10-maandsrapportage 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Belastingen overig Pagina 15

Belastingen overig

Dit taakveld bevat de roerendezaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting.

De aanslagen voor reclame-en precariobelasting zijn door coronamaatregelen tijdelijk opgeschort. Veel belastingplichtigen die deze aanslagen moesten betalen (met name ondernemers) hebben in 2020 een regeling aangevraagd waarbij ze meer tijd hebben gekregen om deze aanslagen te voldoen. Hierbij hebben we de menselijke maat voorop gesteld waarbij met maatwerkoplossingen de mogelijkheden voor betaling optimaal zijn benut zonder dat belastingplichtigen onevenredig zijn geraakt. Bij de precariobelasting voor terrassen hanteren we het nultarief voor 2020 en 2021. Dit betekent dat er geen sprake is van opbrengsten voor precariobelasting voor terrassen voor 2020 en 2021.

Ontwikkelingen 2022-2025

Grote aanpassingen in de gemeentelijke belastingen staan niet op stapel. Uiteraard voeren we aanpassingen in de landelijke wetgeving tijdig door. We werken continu aan het verbeteren van de dienstverlening door digitalisering en toegankelijke heldere communicatie, zowel online als fysiek. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een nieuw digitaal belastingportaal. Het portaal zal opnieuw worden ontwikkeld om te voldoen aan de wet toegankelijkheid overheidswebsites, aan de gemeentelijke huisstijl en aan de dienstverleningsprincipes. In technische zin is het loket aan het einde van zijn levensduur dus ook dat vraagt om vernieuwing. Hierdoor ontstaat een digitaal loket waar burgers en ondernemers op termijn eenvoudig inzage krijgen in hun belastingstukken en digitaal belastingzaken kunnen regelen.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Belastingen overigRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves35.10435.84919.90819.90819.90819.908

Bijdragen rijk en medeoverheden 18 400 0 0 0 0
Belastingen 185 124 126 126 126 126
Overige opbrengsten derden 34.901 35.324 19.782 19.782 19.782 19.782
Overige baten 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves-2.016-3.446-3.839-3.969-3.957-3.957

Apparaatslasten 5.729 6.421 6.325 6.178 6.178 6.178
Inhuur 283 577 184 184 184 184
Overige apparaatslasten 219 302 211 211 211 211
Personeel 5.227 5.542 5.930 5.783 5.783 5.783
Intern resultaat -13.499 -14.355 -14.763 -14.284 -14.284 -14.284
Intern resultaat -13.499 -14.355 -14.763 -14.284 -14.284 -14.284
Programmalasten 5.754 4.488 4.599 4.136 4.148 4.148
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 2.410 2.509 3.267 2.827 3.150 3.150
Kapitaallasten 1.082 608 334 311 0 0
Overige programmalasten 2.262 1.371 998 998 998 998
Subsidies en inkomensoverdrachten 0 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen 37.120 39.295 23.747 23.877 23.865 23.865
Saldo voor reserveringen 37.120 39.295 23.747 23.877 23.865 23.865
Reserves532650000

Onttrekking reserves 53 265 0 0 0 0
Saldo 37.172 39.560 23.747 23.877 23.865 23.865

Omschrijving taakveld

Dit taakveld bevat de roerend zaakbelasting (RZB) op het eigendom en het gebruik van roerende zaken en de precario- en reclamebelasting. De uitvoeringskosten bevatten onder andere het taxeren en waarderen van roerende zaken, de heffing en inning van de belastingsoorten en het afhandelen van bezwaar en beroep.

Voor een nadere toelichting op de ontwikkelingen van deze belastingsoorten verwijzen wij u naar paragraaf Lokale heffingen.