10-maandsrapportage 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Parkeren Pagina 83

Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is

Garageparkeren

In het derde kwartaal 2019 is de aanbesteding voor plaatsing van oplaadpunten in gemeentelijke parkeergarages afgerond. De gunning en contractvorming hebben plaatsgevonden en de voorbereidende werkzaamheden (verhoging elektrisch vermogen daar waar nodig) zijn uitgevoerd. Het uitgangspunt voor 2020 is plaatsing van 250 extra oplaadpunten.

Als uitwerking van de bestuursopdracht Vastgoed wordt in 2020 een Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor het gemeentelijk parkeervastgoed opgesteld, waarin:

 • de kernportefeuille wordt vastgelegd
 • op objectniveau het gewenste niveau beheer en onderhoud wordt bepaald
 • objecten die niet tot de kernportefeuille behoren in de verkoop worden gezet

 

Fietsparkeren

De in 2019 vastgestelde Fietskoers 2025 (“de fiets als hefboom in de Rotterdamse mobiliteitstransitie”) is het kader voor de opstelling van een Uitvoeringsprogramma Fietsparkeren, waarin de volgende maatregelen worden uitgewerkt en gefaseerd in uitvoering worden genomen:

 • fietsparkeren in het Rotterdamse centrum
 • fietsparkeren bij OV- en P+R-locaties
 • fietsparkeren in de woonbuurten

In 2019 is het proces rondom plaatsing van fietstrommels vereenvoudigd, waardoor fietstrommels sneller geplaatst kunnen worden. Ook voor 2020 is plaatsing van 80 extra fietstrommels het uitgangspunt.

 

P+R-parkeren

Realisatie van extra P+R-capaciteit wordt als belangrijke randvoorwaarde gezien om aanvullende ambities te kunnen formuleren voor het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte in de binnenstad. Extra capaciteit die niet per definitie de fysieke uitbreiding van P+R-capaciteit betekent, maar ook gericht is op het beter benutten van bestaande P+R-capaciteit door invoering van een doelgroepensysteem. Hierbij kan uitsluitend de parkeerder die daadwerkelijk aanvullend gebruik maakt van het openbaar vervoer gratis parkeren.

Per 30 maart 2020 is P+R Hoek van Holland Haven opgeleverd. Deze P+R-voorziening heeft een capaciteit van 130 plaatsen, is gekoppeld aan de Hoekse Lijn en voorzien van een doelgroepensysteem teneinde oneigenlijk gebruik tegen te gaan.

Per 2 juni 2020 is ook op de bestaande P+R Meijersplein een doelgroepensysteem ingevoerd. Op deze P+R-voorziening was steeds vaker sprake van oneigenlijk gebruik, met name door reizigers van de luchthaven die door gebruik van deze P+R de parkeerkosten op de luchthaven omzeilden.

 

Deze maatregelen op het gebied van garage-, fiets- en P+R-parkeren moeten worden bezien in samenhang met maatregelen binnen het taakveld Parkeerbelasting (straatparkeren). Doelstelling is een verschuiving van parkeren op straat naar parkeren in parkeergarages en op P+R en stimuleren van gebruik van openbaar vervoer en fiets.

Ontwikkelingen 2021-2024

Garageparkeren

De focus bij garageparkeren ligt de komende jaren niet op uitbreiding, maar op betere benutting van de bestaande locaties en het bieden van meer betaal- en gebruiksgemak (digitalisering van parkeerproducten).

 

Fietsparkeren

Om het groeiende fietsgebruik goed te kunnen faciliteren moet er in Rotterdam meer ruimte worden gemaakt voor fietsparkeren. Op diverse locaties in de stad knelt het nu en kunnen fietsers hun fiets niet, of niet naar wens, parkeren. Er zal de komende jaren dan ook steviger dan voorheen ingezet worden op fietsparkeren.

In de Fietskoers 2025 is voor fietsparkeren de volgende ambitie uitgesproken:

In 2025 kun je de fiets overal makkelijk parkeren: in de woonwijk, bij het station, werk, school, winkel, sport en culturele locatie. Autoparkeren maakt vaker plaats voor innovatieve fietsparkeeroplossingen. Dankzij de fiets wordt de openbare ruimte zo effectief mogelijk gebruikt. Op veel plekken in de stad zijn hubs waar je gebruik kunt maken van allerlei soorten deelmobiliteit. Verder maakt fietsparkeren onderdeel uit van Mobility-as-a-Service.

 

P+R-parkeren

Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de realisatie van een nieuwe P+R Noorderhelling. Deze P+R-voorziening zal een capaciteit krijgen van 500 plaatsen en worden gerealiseerd in combinatie met de te verplaatsen bouwmarkt in het kader van de ontwikkelingen Feyenoord City. Ook deze P+R zal worden voorzien van een doelgroepensysteem. Verwachte oplevering is medio 2021.

Als nadere uitwerking van de motie “Laagje erbij” heeft een ruimtelijke en financiële verkenning plaatsgevonden naar de mogelijkheden van uitbreiding van een drietal bestaande P+R-voorzieningen (P+R Kralingse Zoom, Meijersplein en Slinge). Met betrekking tot Kralingse Zoom en Meijersplein zijn de mogelijkheden kansrijk en wordt het verdere ontwerp- en realisatietraject ingezet. Voor de huidige locatie Slinge zijn de mogelijkheden niet aanwezig en zullen de mogelijkheden worden verkend naar een nieuwe P+R-ontwikkeling in de gebiedsontwikkeling Waalhaven.

Wat willen we bereiken

Effect indicatoren

City-Lounge

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren

City-Lounge

Effectindicatoren 201820192020202120222023
Gemiddelde bezetting van de parkeergarages Streefwaarde 30% 32% 34% 36% 38% 40%
Realisatie 30% 32% NB      
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Aantal elektrische laadpunten Streefwaarde 80 100 350 600 850 1100
Realisatie 80 100 NB      
Aantal fietstrommels Streefwaarde 845 925 1005 1085 1165 1245
Realisatie 845 925 NB      

Toelichting indicatoren

De gemiddelde bezettingsgraad van de parkeergarages is gerelateerd aan de onbeperkte openingstijden (7/24).

De uitbreiding van het aantal laadpunten vindt plaats in afstemming met de Brandpreventiecommissie en met inachtneming van de regelgeving m.b.t. brandveiligheid.

In het kader van de uitwerking van de motie "Mijn fiets staat veilig" wordt ingezet op een jaarlijkse uitbreiding met 80 fietstrommels.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten ParkerenRealisatie 2019Begroting
2020
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves14.80311.29315.10515.15715.15615.156

Bijdragen rijk en medeoverheden 29 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 14.770 11.293 15.105 15.157 15.156 15.156
Overige baten 3 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves27.96731.63038.10438.29038.41838.494

Apparaatslasten 4.393 4.771 4.994 4.988 4.995 4.995
Inhuur 76 123 66 66 66 66
Overige apparaatslasten 166 172 130 129 132 132
Personeel 4.151 4.476 4.798 4.793 4.796 4.796
Intern resultaat 15.945 18.157 14.454 14.762 15.283 15.275
Intern resultaat 15.945 18.157 14.454 14.762 15.283 15.275
Programmalasten 7.630 8.702 18.657 18.541 18.140 18.224
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 7.167 7.722 17.242 16.151 15.592 15.479
Kapitaallasten 120 98 517 1.492 1.650 1.848
Overige programmalasten 343 882 897 897 897 897
Saldo voor vpb en reserveringen -13.164 -20.336 -22.999 -23.134 -23.261 -23.337
Saldo voor reserveringen -13.164 -20.336 -22.999 -23.134 -23.261 -23.337
Reserves3000000

Onttrekking reserves 30 0 0 0 0 0
Saldo -13.134 -20.336 -22.999 -23.134 -23.261 -23.337

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Fietskoers 2025

Omschrijving taakveld

Auto- en fietsparkeervoorzieningen dragen bij aan een bereikbare stad met beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en duurzaamheid, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages. Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:

 • parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen
 • inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen
 • baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld Parkeerbelasting)
 • parkeermeters
 • fietsenstalling

 

Tot dit taakveld behoort niet:

 • parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering. Valt onder taakveld Parkeerbelasting
 • parkeerpolitie (toezichthouders, boa's). Dit valt onder taakveld Openbare orde en veiligheid
 • aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld Verkeer en vervoer