10-maandsrapportage 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL Pagina 69

Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) heeft als doel de juiste mensen op de juiste plek te hebben binnen de gemeente, om huidige en toekomstige organisatiedoelstellingen te bereiken.

Ontwikkelingen en voortgang

Ga naar vorig P&C-document

De huidige situatie maakt flexibiliteit van medewerkers meer dan ooit noodzakelijk. Er wordt dan ook door middel van vrijwillige mobiliteit verder geïntensiveerd op de optimale inzet van medewerkers en het investeren in continue loopbaanontwikkeling.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOILRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves3000000

Bijdragen rijk en medeoverheden 30 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 0 0 0 0 0 0
Lasten exclusief reserves3.6144.5654.7375.9876.5486.548

Apparaatslasten 2.850 4.458 4.311 5.051 5.597 5.597
Inhuur 95 18 0 0 0 0
Overige apparaatslasten 138 49 0 0 0 0
Personeel 2.617 4.391 4.311 5.051 5.597 5.597
Intern resultaat 388 0 0 0 0 0
Intern resultaat 388 0 0 0 0 0
Programmalasten 377 107 426 936 951 951
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 367 107 426 936 951 951
Overige programmalasten 9 0 0 0 0 0
Saldo voor vpb en reserveringen -3.584 -4.565 -4.737 -5.987 -6.548 -6.548
Saldo voor reserveringen -3.584 -4.565 -4.737 -5.987 -6.548 -6.548
Reserves1.1523078000

Onttrekking reserves 1.152 307 8 0 0 0
Toevoeging reserves 0 0 0 0 0 0
Vrijval reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -2.432 -4.259 -4.729 -5.987 -6.548 -6.548

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Beleidskader

Omschrijving taakveld

Gemeentelijke medewerkers kunnen via het programma Van Werk Naar Werk (VWNW) begeleiding krijgen naar werk binnen of buiten de gemeente.