Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers en die Rotterdam, het verhaal van de stad en haar bewoners tonen

Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert

Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio

Omschrijving taakveld

Het gemeentebestuur werkt aan een stad met een sterk cultureel klimaat. Cultuur draagt bij aan de brede ontwikkeling van de samenleving. Ook maakt cultuur de stad aantrekkelijk voor bewoners, bezoekers en bedrijven en is cultuur van groot belang voor de economische positie van de stad in binnen- en buitenland.

Het gemeentebestuur wil omwille van een sterk cultureel klimaat optimale omstandigheden creëren voor de productie van cultuur, voor de toegankelijkheid ervan en voor het delen van informatie, kennis en middelen. Dit omvat vele werkterreinen, van culturele evenementen tot musea, en van de creatieve industrie en media tot beeldende kunst en podiumkunst.

De gemeente ontwikkelt beleid om de doelen op het gebied van cultuur te bereiken. Dan gaat het om bijvoorbeeld het vierjaarlijkse Cultuurplan, het bibliotheekbeleid, (gemeentelijk) collectiebeleid, integraal mediabeleid, architectuurbeleid, beleid op het gebied van creatieve industrie en vrijetijdsbeleid.

Tot het taakveld Media behoren:

 • de Bibliotheek Rotterdam;
 • de lokale omroep en mediaregeling;
 • film-, tv- en mediaproducties, inclusief bijbehorende (culturele) infrastructuur;
 • de lokale pers en informatievoorziening, voor zover behorend tot de gemeentelijke bevoegdheid.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten MediaBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves0000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves20.86620.87120.87120.871

Apparaatlasten 514 519 519 519
Inhuur 21 21 21 21
Overige apparaatslasten -6 -6 -6 -6
Personeel 500 504 504 504
Interne resultaat 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0
Programmalasten 20.352 20.352 20.352 20.352
Subsidies en inkomensoverdrachten 20.352 20.352 20.352 20.352
Saldo voor vpb en reserveringen -20.866 -20.871 -20.871 -20.871
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -20.866 -20.871 -20.871 -20.871
Reserves0000
Saldo -20.866 -20.871 -20.871 -20.871

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -20.352 -20.352 -20.352 -20.352
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -514 -519 -519 -519
Totaal bijgestelde begroting -20.866 -20.871 -20.871 -20.871

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Meerjaren beleidsplan bibliotheekbeleid                                    
 • Vrijetijds Onderzoek 2015, onderdeel sportparticipatie en cultuur    
 • Cultuurparticipatie van Rotterdam, 2015                                         
 • Cultuurverkenning 2015                                                            
 • Bibliotheekwet                                                                           
 • Mediawet                                                                                   
 • Subsidieverordening Rotterdam 2014