Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Gemeentelijke medewerkers die herplaatsingskandidaten zijn geworden, krijgen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding naar werk buiten of binnen de gemeente

Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOILBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves330330330330

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 330 330 330 330
Lasten exclusief reserves9.9509.5904.9364.936

Apparaatlasten 9.522 9.162 4.508 4.508
Inhuur 2 0 0 0
Overige apparaatslasten 9 9 9 9
Personeel 9.510 9.152 4.499 4.499
Interne resultaat 0 0 0 0
Interne resultaat 0 0 0 0
Programmalasten 428 428 428 428
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 428 428 428 428
Overige programmalasten 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -9.620 -9.260 -4.607 -4.607
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -9.620 -9.260 -4.607 -4.607
Reserves2.5124.02600
Onttrekking reserves 3.935 4.026 0 0
Toevoeging reserves 1.423 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -7.109 -5.234 -4.607 -4.607

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -7.431 -5.601 -4.973 -4.973
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 322 367 367 367
Totaal bijgestelde begroting -7.109 -5.234 -4.607 -4.607

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader