Overhead - Clusterondersteuning

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Overhead - ClusterondersteuningBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves0000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves83.95583.75483.82683.822

Apparaatlasten 83.897 83.696 83.768 83.764
Inhuur 143 143 143 143
Overige apparaatslasten 3.879 3.630 3.643 3.639
Personeel 79.875 79.923 79.982 79.982
Interne resultaat 58 58 58 58
Interne resultaat 58 58 58 58
Programmalasten 0 0 0 0
Overige programmalasten 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -83.955 -83.754 -83.826 -83.822
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -83.955 -83.754 -83.826 -83.822
Reserves8000
Onttrekking reserves 8 0 0 0
Saldo -83.947 -83.754 -83.826 -83.822

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -109.247 -106.150 -105.946 -106.310
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 25.299 22.396 22.120 22.488
Totaal bijgestelde begroting -83.947 -83.754 -83.826 -83.822

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)