10-maandsrapportage 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten Pagina 28

Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsresten

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

De gemeente maakt een veilig gebruik van de ondergrond mogelijk.

De doelstellingen van het taakveld die staan vermeld onder 'Wat willen we bereiken' en 'Wat gaan we daarvoor doen' zijn nog actueel. Er zijn geen ontwikkelingen die hebben geleid tot afwijkingen in het beoogde effect of de inspanningen.’

Ontwikkelingen 2022-2025

In de komende jaren zijn ontwikkelingen te verwachten op het gebied van het landelijke beleid voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten. Deze vloeien voort uit de taken en werkzaamheden van het landelijk Kenniscentrum Conventionele Explosieven dat in het najaar 2021 operationeel wordt. Wat voor invloed deze zullen hebben op het Rotterdams beleid is nu nog niet te aan te geven. De eerste resultaten worden in 2022 verwacht.

Verwacht wordt dat in de loop van 2022 de ruiming van de blindganger aan de Claes de Vrieselaan 27 gaat starten.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - Ontplofbare oorlogsrestenRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves759-2.327876876876876

Bijdragen rijk en medeoverheden 759 -2.327 876 876 876 876
Lasten exclusief reserves3.3391.730665665665665

Intern resultaat 251 439 449 449 449 449
Intern resultaat 251 439 449 449 449 449
Programmalasten 3.088 1.290 215 215 215 215
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 583 1.290 215 215 215 215
Overige programmalasten 0 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 2.505 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -2.580 -4.057 211 211 211 211
Saldo voor reserveringen -2.580 -4.057 211 211 211 211
Saldo -2.580 -4.057 211 211 211 211

Omschrijving taakveld

Tot dit taakveld behoren alle gemeentelijke taken op het gebied van beleid, informatiebeheer, opsporing en ruiming van ontplofbare oorlogsresten uit WOII.

In de herfst van 2021 wordt door landelijk Kenniscentrum Conventionele Explosieven operationeel. Het kenniscentrum gaat gemeenten ondersteunen bij vragen rondom het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten.