10-maandsrapportage 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten Pagina 47

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Markten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het realiseren van voor bezoekers en marktvergunninghouders aantrekkelijke Rotterdamse warenmarkten

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De doelstellingen van het taakveld zoals opgenomen onder “wat willen we bereiken” en “wat gaan we daarvoor doen” zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot het vermelden van afwijkingen in het beoogde effect of onze inspanningen.

Wat willen we bereiken

Realiseren van aantrekkelijke warenmarkten

Wat gaan we daar voor doen

Realiseren van aantrekkelijke warenmarkten

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- MarktenRealisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves2.0221.9452.7282.7282.7282.728

Bijdragen rijk en medeoverheden 0 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 2.022 1.945 2.728 2.728 2.728 2.728
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves2.8583.1952.4262.4172.4082.408

Apparaatslasten 1.159 1.247 1.368 1.359 1.350 1.350
Inhuur 32 43 3 3 3 3
Overige apparaatslasten 18 43 -32 -33 -38 -38
Personeel 1.109 1.161 1.397 1.389 1.385 1.385
Interne resultaat 1.119 1.159 1.172 1.172 1.172 1.172
Interne resultaat 1.119 1.159 1.172 1.172 1.172 1.172
Programmalasten 579 789 -114 -114 -114 -114
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 591 744 -199 -199 -199 -199
Overige programmalasten -12 45 85 85 85 85
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -836 -1.250 302 311 320 320
Saldo voor reserveringen -836 -1.250 302 311 320 320
Saldo -836 -1.250 302 311 320 320

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen behoort de op bedrijven en ondernemers (inclusief bedrijven en ondernemers in land- en tuinbouw en veeteelt) gerichte ondersteuning en dienstverlening van de gemeente. In dit Rotterdamse taakveld gaat het om:

  • regelen straathandel, markten alsook veemarkten
  • marktgelden en staanplaatsgelden markten (via baten categorie 3.7)