Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en haar bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages.

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld ‘Parkeerbelasting’ behoort:

  • heffing en invordering;
  • opbrengsten parkeerfaciliteiten;
  • opbrengsten boetes.

Tot dit taakveld behoort niet:

  • parkeerpolitie. Deze valt onder taakveld 1.2.

Wat willen we bereiken

Optimale verdeling van schaarse ruimte

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Optimale verdeling van schaarse ruimte

Prestatie indicatoren 201720182019202020212022
Betalingsgraad Streefwaarde   86% 87% 88% 89% 90%
Realisatie 85%          
Beschikbaarheid parkeerautomaten* Streefwaarde   99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7%
Realisatie 99,7%          
* Dit is gebaseerd op de SLA met onze leveranciers

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten ParkeerbelastingBegroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Baten exclusief reserves92.98092.86492.86492.864

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 92.980 92.864 92.864 92.864
Lasten exclusief reserves24.65822.08322.08422.081

Apparaatlasten 7.358 7.300 7.300 7.300
Inhuur 88 98 98 98
Overige apparaatslasten 341 276 276 276
Personeel 6.930 6.926 6.926 6.926
Interne resultaat 11.234 11.234 11.234 11.234
Interne resultaat 11.234 11.234 11.234 11.234
Programmalasten 6.066 3.549 3.550 3.546
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.040 2.022 2.045 2.087
Kapitaallasten 2.566 67 44 0
Overige programmalasten 1.460 1.460 1.460 1.460
Saldo voor vpb en reserveringen 68.321 70.781 70.780 70.783
Vennootschapsbelasting0000
Saldo voor reserveringen 68.321 70.781 70.780 70.783
Reserves0000
Saldo 68.321 70.781 70.780 70.783

Aansluiting voorgaande begroting

Aansluiting met voorgaande begroting
(saldo na reservering)
Begroting
2019
Raming
2020
Raming
2021
Raming
2022
Oorspronkelijke begroting 68.880 71.274 71.257 71.257
Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) -559 -493 -477 -474
Totaal bijgestelde begroting 68.321 70.781 70.780 70.783