Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het realiseren van de energietransitie (gezamenlijk met alle betrokken partijen in en rondom de stad) om te voldoen aan doelen van Parijsakkoord en economische kansen worden benut.

Een betere luchtkwaliteit.

Regisseren van het stimuleren van circulariteit in het grondstoffengebruik binnen de stad (verminderen gebruik grondstoffen, hergebruik en recyclen van afval).

Het realiseren van een klimaatadaptieve stad......

Omschrijving taakveld

.....Vervolg taakvelddoelstellingen:

 • Verminderen van geluidsoverlast;
 • Een betere regie op het gebruik van de ondergrond;
 • Een adequaat extern veiligheidsniveau voor alle inwoners;
 • Verduurzaming van de gemeentelijke bedrijfsvoering en verduurzaming gemeentelijk vastgoed.

Omschrijving taakveld

Nederland moet in 2050 een land zijn zonder CO2 uitstoot en met een volledig circulaire economie. Daar moet nu mee begonnen worden. Ook Rotterdam heeft hierin een belangrijke opgave. Prioriteit ligt daarom bij de uitvoering en ondersteuning van activiteiten voor het realiseren van de energietransitie in gebouwde omgeving en mobiliteit, de omslag naar een circulaire economie, het verbeteren van de luchtkwaliteit, vergroting van de veerkracht van de stad, in combinatie met de vergroening, waterveiligheid en transformatie naar een nieuwe duurzame economie.

We zetten in op een fijne woon- en leefomgeving voor alle Rotterdammers: schoner, groener en gezonder. In het taakveld Milieubeheer wordt ingezet op maatregelen die de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, schone lucht, minder geluidsoverlast en schonere en veiliger bodems bevorderen en zo een bijdrage leveren aan een rijke en stabiele biosfeer en daarmee aan een aantrekkelijke leefomgeving. Dit vergt vooral  focus op anders werken: die keuzes krijgen waarde als we ze omzetten in kansen door integraler en slimmer te weken. Dus zetten we de energietransitie in als vliegwiel voor duurzame bedrijvigheid, voor nieuwe werkgelegenheid en het aantrekkelijker maken van woningen en wijken.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

Wat gaan we daar voor doen

Effect indicatoren 201720182019202020212022
Collegetarget 1: De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990. Streefwaarde   niet >32,2 Mton niet >32,2 Mton <32,2 Mton <32,2 Mton  
Realisatie 32,2 Mton          
Collegetarget 2: Vanaf 2020 zijn er geen straten meer waar de Europese gezondheidsnorm voor NO2 wordt overschreden. Ook na 2020 blijven we werken aan het verder verbeteren van de luchtkwaliteit.              
Jaargemiddelde* Streefwaarde   16 12 8 0  
Realisatie            
Uurgemiddelde** Streefwaarde   0 0 0 0  
Realisatie            
Ten minste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd, waarvan 10.000 aardgas vrij of daarop voorbereid***. Streefwaarde            
Realisatie            
* Betreft het aantal toetspunten > NO2 40 μg/m3 (jaargemiddelde gebaseerd op NSL voorgaande jaar)
** Betreft het aantal meetstations met >18 keer per jaar overschrijding NO2 200μg/m3 (uurgemiddelde, gebaseerd op jaarverslag DCMR)
*** Nadere uitwerking volgt in samenhang met woningbouwopgave
Twee ambities uit het coalitieakkoord worden hier samengevoegd onder een collegetarget. Verduurzamen gebeurt door en kan ook gemeten worden via een slimme keuze voor een combinatie van maatregelen: aardgasvrij maken (of daarop voor te bereiden), voorzien van eigen energie opwek en/of -opslag, kostenefficiënt te isoleren/renoveren, materiaal circulair inzetten, energiegebruik van bewoners veranderen, woningen voorzien van oplaadfaciliteiten voor elektrisch vervoer, huizen klimaatbestendiger maken (bv groene daken, ontstenen van tuinen, wateropvang en hittestress maatregelen).
Circulaire economie staat bij taakveld Afval - Grondstoffen

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhavingBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves0000

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves49.08148.37332.97532.977

Interne resultaat 10.520 10.657 10.657 10.657
Interne resultaat 10.520 10.657 10.657 10.657
Programmalasten 38.561 37.716 22.317 22.320
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 37.622 36.742 21.293 21.246
Kapitaallasten 618 668 719 768
Overige programmalasten 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 322 306 306 306
Saldo voor vpb en reserveringen -49.081 -48.373 -32.975 -32.977
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen -49.081 -48.373 -32.975 -32.977
Reserves18.33417.433250250
Onttrekking reserves 18.334 17.433 250 250
Toevoeging reserves 0 0 0 0
Vrijval Reserves 0 0 0 0
Saldo -30.747 -30.941 -32.724 -32.727

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting -31.090 -31.336 -31.301 -31.304
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) 342 395 -1.423 -1.423
Totaal bijgestelde begroting -30.747 -30.941 -32.724 -32.727

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Actieplan Geluid 2013-2018
 • Beleidskader Groepsrisico
 • Beleidsnota Huishoudelijk Afval 2013-2018
 • Bouwverordening 2010
 • Gebiedsaanpak energietransitie
 • Groenplan Binnenstad
 • Hoogbouwvisie 2011 
 • Kader Stedelijke Ontwikkeling
 • Koersnota Schone Lucht, 2015-2018
 • Meerjarenplan Bouw en Woningtoezicht 2018-2021
 • Natuurkaart Rotterdam 2014
 • Natuurkaart Rotterdam 2014: Uitvoeringsprogramma Natuurkaart Rotterdam
 • Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)
 • Programma Duurzaam 2015-2018
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: De Nieuwe Maas als stedelijk parklandschap 
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Jaarbericht programma Rivieroevers
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Programma Rivier als getijdenpark
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Rivieroevers Rotterdam - De blauwe longen van de stad - resultaten 2014-2018 en vooruitblik
 • Programma Rivieroevers 2015 - 2018: Toekomstperspectief Binnenstedelijke Rotte
 • Programmaplan Multifuntionele Daken
 • Roadmap Next Economy
 • Rotterdam gaat voor circulair - Visie en aanpak 2017
 • Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn
 • Rotterdam Resilience Strategie
 • Rotterdam Vitale Stad - Nota Publieke Gezondheid 2016-2020
 • Rotterdam Vitale Stad - Nota Publieke Gezondheid 2016-2020: Uitvoeringsprogramma Vitale stad 2016-2020
 • Rotterdams Beleidskader Helikopters
 • Rotterdamse Adaptatiestrategie
 • Stadsvisie
 • Stedelijke Agenda Haven
 • Verhaal van de stad