Verkeer en vervoer - Beheer

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen.

Omschrijving taakveld

Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur, wordt bijgedragen aan klimaat- en circuliere doelstellingen:

 • Een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur;
 • Een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is;
 • Een schone buitenruimte;
 • Een veilige buitenruimte

Dit doen we door:

 • Aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen;
 • Civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud (bruggen, tunnels spoorwegovergangen en dergelijke) waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens;
 • Verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud;
 • Gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien;
 • Straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoon houden van de openbare ruimte van veeg-en zwerfafval.

Wat willen we bereiken

Een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur

Een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is

Een schone buitenruimte

Een veilige buitenruimte

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Een beschikbare, bruikbare en comfortabele infrastructuur

Een duurzame (ondergrondse) infrastructuur die veilig is

Een schone buitenruimte

Een veilige buitenruimte

Prestatie indicatoren 201720182019202020212022
Beeldkwaliteit Heel Streefwaarde     90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger
Realisatie N.v.t. N.v.t.        
Beeldkwaliteit Schoon Streefwaarde     90% niveau B of hoger 90% niveau B of hoger  90% niveau B of hoger  
  Schoon N.v.t. N.v.t.        
Technische kwaliteit verharding Streefwaarde     85% > niveau B 85% > niveau B
 
85% > niveau B
 
85% > niveau B
 
  Realisatie N.v.t. volgt        

Toelichting prestatie indicatoren

Beeldkwaliteit Heel & Schoon

Vanaf 1-1-2019 start de gemeente Rotterdam met monitoring van een nieuwe CROW indicator voor het kwaliteitsniveau van heel (groen en verharding). De CROW benchmark methodiek is een objectieve en onafhankelijke landelijke methodiek. In deze methodiek is een manier gevonden om de beeldkwaliteit van de Buitenruimte, voor een gebied, thema of periode, op een eenduidige manier te meten en vergelijken. De CROW methodiek is een monitoringstool, net zoals de Rotterdamse productnormering.

De resultaten met een gemiddelde score op CBS-buurtniveau worden tenminste twee keer per jaar gepubliceerd op de website www.rotterdam.nl/schouwkaart.

De streefwaarde van 90% niveau B of hoger (niveau A en A+) is bepaald op basis van meetresultaten van één jaar. De betrouwbaarheid van de meetresultaten wordt in 2019 verder getoetst.

Duiding van de score: ‘De score is het kwaliteitsniveau dat bij negentig procent van de metingen wordt behaald’. Is bijvoorbeeld in een bepaald gebied 91 procent van de metingen een B of hoger, dan scoort het gebied een B. Is slechts 89 procent van de metingen een B of hoger, dan scoort het gebied een C. Meer informatie over de overgang van productnormering op CROW beeldkwaliteit treft u in: https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/6970604/1/s18bb008344_3_31231_tds

 

Technische kwaliteit Verharding

De Rotterdamse richtlijn van ‘basis op orde’ wijkt af van de landelijke CROW-richtlijn van 95%. Rotterdam hanteert sinds 2006 de volgende richtlijn:

 • minimaal 85% in de categorie voldoende + matig.
 • maximaal 15% onvoldoende.

De huidige stand van 84% op wijkgebonden wegen en 88% op hoofd- en verzamelwegen is eind 2016 gemeten. De kwaliteitsgegevens van 2018 komen in december 2018 beschikbaar.

De ontwikkeling in het meten van beeldkwaliteit (zie indicator beeldkwaliteit) geeft de mogelijkheid de prestaties voor technische kwaliteit in dezelfde taal te presenteren. Vanaf 2019 hanteren we dan ook de onderstaande categorieën.

 • A+ en A was voldoende
 • B was matig
 • C was onvoldoende
 • D was onvoldoende / achterstallig.

Frequentie meting: Tot 2018 was het gebruikelijk iedere twee jaar de kwaliteitsgegevens in te winnen voor de gehele stad. Vanaf 2019 worden de hoofd- en verzamelwegen jaarlijks gemeten en wordt jaarlijks 50% van het wijkgebonden areaal gemeten. Dit levert een voortschrijdend inzicht in de technische kwaliteit van verharding.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Verkeer en vervoer - BeheerBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves8.3868.3868.3868.386

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 7.970 7.970 7.970 7.970
Overige baten 416 416 416 416
Lasten exclusief reserves124.585123.031131.124136.758

Apparaatlasten 76.322 75.428 75.428 75.428
Inhuur 2.120 2.120 2.120 2.120
Overige apparaatslasten 3.253 2.524 2.524 2.524
Personeel 70.949 70.784 70.784 70.784
Interne resultaat -7.642 -7.613 -7.613 -7.613
Interne resultaat -7.642 -7.613 -7.613 -7.613
Programmalasten 55.905 55.216 63.309 68.943
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 42.930 41.134 40.235 46.193
Kapitaallasten 12.250 13.357 22.349 22.025
Overige programmalasten 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 725 725 725 725
Saldo voor vpb en reserveringen -116.199 -114.645 -122.738 -128.372
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -116.199 -114.645 -122.738 -128.372
Reserves-702-2.5352.9632.927
Onttrekking reserves 7.298 5.465 2.963 2.927
Toevoeging reserves 8.000 8.000 0 0
Saldo -116.901 -117.180 -119.775 -125.444

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -119.055 -120.311 -122.909 -128.565
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 2.154 3.131 3.134 3.120
Totaal bijgestelde begroting -116.901 -117.180 -119.775 -125.444