10-maandsrapportage 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Parkeerbelasting Pagina 82

Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages.

Op 10 december 2019 heeft het college de nota "Betaald parkeren in Rotterdam" vastgesteld. De nota is besproken in de raadsvergadering van 20 februari 2020.  Deze nota is een verdere aanscherping van het beleid, met name op het gebied van straatparkeren, zoals vastgelegd in het Parkeerplan 2016-2018 "Parkeren in beweging". In de nota is een pakket van maatregelen opgenomen dat de komende periode zal worden uitgevoerd met als doel een betere balans te realiseren tussen de verschillende claims op de openbare ruimte.

Per 1 januari 2020 is, als uitwerking van de motie “Parkeren Noordereiland”, betaald parkeren ingevoerd op het Noordereiland (Feijenoord).

Per 1 januari 2020 is de zogenaamde Centrumring ingevoerd met een hoger parkeertarief voor bezoekers. Doel is het tegengaan van oneigenlijk hoge parkeerdruk in de wijken grenzend aan het Centrum, een beter gebruik van de openbare parkeergarages en een beter gebruik van openbaar vervoer en de fiets.

Op 22 februari 2020 is begonnen met een proef inzake parkeerduurbeperking op de Veranda (IJsselmonde) tijdens wedstrijden/evenementen in Stadion Feijenoord (de Kuip). De maximale parkeerduur voor bezoekers bedraagt op dagen met wedstrijden/evenementen 90 minuten, met als doel een andere mobiliteitskeuze van bezoekers van het stadion. Als gevolg van de coronacrisis is de pilot tussentijds stopgezet en zal deze worden vervolgd bij de herstart van wedstrijden en evenementen in het stadion, waarbij voldoende publiek wordt toegestaan.

Per 2 maart 2020 is betaald parkeren ingevoerd in West-Carnisse (Charlois).

Per 1 juli 2020 is betaald parkeren ingevoerd in de wijk Feijenoord (Feijenoord).

Op 7 juli 2020 heeft het college besloten betaald parkeren in te voeren op het Spaansepad (Delfshaven) per 1 september 2020, in Oud-Charlois (Charlois) per 1 oktober 2020 en in de wijk Veerse Heuvel (Prins Alexander) per 1 november 2020.

Deze maatregelen op het gebied van straatparkeren moeten worden bezien in samenhang met maatregelen binnen het taakveld Parkeren (parkeergarages, P+R en fietsparkeren). Doelstelling is een verschuiving van parkeren op straat naar parkeren in parkeergarages en op P+R en stimuleren van gebruik van openbaar vervoer en fiets.
 

Aangezien de in 2019 gerealiseerde parkeeropbrengsten hoger zijn dan de begroting 2021 zou de begroting naar hetzelfde niveau dienen te worden aangepast. Voor begroting 2020 heeft deze aanpassing niet plaatsgevonden door de coronamaatregelen, waardoor de opbrengsten kortparkeren op straat achter zijn gebleven. Voor de begroting 2021 vindt deze aanpassing wel plaats.

Ontwikkelingen 2021-2024

In de nota "Betaald parkeren in Rotterdam" zijn de maatregelen benoemd die de komende periode worden uitgevoerd met als doel een betere balans te realiseren tussen de verschillende claims op de openbare ruimte:

  • invoering betaald parkeren zonder draagvlakonderzoek als de parkeerdruk boven de 90 procent komt
  • besluitvorming vooraf over invoering betaald parkeren bij grootschalige gebiedsontwikkelingen
  • onderzoeken van de mogelijkheden van seizoensgebonden parkeervergunningen
  • verlaging van vergunningenplafonds bij nachtdruk boven de 90 procent als de parkeerdruk wordt veroorzaakt door vergunninghouders
  • pilots gericht op vergunninguitgifte binnen parkeersectoren met een uiteenlopende parkeerdruk
  • uitbreiding tijden waarop betaald parkeren geldt indien de avond- en nachtdruk wordt veroorzaakt door niet-vergunninghouders

Wat willen we bereiken

Optimale verdeling van schaarse ruimte

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

Optimale verdeling van schaarse ruimte

Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Betalingsgraad Streefwaarde 86% 87% 88% 89% 90% 91%
Realisatie 86% 87%        
Beschikbaarheid parkeerautomaten* Streefwaarde 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7% 99,7%
Realisatie 99,7% 99,7%        
* Dit is gebaseerd op de SLA met onze leveranciers

Toelichting indicatoren

De jaarlijkse stijging van de betalingsgraad is het gevolg van de doorontwikkeling van de fiscale parkeercontrole door meer data- en informatiegestuurd te werken en gebruik te maken van omgevingsbeelden ("handhaven op afstand").

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten ParkeerbelastingRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves103.135115.190123.600123.494123.489123.489

Bijdragen rijk en medeoverheden 82 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 103.042 115.190 123.600 123.494 123.489 123.489
Overige baten 11 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves25.94926.39329.06229.55529.15629.158

Apparaatslasten 7.035 6.886 7.353 7.347 7.354 7.354
Inhuur 443 255 64 64 64 64
Overige apparaatslasten 326 277 205 203 210 210
Personeel 6.266 6.353 7.084 7.080 7.080 7.080
Intern resultaat 12.292 12.158 12.021 12.021 12.021 12.021
Intern resultaat 12.292 12.158 12.021 12.021 12.021 12.021
Programmalasten 6.622 7.350 9.688 10.187 9.781 9.782
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.288 4.087 7.428 7.898 7.506 7.521
Kapitaallasten 2.566 103 799 829 815 801
Overige programmalasten 1.763 3.160 1.460 1.460 1.460 1.460
Subsidies en inkomensoverdrachten 5 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 77.186 88.796 94.538 93.938 94.333 94.331
Saldo voor reserveringen 77.186 88.796 94.538 93.938 94.333 94.331
Saldo 77.186 88.796 94.538 93.938 94.333 94.331

Omschrijving taakveld

Tot het taakveld ‘Parkeerbelasting’ behoort:

  • heffing en invordering
  • opbrengsten parkeerfaciliteiten
  • opbrengsten boetes

Tot dit taakveld behoort niet:

  • parkeerpolitie. Deze valt onder taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid