10-maandsrapportage 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap Pagina 77

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Een aantrekkelijke en leefbare stad voor iedereen, nu en in de toekomst.

Meer gezonde Rotterdammers die bewegen, spelen, sporten, ontmoeten, ontspannen en recreëren.

Een investering in de doorontwikkeling van de klimaat adaptieve deltastad.

Samenwerking met Rotterdammers en gedeeld eigenaarschap.

Als gevolg van de maatregelen tegen verspreiding van het corona virus zijn mensen veel thuis. Bewoners zijn daardoor nadrukkelijker in hun woonomgeving aanwezig en maken tot 70% vaker een ommetje in de wijk of buurt. Dit leidt tot grotere druk op de openbare ruimte, parken en parkjes in de stad, zeker in relatie tot de 1,5 meter afstand tot elkaar. Bewoners waarderen en gebruiken het groen in hun woonomgeving beter en meer.

De maatregelen tegen verspreiding van het corona virus hebben grote impact op de openbare ruimte, het gebruik en de inrichting hiervan. Voor de hele stad en in het bijzonder de binnenstad en de parken wordt een programma opgesteld met maatregelen om de openbare ruimte aan te passen op de 1,5 meter maatregelen. Bij de aanpak van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met de benoemde doelen en wensen en ook met de Rotterdamse Stijl.

In 2019 is de raad geïnformeerd over het plan van aanpak Groenoffensief “Rotterdam gaat voor groen!” en de resultaten van het eerste jaar vergroening, Een groene sprint. Het jaarverslag (Rotterdam gaat voor groen 2019) is in maart 2020 aangeboden aan de raad en op 2 september is dit in de commissie BWB besproken. De inzet heeft in het eerste jaar al geleid tot bijna 9 ha extra groen in de stad. Die extra ha groen zijn gerealiseerd op daken, in openbaar gebied en dicht bij huis. Vooralsnog leiden de genomen maatregelen tegen corona niet tot vertraging in de aanpak.

De planvorming en/of start uitvoering van de 3 ecologische verbindingszones vordert. De uitvoering van één ecologische verbinding kan mee met een lopend traject, voor de andere twee ecologische verbindingen wordt een apart planproces opgestart in 2020. Daarnaast is een stadsbrede visie op de biodiversiteit in Rotterdam in voorbereiding genomen.

Het Uitvoeringsprogramma Rivieroevers Rotterdam 2019-2022 is in juni 2019 vastgesteld door het college en in november 2019 besproken in de commissie BWB. De uitvoering vindt vooralsnog conform programma plaats. Hiermee is ingezet op speerpunt 2 Rivieren, kust en regio. In de focuswijken Rotterdam-Zuid vindt een gecombineerde aanpak met vergroening en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte plaats.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de collegetarget om 3 ecologische verbindingen te realiseren: te weten Heemraadsingel en Steilrand, een verbinding van binnen in de stad naar buiten toe -en van de Schie naar Landgoed De Tempel in groter verband. En als derde het Zuiddiepje, een verbinding tussen Eiland van Brienenoord en Park De Twee Heuvels, een rondje Stadionpark. Daarnaast  dragen alle zeven stadsprojecten bij aan de verbreding van stadsecologie en biodiversiteit: Hofbogen vormt een verbinding vanaf het Hofplein naar de A20 zone, en het getijdenpark Feijenoord is een vergroting van de riviernatuur vanaf het Eiland van Brienenoord. De nieuwe stadsparken in Rijn- en Maashaven vergroten de (onder)waternatuur en het rivierenlandschap.

Voor de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak worden vanaf 2020 diverse experimenten uitgevoerd om o.a. meer ruimte te creëren voor fietsers en voetgangers, de oversteekbaarheid en om de luchtkwaliteit te verbeteren. Bij het ruimtelijk en landschappelijk inpassen van dit soort experimenten vindt intensieve afstemming plaats. Dit is een van de elementen om de gezonde groei van de stad te kunnen faciliteren.

Ontwikkelingen 2021-2024

De jaren 2021-2022 staan nog in het licht van uitvoering van de coalitiedoelstellingen met de opgave 20 hectare groen toe te voegen, 3 ecologische verbindingen te realiseren en het programma Rivieroevers met o.a. het toegankelijk maken van de oevers van de rivieren voor groen, langzaam verkeer en verblijf. Daarnaast wordt de visie Openbare Ruimte in 2020 opnieuw ter besluitvorming aangeboden. De komende jaren zal steeds meer nadruk komen te liggen op het realiseren van de vijf speerpunten uit de visie.

In de voorjaarsbrief 2020 is het voornemen opgenomen zeven majeure stadsprojecten te realiseren. Het gaat om zeven grote integrale projecten. De komende jaren zal hier veel inzet op gepleegd worden, met als doel om de stad niet alleen mooier, beter en groener te maken, maar ook meer ruimte voor cultuur en buiten spelen, een vliegwiel voor woningbouw en gebiedsontwikkeling en het stimuleren van de lokale economie. De investeringen zullen bovendien leiden tot werkgelegenheid die een bijdrage levert aan het herstel van Rotterdam na de Corona-crisis.

Voor Het Park wordt een renovatieplan met een nieuwe beheerconstructie voorbereid. Het Museumpark ondergaat een metamorfose in aansluiting op de ontwikkeling van het Depotgebouw met een nieuw Voorplein en de renovatie van museum Boijmans Van Beuningen.

Het grootschalig onderhoud in de tuinsteden zoals Alexander en Lombardije wordt integraal aangepakt. Hier speelt een meervoudige problematiek met o.a. verzakkingen in relatie tot Rotterdams WeerWoord en de diverse transities. Deze grootschalige onderhoudsopgaven bieden gelegenheid om ook kansen voor verbetering van het landschap en groen op te pakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbeteren van groeiomstandigheden van bomen bij ophoging en aansluiting van woningen op het op te hogen maaiveld.

Bij zowel de stadprojecten als uitvoering van de visie openbare ruimte wordt nadrukkelijk de samenwerking opgezocht met andere majeure ontwikkelingen en transities, zoals de Groei van de Stad, energietransitie, klimaatadaptatie (Rotterdams WeerWoord) en circulair.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Effectindicatoren

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Collegetarget 11: 20 ha groen erbij in 2022 t.o.v. 2018

Streefwaarde

 

 

+ 5 ha

+ 10 ha

+ 15 ha

+ 20 ha

Realisatie

 

 

+ 8,9 ha

 

 

 

% Tevredenheid van bezoekers stadsparken (rapportcijfer)

Streefwaarde

 

>7,4

>7,4

>7,4

>7,4

>7,4

Realisatie

7,4

7,1

7,3

 

 

 

% Tevredenheid bewoners over groen in de wijken/buurten

Streefwaarde

 

>6,9

> 6,9

>6,9

>6,9

>6,9

 

Realisatie

6,9

6,2

6,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestatie-indicatoren

 

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Realisatie ecologische verbindingen

Streefwaarde

 

3 ecologische verbindingen realiseren in de stad

Realisatie

 

Verbindingen gestart*

Toelichting indicatoren

*De ecologische verbinding 'Rondje Eiland van Brienenoord - Park de Twee Heuvels' is in uitvoering.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - LandschapRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves1.8211.7921.6101732323

Bijdragen rijk en medeoverheden 1.706 1.792 1.610 173 23 23
Overige opbrengsten derden 115 0 0 0 0 0
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves9.78313.28013.05112.5916.6436.641

Intern resultaat 2.896 3.046 1.818 1.818 1.818 1.818
Intern resultaat 2.896 3.046 1.818 1.818 1.818 1.818
Programmalasten 6.887 10.234 11.232 10.773 4.825 4.823
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.040 5.396 6.514 5.985 40 40
Kapitaallasten 0 0 0 70 67 65
Overige programmalasten 1 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 4.846 4.838 4.718 4.718 4.718 4.718
Saldo voor vpb en reserveringen -7.961 -11.488 -11.441 -12.419 -6.621 -6.618
Saldo voor reserveringen -7.961 -11.488 -11.441 -12.419 -6.621 -6.618
Reserves2.3975.3194.8725.729202199

Onttrekking reserves 2.397 5.609 5.584 6.316 202 199
Toevoeging reserves 0 890 712 587 0 0
Vrijval reserves 0 600 0 0 0 0
Saldo -5.565 -6.170 -6.569 -6.690 -6.419 -6.419

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

 

 

Omschrijving taakveld

Ons doel is het realiseren van mooi, divers en uitnodigend openbaar groen en stedelijk water. Het groen en water in Rotterdam heeft daarbij landschappelijke en ecologische waarde, is goed verspreid, divers en biedt ruimte aan toegankelijke recreatie, houdt de mensen en de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk. Juist in de verdichtende omgeving wordt gezorgd voor een eveneens groeiende aanwezigheid van openbaar groen en stedelijk water. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering en gezonde groei in relatie tot de stedelijke verdichtingsopgave.

Tot dit Rotterdamse taakveld behoren:

 • Aanleg van openbaar groen inclusief het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte
 • Aanleg van openbaar water: vijvers en kleine watergangen
 • Aanleg van speelvoorzieningen

Al deze opgaven vragen om creatieve en innovatieve oplossingen en andere samenwerkingsvormen met (deels nieuwe) partners. Alleen door samen op te trekken met oog voor de brede doelstellingen van de stad en het effect van onze aanpak op de Rotterdammer zorgen we voor maximaal resultaat, ook op de lange termijn. Daarbij maken we gebruik van de vijf perspectieven uit de concept Omgevingsvisie:

 1. Circulaire stad
 2. Compacte stad
 3. Productieve stad
 4. Inclusieve stad
 5. Gezonde stad

Deze perspectieven sluiten goed aan bij onze ambities.

Met de bovengenoemde doelen beogen we de volgende effecten in de stad te bereiken:

 • Tevredenheid van bewoners vergroten over de openbare ruimte, waaronder het groen, water en speelvoorzieningen
 • Groei van gebruikers en bezoekersaantallen van stadsparken en wijkvoorzieningen faciliteren van de bevordering van een duurzame en gezonde leefstijl
 • Weerbaarheid van de stad versterken waar het gaat om klimaatverandering