10-maandsrapportage 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding Pagina 53

Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Doorbreken van de vicieuze circel van armoede.

In 2020 werken we verder aan de implementatie en continuering van de Rotterdamse aanpak van armoede ‘Uit de knoop’. Centraal hierbij staat het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede en het voorkomen van achterstanden in het bijzonder bij kinderen.  Zo is de pilot integrale gezinsaanpak uitgebreid van één wijk naar drie wijken (Bospolder-Tussendijken, Tarwewijk en Crooswijk). De publiekscampagne gericht op doorbreken van taboe rond armoede en schulden wordt in september 2020 herhaald. In deze campagne is extra aandacht voor de groepen die door de coronacrisis financieel geraakt zijn, zoals zzp’ers en jongeren.

De communicatie over het voorkomen en aanpakken van schulden gaat onverminderd door via online en offline uitingen. In mei 2020 hebben 200.000 huishoudens de informatiekrant over geldzaken en rondkomen in de brievenbus gekregen en er is een video gemaakt en verspreid met de boodschap bij geldzorgen: ‘We zijn er voor je’.

De gevolgen van de coronacrisis raken kwetsbare Rotterdammers met een laag inkomen. Om te voorkomen dat deze gezondheidscrisis een armoedecrisis wordt hebben we een aanvullende aanpak ‘We zijn er voor je’.  In deze aanpak, net als in ‘Uit de knoop’ is wederom aandacht voor kwetsbare gezinnen die als gevolg van de coronacrisis extra uitdagingen erbij hebben gekregen.  We intensiveren de vroegsignalering van deze kwetsbare doelgroep door vindplaatsen zoals scholen en het wijknetwerk te versterken. Met de aanvullende acties, zoals de campagne ‘Kom jij eruit’ en aandacht voor de financiële situatie bij aanvragen van een uitkering of andere vragen voor ondersteuning richten we ons op nieuwe doelgroepen, zoals zzp’ers, flexwerkers en jongvolwassenen die extra hard door deze crisis worden getroffen.

Om problematische schulden te voorkomen onder jongeren gaan we actief onze dienstverlening kenbaar maken en jongeren ondersteunen bij geldzorgen. Meer Rotterdammers krijgen door de coronacrisis te maken met een inkomensdaling. Hierdoor zal de groep toenemen die gebruik kan maken van de aanvullende gemeentelijke inkomensvoorzieningen voor Rotterdammers met een laag inkomen.

Tijdens de lockdown zijn mooie samenwerkingen in de stad ontstaan om Rotterdammers met financiële problemen als gevolg hiervan te helpen. Zowel kleinschalig op straatniveau (burenhulp) als op grootschalig niveau met het bedrijfsleven en multinationals (bijvoorbeeld de laptops voor afstandsonderwijs). Ook heeft het maatschappelijk middenveld een grote rol gespeeld bij het bij elkaar brengen van vraag (kwetsbare rotterdammer) en aanbod (diverse initiatieven en gemeente).

De komende periode verkennen we hoe we de energie, solidariteit en goede initiatieven die in de stad zijn ontstaan kunnen vasthouden.

Ontwikkelingen 2021-2024

De coronacrisis heeft zoals hierboven beschreven een grote impact op de financiën van vele Rotterdammers. Hoe groot dit is en wanneer er daadwerkelijk een beroep wordt gedaan op de (financiële) ondersteuningsmogelijkheden vanuit de armoede- en schuldenaanpak is moeilijk te voorspellen. Ook de gevolgen voor de begroting zijn onduidelijk. Dit is van vele factoren afhankelijk, zoals duur coronacrisis, financiële reserves van huishoudens, bereidheid ondersteuning te vragen, vermogen uitgavenpatroon aan te kunnen passen etc. De verwachting is dat vanaf 2021 de eerste effecten zichtbaar worden in de vorm van meer schulddienstverleningstrajecten en meer gebruik van de armoederegelingen.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijdingRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves6.5296.7537.1827.1827.1827.182

Bijdragen rijk en medeoverheden 132 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 6.197 6.753 7.182 7.182 7.182 7.182
Overige baten 200 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves61.63262.81964.58163.87953.75453.754

Apparaatslasten 6.536 6.702 6.004 6.003 5.940 5.940
Inhuur 1.167 755 505 505 505 505
Overige apparaatslasten 143 127 157 157 157 157
Personeel 5.226 5.821 5.343 5.341 5.279 5.279
Intern resultaat 1.277 806 870 870 870 870
Intern resultaat 1.277 806 870 870 870 870
Programmalasten 53.820 55.312 57.707 57.006 46.943 46.943
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 3.883 2.821 3.216 2.514 2.081 2.081
Overige programmalasten 160 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 37.331 37.245 37.978 37.978 28.348 28.348
Subsidies en inkomensoverdrachten 12.446 15.245 16.514 16.514 16.514 16.514
Saldo voor vpb en reserveringen -55.103 -56.066 -57.399 -56.697 -46.571 -46.571
Saldo voor reserveringen -55.103 -56.066 -57.399 -56.697 -46.571 -46.571
Reserves02480000

Onttrekking reserves 0 248 0 0 0 0
Saldo -55.103 -55.818 -57.399 -56.697 -46.571 -46.571

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Omschrijving taakveld

Het bestrijden van armoede raakt vele domeinen: onderwijs, gezondheid, huisvesting, betaald werk. Inkomensondersteuning op maat voor Rotterdammers met een laag inkomen is een onderdeel van de armoedebestrijding. Dit onderdeel bestaat uit het verlenen van individuele bijzondere bijstand van daadwerkelijk gemaakte kosten, collectieve inkomensondersteuning (het AOW- en Jeugdtegoed en de Individuele Inkomenstoeslag) en kwijtschelding van gemeentelijke lasten (Afvalstoffenheffing). Vanuit het perspectief vergroten participatie is de Rotterdampas onderdeel van dit taakveld.