10-maandsrapportage 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Stedelijke inrichting en ontwikkeling Pagina 71

Stedelijke inrichting en ontwikkeling

De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990.

Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%.

Tenminste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd en 10.000 aardgas vrij of daarop voorbereid.

20 hectare groen erbij in 2022 t.o.v. 2018.

Binnen vier jaar start bouw van 18.000 nieuwe woningen.

TAAKVELD 1

Beheer overige gebouwen en gronden

Vastgoed en gronden inzetten als middel voor behalen maatschappelijke doelen.

Goed rentmeesterschap uitoefenen: waarde behoud van bezittingen.

Sturing geven aan en handhaving van het gebruik van onroerend goed: met privaatrechtelijke instrumenten stuurt de gemeente op het gebruik van onroerende zaken die aan derden in erfpacht of in eigendom zijn of worden gegeven en beheert de contracten.

TAAKVELD 2

Cultureel erfgoed - Monumenten

In dit taakveld zijn de werkzaamheden ondergebracht die te maken hebben met de beschermde monumenten, de stadsgezichten en overige objecten met cultuurhistorische waarde. De thematische Erfgoedagenda Rotterdam is gericht op zowel bescherming en instandhouding als ook op het ontwikkelen van kennis en het beschikbaar stellen daarvan door onder meer cultuurhistorisch onderzoek, publicatie en publieksactiviteiten.

TAAKVELD 3

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

Het initiëren en sturen van ruimtelijke ontwikkelingen door actief gemeentelijk grondbeleid: verwerving, verkoop, sanering, bouwrijp maken en inrichten van gronden.

TAAKVELD 4

Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving.

Dit taakveld bevat de activiteiten voor bescherming en verbetering van het milieu waaronder de energietransitie en het verbeteren van de luchtkwaliteit, de bescherming en de sanering van de kwaliteit van de bodem en de atmosfeer, de beheersing van geluidhinder, de bescherming tegen straling en het verplaatsen van milieuhinderlijke bedrijven.

TAAKVELD 5

Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap

Een aantrekkelijke en leefbare stad voor iedereen, nu en in de toekomst.

Meer gezonde Rotterdammers die bewegen, spelen, sporten, ontmoeten, ontspannen en recreëren.

Een investering in de doorontwikkeling van de klimaatadaptieve deltastad.

Samenwerking met Rotterdammers en gedeeld eigenaarschap.

TAAKVELD 6

Ruimtelijke ordening - Ontwikkeling

Ontwikkelen van een integrale omgevingsvisie en strategie voor de ontwikkeling en groei van de stad.

Zorgen voor de implementatie van de Omgevingswet.

Zorgen voor actuele, flexibele en toekomstgerichte juridische kaders voor de ontwikkeling van de stad.

TAAKVELD 7

Wonen en bouwen

Groei van de woningvoorraad en aantrekkelijke woonmilieus.

Woningvoorraad met toekomstwaarde.

Basis op orde.

BBV-indicatoren

Beschrijving BBV-indicatorEenheid  Bron
Hernieuwbare elektriciteit % Streefwaarde N.v.t. RWS
Realisatie 15,9 (2017)
Gemiddelde WOZ-waarde Duizend euro Streefwaarde N.v.t. CBS
  Realisatie 166 (2018)
Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen Streefwaarde N.v.t. Basisregistratie adressen en gebouwen
Realisatie 2,4 (2016)
Demografische druk (groene + grijze druk tov 20-64) % Streefwaarde N.v.t. CBS
Realisatie 58,4% (2019)
Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkelingRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves322.561324.340297.494243.382220.854216.121

Bijdragen rijk en medeoverheden 26.735 23.913 12.953 8.170 6.310 6.983
Financieringsbaten 1.235 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 261.969 294.730 288.070 235.753 195.709 235.214
Overige baten 32.623 5.697 -3.528 -541 18.836 -26.077
Lasten exclusief reserves399.956458.037400.635319.211275.334268.402

Apparaatslasten 142.431 163.601 156.557 153.935 148.135 145.913
Inhuur 28.996 38.339 27.958 27.093 21.293 19.946
Overige apparaatslasten 2.053 2.636 2.939 2.923 2.923 2.917
Personeel 111.382 122.626 125.660 123.919 123.919 123.050
Intern resultaat -123.264 -126.562 -124.539 -127.002 -131.811 -136.858
Intern resultaat -123.264 -126.562 -124.539 -127.002 -131.811 -136.858
Programmalasten 380.790 420.998 368.617 292.277 259.010 259.348
Financieringslasten 0 0 0 0 0 0
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 208.369 256.227 196.931 144.958 105.062 102.581
Kapitaallasten 110.792 102.239 117.121 100.597 109.348 112.986
Overige programmalasten 26.440 15.230 18.839 18.553 18.382 18.313
Sociale uitkeringen 6 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 35.183 47.303 35.726 28.169 26.218 25.468
Saldo voor vpb en reserveringen -77.396 -133.697 -103.140 -75.829 -54.479 -52.282
Saldo voor reserveringen -77.396 -133.697 -103.140 -75.829 -54.479 -52.282
Reserves58.863122.50676.62440.64029.58427.043

Onttrekking reserves 80.511 135.150 81.911 40.840 29.838 27.297
Toevoeging reserves 27.278 14.119 5.287 200 254 254
Vrijval reserves 5.630 1.475 0 0 0 0
Saldo -18.532 -11.192 -26.516 -35.189 -24.896 -25.239

Financiële bijstellingen

Bijstellingen Stedelijke inrichting en ontwikkelingBegroting 2021
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 -23.348
Bijstellingen 10-maandsrapportage 2021 12.157
Grex raming Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 12.000
Huurcoulanceregeling Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 2.500
Lagere verkoopopbrengst panden Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -7.331
Veilingopbrengst brandstofverkooppunten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk -490
Bestemmingsreserve Energietransitie Reserves 0
Rotterdam Ahoy Congres Centrum Reserves 5.530
Handhaven energieprestatie gebouwen 2021 Taakmutaties -72
Technische wijzigingen Technische wijzigingen 20
Begroting na wijzigingen -11.192

Toelichting financiële bijstellingen

Grex raming (Resultaat grondexploitaties)
Op basis van de huidige standen van de grondexploitaties wordt een positief jaarresultaat voor 2021 verwacht van tussen de € 12 mln en € 17,5 mln. Benadrukt wordt dat de cijfers met de nodige onzekerheden zijn en blijven omgeven, wat het kwantificeren van het resultaat op de grondexploitatieportefeuille risicovol maakt.

Huurcoulanceregeling
Op basis van de toegekende kwijtschelding, inschatting van de te verwachten beoordeling kwijtschelding, de uitvoeringskosten en een te vormen voorziening voor verwachte oninbaarheid is de uitputting van het budget lager dan begroot. Per saldo leidt dit tot een aanpassing van de begroting van € 2,5 mln.

Lagere verkoopopbrengsten panden
De verkoopopbrengsten zijn geactualiseerd. Hieruit blijkt dat een aantal geplande verkopen niet in 2021 kan worden gerealiseerd, maar doorschuift naar volgende jaren. De redenen hiervan zijn onder andere dat de omgevingsvergunning nog niet is verstrekt en de langere tijd die nodig is voor uitwerking van de randvoorwaarden en de afstemming met andere afdelingen voor objecten die worden verkocht in het kader van het “beste plan voor de wijk”. Dit is niet van invloed op de totale, meerjarige verkoopopbrengst. Het betreft immers een schuif. Het heeft wel effect op de opbrengsten in 2021. Deze vallen naar verwachting € 9,8 mln. lager uit dan begroot. De afschrijving van € 2,5 mln die gemoeid is met deze objecten, schuift ook door.

Veiling Brandstofverkooppunten
De veiling van het huurrecht van 3 brandstofverkooppunten is € 490 lager uitgekomen dan begroot.

Bestemmingsreserve Energietransitie
Voor een aantal projecten, die gefinancierd worden uit het Energietransitie budget, wordt bij de 10M het budget voor 2021 naar beneden bijgesteld. Hiervoor zijn een aantal redenen. Voor een aantal subsidie- en voucherregelingen geldt dat er minder aanvragen zijn binnengekomen. Voorbeelden zijn de regeling voor elektrisch koken en de energievouchers voor ondernemers. Deze regelingen staan ook volgend jaar open voor aanvragen, dus de middelen die binnen deze regelingen gereserveerd staan, schuiven deels door naar volgend jaar. Een aantal regelingen zijn inmiddels aangepast en er wordt komende tijd extra communicatie ingezet om deze regelingen onder de aandacht te brengen bij de doelgroepen. Een andere reden is dat de prestatie van een aantal verstrekte subsidies niet meer in 2021, maar in 2022 wordt verwacht en de kosten dus ook pas in 2022 worden genomen. Voorbeelden hiervan zijn het Field Lab Elektrificatie en de Gebiedsaanpak Heindijk. In totaal schuift een bedrag van € 2,3 mln door naar 2022. De lasten en de onttrekking aan de Bestemmingsreserve Energietransitie worden met € 2,3 mln verlaagd in 2021.

Rotterdam Ahoy Congres Centrum (RACC)
Bij de jaarrekening 2020 is een voorziening van € 5,5 mln gevormd ter grootte van de op dat moment berekende waarde van het RACC. Dit is gebeurd in lijn met de BBV-regels die voorschrijven dat de boekwaarde van commercieel vastgoed gewaardeerd moet worden. In 2021 is gebleken dat het RACC gekwalificeerd moet worden als vastgoed met een maatschappelijke functie. Daarom moet de voorziening worden teruggedraaid. Deze voorziening wordt gestort in de bestemmingsreserve RIM en zal gebruikt worden ter gedeeltelijke dekking van de jaarlijkse kapitaallasten van het RACC.

Handhaven energieprestatie gebouwen
Er is voor 2021 € 72 beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving op de eisen uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD). De EPBD is in 2020 geïmplementeerd in de Nederlandse bouwregelgeving.

Technische wijziging
In het programma Stedelijke inrichting en ontwikkeling zijn er diverse kleine technische wijzigingen geweest (€20).

Risico's en aandachtspunten

Erfpacht
Er is een risico dat de geraamde incidentele erfpachtbaten niet volledig zullen worden gerealiseerd. Deze baten zijn afhankelijk van private initiatieven. De transacties die in het tweede halfjaar plaatsvinden zullen bepalend zijn.

Grondexploitaties
Benadrukt wordt dat de cijfers met de nodige onzekerheden zijn en blijven omgeven, wat het kwantificeren van het resultaat op de grondexploitatieportefeuille risicovol maakt.

Vastgoed
Voor het onderhoud wordt gestuurd op volledige uitputting van het budget, echter is onderuitputting een risico. Ook volledige realisatie van de verkopen is onzeker. De kans is aanwezig dat voor een aantal objecten de verkoop later wordt gerealiseerd. Dit heeft naar verwachting geen invloed op de meerjarig geraamde verkoopopbrengsten.

Bouwprijzen
De prijzen van energie en materialen maken een ongekende stijging door. Ook de beschikbaarheid van materialen en arbeidskracht staat in verschillende sectoren onder druk, wat leidt tot een extra opstuwend effect van prijzen. Deze mondiale ontwikkeling oogt als een combinatie van het na-ijleffect van de coronacrisis en de grote vraag naar (bouw)materialen, en raakt waarschijnlijk ook Rotterdamse projecten. Welk effect dit heeft of welke keuzes dit tot gevolg heeft is echter nog niet duidelijk.

Bijstellingen per taakveld

Programma / TaakveldMutatie
2021
(€)
Mutatie
2021
(%)
Stedelijke inrichting en ontwikkeling12.15752%

Beheer overige gebouwen en gronden -375 1%
Cultureel erfgoed - Monumenten 0 0%
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 11.992 57%
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving -7 0%
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap -1 0%
Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling -14 1%
Wonen en bouwen 562 1%

Omschrijving programma

Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden. De komende jaren zal de stad en het aantal inwoners flink gaan groeien. We bouwen kwalitatieve, duurzame en toekomstbestendige woningen voor elke portemonnee, waarbij huizen voor de middeninkomens prioriteit hebben. Door de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en kantoren en winkels te transformeren tot woningen, kunnen ook meer mensen een fijne woonplek in Rotterdam vinden.

Bouwen en ontwikkelen in Rotterdam moet voor nu en voor de lange termijn. Wonen in Rotterdam wordt toekomstbestendiger en klimaatadaptiever. We anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van klimaat en onze bevolkingssamenstelling, we zorgen voor groen en mooie buitenruimte, een veilige en gezonde ondergrond.

De gemeente doet dit door de ontwikkeling en groei van de stad goed te plannen. We koppelen de bouwopgave van nu aan de lange termijn ontwikkeling van de stad. Onder andere de klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een transitie hoe we de stad inrichten en ontwikkelen.

De gemeente werkt hieraan door zich in te zetten voor een duurzaam en energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit. Daarvoor werken we aan belangrijke overeenkomsten, zoals het Klimaat- en energieakkoord. En werken we aan lange termijn visies en kaders die terug gaan komen in de omgevingswet en omgevingsvisie die nu ontwikkeld worden. Daarnaast voert de gemeente de wettelijke taken uit, zoals de behandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning, aandacht voor erfgoed en het maken van bestemmings- (en straks omgevings-) plannen.

Door bovenstaande inzet te combineren met de sociale en economische context wordt gebouwd aan de weerbaarheid en veerkracht (de resilience) van de mensen, de organisaties en de systemen in de stad.

Dit doet de gemeente uiteraard niet alleen. Bewoners en ondernemers dragen bij aan een fijne stad door eigen initiatieven, bijvoorbeeld meer groen, betere speelruimte voor de kinderen, een prettige en gezellige buitenruimte en het oprichten van energie-coöperaties of buurtontmoetingsplekken. De gemeente faciliteert dergelijke initiatieven graag.