10-maandsrapportage 2019

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Pagina 74

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het initiëren en sturen van ruimtelijke ontwikkelingen door actief gemeentelijk grondbeleid: verwerving, verkoop, sanering, bouwrijp maken en inrichten van gronden

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

Er wordt gewerkt aan het vernieuwen en verruimen van het grondbeleid, om zo een bijdrage te leveren aan de gewenste versnelling in de woningbouwopgave. Over het eerste deel hiervan is eind juni door de gemeenteraad besloten, met als resultaat dat het mogelijk gemaakt gaat worden om in te gaan op ongevraagde initiatieven ('Unsolicited proposals'), vaker enkelvoudige partijselectie toe te kunnen passen en een verruiming in het mandaat van het college bij het in uitvoering nemen van grondexploitaties.

Verder is begin augustus 2019 een nieuwe notitie ‘Grondbeleid' van de Commissie BBV gepubliceerd. Zoals verwacht wordt hier een nadere duiding van de winstnemingssystematiek gegeven. Op dit moment worden de gevolgen van deze notitie voor de grondexploitatieportefeuille doorgerekend. Daarnaast zal komende maanden, zoals gebruikelijk, een actualisatie worden gemaakt van alle grondexploitatieprojecten. Eventuele gevolgen voor de prognose van het resultaat zullen bij de 10-maandsrapportage worden voorgelegd.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)Realisatie 2018Begroting
2019
Begroting
2020
Raming
2021
Raming
2022
Raming
2023
Baten exclusief reserves50.44962.33577.29061.96849.68241.401

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.837 940 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 50.086 73.315 70.800 55.368 51.889 39.945
Overige baten -1.474 -11.919 6.490 6.600 -2.207 1.457
Lasten exclusief reserves43.19456.74177.61861.24549.08040.560

Apparaatslasten 5.899 7.433 7.071 7.002 6.971 6.971
Inhuur 1.605 2.348 1.317 1.257 1.227 1.227
Overige apparaatslasten 110 114 114 114 114 114
Personeel 4.183 4.972 5.640 5.630 5.630 5.630
Interne resultaat 6.347 15.512 15.126 15.010 14.952 14.952
Interne resultaat 6.347 15.512 15.126 15.010 14.952 14.952
Programmalasten 30.948 33.795 55.420 39.233 27.157 18.637
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 33.092 36.133 58.290 42.003 29.894 21.377
Kapitaallasten -2.165 -2.338 -2.870 -2.769 -2.737 -2.740
Overige programmalasten 21 0 0 0 0 0
Salariskosten WSW en WIW 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 7.255 5.595 -328 723 601 842
Saldo voor reserveringen 7.255 5.595 -328 723 601 842
Reserves9.66621.9511.695330540300

Onttrekking reserves 11.807 16.951 1.695 330 540 300
Toevoeging reserves 87.906 0 0 0 0 0
Vrijval Reserves 85.765 5.000 0 0 0 0
Saldo 16.921 27.545 1.367 1.053 1.142 1.142

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 • Bouwverordening 2010

 • Groenplan Binnenstad

 • Grondprijsbeleid 2013

 • Handboek Rotterdamse Stijl

 • Hoogbouwvisie 2011 

 • Kader Stedelijke Ontwikkeling

 • Kadernota grondbeleid 2003

 • Nieuwe energie voor Rotterdam (Drift rapport)

 • Roadmap Next Economy

 • Rotterdam Kaart van de Stad - Verkenning ontwikkelkansen lange termijn

 • Stadsvisie

 • Vastgoed, katalysator voor ontwikkeling (meerjarenperspectief Rotterdams vastgoed)

 • Verhaal van de stad

Omschrijving taakveld

Bij actief grondbeleid initieert de gemeente een ruimtelijke ontwikkeling door de verwerving van gronden, sloop van panden en eventuele sanering. Na bouwrijp maken wordt de grond verkocht aan een ontwikkelende partij. Na de realisatie van de gebiedsontwikkeling wordt het openbaar gebied aangelegd door de gemeente. Grondexploitaties zijn de financiële weergave van gebiedsontwikkelingen.