Musea - Archief

Verwerving, beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties via digitale en fysieke kanalen

Toezicht op informatiebeheer gemeenten en deelnemende partijen

Bevorderen historisch besef in én over de stad

Omschrijving taakveld

Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst

Deze doelstellingen zijn alle drie gekoppeld aan de programmadoelstelling: Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.

Het doel van verwerving van particuliere archieven en collecties is om een representatief beeld te kunnen bieden van de geschiedenis van de stad Rotterdam, nu en in de toekomst. De afgelopen decennia is de samenstelling van de bevolking van Rotterdam sterk veranderd. Dit moet zich ook gaan vertalen in de collectie. Dit doet eveneens recht aan de toenemende aandacht voor diversiteit en de herkomst en geschiedenis van migranten in de stad.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Effect indicatoren 201720182019202020212022
Bezoek studiezaal* Streefwaarde 8.000 8.000 8.000 8.000 7.500 7.000
Bezoek website Streefwaarde 710.000 715.000 +5% +5% +5% +5%
rotterdam.nl Streefwaarde   15.000        
wiewaswie.nl     168.000        
Archieven.nl     196.000        
 
* Bezoek studiezaal zal afnemen naarmate er meer digitaal zal worden aangeboden, bezoekcijfers website en de platforms zullen om dezelfde reden én door vernieuwing van de website van het Stadsarchief toenemen
Prestatie indicatoren 201720182019202020212022
Aantal ontsloten objecten en meters Streefwaarde   3.000 + 250m

3.000 + 250m

3.000 + 250m

3.000 + 250m

3.000 + 250m

Realisatie 6.800 + 970m          
Toegankelijkheid              
overheidsarchieven Streefwaarde   95% 95% 95% 95% 95%
Realisatie            
particulieren archieven/collecties Streefwaarde   50% 55% 60% 65% 65%
Realisatie            
Digitalisering archieven en collecties (in meters) Streefwaarde   25m 25m 25m 25m 25m
Realisatie 10m          
Bezoekerswaardering Streefwaarde   7,4 7,8      
Realisatie            

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Musea - StadsarchiefBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves371369369369

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 371 369 369 369
Lasten exclusief reserves5.4405.2365.2175.217

Apparaatlasten 4.340 4.373 4.373 4.373
Inhuur 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 117 150 150 150
Personeel 4.223 4.223 4.223 4.223
Interne resultaat -7 -7 -7 -7
Interne resultaat -7 -7 -7 -7
Programmalasten 1.107 870 851 851
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 1.037 801 802 812
Kapitaallasten 71 69 49 39
Overige programmalasten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -5.069 -4.868 -4.848 -4.849
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -5.069 -4.868 -4.848 -4.849
Reserves0000
Saldo -5.069 -4.868 -4.848 -4.849

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -5.047 -4.847 -4.828 -4.829
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -22 -20 -20 -20
Totaal bijgestelde begroting -5.069 -4.868 -4.848 -4.849