Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten VeiligOorspr.
Begroting
2022
Bijgestelde
Begroting
2022
Realisatie
2022
Afwijking
Baten exclusief reserves13.94326.50822.302-4.205

Bijdragen rijk en medeoverheden 8.777 21.822 16.212 -5.610
Overige opbrengsten derden 5.166 4.686 6.090 1.404
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves172.381188.318179.393-8.925

Apparaatslasten 70.429 77.327 79.996 2.670
Inhuur 1.188 2.228 2.224 -4
Overige apparaatslasten 2.091 2.165 2.213 48
Personeel 67.149 72.934 75.559 2.625
Intern resultaat -135 -399 1.575 1.973
Intern resultaat -135 -399 1.575 1.973
Programmalasten 102.088 111.390 97.822 -13.568
Financieringslasten 0 0 7 7
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 29.554 39.191 25.951 -13.241
Kapitaallasten 672 351 380 29
Overige programmalasten 138 273 328 56
Sociale uitkeringen 0 0 17 17
Subsidies en inkomensoverdrachten 71.724 71.574 71.139 -436
Saldo voor vpb en reserveringen -158.438 -161.810 -157.090 4.720
Saldo voor reserveringen -158.438 -161.810 -157.090 4.720
Reserves01.035369-666

Onttrekking reserves 0 1.035 369 -666
Saldo -158.438 -160.775 -156.722 4.053

Toelichting overzicht baten en lasten

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Meeropbrengsten 1.982 0 0 1.982
2. Diverse lagere programmalasten 0 -1.714 0 1.714
3. Personeelslasten 0 1.266 0 -1.266
4. Programma Haven -4.610 -4.610 0 0
5. Regionale Veiligheidsactiviteiten (RVA) -1.577 -1.577 0 0
6. Vervanging handhavingssysteem 0 1.076 0 -1.076
7. Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 0 -2.700 0 2.700
8. Verwarde personen 0 -666 -666 0
Totaal afwijkingen -4.205 -8.925 -666 4.053

Het saldo van het programma Veilig bedraagt bijna € 4,1 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Meeropbrengsten
De meeropbrengsten bestaan met name uit huisvuilboetes en opbrengsten van leges van horeca- en evenementenvergunningen. Naar aanleiding van corona waren lagere legesopbrengsten begroot dan normaal, maar uiteindelijk is dit meegevallen. Daarnaast waren er niet begrote ziektegelduitkeringen.

2. Diverse lagere programmalasten
In 2022 is er strak gestuurd op een compensatie van de overbezetting bij personeel door onder andere een onderschrijding op het materieel budget. Uiteindelijk is er meer dan genoeg onderschreden bij vrijwel alle onderdelen om deze overschrijding op te kunnen vangen.

3. Personeelslasten
Voor de overschrijding op het personeelsbudget zijn diverse oorzaken aan te wijzen:

  • Er is sprake van een structurele overbezetting. In 2022 is er strak gestuurd op een verlaging van deze overbezetting en compensatie van de financiële gevolgen hiervan. Uiteindelijk is er op alle onderdelen van apparaat overschreden (€ 745.000), maar deze overschrijding kon volledig worden opgevangen door onderschrijdingen elders.
  • Om de formatie voor de uitvoering van de taakaccenten sneller op sterkte te krijgen is inhuurpersoneel in vaste dienst aangenomen. Ook zijn enkele aan het primair proces ondersteunende functies vervuld. Dit leidde ertoe dat de inhuurkosten lager zijn en de personeelslasten juist hoger (€ 521.000). Daarnaast zijn er meerdere medewerkers die vanwege hun jarenlange werkervaring in het maximum van hun salarisschaal zitten, terwijl de begrote loonkosten zijn gebaseerd op een lager normbedrag.

4. Programma Haven
Aan het programma Haven, dat volledig wordt gefinancierd uit Rijksmiddelen, is in het aanloopjaar 2022 fors minder uitgegeven dan was begroot en verwacht. Deze onderschrijding geldt zowel voor de baten als de lasten en zal in 2023 worden ingelopen.

5. Regionale Veiligheidsactiviteiten (RVA)
Bij de Regionale Veiligheidsactiviteiten (RVA) worden diverse activiteiten later uitgevoerd dan verwacht, waardoor zowel de baten als de lasten lager zijn dan verwacht en begroot.

6. Vervanging handhavingssysteem
Het programma vervanging handhavingssysteem, gericht op één toekomstige app waar de handhaver/toezichthouder op straat mee kan werken, wordt op een andere wijze voortgezet. Een deel van de uitgaven kon daardoor niet als investering worden verantwoord en is daarom in 2022 als kosten opgenomen.

7. Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)
De bijdrage aan de VRR is in 2022 fors lager uitgevallen dan verwacht en begroot, met name de afrekening van het functioneel leeftijdsontslag (FLO) is lager uitgevallen.

8. Verwarde personen
Er zijn lagere lasten omdat een deel van de activiteiten rondom verwarde personen pas in 2023 wordt uitgevoerd. Hierdoor is ook minder onttrokken aan de reserve.