indicatoren

Veiligheidsindex

Over de collegedoelstelling veiligheid, de veiligheid in de stad en de ontwikkelingen in de stad, rapporteert het college eens per twee jaar aan de gemeenteraad. Dat gebeurt in de vorm van het wijkprofiel. Het wijkprofiel komt iedere twee jaar tot stand, op basis van data van het voorgaande jaar. Het wijkprofiel 2022 is dus gebaseerd op data uit 2021. De Veiligheidsindex is een van de drie pijlers van het wijkprofiel en bestaat uit een subjectieve en een objectieve index.

De 5 laagst scorende wijken *) op de Veiligheidsindex 2022 zijn Carnisse, Hillesluis, Tussendijken, Tarwewijk, Lombardijen. Doel is dat deze wijken in 2026 een stijging laten zien van tenminste 5 punten ten opzichte van 2022.

*) hierbij blijven de atypische wijken Zuiderpark/Zuidrand, Cool, en Zuidplein buiten beschouwing. In deze wijken zijn relatief veel bezoekers. De score op de Veiligheidsindex is hierdoor vertekend.

 

Totaal aantal handhavers

Definitie handhavers: boa’s en wijkbeheerders (inclusief inhuur).

 

Aantal HIC-delicten (woninginbraken, straatroven en overvallen)

De cijfers over 2022 van de High Impact Crimes (HIC) zijn in vergelijking tot de cijfers vóór COVID-19 (2019) nog steeds laag. In 2022 was er sprake van een lichte stijging in de cijfers ten opzichte van de ‘coronajaren’. Sinds het loslaten van de coronamaatregelen zijn veel mensen regelmatiger van huis. De meeste bedrijven zijn weer toegankelijk. Dit verhoogde de gelegenheid voor bijvoorbeeld woninginbraken, straatroven en overvallen. Dat verklaart de stijging in het afgelopen jaar van de High Impact Crimes. Door het ‘donkere-dagen-offensief’, het zomeroffensief en andere preventieve stadsbrede maatregelen, draagt de gemeente bij aan bewustwording bij de inwoners van Rotterdam. Deze offensieven zijn onderdeel van de HIC-aanpak. Die bestaat uit drie pijlers: preventie, daderaanpak en nazorg aan slachtoffers.