Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen

Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen

Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van sportvoorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen

Kwalitatief voldoende opstallen van sportverenigingen

Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking

Intensiever gebruik van voorzieningen

Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun eigen voorzieningen

Effect indicatoren 201720182019202020212022
Stijging bezetting naschools gebruik gymzalen. Streefwaarde   24% 24% 25% 26% 26%
Realisatie 24%          
Stijging bezetting naschools gebruik sporthallen* Streefwaarde   46% 46% 48% 48% 48%
Realisatie 46%          
Bezettingspercentage buitensportvelden** Streefwaarde   N.v.t. PM PM PM PM
Realisatie N.v.t.          
* Dit betreft het gebruik over het hele jaar, in de verenigingsperiode zitten de sporthallen al vol.
** Hiervoor wordt nog een meetinstrument ontwikkeld en volgt nog een nulmeting.
Prestatie indicatoren 201720182019202020212022
Percentage opstallen van verenigingen dat minimaal op niveau 3 is*              
Klanttevredenheid sportvoorzieningen** Streefwaarde   92% 97% 100% 100% 100%
Realisatie 83%          
Gymzalen Streefwaarde   6,3     6,7  
Realisatie   6,6        
Sporthallen Streefwaarde   6,9     7,2  
Realisatie   7,1        
Zwembaden Streefwaarde   7,5     7,6  
Realisatie   7,6        
Buitensport Streefwaarde   6,3     7,5  
Realisatie   7,5        
Aantal bezoeken zwembaden*** Streefwaarde   2,1 mln 2,2 mln 2,2 mln 2,3 mln 2,3 mln
Realisatie 2,05 mln          
Aantal sportaccommodaties waar een duurzaamheidsmaatregel is toegepast**** Streefwaarde   N.v.t. PM PM PM PM
Realisatie N.v.t.          
* Het gaat hierbij om de 86 verenigingsopstallen waarvoor een schouw is uitgevoerd en die in aanmerking komen voor de subsidie “Achterstallig onderhoud”. Er zijn nog 9 opstallen waarvan geen schouwrapport is gemaakt. Uiterlijk per 2021 dienen ook die 9 opstallen op voldoende niveau te zijn.
** Deze wordt om de drie jaar gemeten. De eerst volgende meting is in 2021
*** Uit het beleidskader Zwemmen.
**** Definiëring en nulmeting wordt opgesteld in het kader van het plan van aanpak “duurzame sportaccommodaties”, onderdeel van het totale beleid rond duurzaamheid

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten SportaccommodatiesBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves437437437437

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 437 437 437 437
Lasten exclusief reserves51.62550.14250.15050.195

Apparaatlasten 680 680 680 680
Inhuur 34 34 34 34
Overige apparaatslasten 16 16 16 16
Personeel 630 630 630 630
Interne resultaat -2.082 -2.082 -2.082 -2.082
Interne resultaat -2.082 -2.082 -2.082 -2.082
Programmalasten 53.027 51.544 51.553 51.597
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 4.588 4.094 4.228 4.467
Kapitaallasten 1.143 1.125 1.076 881
Overige programmalasten 7 7 7 7
Subsidies en inkomensoverdrachten 47.289 46.318 46.241 46.241
Saldo voor vpb en reserveringen -51.188 -49.706 -49.714 -49.758
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -51.188 -49.706 -49.714 -49.758
Reserves1.1051.1131.1221.122
Onttrekking reserves 1.105 1.113 1.122 1.122
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Saldo -50.083 -48.592 -48.592 -48.636

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -49.974 -48.440 -48.439 -48.484
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -109 -153 -153 -153
Totaal bijgestelde begroting -50.083 -48.592 -48.592 -48.636

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

  • Sportnota                                                       
  • Beleidsplan binnensportaccommodaties                      
  • Beleidskader zwemmen                                   
  • Beleidsplan Sportterreinen                               
  • Besluitvorming verzelfstandiging sportbedrijf